Deschidere editie

Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (I) (document)

Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.

Modul de operare D (I)

„S-a reţinut că au fost soluţionate, în favoarea mai multor cesionari de drepturi succesorale, a notificării depuse de mandatarul învinuit, în numele mandantei moştenitoare, în afara mandatului, neînsuşită de aceasta, pentru restituirea suprafeţei de 986.600 mp de teren intravilan în Constanţa, în condiţiile în care cesiunea drepturilor succesorale ale mandantei s-a făcut fără mandat, cu concursul notarului public, iar, la data soluţionării cererii de restituire, moştenirea era vacantă. Acest mod de operare s-a concretizat în cazul ce priveşte restituirea averii ce a aparţinut defunctului J.M. (nr. boierul Jules Movilă)“.

Întreaga avere imobiliară, lăsată Academiei Române

„S-a reţinut implicarea inc. MRŞ, CND, DDR, RC, MI, GB, TC, AAJ, GG, SED, PV, BC, CM, BC, IVG, PB, DAH şi numitei (…). Prin Contractul de mandat autentificat sub nr. (…) la BNP (…), AAJ şi asociaţii, de către inc. AAJ, notar public BMIA, moştenitoare a persoanelor îndreptăţite (…), mama sa, (…), fratele şi surorile mamei sale, l-a mandatat pe inc. GG să întreprindă demersurile necesare în vederea recuperării dreptului de proprietate asupra imobilelor care au fost proprietatea autoarei şi a rudelor sale, anterior menţionate. Legătura de rudenie a mandantei cu persoanele mai sus menţionate a fost dovedită cu certificatele de moştenitor nr. (…). Aveau calitatea de persoane îndreptăţite şi numiţii JM şi (…), fraţi predecedaţi ai mamei mandantei, dar, prin mandatul menţionat, mandanta B.M.I.A., nu l-a împuternicit pe învinuitul GG să ceară restituirea şi a averii acestora. Prin testamentul întocmit la data de 26.12.1945, J.M. a lăsat întreaga sa avere imobiliară Academiei Române. S.M. avea moştenitori în viaţă. Contractul de mandat autentificat sub nr. (…) a fost depus la Primăria Constanţa în data de 03.06.2002 si înregistrat cu nr. (…). Conform contractului de mandat nr. (…), mandanta B.M.I.A. l-a împuternicit pe mandatarul învinuit, G.G., să ceară restituirea averii imobiliare pe care au deţinut-o (…), mama sa, (…) şi (…), fratele şi surorile mamei sale, investindu-l pentru a o «reprezenta cu depline puteri în faţa oricăror organe ale administraţiei de stat, precum şi în faţa oricăror instanţe de judecată, în cadrul oricărei proceduri legale administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii sale sau de acordare a unor despăgubiri, sens în care va putea, după caz: să depună cererea şi documentaţia necesară la comisia sau organul abilitat de lege, să depună orice acte se vor solicita, să ridice hotărârea comisiei sau organului investit cu soluţionarea cererii de restituire, iar, în cazul unei hotărâri nefavorabile să exercite şi să susţină căile de arac prevăzute de lege, să introducă la instanţa competentă (…). De asemenea, după redobândirea dreptului de proprietate asupra acestor imobile, eu, BMIA, împuternicesc pe G.G., ca în numele meu şi pentru mine să îndeplinească următoarele formalităţi privitoare la acestea, acolo unde acestea pot fi îndeplinite şi sunt necesare: efectuarea expertizei cadastrale, cu atribuirea numărului cadastral provizoriu, efectuarea formalităţilor de intabulare a dreptului meu de proprietate asupra acestor imobile în cartea funciară nedefinitivă a judecătoriei competente, orice altă operaţiune necesară şi prealabilă vânzării terenului susmenţionat»“.
 
