Invitati

Pr. Iulian Zisu 20 iulie-Sfântul şi slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Proorocii au păstrat credinţa monoteistă, Într-un singur Dumnezeu, ca să pregătească Calea pentru venirea lui Hristos.


Paginile Sf.Scripturi ne amintesc că ,,Aşa grăieşte Domnul,” iar acest Adevăr îl păstrează Biserica care este ,,Stâlp şi temelie a Adevărului”. (I Tim III, 15)
,,Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi”. (Deut. cap.18)

 
Şirul proorocilor începe cu Moise şi se termină cu Ioan Botezătorul, primul profet al Noului Testament.

Au răspuns la întrebarea care frământă omenirea:

,,Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu care faci minuni!” (Psalmul 76, 14-15)

 
Profeţilor Mari şi Mici din Biblie le datorăm credinţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu.

Cărţile lor au putere convingătoare şi  poartă pecetea dreptăţii şi adevărului care  aduce libertatea.

India cu trăitorii ei au căutat nemărginirea.

China cu înţelepţii ei au învăţat pe popor şi împărat moralitatea.

Grecia cu filozofi la umbra Panteonului au gândit armonia sistemelor.

Roma cu legiuitori  au dăltuit  în bronz litere  cu legile dreptăţii, după care tânjea lumea.

Evul Mediu cu misionari a trezit omenirea, vorbind despre Rai şi iad.

Poporul ales şi noi avem parte de ei, ca să ne amintească despre

Dumnezeul părinţilor care a făcut Cerul şi pământul.
 
Au trecut mai mult de 3000 ani de când ,,Omul lui Dumnezeu”

Proorocul Ilie, a strigat către popor ca să se întoarcă la Dumnezeu.

Citiţi din Scripturi (Cartea II Regi XVII-XXI) această istorie şi vedeţi cum au primit semne din cer şi poporul a îngenuncheat şi rostit, văzând  minunea:

,,Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului” (Psalmul 117)
 
Profetul Ilie era din Teba Galadului şi provenea din seminţia lui Aron, iar tatăl se mumea Sadoc (sec IX.î.Hr)
 

Cartea Sfântă ne spune că la naşterea lui 4 bărbaţi îmbrăcaţi în veşminte albe l-au înfăşurat în scutece de foc, iar tatăl speriat a alergat la Templul din Ierusalim ca să povestească cele întâmplate.
 
,,Nu te teme, omule, că vedenia pe care ai văzut-o pentru pruncul tău este spre slava lui Dumnezeu, căci acest prunc va fi locaş al luminii darului lui Dumnezeu şi cuvîntul lui va fi ca focul de puternic şi lucrător"
.


Numai un înger în trup ca Ilie, mai are puterea de a înfrunta nelegiuiţi ca regele Ahav şi soţia sa Izabela.


,,Şi a ridicat un jertfelnic în templul lui Baal, pe care îl zidise în Samaria. A făcut Ahab şi o Aşeră (stâlp făcut din lemn, sfinţit în cinstea zeiţei Astarte), încât Ahab, mai mult decât toţi regii lui Israel, a săvârşit fărădelegi, prin care a mâniat pe Domnul Dumnezeu şi şi-a pierdut sufletul său.”


Cerul sticlea ca arama iar pământul se uscase şi era tare ca fierul.

,,Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel înaintea Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decît numai cînd voi zice eu!“

Au secat izvoarele şi doar la pârâul Cherit profetul era hrănit de corbi şi s-a adăpostit în Sarepta Sidonului în casa unei văduve, unde uleiul şi făina acum prisoseau, dar fiul acesteia deja murise.

 
,,Apoi a strigat Ilie către Domnul şi a zis: Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el! Şi suflând de trei ori peste copil l-a înviat şi l-a dat mamei sale, zicând: Iată, copilul tău este viu!”

Vorbeşte cu Dumnezeu pe muntele Horeb, ca într-o adiere de vânt. Mânia reginei îl urmărea peste tot căutând să-i ia  viaţa, pentru că a îndrăznit să apere proprietatea  şi via luată lui Nabot.

