Invatamant

Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare şi control, publicate

În Monitorul Oficial 770 din 6 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale (OMEN) nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe.
 
Două noi categorii de personal didactic au fost incluse la plata cu ora. Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste care participă la anumite inspecţii şi de membrii comisiilor de examen pentru acordarea unor grade.
 
Formulele de calcul s-au păstrat ca în anii trecuţi, astfel încât veniturile profesorilor încadraţi în regim de plată cu ora cresc în acelaşi ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult faţă de începutul anului şcolar precedent, a transmis Ministerul Educaţiei.
 
Ca noutate, au fost incluse două categorii de personal care îşi vor desfăşura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale. Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecţiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul şcolar din inspectoratul şcolar, şi activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar-centre de perfecţionare.
 
Dispoziţiile Normelor metodologice aprobate prin OMEN nr. 4827/2018
 
Potrivit art. 1, respectivele norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe.
 
Art. 2 prevede faptul că personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 3 la alin. (1) stabileşte faptul că posturile didactice de predare/catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice pot fi ocupate în sistem de plată cu ora, încheindu-se contract individual de muncă pe durată determinată, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.
 
Conform alin. urm., toate contractele individuale de muncă în regim de plata cu ora trebuie înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor înainte de prima zi de activitate.
 
Art. 4 prevede: „(1) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă separat de cel aferent funcţiei de bază, precizându-se numărul total de ore pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari.
 
(2) Personalul didactic de predare pensionat şi personalul angajat în alte domenii de activitate pot desfăşura activităţi didactice salarizate în regim de plata cu ora”.
 
Conform art. 5, posturile didactice de predare/Catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat în alte domenii de activitate.
 
Art. 6 prevede la primul alin. Faptul că încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre vacante, în regim de plata cu ora se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii/preşcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.
 
Potrivit alin. urm. cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pot fi încadrate, de regulă, pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora, până la o normă didactică de predare- învăţare-evaluare, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 7 prevede la primul alin. faptul că personalul didactic prevăzut la art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de degrevare parţială a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, poate fi încadrat în regim de plata cu ora, în conformitate cu ordinul ministrului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului didactic de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi a personalului didactic de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
 
De asemenea, la alin. urm. stabileşte faptul că salarizarea prin plata cu ora pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control se face la salariul de bază potrivit gradului didactic şi tranşei de vechime în învăţământ la care se adaugă, după caz, sporurile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2).
 
Potrivit art. 8, personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 9 prevede: „(1) Calculul pentru plata cu ora se raportează la norma didactică de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă prevăzută la art. 262 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător. La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele sporuri: indemnizaţie pentru învăţământ special, indemnizaţie pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru predare simultană.(3) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea salariului de bază calculat conform alin. (2) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
 
a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
 
b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
 
c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână, învăţători, antrenori din palatele şi cluburile copiilor, profesori de instruire practică şi maiştri-instructori;
 
d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână, învăţător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi profesor de instruire practică în învăţământul special;
 
e) 1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;
 
f) 1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar”.
 
Conform art. 10, personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat cu contract individual de muncă, care desfăşoară activităţi salarizate în regim de plata cu ora, trebuie să facă dovada că programul activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora nu se suprapune celui corespunzător activităţilor funcţiei de bază, având în vedere că activitatea personalului didactic de predare, pentru funcţia de bază, se realizează de regulă 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
 
Art. 11 stabileşte: „(1) Activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecţiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul şcolar din inspectoratul şcolar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează:
 
a) pentru inspecţiile curente şi speciale în vederea obţinerii gradului didactic II, pentru inspecţiile curente în vederea obţinerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecţia curentă şi specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecţie;
 
b) pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico- ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I, 7 (şapte) ore pentru fiecare inspecţie şi susţinerea lucrărilor metodico- ştiinţifice.
 
(2) Pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învăţământ la care efectuează inspecţiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unităţii de învăţământ la care efectuează inspecţia, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrului didactic metodist.(3) Sumele care se cuvin pentru activităţile de inspecţie desfăşurate de cadrul didactic metodist se achită de unitatea de învăţământ la care acesta efectuează inspecţiile, în baza contractului prevăzut la alin. (2), din fondurile alocate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională”.
 
Art. 12 la primul alin. prevede faptul că activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar – centre de perfecţionare se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează:
 
a) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II:
 
(i) pentru membrii examinatori se achită o remuneraţie echivalentă a 1/3 oră pentru fiecare candidat examinat la fiecare probă orală sau scrisă;(ii) pentru preşedintele comisiei se achită o remuneraţie echivalentă a 1/2 oră pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor; dacă îndeplineşte şi atribuţii de examinator, normarea acestei activităţi se face distinct, conform pct. (i);
 
b) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I:
 
(i) pentru membrii comisiei pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se achită o remuneraţie echivalentă a 1/3 ore pentru fiecare candidat examinat;
 
(ii) pentru îndrumarea şi verificarea lucrărilor metodico- ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I se achită o remuneraţie echivalentă a 10 (zece) ore pentru îndrumarea fiecărei lucrări şi 3 (trei) ore pentru verificarea şi recenzarea acesteia.
 