„Conform contractului, mandatarul urma să fie remunerat cu o cotă indiviză de ½ (jumătate) din dreptul de proprietate asupra fiecărui imobil, în cazul în care imobilele vor fi restituite în natură, cota indiviză putând fi transferată ulterior de mandatar pe numele său. Tot cu privire la remuneraţie, contractul consemnează că «În cazul în care pentru imobilele revendicate, se vor acorda despăgubiri cuantumul remuneraţiei reprezintă ½ (jumătate) din valoarea totală a despăgubirilor primite». În executarea mandatului, conform art. 21 alin.3 din Legea nr. 10/2001, prin executorul judecătoresc, în numele mandantei sale, BMIA, mandatarul inc. GG a depus la Primăria Constanţa următoarele notificări: 1.-nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. 179.067/12.12.2001, prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 4 ha, ce a aparţinut defunctului J.M. 2. Nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178843/12.12.2001, prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 98,66 ha, ce a aparţinut numitei (…). 3.-nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178.840, prin care s-a cerut restituirea în natură a imobilului situat în Constanţa, cartierul (…), compus din teren în suprafaţă de 98,66 ha, ce a aparţinut defunctului JM. 4.-nr (…) înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178833/12.12.2001, prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 83 ha, ce a aparţinut defunctului. 5.-nr. (…), prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 98,66 ha, ce a aparţinut numitei (…). 6.-nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178835/12.12.2001, prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 104 ha, ce a aparţinut numitului (…). 7.-nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178847/12.12.2001, prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 107 ha, ce a aparţinut numitei (…). 8.-nr. (…), prin care s-a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 190 mp şi construcţie, ce a aparţinut numitei (…). 9.-nr. (…), prin care s-a cerut restituirea unui teren  în suprafaţă de 1 ha, ce a aparţinut lui J.M. Notificările (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. 179.067/12.12.2001, prin care a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 4 ha, ce a aparţinut defunctului JM nr.3646/11.12.2001, înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178.840, prin care s-a cerut restituirea în natură a imobilului situat în Constanţa, cartierul (…) compus din teren în suprafaţă de 98,66 ha, ce a aparţinut defunctului JM, nr.3647/11.12.2001 înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.178833/12.12.2001, prin care a cerut restituirea unui teren în suprafaţă 83 ha, ce a aparţinut defunctului... şi nr.3590/04.12.2002, prin care a cerut restituirea unui teren în suprafaţă de 1 ha, ce a aparţinut lui JM probează că, depăşind, în mod deliberat, limitele împuternicirilor ce i-au fost date, în baza contractului de mandat nr.4991/17.10.2001, referitoare la persoanele în raport de care să  ceară restituirea averii pe care acestea au deţinut-o, mandatarul inc. GG, a cerut, în numele mandantei moştenitoare restituirea şi a averii unchilor săi, JM şi (…)“.

S-a cerut restituirea în natură a unui teren din Anadalchioi  

„Se observă că toate notificările inc. GG a invocat, contractul de mandat nr.991/17.10.2001, deşi acest act nu-i permitea să notifice reconstituirea dreptului de proprietate pentru (…) şi (…) (în notificări s-a trecut greşit nr. 7991, ca număr al contractului de mandat. Din conţinutul tuturor celor 9 notificări, prezentate la pct.1-9, rezultă că, în numele mandantei, s-a revendicat suprafaţa totală de 5.949.990 mp de teren intravilan şi unele construcţii, situate în cartierul Anadalchioi, bunuri care au aparţinut mamei sale (…) şi fraţilor şi surorilor acesteia, JM, (…). Notificarea nr. (…), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. (…), prin care s-a cerut restituirea în natură a imobilului situat în Constanţa, cartierul Anadalchioi, compus din teren în suprafaţă de 98,66 ha, ce a aparţinut defunctului J.M. a fost prima care a fost inclusă în procedura de soluţionare. Prin contractul de mandat nr. (…) redactat şi autentificat de acelaşi notar public, învinuitul AAJ a fost revocat contractul de mandat autentificat nr. (…). Nici acest mandat nu stipulează împuternicirea mandatarilor pentru vânzarea drepturilor litigioase ale mandantei.
 