Văzănd Domnul că suferă poporul şi dobitoacele din cauza unor nelegiuiţi care încalcă jurământul înaintaşilor, l-a trimis din nou pe Ilie, ca să le spună că vor plăti cu viaţa dacă nu vor asculta.

Învărtoşarea le-a fost mare şi aşa au şi sfârşit.

,,Nu am tulburat eu poporul, ci tu şi casa tatălui tău, pentru că au părăsit poruncile lui Dumnezeu”.


Pentru a se  convinge au adunat 800 de popi idoleşti pe muntele Carmel, în faţa unui jertfelnic pe care au pus un viţel.

Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul şi a zis: "Până când veţi şchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi Lui!

Apoi voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu.

Şi Dumnezeul Care va răspunde cu foc, Acela este Dumnezeu".
 
Şi a răspuns tot poporul: "Bine ai grăit!" "Baale, auzi-ne!"
Dar n-a fost nici glas, nici răspuns.
Iar pe la amiază, Ilie a început să râdă de ei şi zicea: "Strigaţi mai tare, căci doar este dumnezeu! Poate stă de vorbă cu cineva, sau se îndeletniceşte cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme; strigaţi tare să se trezească!"
Şi văzând poporul s-a apropiat de Ilie  să vadă dacă pe el Cerul îl ascultă.
Şi a săpat şanţ, a pus 12 pietre şi a turnat apă peste jertfă. ,,Şi a zis Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu Doamne eşti Dumnezeu şi că Tu le întorci inima la Tine!".
Şi s-a pogorât foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot şi lemnele şi pietrele şi ţărâna şi a mistuit şi toată apa care era în şanţ.
Popii mincinoşi au fost pedepsiţi  şi tot poporul a căzut cu faţa la pământ şi a zis: ,,Domnul este Dumnezeu!"
S-au întâlnit pe muntele Carmel două lumi antagoniste reprezentând: Adevărul şi Minciuna.

Numai pe adevăratul slujitor Dumnezeu îl ascultă. Proorocul Ilie reprezentantul binelui, înfruntă nelegiuirea venită din palatul care avea menirea ca poporul să nu sufere.

Altarul lui Ilie este Altar de jertfă, iar pietrele sunt cele 12 seminţii.

Lemnele sunt  ca şi mucenicii aruncaţi în foc pentru credinţă, iar apa turnată prevestea revărsarea Duhului Sfănt peste lume, întemeind Biserica.

Cerul s-a descuiat după trei ani şi junătate şi a început să răcorească pămăntul şi oamenii. Râvna şi credinţa lui Ilie a înduplecat pe Domnul care a deschis cerurile.

,,Ai ucis şi vrei încă să intri în moştenire? Aşa zice Domnul: În locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii şi sângele tău!",

Şi a zis Ahab către Ilie: "M-ai aflat, duşmanule, şi aici!"

Iar el a zis: "Te-am aflat, căci te-ai încumetat să săvârşeşti fapte nelegiuite înaintea ochilor Domnului şi să-L minţi. Iată voi aduce peste tine necazuri şi te voi mătura şi voi stârpi din ai lui Ahab ...”

Faptele petrecute sunt istorie şi le putem citi şi azi.

Profeţii rămân oamenii sfinţi trimişi la timp pentru a salva poporul. Ucenicul său Elisei după ce are încuviinţare  de la părinţi, este ales de Domnul şi sfăntul îl ia ca ucenic.

A văzut minunile şi ridicarea la cer a profetului: "Părinte, părinte, carul lui Israel şi caii lui!"

Şi apoi nu l-a mai văzut.  A luat mantia lui Ilie care căzuse peste el şi a lovit apa Iordanului cu ea, zicând: ,,Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie?"

Şi lovind, apa s-a tras la dreapta şi la stânga şi a trecut Elisei.

Cererea ucenicului Elisei e minunată: ,,Duhul care este în tine să fie îndoit în mine”.


