Interviu Online

Interviu online cu colonelul Ion Frăţiman, comandantul Centrului Militar Zonal Constanţa Calitatea de rezervist voluntar nu este un job de bază. Poate fi interpretată ca un... part-time

Despre Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari am discutat, ieri, într-un interviu online cu colonelul Ion Frăţiman, comandantul Centrului Militar Zonal Constanţa.
 
În acest context, am aflat că, potrivit actului normativ la care facem referire, MApN urmează să încheie contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari, din care circa 2.300 de soldaţi şi gradaţi, 400 de subofiţeri şi maiştri militari şi 200 de ofiţeri.

Totodată, am fost informaţi că, din data de 10 iulie, s-a trecut efectiv la încadrarea în activitate a rezerviştilor.

Pentru clarificarea unora dintre problemele cu care se confruntă cei ce sunt interesaţi de această problemă, despre marea provocare a Ministerului Apărării Naţionale, am adresat, în interviul online, în direct pe www.ziuaconstanta.ro, o serie de întrebări colonelului Ion Frăţiman, de la care am şi primit răspunsurile.  

Întrebările redacţiei:  

Potrivit Legii 270/2015 cu privire la Statutul rezerviştilor voluntari, cine poate deveni rezervist voluntar? Mă refer aici la vârstă, studii, înălţime, sex, religie, naţionalitate. 
 

Rezerviştii voluntari sunt cetăţeni români, bărbaţi şi femei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 51 de ani, care au domiciliul în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru recrutare şi selecţie şi au încheiat contractul prevăzut la alin. (1).

Conform art. 2 din Legea nr. 270/2015, rezerviştii voluntari provin din: 
 
Rezervişti; cetăţeni care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar care: optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar. 

Ce înseamnă fiecare cuvânt în parte din această, să-i spunem, expresie: rezervist şi voluntar?  

Rezerviştii sunt cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au executat serviciul militar activ sau în rezervă şi îndeplinesc condiţiile (de vârstă, medicale, cazier judiciar, religioase, de domiciliu etc.) pentru menţinerea în evidenţă şi pot fi utilizaţi pentru completarea forţelor armate, în condiţiile legii.

Rezerviştii voluntari sunt cetăţenii români, bărbaţi şi femei, selecţionaţi pe bază de voluntariat, care consimt pe bază de contract individual de durată determinată să încadreze funcţii în statele de organizare ale structurilor din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale. 

Ca orice om care se duce să se angajeze undeva, el, rezervistul voluntar este, în acest caz, angajat? 

Da. Raporturile de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi Ministerul Apărării Naţionale se stabilesc în baza unui contract. Calitatea de rezervist voluntar se acordă cetăţenilor prevăzuţi numai după semnarea contractului.

Primul contract se încheie, în condiţiile prevăzute de lege, pe o perioadă de patru ani, iar următoarele, pe o perioadă de maximum trei ani, având în vedere încadrarea în clasele de evidenţă ca rezervist stabilite de lege.

Contractul conţine cel puţin clauze privind obiectul şi durata contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale, stabilite de lege, precum şi răspunderea contractuală în cazul încălcării clauzelor acestuia.

Calitatea de rezervist voluntar nu este un JOB DE BAZĂ, ea poate fi interpretată ca un... part-time. Aceştia sunt angajaţi cu normă întreagă doar o lună pe an.

Mulţi se pare că au interpretat-o ca pe UN AJUTOR SOCIAL, stai acasă, nu faci nimic şi beneficiezi de 10% din salariul minim pe economie, adică 145 de lei.

Nu este aşa, trebuie să treacă de probele de selecţie, să încheie un contract, să finalizeze perioada de instruire şi să-şi respecte obligaţiile contractuale.

În caz contrar, aceste contracte se vor rezilia, ca orice alt contract de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, putând duce, în funcţie de situaţie, până la recuperarea de către MApN a cheltuielilor efectuate pentru recrutare, selecţie şi instruirea iniţială.

La finalul perioadei de instruire iniţială, rezerviştii voluntari depun jurământul militar prevăzut de lege. Ce drepturi are rezervistul voluntar: venituri, uniformă, program, asistenţă socială, şomaj, prime, sporuri, spitalizare, plecare în teatre de operaţii, despăgubiri, drepturi pentru familie, recuperare, asigurări medicale etc.?