Prin încheierea de legalizare nr 5146/04.09.2003 a fost legalizata la BN BC copia certificatului de deces al numitului (…) conform căruia a încetat din viaţă la data de 15.07.1948 si avut ultimul domiciliu în (…) decesul fiind înregistrat cu nr.1610/16.07.1948, la (…). Sub nr. (…) a fost legalizată la BNP BC, copia adeverinţei nr. (…) de atestare a decesului numitei BMIA, eliberată de Primăria Sectorului 4. În dosarul de notificare transmis de Primăria Constanţa se afla o copiei a acestei adeverinţe, nelegalizată, pe care inc. RC a efectuat menţiunea „art. 22 L 10” şi s-a semnat. Sub nr. (…) BNP BC a fost redactată declaraţia de notorietate comună a martorilor (…), de 84 de ani şi (…), de 87 de ani, prin care s-a consemnat «l-am cunoscut bine pe defunctul (…), decedat la data de (…) cu ultimul domiciliu în (…) şi ştim că a fost una şi aceeaşi persoană cu J.M. Ştim totodată că la data decesului defunctul nu era căsătorit, nu avea descendenţi, iar singurul moştenitor al acestuia a fost o nepoată de soră, respectiv (…)»“.

Moştenitor şi succesor

„La data de 08.03.2004 inc. GG i-a solicitat notarului public BC eliberarea unui certificat de moştenitor privind pe defunctul (…) decedat la data de 20.07.1946 , cu ultimul domiciliu în Constanta, act înregistrat la biroul notarial cu nr. (…). Prin adeverinţa nr. (…) inc. BC, notar public a atestat ca numită (…) are calitatea de unic moştenitor şi succesor în drepturi a defunctului (…) (care este una şi aceiaşi persoană cu (…)), în baza documentelor anexate cererii nr. (…). Prin adresa nr. (…) inc. BC a comunicat parchetului că nr. de înregistrare (…) corespunde cererea formulată de GG prin care a solicitat eliberarea unui certificat de moştenitor privind pe defunctul (…) decedat la data de 20.07.1946 , cu ultimul domiciliu în Constanţa, certificat de calitate care nu s-a eliberat. A specificat că l-a eliberarea adeverinţei nr. (…) s-a avut în vedere declaraţia de notorietate autentificată sub nr. (…), rectificată prin încheierea de rectificare (…), precum şi faptul că neconcordanţa datării celor două documente adeverinţa (…) şi cererea (…) provine dintr-o eroare de dactilografiere, în sensul că s-a trecut anul 2003. Prin încheiere de rectificare nr. (…) inc. BC a rectificat declaraţia autentificată sub nr. (…) cu privire la data corectă a decesului defunctului (…) în sensul ca acesta a decedat la data de 20.07.1948 şi nu la data de 20.07.1946, cum din eroare s-a menţionat“.

S-ar fi majorat totalul suprafeţelor notificate iniţial

„Sub nr. (…), la cererea învinuiţilor G.G. şi S.E.D., notarul public, inc. A.A.J., a redactat şi a autentificat contractul de cesiune de drepturi succesorale litigioase nr. 4788 prin care numita BMIA, prin mandatarii GG si SED (conform contractului de mandat autentificat sub nr. (…)) a cesionat către MM şi PV, în cote indivize egale, toate drepturile succesorale litigioase care au aparţinut autorilor săi, (…)”, cu privire la imobilele situate pe raza municipiului Bucureşti şi a altor localităţi pentru care sunt în curs de desfăşurare proceduri administrativ judiciare de recuperare, prin acordarea unor măsuri reparatorii în echivalent”.
 
