Administratie locala

Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016. Prezentul regulament reglementează activitatea comercială şi a serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi; procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive, a autorizaţiei de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în municipiul Constanţa, inclusiv în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă.
 
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru desfăşurarea oricăror activităţi comerciale:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
 
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă;
 
c) deţin avizele/autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 
d) deţin avizele program de funcţionare/autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative şi distractive/autorizaţiile de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, în conformitate cu prezentul regulament.
 
Operatorii economici pot desfăşura activităţi economice cu respectarea următoarelor cerinţe şi criterii generale ce trebuie îndeplinite în vederea desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică/recreative şi distractive:
a) desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;

b) respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi înfrumuseţarea a municipiului Constanţa;
 
c) orarul de funcţionare se stabileşte de fiecare operator economic cu respectarea legislaţiei în vigoare şi se afişează la intrarea în unitate, cu vizibilitate din interiorul şi exteriorul unităţii,
operatorul economic având obligaţia respectării orarului de funcţionare;
 
d) unităţile îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona unde este amplasată unitatea;
 
e) să nu existe reclamaţii întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unde este amplasată unitatea;

f) desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în structuri de vânzare edificate în baza autorizaţiei de construire şi a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii şi/sau reglementate conform prevederilor PUZ/PUG;
 
g) respectarea legislaţiei şi a actelor normative privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice).
 
Programul de difuzare a muzicii în unităţile de alimentaţie publică sau cu profil de divertisment
(restaurante, baruri, beach-baruri, terase etc.) se face cu respectarea nivelului de zgomot, conform OMDRAP nr. 3384/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Acustica urbană - Limite admisibile ale
nivelului de zgomot“, cât şi ale OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 
Nivelul de zgomot aprobat este de 75 dB pentru saloane fără orchestră, respectiv 90 dB pentru saloane cu orchestră în interior, 70 dB la exterior în cadrul zonei funcţionale şi 65 dB la limita zonei funcţionale, în Constanţa, Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia - între zona Pescărie şi Tabără Nord Mamaia, inclusiv.
 
h) operatorii economici sunt direct răspunzători pentru deţinerea avizelor/autorizaţiilor de la instituţiile abilitate, după caz (DSVSA, DSP, ISU Dobrogea, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM), de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.
 
i) în incinta şi apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, se interzic comercializarea şi expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen, în aceste spaţii, cu excepţia celor afectate învăţământului superior - se interzice, de asemenea, şi comercializarea ori expunerea spre vânzare a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun.
 
j) sunt interzise comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate,
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor HCL
nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în municipiul Constanţa.

k) operatorii economici care realizează activităţi economice în baza unor avize speciale emise de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa vor prezenta la data solicitării autorizării, inclusiv la vizare, avizul respectiv.
 
l) se interzic organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în spaţii aflate în clădiri cu risc seismic ridicat, conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
 
m) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică, conform prevederilor OG nr.99/2000, republicată.
 
n) sunt interzise aprovizionarea unităţilor economice în afara orarului aprobat şi ocuparea/restricţionarea abuzivă a
locurilor de parcare din faţa propriilor unităţi prin amplasarea de diverse obiecte: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare etc.
 
o) operatorii economici care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de activităţi economice vor depune documentaţia în vederea autorizării cu minimum 30 de zile înainte de data la care
doresc începerea activităţii, excepţie fac campaniile promoţionale al căror termen de depunere a documentaţiei va fi de minimum şapte zile. În staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, pentru operatorii economici care solicită autorizarea odată cu începerea sezonului estival (1 mai), termenul de depunere a documentaţiei va fi cu minimum 45 de zile înainte.
 
Staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă

Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociaţiei de proprietari/locatari (nume în clar al
preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data). În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Pentru proprietarii de unităţi de alimentaţie din Constanţa

Operatorii economici pot desfăşura activităţi de
alimentaţie publică în Constanţa cu respectarea următoarelor cerinţe suplimentare:
a) unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către proprietarii imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă din cauza zgomotului provocat sau cu privire la deranjul stradal în zona unităţii respective.
 
b) să respecte limitele de zgomot faţă de vecinătăţile locuibile conform legislaţiei şi actelor normative privind acustica în zonele urbane.
 
c) pentru spaţiile situate în zona de case reglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care reiese destinaţia de alimentaţie publică, acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă, se vor solicita doar pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 8.00 şi peste ora 22.00.
 
d) Pentru spaţiile situate în zona de case nereglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care să reiasă destinaţia de alimentaţie publică, se vor solicita acordurile
proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuinţă, indiferent de orarul de funcţionare.
 
