Deschidere editie

Raportul Curţii de Conturi pentru Primăria Constanţa A fost sesizată Direcţia Regională Antifraudă. Principalele deficienţe! (document)

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a publicat raportul/sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Primăria Constanţa. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale municipalităţii a fost efectuat în perioada 2.05.2017 - 30.06.2017.
 

Iată rezultatele acţiunii de audit! Principalele constatări

 
Neîncasarea unor venituri reprezentând impozit pe clădirile deţinute de persoanele juridice în conformitate cu prevederile legale în vigoare: la nivelul Primăriei Constanţa, s-a constatat că pentru 20 de persoane fizice au fost acordate nelegal facilităţi privind scutiri la impozitul pe clădiri şi terenuri în sumă de 93.000 de lei, respectiv revoluţionari/luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, deoarece la dosarele de rol fiscal ale acestora nu există certificatele preschimbate, conform prevederilor Legii nr. 341/12.07.2004 - a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (certificatele
existente la dosare au fost obţinute în baza Legii nr. 42/1990).
 
Neîncasarea la bugetele locale a unor venituri reprezentând impozit pe teren: la UAT Constanţa s-a constatat că, în cazul unui imobil teren+clădire, persoana juridică nu a depus declaraţie de impunere pentru terenul ocupat de clădiri, care, începând cu anul 2016, este supus impozitării. În timpul auditului s-au calculat venituri suplimentare la bugetul local în sumă de 8.000 de lei.
 
Nestabilirea şi neîncasarea unor venituri din închirierea sau concesionarea unor bunuri: municipalitatea a cedat cu titlu gratuit dreptul de folosinţă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa unor persoane juridice de drept privat, încălcând astfel prevederile Legii administraţiei publice locale, cu consecinţe în neîncasarea la bugetul local de venituri provenite din proprietate în sumă de 4.054.000 de lei.
 
În cadrul UATM Constanţa, pe fondul neexercitării obligaţiilor legale privind înregistrarea în evidenţele financiar-contabile şi tehnico-operative a unor bunuri imobile (cazemate), precum şi al nedispunerii diligenţelor legale derivate din obligaţiile generate de statutul de administrator al bunurilor din domeniul public al statului, în ceea ce priveşte interesul colectiv ocrotit prin normele imperative de protecţie a proprietăţii publice, entitatea, prin reprezentanţii săi,
a facilitat producerea de acte şi fapte juridice în legătură cu aceste imobile (atât construcţiile, cât şi
terenul arondat acestora sub titulatura de zonă de protecţie) de către persoane care nu erau
abilitate de lege. S-a constatat astfel folosirea acestor bunuri în interesul material propriu al
acestora prin transferarea pe bază de documente lipsite de fundament legal, cu titlu gratuit, a
dreptului de exploatare în scop economic către terţi, persoane juridice şi fizice, în dauna
intereselor financiare ale bugetului local. Valoarea estimată în timpul auditului a veniturilor de care
a fost lipsit bugetul local este de 419.000 de lei.
 
Din verificarea încasării taxei de întreţinere cimitire/loc de veci datorată de persoanele fizice care deţin locuri de veci în cimitirele Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Municipal, Palazu Mare şi Viile Noi din municipiu, s-a constatat că 4.870 de persoane concesionare ale unei suprafeţe totale de 18.409,23 mp de teren au certificatele de concesiune expirate şi nepreschimbate şi nu au achitat această taxă în anii 2016 şi 2017. S-au estimat venituri neîncasate de 88.000 de lei.

La Liceul Teoretic „Traian“, din subordinea municipalităţii, soldul contului de clienţi reprezentând venituri proprii neîncasate din închirierea terenului de sport nu include penalităţi contractuale calculate până la data încasării creanţei, în sumă de 48.000 de lei.
 
Alte venituri ale bugetelor locale nestabilite şi neîncasate: cu privire la stabilirea, urmărirea şi încasarea taxei/impozitului pe mijloacele de transport pe apă, s-a constatat că 129 de persoane
fizice şi juridice care figurează înregistrate la căpităniile zonale cu ambarcaţiuni pe apă nu au
depus la SPIT Constanţa declaraţie în vederea impunerii. Astfel, bugetul local a fost lipsit de
venituri în sumă de 179.000 de lei.
 
Efectuarea unor cheltuieli cu asistenţa socială, finanţări nerambursabile etc. cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare a determinat prejudicierea fondurilor publice cu suma de 3.029.000 de lei.
 