Sub acelaşi număr, (…) (la care a fost înregistrat şi mandatul nr.4991/17.10. 2001,) a fost înregistrat la Primăria Constanţa contractul de mandat nr. (…). La data de 11.10.2002 nr. (…) a fost înregistrată la Primăria Constanţa adresa prin care inc. PV, n nume propriu şi ca procurist al concesionarei (…), a încunoştinţat Comisia de aplicare a Legii 10/2001 că sunt, «titularii drepturilor succesorale ce au aparţinut autorilor doamnei BMIA: (…)», anexând contractul nr. 4788/30.09.2002. şi solicitând ca deciziile de restituire şi titlurile de proprietate să fie eliberate pe numele lor. Cu nr. (…), la BNP P.din Constanţa s-a încheiat contractul de cesiune de drepturi litigioase prin care inc. P (…) i au cesionat inc. GG a cota de ½, din drepturile succesorale litigioase ale autoarei (…) şi autorilor acesteia (…). Prin notificarea nr. (…) inc. GG şi MM au majorat totalul suprafeţelor notificate iniţial, de la 5.949.990 mp la 12.500.000 mp“.

Drepturi litigioase

„În data de 14.01.2004, la notarul public, învinuitul AAJ, inc. GG şi MM au cesionat inc. CM, BC şi IVG, prin firma sa (…) şi Ambient SA, în baza a trei contracte de cesiune de drepturi litigioase, 63,25% din drepturile succesorale despre care s-a menţionat: «pentru care sunt în curs de desfăşurare proceduri administrativ judiciare de recuperare  a acestor imobile, prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent», drepturi vizând suprafaţa notificată de 12.500.000 mp de terenuri intravilane, după cum urmează: prin contractul de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. (…), inc. CM a vândut  o cotă de 1% din totalul drepturilor litigioase în baza cărora a fost revendicată averea defunctelor persoane îndreptăţite JM, (…). Prin contractul de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. (…) firma (…)  şi Ambient, înmatriculată la ORC Bucureşti la data de 19.12.2003, reprezentată de inc. I.V.G. care deţine, împreună cu soţia sa, 97% din capitalul social, a cumpărat 50%  din aceleaşi drepturi succesorale. Prin contractul de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. (…)  2004 inc. BC a cumpărat o cotă indiviză de 2,45%, de la inc. GG, iar, de la inc.SED, pentru 300 milioane lei vechi, o cotă indiviză de 9,8%, din totalul drepturilor succesorale“.

Împuterniciri pentru relaţia cu Primăria Constanţa

„În fiecare din contractele de cesiune care au generat drepturile la care ne-am referit mai sus, au fost menţionate, cu număr, dată şi numele defuncţilor, notificările depuse la Primăria Constanţa, prin care s-a cerut restituirea averii acestora, la care s-a raportat cota procentuală cesionată. S-au menţionat, de asemenea, actele prin care cedenţii au dobândit drepturile succesorale, respectiv contractele de cesiune nr. (…) şi nr. (…) fiind precizate şi efectele cesiunii în sensul că «toate deciziile privind restituirea în natură sau în echivalent, emise în baza prevederilor Legii nr.10/2001 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, urmează a avea ca titular şi pe dl (…)» (este redat numele cesionarului). Prin procura nr. (…) autentificată la BNP AJ MM l-a împuternicit pe inc. GG să facă toate demersurile în relaţia cu Primăria Constanţa. Prin procura nr. (…) autentificata la BNP AJ inc. BC l-a împuternicit pe inc. GG să facă toate demersurile în relaţia cu Primăria Constanţa. Prin procura nr. (…) autentificată la BNP (…) inc. IVG, mandant, pentru firma sa - l-a împuternicit pe inc. GG să facă toate demersurile în relaţia cu Primăria Constanţa. Pentru sine, inc. GG a acţionat în nume propriu. Inc. C. CM a depus personal actul de cesiune şi tot aşa a acţionat în privinţa acceptării terenurilor“.