e) Nu este necesar acordul vecinilor limitrofi, indiferent de orarul de funcţionare: când unitatea se află în cadrul unui complex comercial; când unitatea face parte dintr-o structură de primire turistică; când activitatea de alimentaţie publică este conexă altei activităţi principale, cu condiţia încadrării în orarul de funcţionare al acesteia (spălătorii auto, service, etc.); când unitatea de alimentaţie publică se află în imobile cu funcţiuni multiple, altele decât locuire, reglementate urbanistic.

f) Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte în mod obligatoriu acordul asociaţiei de
proprietari/locatari (nume în clar al preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data) şi acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal şi vertical cu destinaţie de locuinţă, referitor la activitatea desfăşurată şi orarul de funcţionare.
În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o
declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Constanţa, pe site-ul
 
tag: 
Intro: Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016.
 
 
Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016. Prezentul regulament reglementează activitatea comercială şi a serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi; procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive, a autorizaţiei de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în municipiul Constanţa, inclusiv în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă.
 
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru desfăşurarea oricăror activităţi comerciale:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
 
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă;
 
c) deţin avizele/autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 
d) deţin avizele program de funcţionare/autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative şi distractive/autorizaţiile de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, în conformitate cu prezentul regulament.
 
Operatorii economici pot desfăşura activităţi economice cu respectarea următoarelor cerinţe şi criterii generale ce trebuie îndeplinite în vederea desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică/recreative şi distractive:
a) desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;

b) respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi înfrumuseţarea a municipiului Constanţa;
 
c) orarul de funcţionare se stabileşte de fiecare operator economic cu respectarea legislaţiei în vigoare şi se afişează la intrarea în unitate, cu vizibilitate din interiorul şi exteriorul unităţii,
operatorul economic având obligaţia respectării orarului de funcţionare;
 
d) unităţile îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona unde este amplasată unitatea;
 
e) să nu existe reclamaţii întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unde este amplasată unitatea;

f) desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în structuri de vânzare edificate în baza autorizaţiei de construire şi a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii şi/sau reglementate conform prevederilor PUZ/PUG;
 
g) respectarea legislaţiei şi a actelor normative privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice).
 
Programul de difuzare a muzicii în unităţile de alimentaţie publică sau cu profil de divertisment
(restaurante, baruri, beach-baruri, terase etc.) se face cu respectarea nivelului de zgomot, conform OMDRAP nr. 3384/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Acustica urbană - Limite admisibile ale
nivelului de zgomot“, cât şi ale OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 
Nivelul de zgomot aprobat este de 75 dB pentru saloane fără orchestră, respectiv 90 dB pentru saloane cu orchestră în interior, 70 dB la exterior în cadrul zonei funcţionale şi 65 dB la limita zonei funcţionale, în Constanţa, Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia - între zona Pescărie şi Tabără Nord Mamaia, inclusiv.
 
h) operatorii economici sunt direct răspunzători pentru deţinerea avizelor/autorizaţiilor de la instituţiile abilitate, după caz (DSVSA, DSP, ISU Dobrogea, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM), de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.
 
i) în incinta şi apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, se interzic comercializarea şi expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen, în aceste spaţii, cu excepţia celor afectate învăţământului superior - se interzice, de asemenea, şi comercializarea ori expunerea spre vânzare a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun.
 
j) sunt interzise comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate,
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor HCL
nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în municipiul Constanţa.

k) operatorii economici care realizează activităţi economice în baza unor avize speciale emise de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa vor prezenta la data solicitării autorizării, inclusiv la vizare, avizul respectiv.
 
l) se interzic organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în spaţii aflate în clădiri cu risc seismic ridicat, conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
 
m) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică, conform prevederilor OG nr.99/2000, republicată.
 
n) sunt interzise aprovizionarea unităţilor economice în afara orarului aprobat şi ocuparea/restricţionarea abuzivă a
locurilor de parcare din faţa propriilor unităţi prin amplasarea de diverse obiecte: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare etc.
 
o) operatorii economici care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de activităţi economice vor depune documentaţia în vederea autorizării cu minimum 30 de zile înainte de data la care
doresc începerea activităţii, excepţie fac campaniile promoţionale al căror termen de depunere a documentaţiei va fi de minimum şapte zile. În staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, pentru operatorii economici care solicită autorizarea odată cu începerea sezonului estival (1 mai), termenul de depunere a documentaţiei va fi cu minimum 45 de zile înainte.
 
Staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă

Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociaţiei de proprietari/locatari (nume în clar al
preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data). În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Pentru proprietarii de unităţi de alimentaţie din Constanţa

Operatorii economici pot desfăşura activităţi de
alimentaţie publică în Constanţa cu respectarea următoarelor cerinţe suplimentare:
a) unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către proprietarii imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă din cauza zgomotului provocat sau cu privire la deranjul stradal în zona unităţii respective.
 
b) să respecte limitele de zgomot faţă de vecinătăţile locuibile conform legislaţiei şi actelor normative privind acustica în zonele urbane.
 
c) pentru spaţiile situate în zona de case reglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care reiese destinaţia de alimentaţie publică, acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă, se vor solicita doar pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 8.00 şi peste ora 22.00.
 
d) Pentru spaţiile situate în zona de case nereglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care să reiasă destinaţia de alimentaţie publică, se vor solicita acordurile
proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuinţă, indiferent de orarul de funcţionare.
 
e) Nu este necesar acordul vecinilor limitrofi, indiferent de orarul de funcţionare: când unitatea se află în cadrul unui complex comercial; când unitatea face parte dintr-o structură de primire turistică; când activitatea de alimentaţie publică este conexă altei activităţi principale, cu condiţia încadrării în orarul de funcţionare al acesteia (spălătorii auto, service, etc.); când unitatea de alimentaţie publică se află în imobile cu funcţiuni multiple, altele decât locuire, reglementate urbanistic.

f) Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte în mod obligatoriu acordul asociaţiei de
proprietari/locatari (nume în clar al preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data) şi acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal şi vertical cu destinaţie de locuinţă, referitor la activitatea desfăşurată şi orarul de funcţionare.
În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o
declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Constanţa, pe site-ul instituţiei, dar şi în secţiunea „Documente“. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Se doreşte descurajarea sau încurajarea deplasărilor motorizate individuale? USR Constanţa - „Politica de parcări a municipiului Constanţa, tratată cu superficialitate de Primărie!“ (galerie foto)

09 Nov 2018 858

Noi standarde de calitate pentru beneficiarii sistemului de asistență socială. Ce modificări sunt aduse

22 Oct 2018 1248

Dezbatere publică pentru ansamblul rezidențial ridicat de Gemini Estate SRL pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanța

22 Oct 2018 520

350 de maşini la 1.000 de locuitori, tendinţă de creştere „Politica de parcări“ a Primăriei Constanţa, în dezbatere publică. Noi locuri în parcare în afara carosabilului şi parcări supraterane! (galerie foto+document)

04 Oct 2018 1271

Consiliul Local va aproba majorarea contravenţiilor în domeniul salubrizării pe raza municipiului Constanţa. Poliţia Locală va aplica sancţiunile (documente)

11 Sep 2018 781

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

08 Sep 2018 2697

Document oficial. Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul noii legi a pensiilor (document)

09 Aug 2018 1358

În dezbatere publică Proiect de HG privind programul de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Valoarea totală

25 Jul 2018 1432

Dezbatere publică pentru un imobil de cinci etaje la 102 metri de apele Mării Negre. Investiţia Neo Mamaia SRL, la mâna constănţenilor

17 Jul 2018 1510

Liga Studenților Iași „Guvernul îngrădește dreptul părinților de a-și educa copiii conform propriilor convingeri și valori”

04 Jul 2018 483

Constănţenii, invitaţi de Primăria Constanţa la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de Medical Cermed SRL

01 Jun 2018 939

Cu statistici preluate din presă Primăria Constanţa a lansat în dezbatere publică Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului (document)

17 May 2018 957

Proiecte de acte normative de larg interes supuse dezbaterii publice de ANAF

14 May 2018 897

Atenţie, constănţeni! „Gloanţele“ din raniţa Direcţiei Generale Poliţia Locală din cadrul Primăriei Constanţa, în consultare publică pe site-ul municipalităţii (documente)

09 May 2018 2017

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

13 Apr 2018 3465

Cum are de gând Primăria să concesioneze bunurile imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanţa? (documente)

02 Apr 2018 624

Proiect de HG. Drepturile personalului MApN pe perioada instrucţiei, exerciţiilor militare şi aplicaţiilor în tabere, poligoane sau în afara localităţilor

29 Mar 2018 21858

Dezbatere publică pentru imobilul de opt etaje ridicat de GFT Intertrade Logistic în Palazu Mare

20 Mar 2018 740

LIVE TEXTStrategia de dezvoltare şi promovare a turismului, în atenţia Primăriei Constanţa. Dezbatere publică (document)

06 Mar 2018 849

Viorica Dăncilă, despre Declarația 600 - "Contribuabilii depun o singură declaraţie în loc de şapte”

01 Mar 2018 658

Primăria Constanţa organizează dezbatere publică pe marginea strategiei de dezvoltare şi promovare turistică. Vezi când are loc întâlnirea?