La nivelul municipalităţii, plăţi efectuate pentru cheltuieli cu asistenţa socială, finanţări nerambursabile etc. cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare care au determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 907.000 de lei: s-au acordat nelegal 748.000 de lei reprezentând ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei (lemne de foc, energie termică, energie electrică) în perioada sezonului rece unor persoane care deţin bunuri în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor; s-au acordat nelegal tichete valorice în sumă de 52.000 de lei persoanelor care pe lângă pensie au obţinut şi venituri din activităţi comerciale, din activităţi agricole, din dobânzi ori din închirierea unor bunuri. Aceste venituri, cumulate cu pensia, au depăşit pragul valoric înscris în hotărârea de Consiliu Local care le dădea dreptul de a beneficia de aceste măsuri de sprijin social.
 

Festivalul Iernii 2016, în atenţia Curţii de Conturi

 
Pentru evenimentul Festivalul Iernii 2016, organizat în perioada 1.12.2016 - 30.12.2016 în parcul Tăbăcărie - zona „Ţara Piticilor şi finanţat din bugetul municipiului Constanţa în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii neefectuate sau efectuate fără acordul beneficiarului în sumă totală de 107.000 de lei, constând în onorarii (66.294 de lei), servicii neefectuate pentru transmiterea online cu cameră IP (15.575 de lei), broşuri tipărite fără acordul Primăriei Constanţa (25.200 de lei).
 
S-a constatat că beneficiarul proiectului „Festivalul Iernii 2016“ a încheiat cu un operator economic, în mod separat, patru contracte de închiriere, contractele având acelaşi obiect, respectiv închirierea de bunuri mobile. Totodată, la capitolul privind cheltuielile pentru prestări servicii
din raportul financiar final, acelaşi operator economic figurează ca partener pentru montarea
decorului tematic „Tărâmul Magic al Crăciunului“, decor închiriat în totalitate de fundaţie de la
acesta.
 
În ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea
patrimoniului, s-au constatat abateri privind înregistrarea/administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel: în ceea ce priveşte formalizarea legală a efectelor juridice generate de Protocolul nr. L.999/03.04.2000 încheiat între Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major al Marinei Militare şi Primăria Municipiului Constanţa, privind „Reînnoirea şi actualizarea modalităţilor de folosire a lucrărilor de apărare permanente din teritoriul administrativ al municipiului Constanţa (inclusiv Mamaia şi localitatea Palazu Mare)“, s-a constatat neefectuarea demersurilor legale ce reveneau ca responsabilitate în egală măsură atât MApN, cât şi Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Constanţa. La nivelul Primăriei, au fost identificate bunuri aparţinând domeniului public al statului ce nu se regăsesc înregistrate în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a instituţiei,
contrar prevederilor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 
Camera de Conturi a sesizat Direcţia Regională Antifraudă 2 pentru nereguli constatate în desfăşurarea activităţii unor agenţi economici pe raza municipiului Constanţa.
 

Concluzii şi recomandări

 
Misiunile de audit public extern pentru exerciţiul bugetar al anului 2016 şi acţiunile de control tematic organizate şi desfăşurate în anul 2017 au arătat că părţile implicate în procesul bunei guvernanţe nu au acţionat întotdeauna în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.
 
Principalele cauze ale producerii deficienţelor şi abaterilor prezentate în acest raport sunt:
- existenţa unor sisteme de control intern/managerial care nu şi-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv acela de a sprijini buna guvernanţă în sectorul public, pentru a încuraja un proces mai bun de luare a deciziilor în cunoştinţă de cauză, precum şi pentru utilizarea eficientă a resurselor, fiind astfel întărit mecanismul de răspundere pentru actul de gestiune a resurselor respective;
- fundamentarea nerealistă sau insuficientă a proiectelor de buget ale unor
ordonatori principali de credite, motiv pentru care există încă multiple nereguli şi disfunctionalităţi în ceea ce priveşte angajarea cheltuielilor publice şi plata acestora;
- nerespectarea competenţelor
şi responsabilităţilor ordonatorilor de credite în procesul bugetar;
- managementul ineficient şi uneori incorect al fondurilor publice, care dovedeşte, cel mai adesea, că deciziile privind alocările de fonduri publice nu sunt fundamentate în funcţie de priorităţi şi în concordanţă cu cadrul legal de referinţă sau cu scopul şi atribuţiile entităţii, stabilite prin actul normativ de înfiinţare, dar şi necunoaşterea dispoziţiilor legale din domeniul finanţelor publice şi al contabilităţii publice, iar, uneori, chiar nerespectarea acestor prevederi din cauza unor interpretări eronate date dispoziţiilor respective, lipsa unui sistem bine definit de alocare a resurselor bugetare în funcţie de rezultatele obţinute, dar şi lipsa unor instrumente eficiente pentru evaluarea performanţei utilizării resurselor alocate. Lucrătorii Camerei de Conturi au constatat că nu sunt stabilite priorităţi în aprobarea cheltuielilor publice şi nu sunt analizate toate oportunităţile pentru efectuarea acestora, în vederea protejării resurselor publice de utilizare neadecvată şi pentru asigurarea bunei gestiuni financiare;
- managementul defectuos şi ineficient al cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere prin efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări,
servicii nerecepţionate în cantitatea facturată si plătită) sau pe baza unor tarife neaprobate şi
neavizate;
- superficialitate în examinarea documentelor justificative, aferente operaţiunilor şi tranzacţiilor economice, cu consecinţe asupra utilizării legale a fondurilor publice, dar şi lipsa coordonării şi monitorizării, de către ordonatorul de credite ierarhic superior, a modului de utilizare a sumelor alocate prin buget, precum şi a respectării cadrului legal general şi specific, pe parcursul exerciţiului financiar, în cazul unor structuri aflate în poziţie de subordonare, coordonare sau sub autoritate.
 
