Întîiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan

  • Sfinții Apostoli pentru a înlesni propovăduirea Evangheliei, slujirea și milosteniile către văduve şi săraci au rânduit dintre ucenici 7 bărbați destoinici ,,cu nume bune".
 
Pentru ca să nu zădărnicească rugăciunea și predica Cuvântului ,,au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-se şi-au pus mâinile peste ei" (Cartea Faptele Apostolilor VI,5-6).
 
- Cu împărătească cunună a fost încununat creştetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi-pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre (cântare tropar).
 
Părinții săi l-au numit Ștefan (Στέφανος-coroană) și este o Cunună a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos la Cinzecime. Primind podoaba sfințeniei, acest arhidiacon prin faptele și viața sa plină de sfințenie, vede Cerurile deschise și pe Iisus stând de-a dreapta Tatălui, pe tronul Împărăției.
 
Este o filă a Sf.Scripturi, care povestește despre o zi tristă din istoria creștinismului și se împlinește cuvântul Mântuitorului: ,,căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate...La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Iar acestea vi le-am spus, ca să vă aduceţi aminte de ele, când va veni ceasul lor  (Matei X.17,18,22- Ioan XVI,2,3,4).
 
După ce l-au îmbrâncit spre locul osîndirii, este dezbrăcat de haine și cu înverșunare și plini de ură, l-au omorât cu pietre, după cum aveau obiceiul. Fariseii nu au suportat niciodată ca să se audă liber, public, numele și învățătura lui Iisus. La acestă scenă înfricoșătoare priveau mulțimile și Saul (Pavel-Apostol Neamurilor), un tînăr rabin pornit împotriva lui Hristos, îi păzea hainele.
 
Ștefan pârgă a mucenicilor este sămânță a creștinilor, care împreună cu Pruncii uciși de Irod în Betleem, Sfinții din Nicomidia pomeniți în zilele Crăciunului, cad în Pământul făgăduinței și vor rodi Sfânta credință, pe care o mărturisește Biserica. Bolovanii azvârliți asupra Sfântului Ștefan s-au făcut ,,trepte către cer" și rănile lui sclipeau precum stelele de pe bolta cerească, iar el se ruga zicând: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” (Fapte VII, 60).
 
Sinedriștii vedeau că poporul îi ascultă și mulți urmau noua credință împreună cu slujitorii sinagogilor, iar minunile lui Ștefan nu conteneau.
 
Atunci bătrânii și cărturari au ,,întărâtat poporul" și l-au dus forțat în Templu, unde au pus martori mincinoși, să-l acuze că nesocotește datinile, Legea lui Moise... și este vinova:,,Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt şi a Legii"(Fapte Ap.VI,13). Și îl priveau cu mânie, dar s-au îngrozit, căci fața îi strălucea ca un înger. O lecție de religie pe care trebuie să o audă toți cei care se îndoiesc de Fiul lui Dumnezeu.

 
,,Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam... pizmuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt; dar Dumnezeu era cu el...Şi l-a scos din toate necazurile lui şi i-a dat har şi înţelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt şi peste toată casa lui.... În vremea aceea s-a născut Moise şi era plăcut lui Dumnezeu... îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Acesta i-a scos afară, făcând minuni şi semne în ţara Egiptului şi în Marea Roşie şi în pustie, timp de patruzeci de ani.... Iar Solomon I-a zidit Lui casă,.. Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele... Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa şi voi!... Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum,.. Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli de îngeri şi n-aţi păzit-o...Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu! Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile..." (Faptele Apostolilor  cap.VII).
 

Auzind aceste adevăruri pe care nimeni din popor nu avea curajul să le rostească și să-i înfrunte, ei ,,fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui", deoarece le amintea că Legea Veche a trecut, și în Veci este Hristos. Au împlinit fără voia lor Scripturile, căci l-au scos din cetate și l-au omorât în Valea lui Iosafat-Chedron. Rugăciunea lui Ștefan este a unui Sfânt și iartă, așa cum ne-a învățat Domnul. Îngenunche și se roagă ca fapta lor nesăbuită, strigătoare la Cer, să nu li se răsplătească... O incursiune în istorisia mîntuirii reproșându-le, că ei l-au răstignit pe Cel pe care-L așteptau! Tulburare mare a cuprins întreg Ierusalimul: ,,au îngropat pe Ştefan şi au făcut plângere mare pentru el" și s-a pornit ,,în ziua aceea prigoană mare împotriva Bisericii", iar apostolii au fugit în toată Iudeea și Samaria, binevestind. ,,Căci cine n-ar fi plâns, văzând pe acel miel blând, ucis cu pietre și zăcând mort" (Sf. Ioan Gură de Aur ).
 
Martiriul Sfântului Ștefan anticipa deja persecuțiile, prin care vor trece toți care și-au asumat puterea mărturisirii lui Hristos înaintea prigonitorilor. Trupul a stat pradă jivinelor vreo 2 zile, căci judecătorii îndârjiți voiau să scape de urmele lui. Dintre,,bărbații cucernici" care l-au pus  în mormânt, a fost și învățatul Gamaliel, care a înțeles că Învățătura lui Mesaia este dumnezeiască. Nu s-a temut, și a reușit cu apostolul Barnaba să-l îngroape într-o țarină pe proprietatea lui. Peste puțin timp preotul Lucian în vis află locul unde se odihnea Sfântul Ștefan și era înmiresmat... Sf. Moaște au fost aduse în Biserica Sionului pe 20 decembrie 415 și Melania cea tânără le așează în timp la Mânăstirea din Muntele Măslinilor.
 