Drepturile rezerviştilor voluntari sunt prevăzute în art. 5 - 9 din Legea nr. 270/2015. Aceştia vor fi asiguraţi şi declaraţi în continuare în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj pentru perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structurile în care sunt încadraţi, beneficiind de următoarele drepturi şi facilităţi:
drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie şi de grad, prevăzută de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum trei ani (începând cu al doilea contract), încheiat în condiţiile prevăzute la art. l8, alin. (2); drepturi de echipare şi de hrană conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate; pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţilor desfăşurate în perioadele pregătirii, concentrării şi mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate; recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate; cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcţie de nevoile unităţilor militare;
decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naţionale; selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.
 
În perioada pentru care se acordă drepturile menţionate anterior, rezerviştii voluntari beneficiază, prin efectul legii, de drepturile corespunzătoare celor declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj. Contribuţiile datorate de angajat şi de angajator se reţin şi se virează, pentru perioada respectivă, de către unităţile militare plătitoare de venituri salariate din Ministerul Apărării Naţionale, conform legii. În această perioadă, rezerviştii voluntari asiguraţi sunt declaraţi, în continuare, în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj şi datorează contribuţiile sociale potrivit legii.

În caz de dispariţie, răpire sau cădere în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum şi al executării misiunilor în cadrul structurii în care sunt încadraţi, rezerviştii voluntari îşi păstrează calitatea de militar şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, sunt declaraţi în sistemul public, fără plata contribuţiilor prevăzute de lege pentru angajat şi angajator în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj până la reapariţie sau eliberare sau până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, respectiv a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii celui dispărut.

Rezerviştii voluntari cărora le încetează contractul în baza prevederilor art. 27, alin. (l), lit. o) şi p) sunt expertizaţi de către comisiile de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe baza aceloraşi criterii de expertizare a personalului militar în activitate.

Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi, sunt, în continuare, declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat, şi solda gradului deţinut. În această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.

Rezerviştii voluntari beneficiază de asistenţă familială acordată de autorităţile militare şi civile, în condiţiile stabilite prin lege.

Iese la pensie rezervistul voluntar? Cum, când şi cu cât iese, dacă da? 
Nu pot răspunde la această întrebare. 

Se poate retrage de la statutul de rezervist?  

În conformitate cu art. 27-31 din Statutul rezervistului voluntar, acestora le poate înceta contractul în următoarele situaţii:
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, dacă una dintre părţi nu este de acord cu reînnoirea acestuia;
- la desfiinţarea funcţiilor pe care sunt încadraţi ca urmare a restructurării sau modificării prevederilor statutelor de organizare ale unităţilor; cu acordul părţilor; la trecerea îndeplinirii serviciului militar activ;
- la împlinirea limitei de vârstă pentru scoaterea din evidenţa militară ca rezervist;
- prin demisie; când se constată că, în mod nejustificat, se sustrag de la participarea la instruire sau la misiuni;
- când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
- când, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, au fost condamnaţi la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării acesteia sau la o pedeapsă neprivativă de libertate, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi;
- ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
- după retragerea, de către autorităţile competente, a avizului de securitate;
- la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, respectiv a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii celui dispărut sau a punerii sub interdicţie a rezervistului voluntar;
- când sunt clasaţi „inapt pentru serviciul militar“ sau „apt limitat“ de către comisiile de expertiză medico-militară;
- când pleacă în străinătate pe o perioadă mai mare de 60 de zile, cu excepţia situaţiilor când este trimis în misiune de Ministerul Apărării Naţionale;
- la încadrarea funcţiei cu personal care îndeplineşte serviciul militar activ, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie vacantă în aceeaşi structură, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale. 
- pe durata stării de urgenţă, precum şi pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului naţional, rezerviştilor voluntari nu le poate înceta contractul ca urmare a demisiei.

Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanţilor sau şefilor structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanţilor sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic.

Data şi motivele încetării contractului se comunică rezerviştilor voluntari în scris, printr-o trimitere de corespondenţă recomandată, de către comandantul structurii care a semnat contractul.

Rezerviştii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează din condiţii imputabile sunt obligaţi să restituie cheltuielile pentru selecţie şi instruite iniţială, proporţional cu perioada din primul contract rămasă neexecutată, precum şi prima de fidelitate acordată. 

Poate deveni subofiţer, maistru militar, ofiţer? 

La încheierea contractului, rezerviştii îşi păstrează gradul deţinut în rezervă.

Cetăţenii fără pregătire militară/rezerviştii care doresc să acceadă într-o categorie superioară (subofiţeri, ofiţeri) pot opta pentru o categorie corespunzătoare studiilor civile absolvite (medii sau superioare) dacă îndeplinesc condiţiile de recrutare pentru categoria respectivă.

