Administratie locala

Proiect HCLM Constanţa privind impozitele şi taxele pe 2017. Taxa de linişte revine „pe tapet“?!

În cadrul proiectului HCLM Constanţa privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, supus dezbaterii pe site-ul Primăriei Constanţa şi al SPIVBL Constanţa, a fost inclus un capitol intitulat „alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL)“ prevăzute în Anexa nr. 5. Totodată, în acelaşi proiect este inclus şi un „regulament de adoptare a taxelor speciale“, prevăzut în Anexa 15.
 
În acest context, în anul 2017, contribuabilii vor „beneficia“ şi de taxe speciale ce vor fi aplicate în următoarele domenii: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor şi a spaţiilor de circulaţie pietonală; amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a grădinilor publice; deratizarea şi dezinsecţia; organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj; administrarea cimitirelor şi a crematoriilor; prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public; înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public; avizarea unor activităţi legate de colectarea de deşeuri sau materiale refolosibile; crearea unui mediu propice desfăşurării activităţilor economice şi siguranţa cetăţenilor; furnizarea unor informaţii (date) sau certificate; autorizarea/avizarea desfăşurării unor activităţi; efectuarea/reconstituirea unor acte de stare civilă şi atestări profesionale; promovarea turismului.
 
„Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite“, se menţionează în proiectul HCLM.

Ce taxe speciale se întrevăd la anul

Taxa de salubrizare va fi achitată de persoanele fizice cu domiciliul pe raza municipiului, iar persoanele juridice cu activitate permanentă sau temporară la Constanţa trebuie să încheie contracte directe cu prestatorii de servicii specializate în domeniu. Taxa va fi în cuantum de 3 lei/lună/persoană. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
 
Taxa de salubrizare se plăteşte în două rate egale, respectiv: rata I, până la data de 31 martie inclusiv, iar rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv. „Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată“, se precizează în proiect.
 
Taxa pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu, respectiv garaje va fi în cuantum de 13 lei/ mp/an.

Taxa pentru garaje este de 39 de lei/mp/an pe arterele: bulevardul Tomis, strada Mihai Viteazu, strada Traian, strada I.G. Duca, bulevardul Elisabeta, strada Ştefan cel mare, bulevardul 1 Mai, bulevardul 1 Decembrie 1918, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, strada Dezrobirii, bulevardul Ferdinand, bulevardul Mamaia, strada Remus Opreanu, strada Baba Novac, strada Soveja, strada Ion Raţiu, bulevardul I.C. Brătianu, strada Mircea cel Bătrân, strada Eliberării, bulevardul Aurel Vlaicu, strada Dispensarului, şoseaua Mangaliei, strada Poporului, strada I.L. Caragiale, strada N. Iorga.
 
Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, precum şi persoanele fizice  prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bir pentru autovehicule mari 

Taxa de folosire a tramei stradale de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri pe raza municipiului Constanţa pe străzile de trafic uşor, mediu şi greu. Acest bir este datorat de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulaţia pe străzile stipulate în HCLM, şi se stabileşte în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maximă admisă.
 
Cuantumurile propuse sunt: până la 2,5 tone inclusiv - 40 lei/lună şi 4 lei/zi; între 2,5 - 3,5 tone inclusiv 60 lei/lună şi 6 lei/zi; între 3,5 - 5 tone inclusiv 90 lei/lună şi 9 lei/zi; între 5 - 10 tone inclusiv - 150 lei/lună şi 15 lei/zi; între 10 - 20 tone inclusiv - 300 lei/lună şi 30 lei/zi, iar pentru cele cu peste 20 de tone- 600 lei/lună şi 60 lei/zi.
 

„Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 de tone multiplicată de trei ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice, acestea se vor taxa separat“, se prevede în HCLM.
 
Ca „bonus“, pentru autorizaţii anuale, eliberate până la data de 31.01.2017, pentru perioada 1.01.2017 - 31.12.2017, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate. A circula fără a deţine autorizaţie valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează „cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maximă admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 0 şi 5 tone, inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maximă admisă din punct de vedere tehnic, peste 5 tone“.