Orice şi oriunde 

„Împuternicirile acordate mandatarului se referă la acceptarea sau refuzarea propunerilor «de acordare de despăgubiri prin echivalent, modalităţile şi formele de acordare, sens în care va putea să accepte concluziile expertizelor de evaluare a imobilelor ce formează obiectul notificărilor, precum şi a imobilelor şi serviciilor propuse a fi acordate în compensare ca modalitate de restituire prin echivalent sau să conteste rezultatele acestor expertize şi să angajeze experţi evaluatori pentru efectuarea de contraexpertize». Totodată, mandatarul inc. GG, a fost împuternicit să «semneze orice şi oriunde va fi necesar şi va putea ridica originalele dispoziţiilor de restituire în natură şi prin echivalent, indiferent de modalitatea de compensare». Împuternicirea şi pentru ridicarea dispoziţiilor «de restituire în natură» este caducă în raport cu obiectul cesiunilor, imperativ  în privinţa modalităţii de soluţionare a notificărilor, şi anume «prin măsuri reparatorii  prin echivalent». Copii ale procurilor, legalizate la data de 19.03.2004 de către notarul public, inc. BC, au fost depuse la Primăria Constanţa, fiind înregistrate, toate, cu acelaşi număr, (…), dată până la care au fost deja emise două dispoziţii de atribuire de măsuri reparatorii prin echivalent, respectiv dispoziţiile nr. (…)“.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza motivarea la care facem referire în acest articol.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şeful Structurii de Securitate din Curtea Supremă revine în completul care judecă Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

12 Nov 2018 815

Curtea de Apel a trimis dosarul spre rejudecare. Mihai Petre vrea cu orice preţ suspendarea unui PUZ aprobat de Consiliul Local Municipal (document)

09 Nov 2018 703

Cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța. S-a stabilit un nou termen

21 Oct 2018 551

Dosarul Retrocedărilor din Constanța, amânat

12 Oct 2018 381

Schimbare între judecători în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Iese şeful Structurii de Securitate şi intră cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte

11 Oct 2018 1217

Iată cine sunt! Trei judecători pentru Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Unul conduce Structura de Securitate din Curtea Supremă

20 Aug 2018 1921

Curtea Supremă a României face anunțul mult așteptat Este vizată atribuirea unor întinse suprafețe de teren intravilan din Constanța

17 Aug 2018 3005

Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (II) (document)

15 Aug 2018 501

Mall-ul din parc! Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare C (II) (document)

13 Aug 2018 722

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare C (I). Vila Verde şi parcul Tăbăcărie (document)

11 Aug 2018 389

A murit unul dintre cei mai cunoscuţi judecători din România! A analizat Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Aug 2018 1584

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare B (II). Terenul fostului parc al Pionierilor (document)

09 Aug 2018 828

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare B (I). Cazul parcului şi al lacului Tăbăcărie (document)

08 Aug 2018 1080

Cum a fost „tranşat“ Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Prezentarea modului de operare A. Terenurile din zona Km 4-5, dereaua fostei comune Anadalchioi (document)

07 Aug 2018 1063

S-a motivat decizia în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Aproape 200 de pagini. Radu Mazăre, cea mai mare condamnare

06 Aug 2018 4184

Lipsă de procedură cu afaceristul Horia Simu Retrocedarea a 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța, în atenția judecătorilor

02 Jul 2018 529

Cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa. Azi, al 19-lea termen de judecată

29 Jun 2018 616

Constanţa, anticorupţii şi retrocedările Dosarul terenurilor din zona Brătianu a primit al 19-lea termen

07 May 2018 396

25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa, retrocedate. Judecătorii continuă audierea martorilor

28 Apr 2018 1145

Zeci de hectare din Constanţa, retrocedate. Dosarul a primit al 17-lea termen

12 Mar 2018 814

Cine a văzut cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa?