Pe timpul derulării contractului ca rezervişti voluntari, aceştia sunt înaintaţi în gradul următor, în raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru cadrele militare, respectiv pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate. Stagiul minim în grad se calculează prin însumarea perioadelor stabilite prin contractele încheiate în condiţiile prezentei legi.

Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se efectuează în limita locurilor aprobate anual prin ordin al ministrului Apărării Naţionale. 

Ca în toate cazurile, haina face pe om: rezervistului voluntar cine îi dă hainele? 

Rezerviştii voluntari au aceleaşi drepturi de echipare şi de hrană conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate.
În primele trei zile ale modulului instruirii individuale de bază, se execută o etapă administrativă care cuprinde activităţi specifice primirii şi instalării cursanţilor în unităţi şi acomodarea acestora la specificul vieţii militare.

În această perioadă, în unitatea cu care are contract rezervistul voluntar, se va executa echiparea, distribuirea armamentului şi a echipamentelor de instruire, instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărării împotriva incendiilor, prezentarea unităţii, a cadrelor militare cu funcţii de răspundere şi a drapelului, precum şi demonstrarea capacităţii tehnico-tactice şi de luptă a armamentului individual, prin desfăşurarea unei şedinţe practice de prezentare. 

Cu cazier sau fără la angajare şi pe parcursul existenţei sale în armată?  

Cazierul este obligatoriu la constituirea dosarului de candidat. Acesta trebuie să fie eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii. Condiţiile sunt aceleaşi ca şi pentru militarii activi.

Nu poţi deveni militar dacă ai sau ai avut probleme de natură penală. Îl pot recunoaşte, după însemne, uniformă, semne de armă, de la distanţă că este rezervist voluntar? 

Nu s-au stabilit semne distinctive între militarii rezervişti voluntari şi militarii activi. 

Va avea drept de asociere, de grevă, de a fi ales? 

Conform art. 10 şi 11 din Statutul rezervistului voluntar, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadraţi, rezerviştilor voluntari le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi: să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi, în favoarea partidelor, a formaţiunilor sau a organizaţiilor politice ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; să declare sau să participe la grevă.
 
Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadraţi, le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:
- exprimarea opiniilor politice; exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate;
- participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune; deplasarea în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel puţin două zile înainte de plecare, a comandantului/şefului structurii în care este încadrat ca rezervist voluntar.
 
Condiţiile în care vor putea să prezinte public informaţii militare sunt stabilite prin ordin al ministrului Apărării Naţionale.

Rezerviştii voluntari pot rămâne membri ai partidelor, ai formaţiunilor sau ai organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfăşurarea în unităţile militare a oricăror activităţi cu caracter politic sau de sindicat în interesul acestora, pe timpul participării la instruire sau ia misiuni. Programul de selectare este unul temporar sau unul de durată? Adică va fi un val sau va dura pentru totdeauna de acum încolo? 

Nu vă pot răspunde la această întrebare. 

Toate ca toate, până la grad: este cel mai mic grad din armată? Adică rezervistul voluntar îi salută pe toţi sau îl salută şi pe el cineva?  

Rezerviştii voluntari pot fi:
    a)  cadre militare rezervişti voluntari;
    b)  soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari.
În consecinţă, semnele exterioare de respect se vor aplica în conformitate cu prevederile regulamentelor şi instrucţiunilor militare în vigoare, fără a se face discriminări între militarii activi şi rezerviştii voluntari.

Pe perioada derulării contractului, rezerviştii voluntari beneficiază de aceleaşi drepturi, dar şi obligaţii, ca militarii activi. În afară de drepturi, rezerviştii voluntari vor avea şi îndatoriri/obligaţii.

Pentru faptele comise pe timpul instruirii iniţiale şi derulării contractului, rezerviştii voluntari răspund penal, contravenţional, material şi disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi regulamentele militare pentru personalul în activitate. 

Şi trecem la ce este foarte important: unde se prezintă cel ce vrea să devină rezervist voluntar? 

Cetăţenii români cu vârsta între 18 şi 51 de ani dispuşi să devină rezervist voluntar se vor prezenta la sediul Centrului Militar Zonal Constanţa, din strada Mircea cel Bătrân nr. 106.

Deocamdată, sunt recrutaţi în vederea selecţionării doar cetăţenii care doresc să devină gradaţi, soldaţi voluntari în rezervă.
Aceştia se vor prezenta cu următoarele documente necesare pentru întocmirea dosarului de candidat: dosar cu şină, originalul şi xerocopie după cartea de identitate, originalul şi xerocopie după actele de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, originalul şi xerocopie după livret militar (numai pentru candidaţii rezervişti), cazier (eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii), originalul şi copia permisului de conducere (pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor funcţiei pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice), adeverinţă medic de familie - APT EFORT FIZIC.
 
