Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016. Prezentul regulament reglementează activitatea comercială şi a serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi; procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive, a autorizaţiei de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în municipiul Constanţa, inclusiv în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă.
 
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru desfăşurarea oricăror activităţi comerciale:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
 
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă;
 
c) deţin avizele/autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 
d) deţin avizele program de funcţionare/autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative şi distractive/autorizaţiile de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, în conformitate cu prezentul regulament.
 
Operatorii economici pot desfăşura activităţi economice cu respectarea următoarelor cerinţe şi criterii generale ce trebuie îndeplinite în vederea desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică/recreative şi distractive:
a) desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;

b) respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi înfrumuseţarea a municipiului Constanţa;
 

c) orarul de funcţionare se stabileşte de fiecare operator economic cu respectarea legislaţiei în vigoare şi se afişează la intrarea în unitate, cu vizibilitate din interiorul şi exteriorul unităţii,
operatorul economic având obligaţia respectării orarului de funcţionare;
 

d) unităţile îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona unde este amplasată unitatea;
 
e) să nu existe reclamaţii întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unde este amplasată unitatea;

f) desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în structuri de vânzare edificate în baza autorizaţiei de construire şi a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii şi/sau reglementate conform prevederilor PUZ/PUG;
 
g) respectarea legislaţiei şi a actelor normative privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice).
 
Programul de difuzare a muzicii în unităţile de alimentaţie publică sau cu profil de divertisment
(restaurante, baruri, beach-baruri, terase etc.) se face cu respectarea nivelului de zgomot, conform OMDRAP nr. 3384/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Acustica urbană - Limite admisibile ale
nivelului de zgomot“, cât şi ale OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 
Nivelul de zgomot aprobat este de 75 dB pentru saloane fără orchestră, respectiv 90 dB pentru saloane cu orchestră în interior, 70 dB la exterior în cadrul zonei funcţionale şi 65 dB la limita zonei funcţionale, în Constanţa, Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia - între zona Pescărie şi Tabără Nord Mamaia, inclusiv.
 
h) operatorii economici sunt direct răspunzători pentru deţinerea avizelor/autorizaţiilor de la instituţiile abilitate, după caz (DSVSA, DSP, ISU Dobrogea, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM), de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.
 
i) în incinta şi apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, se interzic comercializarea şi expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen, în aceste spaţii, cu excepţia celor afectate învăţământului superior - se interzice, de asemenea, şi comercializarea ori expunerea spre vânzare a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun.
 
j) sunt interzise comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate,
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor HCL
nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în municipiul Constanţa.

k) operatorii economici care realizează activităţi economice în baza unor avize speciale emise de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa vor prezenta la data solicitării autorizării, inclusiv la vizare, avizul respectiv.
 
l) se interzic organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în spaţii aflate în clădiri cu risc seismic ridicat, conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
 
m) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică, conform prevederilor OG nr.99/2000, republicată.
 
n) sunt interzise aprovizionarea unităţilor economice în afara orarului aprobat şi ocuparea/restricţionarea abuzivă a
locurilor de parcare din faţa propriilor unităţi prin amplasarea de diverse obiecte: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare etc.
 
o) operatorii economici care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de activităţi economice vor depune documentaţia în vederea autorizării cu minimum 30 de zile înainte de data la care
doresc începerea activităţii, excepţie fac campaniile promoţionale al căror termen de depunere a documentaţiei va fi de minimum şapte zile. În staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, pentru operatorii economici care solicită autorizarea odată cu începerea sezonului estival (1 mai), termenul de depunere a documentaţiei va fi cu minimum 45 de zile înainte.
 
Staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă

Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociaţiei de proprietari/locatari (nume în clar al
preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data). În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Pentru proprietarii de unităţi de alimentaţie din Constanţa

Operatorii economici pot desfăşura activităţi de
alimentaţie publică în Constanţa cu respectarea următoarelor cerinţe suplimentare:
a) unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către proprietarii imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă din cauza zgomotului provocat sau cu privire la deranjul stradal în zona unităţii respective.
 
b) să respecte limitele de zgomot faţă de vecinătăţile locuibile conform legislaţiei şi actelor normative privind acustica în zonele urbane.
 
c) pentru spaţiile situate în zona de case reglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care reiese destinaţia de alimentaţie publică, acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă, se vor solicita doar pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 8.00 şi peste ora 22.00.
 
d) Pentru spaţiile situate în zona de case nereglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care să reiasă destinaţia de alimentaţie publică, se vor solicita acordurile
proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuinţă, indiferent de orarul de funcţionare.
 