20 Feb 2018 1682

Constanţa retrocedată! Dosarul a fost amânat

01 Feb 2018 684

Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, la închisoare

28 Dec 2017 1628

Constanța. Un nou dosar cu retrocedări dubioase. Procurorii DNA și-au terminat treaba. Când va avea loc noul termen de judecată

26 Dec 2017 2874

25 de hectare din zona Brătianu, retrocedate. Cine sunt inculpaţii. Noul termen, la anul

15 Dec 2017 769

Interviu online cu Teodora Calipetre, avocat în cadrul Baroului Constanţa Legea 10/2001, privind retrocedările de terenuri, pe înţelesul tuturor

13 Nov 2017 3154

Veste proastă pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa!

26 Oct 2017 2126

Totul se decide azi Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa ar putea fi eliberat condiţionat

23 Oct 2017 1096

Judecătorul Ciprian Ghiţă va analiza astăzi cum a fost retrocedată o bucată din Constanţa

21 Sep 2017 1504

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa are un „pui“! Mic, dar cu potenţial. Ce au decis judecătorii

05 Sep 2017 2019

Opt ani de închisoare pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa. Acum solicită revizuirea

04 Sep 2017 2106

Procese „cu greutate“ şi inculpaţi celebri Pentru cine şi de când se redeschid „porţile“ justiţiei

28 Aug 2017 3733

Zeci de hectare din zona Brătianu - Anadalchioi, retrocedate Victorie pentru unul dintre inculpaţi. Alin Horaţiu Dima pleacă din ţară (rechizitoriu)

09 Aug 2017 3400

Sentinţa din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, contestată de aproape 30 de ori

29 Jul 2017 2744

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Iată ce conţin patru dintre dispoziţiile de primar desfiinţate în instanţă! Terenuri de milioane de euro (documente)

17 Jul 2017 2966

Mazăre, printre primii nemulţumiţi! DNA nu renunţă! Procurorii cer pedepse maxime pentru inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

15 Jul 2017 6655

Doi achitaţi au atacat decizia instanţei Dosarul Retrocedărilor din Constanţa merge la Înalta Curte!

13 Jul 2017 2801

Judecătorii au luat o nouă decizie în privinţa lui Radu Mazăre! (MINUTĂ)

12 Jul 2017 48506

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa - 38 de achitări şi nouă condamnări Ce spune legea despre cazul lui Radu Mazăre

12 Jul 2017 5472

O parte din Constanţa, retrocedată! Ce au făcut procurorii DNA şi judecătorii de la Curtea Supremă

11 Jul 2017 5357

Jurnaliştii nu vor avea acces în sala de şedinţă! Azi se dă pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Jul 2017 7096

Au mai rămas câteva ore! Inculpaţii Dosarului Retrocedărilor în Constanța speră la achitări. Ce va decide Cornelia Dăescu

09 Jul 2017 1958

Pronunţarea în Dosarul retrocedărilor din Constanţa amânată. Din nou. Iată când se va da soluţia

07 Jul 2017 5755

UPDATE. Pronunţarea, amânată. Achitaţi ori condamnaţi Aproape 40 de inculpaţi din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa nu au dormit bine noaptea trecută

07 Jul 2017 8221

Un mega-dosar de la DNA, la un pas de reunire cu retrocedarea a 25 de hectare din Constanţa

27 Jun 2017 2383

UPDATE. Pronunţarea amanată. Constanţa „fierbe“ azi! Inculpaţi „de soi“ aşteaptă sentinţa în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

23 Jun 2017 4477

Tribunalul Constanţa s-a pronunţat în Dosarul Retrocedărilor suprapuse

22 Jun 2017 5159

Pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, amânată pentru a cincea oară. Când a fost stabilit noul termen

15 Jun 2017 1281

UPDATE. Constanţa s-ar putea cutremura azi! Directori din Primărie, avocaţi, notari şi afacerişti. Toţi aşteaptă sentinţa în Dosarul Retrocedărilor

14 Jun 2017 25014

UPDATE. Judecătoarea Corina Dăescu trebuia să se pronunţe azi în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Cine sunt inculpaţii care aşteaptă sentinţa (rechizitoriu)

31 May 2017 4509