Kerem-El (Carmel) se traduce: livada sau frumuseţea lui Dumnezeu.  Pe urmele proorocului  în Carmel au călcat călugări şi călugăriţe, pustnici şi schivnici ce au căutat acolo liniştea sufletescă.


Din 1282 ordinul Carmeliţilor zideşte deasupra Peşterii unde se adăpostea Sfântul, o Biserică.Sub Altar ridică o Cruce, însemnând locul unde corbii aduceau hrană proorocului, iar pe sfânta Masă este o statuie a Maici Domnului.

Sfânta Familie împreună cu dreptul Iosif când se întorc din Egipt (Materich) după prigoana lui Irod, locuiesc în această peşteră. Acest loc este cinstit de creştini, evrei şi musulmani.

Pe Tabor, la Schimbarea la Faţă a Domnului, Apostolii îl văd pe Moise şi Ilie. Evanghelistul Matei vorbeşte despre Ilie:

,,Ilie, în adevăr va veni şi va aşeza la loc toate“. (Matei 17, 11) 

 
În viziunea  Apocalipsei din insula Patmos, evanghelistul Ioan povesteşte de lupta sf. Ilie şi a lui Enoh  cu antihrist.
Profeţiile sunt  stări speciale şi nu confuze, având precizie şi claritate. Sunt deasupra prevederilor omeneşti şi ştiinţifice şi nu pot fi întâmplătoare sau interpretate: precum prezicerea imprecisă sau ambiguă a  oracolelor sau catremelor lui Nostradamus.

 
Profetul nu tălmăceşte după interes sau câştig şi astfel se face şi mai uşor diferenţa.

Toate profeţiile se împlinesc pe când tot ceea ce este cotrafăcut eşuează, nu are autenticitate, deoarece augurul şi vrăjitorul sunt în tabăra impostorilor imorali şi corupţi.
 
Idealul profetului este slava lui Dumnezeu şi întărirea credinţei, chiar dacă-şi primejduieşte viaţa.

Profeţia trece peste veacuri şi milenii, pe când telapatia se transmite ici-colo între persoane, natural şi psihic şi nu poate fi harismă şi nici supranaturală.

Astrologia nu este profeţie ci doar prevederea probabilă ca apariţie a unor fenomene cereşti.

Ghicitoria, chiromanţia, necromanţia, sau cei căzuţi în transă cataleptică sau hipnotică, se încadrează în ocultism.

Doar profetul este perfect conştient de legătura sa reală cu Dumnezeu.

Cercetaţi profeţiile vechi şi cele Mesianice şi veţi vedea exactiatea lor.

Aceştia sunt prooroci pentru lume. Biserica îi are în calendare şi sinaxare, ca lumea să cunoscă mesajul.

,,Profeţiile să nu le dispreţuiţi şi Duhul să nu-l stingeţi”. (I Tes.VI,19/20)

Prin puterea dată profetul vede binele, anticipeză dezastrul şi propune pocăinţa ca mijloc de îndreptare.

Desfrânaţilor le aminteşte de osânda Sodomei şi Gomorei, iar celor trufaşi le vorbeşte de smerenie.
 
Proorocia este acel dar primit prin care se vede viitorul, desluşind trecutul dar şi prezentul: lămurind faptele.

Toate se petrec cu exactitate, pentru că proorocia vine din Atotştiinţa Sf.Treimi, iar cel trimis deja este ales.

,,Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul’.(Apocalipsă XXII,12-13)

Rugăciune


,,Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta”.
Bucură-te, Ilie, mărite prooroc și înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! (Acatistier)

 
Despre preotul Iulian ZISU
 
Iulian ZISU este preot slujitor la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Constanța, Cartierul Km 5.
 
Pe pagina oficială de internet a parohiei scrie:

”De mic copil am urmat calea Bisericii in localitatea Agigea, mergand la slujbele bisericutei din Eforie Nord.
Pomenesc pe dascalul Baciu Gheorghe şi Pr. Stanei Dumitru, indrumatorul meu.