Se auzea corul îngerilor care cântau Doxologia și pe mormânt au găsit scris în ebraică ,,chiliel"-cunună. Legenda Aurea din secolul al XIII-lea, consemnează că în satul Kafargmala (satul lui Gamaliel) s-au găsit întocmai mormintele celor care au murit pentru Iisus: Sf.Ștefan,Gamaliel și fiul său Abidas - ucenicii în ascuns.
 
Astăzi localitatea este Bet Gemal din Ţara Sfântă, situată la 30 de km de Ierusalim, unde în anul 1916 călugări salesieni au descoperit mormântul și la Khirbet Jiljil, un monument despre care se crede că este mormântul Sfântului Ștefan și Nicodim din Arimatea (în anul 1999).
 
Când Patriarhul Ioan al II-lea al Ierusalimului,care era la un sinod în Lida-orașul unde s-a născut Sf. Gheorghe, a deschis mormântul...și mireasma  a vindecat pe toți bolnavii care se apropiau de raclă! Împăratul Sf. Constantin cel Mare aduce Moaștele Sf.Ștefan la Constantinopol, iar evlavioasa împărăteasă Evdochia care și-a pus nădejdea în mijlocirea sfântului, căci era bolnavă, pleacă la Ierusalim în anul 438 și ridică o Biserică în cinstea Sf. Ștefan. Primește în dar părticele din Sf.Moaște și după ce ajunge la izvorul cu apă tămăduitoare de la Samframpolis, se vindecă de suferință. Ca recunoștință dăruiește Moaștele Sf. Ștefan Bsericii din la Nea Ionia, unde le găsim la închinare și azi...alte fragmente din anul 560 se află în cripta Capelă „San Lorenzo fuori le Mura”- Roma. Chosroes persanul la 614 pustiește Locurile Sfinte și Ierusalimul...ruinele Bisericii mărețe zidită de Împărăteasa Evdochia în cinstea Sf. Ștefan, sunt consemnate de arheologii între anii 1883-1885. După jefuirea Constantinopolului de către cruciați la anul 1204 și înfințarea Imperiului Latin de Răsărit, părți din Moaștele Sf. Ștefan au ajuns la Soissons în Picardia, Veneţia, Lavra Sfintei Treimi a Sfântul Serghie de Radonej. Citiți capitolul al VII-lea din Faptele Sf.Apostoli, care este Un Act Martirologic, o Mărturisire de credință pentru întreaga creștinătate.
În lume, încă se mai pătimește pentru Evanghelie și numele lui Dumnezeu! Eroii credinței sunt modelul jertfei pentru toți creștinii care au suferit pentru Hristos. Fără mucenici, sfinți, trăitori, mărturisitori nu aveam Biserică, iar Icoana Sf. Ștefan cuprinde pe toți care au suferit și murit pentru Evanghelia Fiului lui Dumnezeu și în lagăre, închisori, gulaguri, deportări... au îndurat neajunsurile și prigoana, pentru ca noi să avem Sfinte Sărbători!
 
„Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Căci sunt încredinţat că nici moartea Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Romani VIII,35,38-39).
 
Această dăruire are un singur Crez: Învierea.,,Fiecare trebuie să fie pregătit să mărturisească credința sa, însă nimeni nu trebuie să alerge înaintea martiriului. Aceasta nu este îndrăzneală, ci credintă, nu orbire, ci misiune, nu mânie, ci încredere" (Sf. Ciprian).
 
Să fii mereu pregătit, este o datorie și însemnă conștiință desăvârșită, care ,,Dă sânge și ia Duh" (Diadoh al Foticeii).
Creștinul botezat în numele SfinteiTreimi este teofor, își duce crucea și nu face niciodată compromisuri pentru Adevăr și Mântuire!
-Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Ştefan... nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinşi de nevoi şi ispite; roagă-te să depărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu şi să ne apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiţi, să lăudăm bunătatea lui Dumnezeu cea nespusă şi pe tine să te mărim în vecii vecilor. Amin! (rugăciune din acatist).
 
Imaginea cu care este ilustrat materialul a fost pus la dispoziție de autor
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

27 decembrie - Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic, și Arhidiacon Ștefan

27 Dec 2018 2692

Sfântul Ștefan, de ajutor celor care au probleme de sănătate. De ce este bine să aducem în casă icoana care îl înfățișează

27 Dec 2017 3214

La Constanţa, numeroase personalităţi poartă numele Sfântului Ştefan. Cui îi spunem, azi, „La mulţi ani!“

27 Dec 2016 2927

Cui spunem astăzi „La mulţi ani!“ Numeroase personalităţi din Constanţa poartă numele Sfântului Ştefan

27 Dec 2015 2657

Îşi sărbătoresc, azi, onomastica Constănţeni renumiţi care poartă cu mândrie numele Sfântului Arhidiacon Ştefan

27 Dec 2014 3711

Sfântul Ştefan, primul martir ucis pentru că mărturisise credinţa lui Iisus Azi, se fac pomeniri pentru cei care au murit în împrejurări dramatice

27 Dec 2014 4312

Sărbătoare mare pentru creştini ortodocşi şi greco-catolici Cine sunt personalităţile Constanţei care îl au ca patron spiritual pe Sfântul Ştefan

26 Dec 2013 3599