Deschidere editie

ISJ Constanţa recunoaşte decalajul dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural şi existenţa unor licee particulare cu rata de promovare zero la bacalaureat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a făcut public planul managerial al inspectorului şcolar general prof. Zoia-Gabriela Bucovală pentru anul şcolar 2018-2019. Planul managerial a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 23.10.2018.
 
„Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, dependente la rândul lor de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare şi iniţiativă în rezolvarea problemelor reale, concrete, ale societăţii.
 
Oferta educaţională va trebui să includă actualizarea curriculumului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi.
 
Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru învăţământul constănţean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-formale sau informale.
 
Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, în calitate de instituţie care gestionează procesul de învăţământ.
 
Prezenta ofertă managerială este elaborată din perspectiva asigurării calităţii sistemului de educaţie constănţean şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în spaţiul european. Premisa fundamentală este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol esenţial în promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active. În acest context, stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educaţie şi formare trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere“, precizează prof. Zoia-Gabriela Bucovală.
 

Diagnoza mediului intern: punctele tari

 
Un capitol din planul de management este dedicat diagnozei mediului intern şi extern (Analiza SWOT). Astfel, punctele tari în diagnoza mediului intern sunt următoarele: personal didactic, de conducere, de îndrumare şi control cu o bună pregătire metodicoştiinţifică, cu competenţe în domeniul managerial şi bogată experienţă profesională; aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculumului naţional cu cel local; aplicarea corectă a curriculumului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare; procent bun de promovare a evaluării naţionale în mediul urban şi a examenului de bacalaureat la filiera teoretică; menţinerea la un nivel ridicat, peste 80%, a ponderii posturilor didactice ocupate de titulari, ştiind că această categorie reprezintă partea cea mai ataşată şi cea mai motivată a sistemului; 90% dintre cadrele didactice au drept de practică în învăţământ (au cel puţin definitivarea în învăţământ), iar aproximativ 54% au gradul didactic I, ceea ce demonstrează un grad ridicat de profesionalizare a carierei didactice; număr mare de cadre didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi postuniversitare; preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; existenţa unor instituţii conexe (CCD, CJRAE) care participă în mod activ şi dinamic la evoluţia actului educaţional; încurajarea performanţei - număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale; derularea, la nivelul judeţului, a Proiectului Strategic „A doua şansă”; dotarea, celor mai multe unităţi de învăţământ, cu aparate şi echipamente pentru laboratoare, tehnică de calcul performantă, mobilier şi microbuze şcolare, prin programe guvernamentale; funcţionarea eficientă la nivelul judeţului a cabinetelor şcolare şi interşcolare, de asistenţă psihopedagogică; derularea unor programe şi proiecte, având ca grup ţintă diferite forme de comunitate dezavantajate; funcţionarea centrelor de documentare şi de informare şi deschiderea acestora către comunitate; asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, şi partenerii educaţionali prin utilizarea site-ului ISJ.
 

Diagnoza mediului intern: punctele slabe

 
Printre punctele slabe ale mediului intern se numără: decalajul existent între şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural, în privinţa atragerii şi a menţinerii personalului didactic calificat; insuficienta informare a unor cadre didactice asupra noutăţilor legislative, implicând o participare redusă la actul decizional; disfuncţii, apărute în anumite comunităţi, în colaborarea şi comunicarea dintre managerii unităţilor şcolare şi autorităţile locale; neasumarea, în unele cazuri, a responsabilităţii în exercitarea actului managerial; manifestarea unor situaţii de abordare formală a procesului de formare continuă, la nivelul unor comisii metodice din şcoli; necorelarea, în unele unităţi şcolare din judeţ, a ofertei educaţionale cu realităţile socioeconomice ale zonei şi cu interesele beneficiarilor direcţi şi ale comunităţii; existenţa unor licee tehnologice şi particulare cu rata de promovare scăzută, chiar zero, la examenul de bacalaureat naţional; menţinerea la cote îngrijorătoare a absenteismului în rândul elevilor din învăţământul secundar, în unele situaţii ajungându-se la abandon şcolar.
 

Iată ce îşi propune ISJ!