 
Taxa anuală pentru fiecare staţie fixă pentru telefonie mobilă va fi de 3.562 de lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă. „Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv“, este stipulat în HCLM. Totodată, situaţiile în care nu se depun în termen sau deloc declaraţiile şi nu se declară în 30 de zile modificările intervenite ce ar putea duce la recalcularea taxei sunt considerate contravenţii şi vor aduce amenzi cuprinse între 1.116 şi 2.500 de lei în cazul persoanelor juridice.

Vrei linişte, plăteşti

Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Satul de Vacanţă nu a dispărut. Aceasta se va încasa de la toţi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi în Satul de Vacanţă, indiferent de locaţia acestora.
 
„Fac excepţie activităţile economice desfăşurate în sediile şi punctele de lucru situate în incinta Portului Constanţa“, se menţionează în HCLM. Agenţii economici trebuie să ştie că „taxa anuală în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp din suprafaţa utilă deţinută prevăzută în schiţa activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant“. Unităţile de alimentaţie publică ar putea plăti între 15 şi 1.500 de lei/an; pentru spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru cu alte destinaţii, taxa ar putea fi între 10 şi 5.000 de lei/an; pentru centre comerciale ce desfăşoară activitate comercială, taxa ar putea fi între 5.000 şi 45.000 de lei/an; pieţe agroalimentare - între 10 lei şi 5.000 de lei pe an; pentru depozite comerciale, taxa ar putea varia între 10 lei şi 1.000 de lei, în funcţie de suprafaţă.
 
Pentru activităţi sportive, taxa de linişte ar putea fi între 10 lei şi 5.000 de lei anual, în cazul caselor de amanet, cele de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare, cuantumul taxei de linişte ce ar putea fi percepută anul viitor ar fi între 500 şi 1.000 de lei anual, băncile, societăţile de leasing şi cele asigurare-reasigurare ar putea plăti între 6.000 şi 18.000 de lei pe an, iar unităţile de cazare, în funcţie de numărul locurilor de cazare, ar putea achita între 5.000 de lei şi 15.000 de lei pe întregul an.
 
„În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 150 mp, taxa se va calcula pentru fiecare locaţie în parte, în funcţie de activitatea efectiv desfăşurată în acel spaţiu, la valoarea cea mai mică (…) înmulţită cu numărul de locaţii care au aceeaşi încadrare“, se precizează în proiectul HCLM. În hotărâre nu s-a omis menţionarea situaţiilor considerate contravenţii, iar sancţionarea acestora se va face prin aplicarea unor amenzi cuprinse între 279 şi 696 de lei în cazul persoanelor fizice autorizate şi între 1.116 şi 2.500 de lei pentru persoanele juridice.

Promovarea turistică se plăteşte şi în 2017

Taxa de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă este anuală, fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului, şi s-ar putea încasa de la operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă. Unităţile de cazare turistică ar urma să achite între 4.000 şi 2.000 de lei/an; cluburi/discoteci, cazinouri şi alte asemenea - 4.000 de lei/an; locaţii cu instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic - între 2.750 şi 1.750 de lei/an; unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism - 3.500 de lei/an; în funcţie de zonă, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii ar putea plăti între 2.000 de lei şi 3.500 de lei; farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto - 2.000 de lei/an; transport: autocare, microbuze, trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole - 1.000 de lei/an; în funcţie de zona în care se desfăşoară comerţul ambulant, cel cu amănuntul şi orice activitate economică, ar putea cotiza la bugetul municipal cu 400 de lei/an; iar pentru terenurile amenajate pentru activităţi sportive s-ar putea plăti 1.000 de lei/an. 
 
Contravenţiile vor fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 279 de lei şi 2.500 de lei. Valoarea taxei pentru deşeuri inerte a fost propusă la 3 lei/tone sau fracţie de tonă deşeu inert şi este aplicată atât persoanelor fizice, cât şi operatorilor economici. Vă atenţionăm cu privire la următorul fapt: „Constituie contravenţie fapta de a circula, intra şi depune deşeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanţa - zona Poarta 9 fără a deţine autorizaţie valabilă şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone“.
 
În secţiunea „Documente” puteţi consulta Anexa 5 - „Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local“.
Sursa foto ZIUA de Constanta
 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Calendarul fiscal 2017. Până la ce dată poţi beneficia de reduceri privind plata impozitelor pe clădiri

06 Feb 2017 2089

Anul Nou 2017. Ce taxe se reduc de astăzi

01 Jan 2017 5427