La nivelul judeţului Constanţa sunt bugetate 247 de funcţii, din care 222 pentru Forţele Terestre şi 25 pentru Forţele Navale. Ceilalţi cetăţeni care optează pentru ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri rezervişti voluntari vor completa un formular cu date de contact, fiind luaţi în evidenţă, urmând a fi anunţaţi în momentul în care va începe perioada de recrutare pentru aceste categorii de militari.
Pentru aceasta, vor avea asupra lor cartea de identitate şi livretul militar (doar rezerviştii).
 
Întrebări de la cititori: 
 
Anon9174: Buna ziua! Ne puteti oferi mai multe detalii privind obligatiile angajatorilor civili pe parcursul contractului de soldat rezervist voluntar cu MAPN? Am vazut ceva prevederi in acest sens in legea Legea nr. 384/2006, din 10/10/2006, insa as dori mai multe detalii sau o explicatie mai detaliata.
 
InvitatZIUA: @anon9174, buna ziua! Potrivit Legii 270/2015, la art. 26, la punctul 1, raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, dintre rezerviştii voluntari şi angajator se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21.
 
Acelaşi articol, la punctul 2, spune că, pe perioada îndeplinirii misiunilor specificate anterior, raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. 1 nu pot înceta, din iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice.
 
Anon9174: Va multumesc pentru raspuns. Nu imi aduc aminte daca in aceeasi lege sau in alta parte, dar am vazut o precizare tot legala conform careia MAPN/Statul Roman se obliga sa plateasca despagubiri/salariu sau costuri de inlocuire pregatire angajatorului civil pentru un nou angajat/suplinitor, daca perioada in care rezervistul voluntar este angajat in misiuni cu durata mai de mare de trei luni (parca). Exista aceasta prevedere? Daca da, cum s-ar aplica pentru rezervisti civili care activeaza in multinationale?
 
InvitatZIUA: @anon9174, a se nu face confuzie între soldat gradat voluntar şi soldat gradat rezervist voluntar.
 
Anon9174: Ma refeream la soldat gradat rezervist voluntar. Am in vedere raspunsul la intrebarea 3 din articolul dumneavoastra - „Ca orice om care duce...“
 
InvitatZIUA: @anon9174 La rezerviştii voluntari, Legea 270/2015 nu prevede despăgubiri/salariu sau alte costuri angajatorului civil pentru perioada în care rezervistul voluntar este angajat în misiuni, indiferent de durata acestora.
 
anon9174: Okay, deci se aplica doar punctul 2 din art. 21: „Acelaşi articol, la punctul 2, spune că pe perioada îndeplinirii misiunilor specificate anterior raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. 1 nu pot înceta, din iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice“.
  
invitatZIUA: @anon9174, mai este de menţionat că, la art. 24, Legea 270/2015 prevede că rezerviştii voluntari sunt obligaţi să înştiinţeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă... despre participarea la concentrări, prezentând totodată documentele justificative:
a) pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condiţiile legii, înştiinţarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;
b) pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înştiinţarea se face cu cel puţin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentare la concentrare;
c) imediat, după primirea ordinului de chemare în situaţiile prevăzute la art 21, lit. c (la declararea stării de război, a mobilizării pentru instituirea stării de asediu [...], pe timpul antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi altor activităţi stabilite prin ordin al Şefului Statului Major General.
 
anon9174: Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri. Am vazut ca si articolul din ZIUA e aproape complet. O sa trec cu siguranta si pe la Centrul Militar.
 
invitatZIUA: @anon9174, vă mulţumesc pentru întrebări. Vă aşteptăm.
 
Pentru alte detalii sau întrebări, vă puteţi adresa Centrului Militar Zonal Constanţa, situat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 106, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00.
 
 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Marian

19 Jul, 2017 20:16

Cum as putea sa devin si eu voluntar unde as putea primi informati

Articole asemanatoare

S-a prelungit termenul de recrutare a rezerviștilor voluntari

17 May 2018 549

Continuă recrutarea pentru rezervist militar la Centrul Militar Constanța. Câte posturi sunt disponibile în județul Constanța

04 May 2018 2085

Centrul Militar Zonal Constanţa recrutează rezervişti voluntari. Condiţii de participare

27 Apr 2018 4879

MAI a publicat normele de aplicare a prevederilor Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari. Ce sunt rezerviștii voluntari. Cum se face încadrarea

24 Nov 2017 10310