Nici bunicii şi nici parintii nici socrii nu au fost membrii P. C. R., Dimpotriva, bunicul din partea mamei Gheorghe, socotit cheabur cu 40 ha de pamant, primar la vremea aceea, a avut mult de suferit.

Bunicul din partea tatalui Vasile, era din Kato Ydrusa Florina-Grecia, de la care am început să învăţ limba greacă Am iubit Biserica si pe Dumnezeu,.Mi-a placut foarte mult sahul, tenisul de masa si voleiul. Inca din clasa a-VI-a generala eram campion judetean la sah reprezentand judetul Constanta in tabara nationala Pauleasa-Arges.

Am urmat Seminarul Teologic de la Buzau, numiti fiind si Promotia Cutremurului ’77, apoi stagiul militar de 9 luni de la Piatra-Neamt.

Si aici am castigat concursul de sah pe jud. Neamt, pe care l-am reprezentat in Concursul National „Daciada” la Alexandria in anul 1978.
 
Am absolvit Institutul Teologic la Bucuresti si datorita rezultatelor am fost repartizat ca preot in Constanta, Parohia „Sf. Imparati II” – la 1 februarie 1983, dupa o asteptare de aproape un an.

Cu ajutorul lui Dumnezeu am zidit o Biserica Catedrala, o casa parohiala, 1 asezamant pentru copii orfani, 1 cladire P+1 administrativa, 1 studio tv parohial, am repictart Bisericii Capela am pardosit-o cu marmura, clopotnita noua si alte dependinte…. Am adus cu aprobarea consiliului parohial într-una din case o familie care acum are 12 copii.

Am fost preot misionar al Arhiepiscopiei Tomisului si timp de 4 ani inspector scolar in cadrul Inspectoratului Scolar Constanta.(3 ani munca gratuita)
Am prezentat emisiuni religioase pe cele trei posturi de Televiziune locale timp de 9 ani fara sa fiu renumerat cu ceva.

Clipă de neuitat ramâne pelerinajul la Ierusalim si Muntele Athos, la Locurile Sfinte si primirea la reşedinta din Elveţia de către Majestatea Sa Regele Mihai.

Am avut onoarea sa fiu duhovnicul parintilor presedintelui Romaniei, Traian Basescu.timp de aprox. 29 de ani

Slujesc lui Dumnezeu şi oamenilor, sunt un patriot şi nu am făcut compromisuri colaboraţioniste.

Pentru binele Bisericii am cedat parohiatul,……dar pastrez in suflet această CTITORIE
Dincolo, dacă o voi primi înapoi înseamnă că am avut dreptate!

Rog pe Bunul Dumnezeu sa mă învrednicească să slujesc Biserica Ortodoxa si ţara.

Acesta sunt şi Îi mulţumesc că încă exist!

Pr. Zisu Iulian
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Fotoreportaj Moaștele Sfântului Pantelimon, scoase pentru închinăciune, la Catedrala „Sfinții Petru și Pavel“ din Constanța (galerie foto)

27 Jul 2018 1251

Arimex Comexim 2000 SRL, meniu delicios pentru pacienţii din Constanţa de Sfântul Ilie

20 Jul 2018 1088

Bursa „Sfântul Dumitru”, acordată unor eleve ale Școlii Generale nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanța

12 Mar 2018 481

Imagini de la eveniment. Live text Teodora, care a decedat, săptămâna trecută, după ce a născut la o clinică privată din Constanța, condusă pe ultimul drum (galerie foto + video)

28 Jan 2018 15378

Căpitanul Marius Nae, de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța, a fost condus pe ultimul drum. A murit, de ziua fiului său, în accidentul de la Valu lui Traian (galerie foto+video)

18 Nov 2017 8036

Când şi unde va fi înmormântat Marius Nae, jandarmul care şi-a pierdut viaţa de ziua fiului său

17 Nov 2017 2425

Sfântul Ilie, patronul spiritual şi protectorul aviatorilor români Ce se întâmplă de tună azi, conform tradiţiei