 
ISJ Constanţa îşi propune implementarea strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale privind îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei sistemului de educaţie şi de formare profesională; implementarea sistemului de control intern managerial; dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, dar şi a ideii de colaborare, la nivel naţional şi european, prin accesarea finanţărilor, prin fonduri europene; implicarea primăriilor pentru realizarea lucrărilor de ameliorare/reabilitare a imobilelor şi a spaţiilor şcolare, de igienizare a acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; colaborări eficiente cu: instituţiile publice, agenţii economici, partenerii sociali, evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului profesional, liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii, la nivel local, naţional şi internaţional; existenţa unui potenţial de resurse materiale şi financiare, a unor posibilităţi de finanţare extrabugetară, prin încheierea unor relaţii motivante, de parteneriat cu agenţii economici; sprijinirea elevilor proveniţi din medii sociale defavorizate, prin programe guvernamentale şi non-guvernamentale, destinate redimensionării conceptului de „drept la şanse egale”.
 
Printre ameninţările idenrtifuicate se numără: insuficienta implicare a unor autorităţi locale, pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice, în mediul rural; pierderea unor spaţii de învăţământ, consecinţă a materializării revendicărilor; încadrarea, cu dificultate, a unităţilor cu efective mici, din zone izolate, cu personal didactic titular sau calificat, în condiţiile în care activitatea instructiv-educativă se realizează simultan; existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi de abandon şcolar, în unele unităţi, în special din zonele şi regiunile defavorizate; declinarea responsabilităţilor asumate de către părinţii copiilor/elevilor/tinerilor, privind rolul lor, de principal partener educaţional, al şcolii.
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa îşi propune, prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali. La acestea se adaugă orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competenţelor necesare reuşitei şcolare şi sociale şi implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; consilierea şi orientarea elevilor în vederea alegerii unui traseu educaţional adaptat intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul prevenirii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor în educaţie; optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării carierei didactice şi a eficientizării activităţii manageriale; utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Posturi vacante la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

05 Dec 2018 833

S-au constituit comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Constanţa. Consilierii locali şi şcolile de care răspund

03 Dec 2018 890

Centenarul Marii Uniri sărbătorit de ISJ Constanța printr-un amplu spectacol - „România Centenară” (galerie foto)

01 Dec 2018 494

Flash mob pentru România în toate unitățile de învățământ din județul Constanța Suită de activități, dedicate Zilei Naționale (galerie foto)

01 Dec 2018 716

România Centenară, un spectacol organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța la Centrul Cultural „Jean Constantin” Constanța

28 Nov 2018 427

LIVE TEXT Eveniment organizat de ISJ Constanța Generația de ieri un exemplu pentru generația de astăzi. Premii pentru cariera la catedra de istorie(galerie foto+video)

22 Nov 2018 1540

Momente istorice la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“. Simpozionul „Unitate în diversitate pe pământ“, organizat de ISJ Constanţa, de Ziua Dobrogei (galerie foto + document)

15 Nov 2018 924

Ziua Națională a Dobrogei, omagiată de ISJ Constanța prin Simpozionul „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”

13 Nov 2018 614

A fost publicată lista elevilor din Constanţa beneficiari ai Programului „Bani de liceu“ 603 tineri, ajutaţi de Guvern

06 Nov 2018 1396

Directorii unităților de învățământ din Constanța, convocați în ședință. Ce se va discuta

05 Nov 2018 922

Demarează etapa judeţeană Constanţa a programului naţional „România în mişcare“

02 Nov 2018 445

Mai multe şcoli din judeţ, în atenţia ISJ Constanţa. Încep inspecţiile şcolare generale. Ce verifică inspectorii şcolari

18 Oct 2018 3131

Anunţ important pentru cadrele didactice Care este termenul de depunere a dosarului de înscriere la examenul naţional de definitivare 2019

13 Oct 2018 910

ISJ Constanţa a lansat Concursul „Amintirea eroilor“. Răscoliţi lada cu amintiri a bunicilor!

12 Oct 2018 1130

Inspectorii şcolari constănţeni şi unităţile de învățământ din judeţ de care răspund. Lista, publicată de ISJ Constanţa (document)

10 Oct 2018 2208

Eveniment dedicat educației, la Casa de Cultură din Constanța. Târgul ofertelor educaționale „Știu să îmi aleg meseria“ și-a deschis porțile (galerie foto)

09 Oct 2018 770

Târgul de toamnă al meseriilor, organizat de ISJ Constanța, la o nouă ediție. Lista școlilor participante

08 Oct 2018 1181

Cu girul Inspectoratului Şcolar Ce se întâmplă azi, de Ziua Internaţională a Educaţiei, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa

05 Oct 2018 1916

UPDATE Directorii școlilor din județul Constanța, în ședință. Ce le-a transmis inspectorul școlar general al ISJ, Gabriela Bucovală

02 Oct 2018 1310

Directorii școlilor din Constanța, convocați în ședință

01 Oct 2018 1931

Proiectul județean „100 de ani de spirit românesc” Profesorii de istorie constănțeni, provocați să-și amprenteze menirea