28 Feb 2018 515

Proiectul de buget pe anul 2018, prezentat de Primăria Cumpăna Mariana Gâju - „Vom oferi servicii publice locale de calitate, realizate echitabil, transparent şi legal“ (galerie foto)

17 Feb 2018 1028

LIVE TEXT Dezbatere la Primăria Constanța. Este discutat „Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța“

16 Feb 2018 526

UPDATE Imagini de la eveniment Dezbatere publică la Cumpăna. Bugetul comunei, la mâna locuitorilor (galerie foto)

15 Feb 2018 701

Dezbatere publică la Primăria Constanța! Când va avea loc și despre ce se va discuta

14 Feb 2018 623

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 1146

Atenție, părinți! Când începe înscrierea în clasa pregătitoare (document)

11 Feb 2018 33389

Dezbatere publică, la Cumpăna. Iată ce vor analiza locuitorii

10 Feb 2018 1071

Ordin de ministru pentru poliţiştii locali, în dezbatere pe site-ul MAI

09 Feb 2018 7211

Ministerul Finanțelor a afișat pentru dezbatere publică proiectul actului normativ privind termenul de depunere a formularului 600

23 Jan 2018 1662

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

23 Jan 2018 1149

Cum se împarte bugetul? Câţi bani dă Consiliul Judeţean Constanţa pentru educaţie, cultură, protecţie socială, investiţii, CMZ şi Evidenţa Populaţiei (documente)

18 Jan 2018 2199

Dezbatere publică pentru regulamentul de acces în zona peninsulară „Dacă închideţi Piaţa Ovidiu cu bariere, ne terminaţi afacerile“

07 Dec 2017 1704

Făgădău, încolţit din toate părţile. Senatorul Chiţac solicită un control la Primăria Constanţa privind modalitatea de stabilire a taxelor locale

05 Dec 2017 2848

Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din municipiu, în dezbatere publică (documente)

30 Nov 2017 708

LIVE TEXT. Constănțenii supărați „Vreți să ne jumuliți“ Dezbatere publică la Primăria Constanța. Sunt vizate impozitele și taxele locale pentru 2018

28 Nov 2017 3142

Cum a afectat marea un imobil al armatei din satul 2 Mai comuna Limanu. Cât a rupt din el. MApN scade o suprafață mare din inventar

28 Nov 2017 3164

„Din punct de vedere al persoanelor fizice, doar o uşoară ajustare“ Primarul Decebal Făgădău despre taxele şi impozitele constănţenilor

28 Nov 2017 2306

Cum vor fi plătiți militarii care se vor instrui și lucra pe „Sistemul lansator multiplu de rachete cu bătaie mare”

27 Nov 2017 7725

Constănţenii sunt chemaţi la dezbaterea publică pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

25 Nov 2017 1036

Prima dezbatere publică a proiectului "Dezvoltare Turistică în stațiunea Neptun-Olimp". Cinci milioane de euro pentru modernizare

24 Nov 2017 932

Anunț important de la Primăria Constanța. Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

23 Nov 2017 1061

După memoriul depus de societatea civilă Liberalii îl cer lui Făgădău să explice oportunitatea creşterii taxelor (document)

20 Nov 2017 1248

Dezbatere publică la Constanţa privind vaccinarea. Sunt invitaţi toţi constănţenii

17 Nov 2017 1115

Primăria Constanţa şi intenţiile privind mediul Deţinătorii de maşini electrice sau hibride nu vor beneficia de reducerea maximă de impozit

15 Nov 2017 1861

Atenţie, constănţeni! Impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de 0,1%, însemnând o majorare de 25% a impozitului pentru locuinţe (documente)

14 Nov 2017 6933

Proteste ale asociaţiilor profesionale În 2016, Făgădău a renunţat să mărească impozitele pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând medicilor, avocaţilor, executorilor sau arhitecţilor. Anul viitor vor exploda! (documente)

13 Nov 2017 2402

Proiect privind parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României – 2017. Număr de participanți. Cheltuieli

09 Nov 2017 7492

Consilierul local PNL Cristina Văsii, despre proiectul de taxe şi impozite - „Viitorul «sună», din păcate, a scumpiri!“

08 Nov 2017 735

Dezbatere publică pentru proiectul SC Xanadu Turism SRL. Investitorul vrea să transforme un grup sanitar din Mamaia în pensiune turistică

03 Nov 2017 807