e) Nu este necesar acordul vecinilor limitrofi, indiferent de orarul de funcţionare: când unitatea se află în cadrul unui complex comercial; când unitatea face parte dintr-o structură de primire turistică; când activitatea de alimentaţie publică este conexă altei activităţi principale, cu condiţia încadrării în orarul de funcţionare al acesteia (spălătorii auto, service, etc.); când unitatea de alimentaţie publică se află în imobile cu funcţiuni multiple, altele decât locuire, reglementate urbanistic.

f) Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte în mod obligatoriu acordul asociaţiei de
proprietari/locatari (nume în clar al preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data) şi acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal şi vertical cu destinaţie de locuinţă, referitor la activitatea desfăşurată şi orarul de funcţionare.
În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o
declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Constanţa, pe site-ul
 
tag: 
Intro: Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016.
 
 
Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 371/2016. Prezentul regulament reglementează activitatea comercială şi a serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi; procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive, a autorizaţiei de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în municipiul Constanţa, inclusiv în staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă.
 
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru desfăşurarea oricăror activităţi comerciale:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
 
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă;
 
c) deţin avizele/autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 
d) deţin avizele program de funcţionare/autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative şi distractive/autorizaţiile de funcţionare pentru structuri de primire turistice tip complex hotelier, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi complementare la acelaşi punct de lucru, în conformitate cu prezentul regulament.
 
Operatorii economici pot desfăşura activităţi economice cu respectarea următoarelor cerinţe şi criterii generale ce trebuie îndeplinite în vederea desfăşurării activităţilor comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică/recreative şi distractive:
a) desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;

b) respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi înfrumuseţarea a municipiului Constanţa;
 
c) orarul de funcţionare se stabileşte de fiecare operator economic cu respectarea legislaţiei în vigoare şi se afişează la intrarea în unitate, cu vizibilitate din interiorul şi exteriorul unităţii,
operatorul economic având obligaţia respectării orarului de funcţionare;
 
d) unităţile îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona unde este amplasată unitatea;
 
e) să nu existe reclamaţii întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unde este amplasată unitatea;

f) desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în structuri de vânzare edificate în baza autorizaţiei de construire şi a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii şi/sau reglementate conform prevederilor PUZ/PUG;
 
g) respectarea legislaţiei şi a actelor normative privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice).
 
Programul de difuzare a muzicii în unităţile de alimentaţie publică sau cu profil de divertisment
(restaurante, baruri, beach-baruri, terase etc.) se face cu respectarea nivelului de zgomot, conform OMDRAP nr. 3384/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Acustica urbană - Limite admisibile ale
nivelului de zgomot“, cât şi ale OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 
Nivelul de zgomot aprobat este de 75 dB pentru saloane fără orchestră, respectiv 90 dB pentru saloane cu orchestră în interior, 70 dB la exterior în cadrul zonei funcţionale şi 65 dB la limita zonei funcţionale, în Constanţa, Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia - între zona Pescărie şi Tabără Nord Mamaia, inclusiv.
 
h) operatorii economici sunt direct răspunzători pentru deţinerea avizelor/autorizaţiilor de la instituţiile abilitate, după caz (DSVSA, DSP, ISU Dobrogea, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM), de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.
 
i) în incinta şi apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, se interzic comercializarea şi expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen, în aceste spaţii, cu excepţia celor afectate învăţământului superior - se interzice, de asemenea, şi comercializarea ori expunerea spre vânzare a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun.
 
j) sunt interzise comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate,
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor HCL
nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în municipiul Constanţa.

k) operatorii economici care realizează activităţi economice în baza unor avize speciale emise de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa vor prezenta la data solicitării autorizării, inclusiv la vizare, avizul respectiv.
 
l) se interzic organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în spaţii aflate în clădiri cu risc seismic ridicat, conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
 
m) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică, conform prevederilor OG nr.99/2000, republicată.
 
n) sunt interzise aprovizionarea unităţilor economice în afara orarului aprobat şi ocuparea/restricţionarea abuzivă a
locurilor de parcare din faţa propriilor unităţi prin amplasarea de diverse obiecte: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare etc.
 
o) operatorii economici care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de activităţi economice vor depune documentaţia în vederea autorizării cu minimum 30 de zile înainte de data la care
doresc începerea activităţii, excepţie fac campaniile promoţionale al căror termen de depunere a documentaţiei va fi de minimum şapte zile. În staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, pentru operatorii economici care solicită autorizarea odată cu începerea sezonului estival (1 mai), termenul de depunere a documentaţiei va fi cu minimum 45 de zile înainte.
 
Staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă

Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociaţiei de proprietari/locatari (nume în clar al
preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data). În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Pentru proprietarii de unităţi de alimentaţie din Constanţa

Operatorii economici pot desfăşura activităţi de
alimentaţie publică în Constanţa cu respectarea următoarelor cerinţe suplimentare:
a) unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către proprietarii imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă din cauza zgomotului provocat sau cu privire la deranjul stradal în zona unităţii respective.
 
b) să respecte limitele de zgomot faţă de vecinătăţile locuibile conform legislaţiei şi actelor normative privind acustica în zonele urbane.
 
c) pentru spaţiile situate în zona de case reglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care reiese destinaţia de alimentaţie publică, acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinaţia de locuinţă, se vor solicita doar pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 8.00 şi peste ora 22.00.
 
d) Pentru spaţiile situate în zona de case nereglementate prin autorizaţie de construire (PUD/PUZ/PUG) din care să reiasă destinaţia de alimentaţie publică, se vor solicita acordurile
proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuinţă, indiferent de orarul de funcţionare.
 
e) Nu este necesar acordul vecinilor limitrofi, indiferent de orarul de funcţionare: când unitatea se află în cadrul unui complex comercial; când unitatea face parte dintr-o structură de primire turistică; când activitatea de alimentaţie publică este conexă altei activităţi principale, cu condiţia încadrării în orarul de funcţionare al acesteia (spălătorii auto, service, etc.); când unitatea de alimentaţie publică se află în imobile cu funcţiuni multiple, altele decât locuire, reglementate urbanistic.

f) Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, operatorul economic trebuie să prezinte în mod obligatoriu acordul asociaţiei de
proprietari/locatari (nume în clar al preşedintelui asociaţiei de proprietari/locatari, semnătura, ştampila şi data) şi acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal şi vertical cu destinaţie de locuinţă, referitor la activitatea desfăşurată şi orarul de funcţionare.
În situaţia în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o
declaraţie pe propria răspundere, în acest sens.
 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.11.2017, pentru o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Constanţa, pe site-ul instituţiei, dar şi în secţiunea „Documente“. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

PUZ pentru introducerea în intravilanul municipiului Constanța a unei zone destinate producției și depozitării lansat în consultare publică (DOCUMENTE)

27 Jan 2023 931

PUZ-ul de modificare și extindere Parc Eolian, din extravilanul comunelor Dobromir și Băneasa, lansat în consultare publică

02 Dec 2022 1194

LIVE VIDEO+TEXT Dezbatere publică pe tema „Patrimoniul Constanței, încotro?“ organizată de USR Constanța (GALERIE FOTO+VIDEO)

17 Nov 2022 1140

Planul Urbanistic Zonal pentru parcarea supraetajată din zona Casei de Cultură, lansat în dezbatere publică (DOCUMENTE)

15 Nov 2022 826

Ministerul Justiției a făcut anunțul Agresorii ar putea primi ordine de restricție indiferent de relația pe care o au cu victimele

29 Oct 2022 707

Informații noi despre proiectul ce vizează construirea stadionului „Gheorghe Hagi“ la Constanța (DOCUMENTE)

15 Oct 2022 995

Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului Medgidia, în dezbatere publică

14 Oct 2022 709

Nomenclatorul stradal al municipiului Constanța, lansat în consultare publică (DOCUMENTE)

12 Oct 2022 1248

Schimbările climatice au impact major asupra resurselor de apă. Cum ne putem adapta? Anunțul Apele Române

26 Sep 2022 695

Cum va arăta viitorul cimitir din Mangalia? (DOCUMENT)

24 Sep 2022 1086

Dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța

20 Sep 2022 829

Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, în dezbatere publică

12 Sep 2022 785

Primăria Constanța a lansat în dezbatere publică Regulamentul parcărilor din municipiul în două variante diferite. Iată tarifele propuse! (DOCUMENT)

01 Sep 2022 2166

LIVE TEXT Dezbatere publică pe tema amplasării unor monumente în Constanța. Direcția pentru Cultură propune ca statuia lui Carol I să fie amplasată la intrarea în zona istorică a orașului (GALERIE FOTO)

01 Sep 2022 1417

Hotărârea de completare a Planului Urbanistic Zonal a staţiunii Mamaia, în dezbatere publică (DOCUMENTE)

01 Sep 2022 899