Ca o caracteristică generală, misiunile de audit public extern şi acţiunile de control desfăşurate au evidenţiat, per ansamblu, o insuficientă preocupare din partea entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economic-financiară. Aceasta confirmă faptul că fondurile publice şi patrimoniul public al statului sunt gestionate într-un regim în care performanţa utilizării acestora nu este un criteriu prioritar.
 
Menţionăm că i-am solicitat primarului municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, un punct de vedere cu privire la raportul Curţii de Conturi, dar acesta a precizat că nu doreşte să comenteze.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza sinteza rezultatelor auditului desfăşurat de Camera de Conturi Constanţa la nivelul UAT Municipiul Constanţa.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UAT Constanţa, în instanţă cu cei de la Curtea de Conturi. Dosarul, amânat pentru 2019

05 Nov 2018 218

Oraşul Techirghiol, semi-victorie la Curtea de Apel. A chemat la judecată Camera de Conturi Constanţa

31 Oct 2018 420

Tudorel Gurgu, primarul din Ciobanu, achitat definitiv

24 Oct 2018 874

UAT Constanţa şi Curtea de Conturi încearcă să anuleze o decizie a Tribunalului Constanţa

15 Oct 2018 708

Revista presei locale

27 Sep 2018 483

Unitatea Administrativ-Teritorială Constanţa, semi-victorie în faţa Curţii de Conturi (document)

20 Sep 2018 932

Primăria Constanţa plăteşte acum pentru bani aruncaţi în 2013 şi 2014 pe tipărituri de promovare a evenimentului Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului. La judecată cu Fundaţia „Fantasio“ (galerie foto)

12 Sep 2018 876

Obligată de Curtea de Conturi, Primăria Constanța a dat în judecată Prefectura, Consiliul Județean, RAEDPP și o firmă abonată la bani publici

06 Sep 2018 1219

Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională în cazul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi,

30 Jul 2018 358

„Se va face o petiție către Curtea de Conturi“ Finanțarea de la bugetul local a structurilor sportive constănțene naște nemulțumiri (documente)

27 Jul 2018 2105

Revista presei locale

20 Jul 2018 466

„Abordarea de până anul trecut a fost o problemă pentru România“ Ce vor primarii de municipii, reuniţi la Constanţa, de la Curtea de Conturi

30 Jun 2018 994

La mâna Curţii de Conturi În anul Centenarului, Consiliul Judeţean Constanţa, la un pas să taie fondurile pentru proiecte culturale! Cine este vinovat?

23 Jun 2018 1890

Revista presei locale

11 May 2018 615

Preşedintele Curţii de Conturi, interpelat în legătură cu practica neunitară a controalelor întreprinse la nivelul administraţiilor locale din judeţul Constanţa

11 May 2018 1798

Consiliul Judeţean Constanţa angajează o casă de avocatură Contestă în instanţă auditul Camerei de Conturi finalizat cu un raport extrem de nefavorabil!

