Deschidere editie

ISJ Constanţa recunoaşte decalajul dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural şi existenţa unor licee particulare cu rata de promovare zero la bacalaureat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a făcut public planul managerial al inspectorului şcolar general prof. Zoia-Gabriela Bucovală pentru anul şcolar 2018-2019. Planul managerial a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 23.10.2018.
 
„Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, dependente la rândul lor de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare şi iniţiativă în rezolvarea problemelor reale, concrete, ale societăţii.
 
Oferta educaţională va trebui să includă actualizarea curriculumului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi.
 
Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru învăţământul constănţean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-formale sau informale.
 
Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, în calitate de instituţie care gestionează procesul de învăţământ.
 
Prezenta ofertă managerială este elaborată din perspectiva asigurării calităţii sistemului de educaţie constănţean şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în spaţiul european. Premisa fundamentală este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol esenţial în promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active. În acest context, stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educaţie şi formare trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere“, precizează prof. Zoia-Gabriela Bucovală.
 

Diagnoza mediului intern: punctele tari

 
Un capitol din planul de management este dedicat diagnozei mediului intern şi extern (Analiza SWOT). Astfel, punctele tari în diagnoza mediului intern sunt următoarele: personal didactic, de conducere, de îndrumare şi control cu o bună pregătire metodicoştiinţifică, cu competenţe în domeniul managerial şi bogată experienţă profesională; aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculumului naţional cu cel local; aplicarea corectă a curriculumului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare; procent bun de promovare a evaluării naţionale în mediul urban şi a examenului de bacalaureat la filiera teoretică; menţinerea la un nivel ridicat, peste 80%, a ponderii posturilor didactice ocupate de titulari, ştiind că această categorie reprezintă partea cea mai ataşată şi cea mai motivată a sistemului; 90% dintre cadrele didactice au drept de practică în învăţământ (au cel puţin definitivarea în învăţământ), iar aproximativ 54% au gradul didactic I, ceea ce demonstrează un grad ridicat de profesionalizare a carierei didactice; număr mare de cadre didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi postuniversitare; preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; existenţa unor instituţii conexe (CCD, CJRAE) care participă în mod activ şi dinamic la evoluţia actului educaţional; încurajarea performanţei - număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale; derularea, la nivelul judeţului, a Proiectului Strategic „A doua şansă”; dotarea, celor mai multe unităţi de învăţământ, cu aparate şi echipamente pentru laboratoare, tehnică de calcul performantă, mobilier şi microbuze şcolare, prin programe guvernamentale; funcţionarea eficientă la nivelul judeţului a cabinetelor şcolare şi interşcolare, de asistenţă psihopedagogică; derularea unor programe şi proiecte, având ca grup ţintă diferite forme de comunitate dezavantajate; funcţionarea centrelor de documentare şi de informare şi deschiderea acestora către comunitate; asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, şi partenerii educaţionali prin utilizarea site-ului ISJ.
 

Diagnoza mediului intern: punctele slabe

 
Printre punctele slabe ale mediului intern se numără: decalajul existent între şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural, în privinţa atragerii şi a menţinerii personalului didactic calificat; insuficienta informare a unor cadre didactice asupra noutăţilor legislative, implicând o participare redusă la actul decizional; disfuncţii, apărute în anumite comunităţi, în colaborarea şi comunicarea dintre managerii unităţilor şcolare şi autorităţile locale; neasumarea, în unele cazuri, a responsabilităţii în exercitarea actului managerial; manifestarea unor situaţii de abordare formală a procesului de formare continuă, la nivelul unor comisii metodice din şcoli; necorelarea, în unele unităţi şcolare din judeţ, a ofertei educaţionale cu realităţile socioeconomice ale zonei şi cu interesele beneficiarilor direcţi şi ale comunităţii; existenţa unor licee tehnologice şi particulare cu rata de promovare scăzută, chiar zero, la examenul de bacalaureat naţional; menţinerea la cote îngrijorătoare a absenteismului în rândul elevilor din învăţământul secundar, în unele situaţii ajungându-se la abandon şcolar.
 

Iată ce îşi propune ISJ!