25 Sep 2018 1324

Oficial de la Inspectoratul Şcolar. În atenţia părinţilor Lista grădiniţelor, şcolilor şi liceelor private autorizate din judeţul Constanţa (galerie foto)

22 Sep 2018 5887

Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru învățământ preșcolar cu tema „Educația timpurie – o prioritate”, la Constanța

21 Sep 2018 2188

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cumpără rechizite pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial (document)

08 Sep 2018 1317

Constanța. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul bacalaureatului

23 Aug 2018 1044

Cine sunt noii directori şi directori adjuncţi numiţi prin detaşare în interesul învăţământului de ISJ Constanţa (document)

15 Aug 2018 4336

Bacalaureat 2018. Aproape 1.700 de candidaţi înscrişi în sesiunea de toamnă, distribuiţi în cinci centre de examen (document)

08 Aug 2018 1663

Cine sunt directorii şi directorii adjuncţi numiţi prin detaşare şi menţinuţi în funcţia de conducere de către ISJ Constanţa în anul şcolar viitor

08 Aug 2018 3202

Iată şcolile şi grădiniţele din judeţul Constanţa unde funcţiile de conducere au rămas neocupate prin concurs! (document)

03 Aug 2018 3565

Mai multe posturi de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ din Constanţa, neocupate. Cum vor fi numiţi managerii

02 Aug 2018 1014

Ei sunt profesorii din Constanţa care vor primi gradaţii de merit! ISJ a aprobat punctajele. Cu cât cresc salariile (document)

02 Aug 2018 5064

Achiziție de peste 30 de mii de lei. ISJ Constanța cumpără rechizite școlare. Date din anunțul de licitație (document)

30 Jul 2018 793

„Post Scriptum“ Evaluarea Naţională 2018. Cu media 8,19, a fost admis la Colegiul „Mircea“

30 Jul 2018 3435

15 candidați s-au retras Cum s-a desfășurat examenul de definitivare în învățământ la Constanța

18 Jul 2018 1266

Doi profesori din Constanţa, cu nota 10 la examenul de titularizare

18 Jul 2018 7795

Constanța. Emoții pentru cadrele didactice. Zeci de candidați susțin mâine proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ

17 Jul 2018 919

Titularizare 2018. Aproape 1.000 de profesori constănţeni, în examen

11 Jul 2018 2386

Sondaj de opinie Majoritatea participanţilor se declară mulţumiţi de felul în care ISJ Constanţa a organizat examenul de Bacalaureat

09 Jul 2018 443

Sondaj de opinie Sunteţi mulţumiţi de felul în care ISJ Constanţa a organizat examenul de bacalaureat?

02 Jul 2018 952

În atenţia părinţilor! Care sunt grădiniţele cu orar prelungit deschise în această vacanţă

30 Jun 2018 2011

Constanța. Bacalaureat 2018. Absolvenții de liceu au susținut proba la alegere a profilului și specializării

28 Jun 2018 952

Evaluarea Naţională 2018 Important. ISJ Constanţa a publicat ierarhia judeţeană (document)

26 Jun 2018 5911

Interviu online cu prof. Irinela Nicolae, inspector şcolar Despre înscrierea copiilor la grădiniţe, locuri rămase libere şi noul curriculum naţional pentru educaţie timpurie (document)

23 Jun 2018 2279

Şedinţă publică ISJ Constanţa Vicepreşedinţii şi cadrele didactice care vor face parte din comisiile pentru Bacalaureat, aleşi prin tragere la sorţi

22 Jun 2018 890

Evaluare Naţională 2018. Aproape 1000 de contestaţii, depuse la Constanţa

20 Jun 2018 919

Se preconizează o răsturnare de situaţie la repartizare. Mai multe medii de 5 obţinute la evaluarea naţională de elevii din judeţul Constanţa faţă de anul trecut

19 Jun 2018 2139

Director la Şcoala „Tonitza“ şi consilier judeţean, reclamat la ISJ pentru o postare pe Facebook. A jignit mişcarea #rezist! Nicoleta Bercaru se apără! (galerie foto)

14 Jun 2018 3944

Astăzi, absolvenții de clasa a VIII-a au susținut proba la Limba și literatura română. Câți elevi au fost prezenți la Constanța

11 Jun 2018 1213

Pentru absolvenții clasei a VIII-a ISJ Constanța a prezentat oferta învățământului profesional și dual din anul școlar 2018-2019

10 Jun 2018 1446

Mâine începe Evaluarea națională Peste 5.000 de elevi din Constanța, așteptați la probe

10 Jun 2018 980