În continuare, stabileşte faptul că pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori- puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare sunt remuneraţi, conform alin. (1), de unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ - centru de perfecţionare, în condiţiile în care activităţile se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial. Calendarul Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019

05 Sep 2018 2045

Schimbări importante la examenele naționale 2019, după un experiment eșuat

31 Aug 2018 18176

Rezultate finale la evaluarea națională. A crescut numărul candidaților cu media generală 10. Mii de absolvenți s-au ales cu medii mai mici

23 Jun 2018 877

Protest în fața Ministerului Educației. Ce nemulțumiri au manifestanții

17 Apr 2018 1320

Cum s-a întors Gabriela Bucovală la şefia ISJ Constanţa! Motivarea judecătorilor. Dosarul, la Înalta Curte

04 Apr 2018 3462

Replica Ministerului Educației la boicotul simulării Evaluării Naționale

04 Mar 2018 5383

Reacţia Ministerului Educaţiei după decizia cadrelor didactice de a boicota simularea examenlor naţionale

04 Mar 2018 701

Decizii ale Consiliului de Administrație al ISJ Constanța La ce licee au fost reduse clasele de a IX-a? Pe listă, și Colegiul Național Mihai Eminescu

15 Feb 2018 3163

Sindicaliștii din învățământ agită... apele

30 Jan 2018 818

Rezultatul consultării publice. 38.000 de persoane au completat chestionarul Ministerului Educaţiei. Iată rezultatele!

26 Jan 2018 432

Editorial Temele pentru acasă, în atenţia Ministerului Educaţiei. Sondaj printre profesori, părinţi şi elevi

09 Nov 2017 1528

Se întoarce la şefia ISJ Constanţa? Fostul inspector şcolar general, Gabriela Bucovală - „Va decide instanţa“

30 Sep 2017 5556

Calendarul examenelor naționale din 2018 analizat în ședința Comisiei de Dialog Social

29 Aug 2017 947

Un singur candidat în cursa pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct al ISJ Constanţa

24 May 2017 1760

Un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct la ISJ Constanţa

09 May 2017 2505

Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale a venit din nou la Universitatea „Ovidius“

09 Mar 2017 4473

S-a aprobat structura anului şcolar 2017-2018! Când se întorc elevii în bănci din vacanţa de vară

03 Mar 2017 4564

S-a stabilit calendarul pentru simulările evaluării naţionale şi a Bacalaureatului

06 Feb 2017 1217

Anunț important de la Ministerul Educației. Sunt vizați toți elevii

02 Jan 2017 18566

Editorial Se schimbă toţi directorii de şcoli. Iar! Cine le-a pus gând rău?

15 Sep 2016 2000

Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

16 Jan 2015 6861

Universitatea Ovidius, în topul 5 al universităților cu studenți străini

10 Sep 2014 1772

O unitate de învăţământ preuniversitar particular din Constanţa şi-a schimbat denumirea

11 Apr 2014 1257

Proiectul MDRAP privind descentralizarea se apropie de forma finala

16 Oct 2013 1272

Corpul de Control al Ministrului Educaţiei analizează situaţia de la Universitatea „Ovidius".

09 Sep 2013 1652

Ordinul nr.4923 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014

07 Sep 2013 7704

Inscrierea la gradinita 2013-2014

21 May 2013 2349

Nicolae Matei „La Navodari, nu vor fi camere de supraveghere in salile de examen"

04 May 2012 1294

Fruntasi la inscrierile pentru Testele Nationale

01 Feb 2008 417

Incepe febra tezelor semestriale

04 Dec 2007 770

Discriminarea lui Adomnitei

27 Jun 2007 656

Profesorii vor raspunde disciplinar pentru evaluarea lucrarilor de bac

15 Jan 2007 388

Ministerul Educatiei si Cercetarii preconizeaza eliminarea testelor nationale

12 Oct 2006 506

Paloma Petrescu a devenit prim consilier in Educatie

13 Jul 2006 735

Paloma Petrescu pierde functia de secretar de stat

19 Jun 2006 570

Repetenti la istorie

19 Jun 2006 862

ISJ Constanta a reactionat obiectiv fata de problemele sindicalistilor

28 Mar 2006 714

Inspectorii scolari distribuie brosurile pentru testele nationale

21 Dec 2005 500

Prima sedinta cu directorii

17 Sep 2005 504

Protocolul pentru profesori, interzis prin lege

05 Sep 2005 479

Avizul clinic pentru profesori va fi eliberat in baza controlului medical anual

27 Aug 2005 978

Bani pentru cadrele didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat

08 Jul 2005 578

Examenele nationale, in atentia Inspectoratului Scolar Judetean

02 Jun 2005 464

Simularile pentru testarea nationala, organizate de scoli

29 Mar 2005 842

Teste nationale la fiecare sfarsit de semestru

07 Feb 2005 374

Facilitati pentru absolventii gimnaziului

28 Jan 2005 329

Examen de absolvire a scolii postliceale

30 Jun 2004 1603

Scolile constantene, verificate de reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii

11 Jun 2004 565

Fotbalistele si fotbalistii pleaca la fazele zonale

01 Apr 2004 444

Simulari pentru testele nationale si bacalaureat

18 Mar 2004 801