27 Apr 2018 1581

Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, modificată. Ce spune deputatul Bogdan Huțucă

25 Apr 2018 1777

„Feeria de lumini“, în instanţă Valentin Vrabie, dat în judecată de Primăria pe care a condus-o două mandate. La cât se ridică prejudiciul. Ce spun părţile implicate

07 Mar 2018 7080

Raport Camera de Conturi. Primăria Cernavodă - înregistrări eronate, neîncasarea taxelor pe clădirile proprietate privată şi plăţi nelegale (document)

05 Mar 2018 2724

Revista presei locale

01 Mar 2018 678

Auditul Curţii de Conturi la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Nereguli financiare la Minorităţi

23 Feb 2018 680

Autoritatea Electorală Permanentă în raportul Curţii de Conturi 2016

23 Feb 2018 1032

Raportul public pe anul 2016 al Curţii de Conturi a României. Observaţiile la adresa Clubului Sportiv Farul Constanţa (document)

22 Feb 2018 819

Raport Camera de Conturi 2016. Consiliul Judeţean Constanţa Înregistrări contabile eronate, denaturarea situaţiilor financiare, lipsă în inventarul Pavilionului Expoziţional şi prejudicierea bugetului (document)

22 Feb 2018 1587

Audit al Curţii de Conturi pentru anul 2016 Brandul turistic naţional, promovat prin plăţi nelegale. Ce spune Anca Nedea, fostul preşedinte al ANT (document)

22 Feb 2018 2010

Raportul întocmit de Curtea de Conturi cu privire la activitatea Radionav SA a fost făcut public. Ce nereguli au fost constatate

20 Feb 2018 543

Curtea de Conturi a publicat Raportul de activitate. Ce nereguli a depistat la Societatea Națională de Radiocomunicații SA

20 Feb 2018 1039

Control al Curții de Conturi la Compania Naţională Poșta Română. Ce nereguli au fost constatate

19 Feb 2018 541

Curtea de Conturi a obligat Primăria Constanţa să recupereze bani de la vecinii din Consiliul Judeţean, respectiv Prefectură

01 Feb 2018 1183

Curtea de Conturi a trimis speţa şi la Parchet Fostul primar Urdea, dat în judecată de actualul primar şi de Consiliul Local Limanu

31 Jan 2018 1113

Revista presei locale

30 Nov 2017 702

Vicepreședintele ANAF, demis de premier. Ce funcție va ocupa acesta

08 Nov 2017 859

Parlamentul a desemnat doi consilieri la Curtea de Conturi, pentru un mandat de nouă ani

07 Nov 2017 890

Noua conducere a Curții de Conturi votată în Parlament. Candidatura constănțeanului Dumitru Nancu nu a fost validată

11 Oct 2017 1195

PNL şi-a stabilit priorităţile Cea mai importantă vizează Curtea de Conturi, care, în opinia lor, nu se poate substitui consiliului local sau judeţean

04 Sep 2017 1358

Audit Curtea de Conturi despre un dezastru ANT-ul condus de Filipescu, Matichescu și Nedea nu a elaborat o strategie de dezvoltare a turismului (document)

23 May 2017 5996

Nereguli constatate de Curtea de Conturi a României la autorizarea turistică pentru plajele de pe litoralul românesc şi la un festival din Mamaia

08 May 2017 1769

Ce s-a descoperit la ultima verificare Astăzi începe controlul anual al Curţii de Conturi la Primăria Constanţa

02 May 2017 3953

Cum se fură din taxele şi impozitele colectate de la populaţie O situaţie a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi în perioada 2015 - 2016 la nivelul judeţului Constanţa (document)

15 Apr 2017 1728

Curtea de Conturi a verificat entităţi publice. Iată valoarea totală a prejudiciilor

06 Apr 2017 1307

Declarații surprinzătoare ale președintelui Curții de Conturi. Cum se folosesc banii din primării, colectați din impozite, în scopurile personale ale angajaților

24 Mar 2017 3211

Consiliul Judeţean Constanţa vrea banii înapoi de la Regia de Drumuri în dosarul Herghelia

16 Mar 2017 1310

Fotbalist de la echipa spaniolă Betis Sevilla, acţionat în instanţă de oraşul Năvodari

16 Feb 2017 6798

Ce a descoperit Curtea de Conturi la Oil Terminal Poliţe de asigurare pentru directori şi indemnizaţii cu probleme pentru administratori

16 Feb 2017 1850

Plăţi necuvenite şi nerecuperate Neregulile descoperite de Curtea de Conturi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

15 Feb 2017 1305

Serviciile juridice şi de consultanţă, prejudiciu imens în bugetul CN APMC. Ce recomandări a făcut Curtea de Conturi

15 Feb 2017 1072

Ce a descoperit Curtea de Conturi la CN APM Constanţa. Cum se vor recupera prejudiciile

15 Feb 2017 1199

Serviciile de prevenire şi stingere a incendiilor, plătite ilegal de CN APM Constanţa

15 Feb 2017 963

Curtea de Conturi Oltina, primărie mică, nereguli mari! (document)

15 Feb 2017 1997

Curtea de Conturi Pentru parcul eolian din Chirnogeni nu s-a încasat impozit pe clădiri. Suma este uriaşă! (document)

15 Feb 2017 3835