 
ISJ Constanţa îşi propune implementarea strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale privind îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei sistemului de educaţie şi de formare profesională; implementarea sistemului de control intern managerial; dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, dar şi a ideii de colaborare, la nivel naţional şi european, prin accesarea finanţărilor, prin fonduri europene; implicarea primăriilor pentru realizarea lucrărilor de ameliorare/reabilitare a imobilelor şi a spaţiilor şcolare, de igienizare a acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; colaborări eficiente cu: instituţiile publice, agenţii economici, partenerii sociali, evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului profesional, liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii, la nivel local, naţional şi internaţional; existenţa unui potenţial de resurse materiale şi financiare, a unor posibilităţi de finanţare extrabugetară, prin încheierea unor relaţii motivante, de parteneriat cu agenţii economici; sprijinirea elevilor proveniţi din medii sociale defavorizate, prin programe guvernamentale şi non-guvernamentale, destinate redimensionării conceptului de „drept la şanse egale”.
 
Printre ameninţările idenrtifuicate se numără: insuficienta implicare a unor autorităţi locale, pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice, în mediul rural; pierderea unor spaţii de învăţământ, consecinţă a materializării revendicărilor; încadrarea, cu dificultate, a unităţilor cu efective mici, din zone izolate, cu personal didactic titular sau calificat, în condiţiile în care activitatea instructiv-educativă se realizează simultan; existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi de abandon şcolar, în unele unităţi, în special din zonele şi regiunile defavorizate; declinarea responsabilităţilor asumate de către părinţii copiilor/elevilor/tinerilor, privind rolul lor, de principal partener educaţional, al şcolii.
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa îşi propune, prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali. La acestea se adaugă orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competenţelor necesare reuşitei şcolare şi sociale şi implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; consilierea şi orientarea elevilor în vederea alegerii unui traseu educaţional adaptat intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul prevenirii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor în educaţie; optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării carierei didactice şi a eficientizării activităţii manageriale; utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ISJ Constanţa a aprobat cea de-a doua clasă pregătitoare la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“ din Hârşova (galerie foto)

20 Sep 2019 335

Festivitatea de premiere a performanței în învățământ Părinți cu ochii în lacrimi și emoții ca la examene pentru elevii de 10 ai Constanței (galerie foto)

19 Sep 2019 804

Ministerul Educaţiei a alocat 69.000 de lei pentru Constanţa Festivitate de premiere a elevilor constănţeni cu media 10 la examenele naţionale din 2019

18 Sep 2019 867

Numiri de noi directori în unităţile de învăţământ constănţene, la început de an şcolar 2019-2020

07 Sep 2019 4631

Schimbări în organigrama ISJ Constanţa. Echipa mandatului nr. 5 al lui Petrică Miu

07 Sep 2019 4950

Peste 100 de microbuze vor deservi transportul elevilor în judeţul Constanţa. Ce se întâmplă cu toaletele din curtea şcolii?

04 Sep 2019 979

Petrică Miu, noul inspector școlar general al ISJ Constanța. Mandatul Gabrielei Bucovală a expirat

19 Aug 2019 3905

La cârma şcolilor Lista cadrelor didactice din Constanţa menţinute în funcţia de director şi director adjunct în anul şcolar 2019-2020

15 Aug 2019 4366

ISJ Constanţa a publicat rezultatele interviului Cine sunt profesorii detaşaţi în interesul învăţământului în funcţii de conducere

12 Aug 2019 4265

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cumpără rechizite. Câţi bani alocă pentru fiecare elev

09 Aug 2019 1988

Schimb estival de „serii“ între grădiniţele constănţene

31 Jul 2019 732

Evaluare Naţională 2019 Topul meseriilor căutate de absolvenţii claselor a VIII-a. Meseria, brăţară de aur, versus licenţiat vânzător la mall

27 Jul 2019 1690

Doi profesori din Constanţa, nota zece la proba scrisă a examenului de titularizare. Alţi 55 au obţinut note mai mari de nouă

24 Jul 2019 15502

ISJ Constanța Peste două sute de candidați s-au înscris la examenul național de definitivare în învățământ

23 Jul 2019 972

Profesorii află, azi, rezultatele inițiale la examentul de titularizare. Unde se vor afișa notele

23 Jul 2019 956