20 Jul 2017 2488

Astăzi este Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene

20 Jul 2017 1031

Daniel Prodan, înmormântat astăzi la cimitirul „Sfântul Ilie” din Pipera

19 Nov 2016 1002

Biserică în flăcări la Sibiciul de Jos

12 Nov 2016 1178

De azi, frunza teiului deplânge plecarea verii Sfântul Pantelimon, ocrotitorul medicilor şi tămăduitorul bolnavilor

27 Jul 2016 5158

Știați? Cui spunem ”La mulți ani” de Sfântul Ilie. Ce români își sărbătoresc ziua onomastică

20 Jul 2016 2726

Constanța. Se supără Sfântul Ilie? Vom vedea ce spun meteorologii și ce se va întâmpla

20 Jul 2016 1710

Sfântul Ilie. Unde slujesc ierarhii din Sud-Est. Ce biserici sunt în județul Constanța cu acest hram

20 Jul 2016 2268

De ce se tăvălesc fetele goale prin cânepă de Sfântul Ilie Creştinii îl prăznuiesc, astăzi, pe proorocul din carul de foc

20 Jul 2016 2945

La Catedrala Sfinții Petru și Pavel din Constanța s-au scos, pentru închinăciune, moaștele Sfântului Pantelimon (galerie foto)

27 Jul 2015 1122

Ce trebuie să facem ca să avem noroc tot anul Creştinii îl prăznuiesc, azi, pe Marele Mucenic Tămăduitor Pantelimon, doctor fără de arginţi

27 Jul 2015 1696

Tradiţii pentru spor şi sănătate Sfântul Ilie, cinstit nu numai în creştinism, ci şi în iudaism şi în tradiţia islamică

20 Jul 2015 2222

Sfântul Ilie, aducătorul de ploi, este sărbătorit mâine de creştini

19 Jul 2015 1433

Ştiaţi că...? În România, astăzi, este sărbătorită...

20 Jul 2014 1279

Creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Prooroc Ilie Ce trebuie să facă fetele nemăritate în această zi

20 Jul 2014 2306

ÎPS Teodosie oficiază Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Ilie din Constanţa

19 Jul 2014 2039

Prăznuit la 20 iulie Sfântul Ilie Tesviteanul, ocrotitorul recoltelor

19 Jul 2014 2101

Moaștele Sfântului Andrei Șaguna vor fi dăruite bisericii Sfântul Ilie din Techirghiol

15 Jul 2014 1442

Sfântul Elisei sau Aliseiul Grâului

13 Jun 2014 721

Sfântul Pantelimon, o viaţă închinată slujirii aproapelui Azi vara se întâlneşte cu iarna, cerbul iese din apă şi aceasta se răceşte

27 Jul 2013 1809

Peste 127.000 de români își serbează azi onomastica

20 Jul 2013 775

Iată bisericile la care te poţi închina! Astăzi, lumea creştină îl celebrează pe Sfântul Ilie

20 Jul 2013 2135

Unde slujește Arhiepiscopul Tomisului în acest sfârșit de săptămână

19 Jul 2013 1110

Eveniment religios de mare importanţă la Techirghiol Astăzi vor fi aduse moaştele Sfântului Luca al Crimeii. Vezi programul!

19 Jul 2013 1354

Vezi unde slujeşte Arhiepiscopul Tomisului în această săptămână

16 Jul 2013 1832

CLICK ZIUA DE CONSTANŢA. IMAGINEA ZILEI Aşaaa! două mie, două ţie, două lui Sfântul Ilie

28 Apr 2013 1558

Este Sfântul Ilie Pe cine felicitaţi, azi, de ziua onomastică

20 Jul 2012 3482

Creştinii îl sărbătoresc azi pe Sfântul Ilie

20 Jul 2012 1807

Sinaxar-20 iulie Sfantul Ilie

20 Jul 2011 2105

Sinaxar-20 martie Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit

20 Mar 2011 1394

Sinaxar-19 noiembrie Sfantul Prooroc Avdie - Sfantul Mucenic Varlaam

19 Nov 2010 1725

De Sfantul Ilie, bolnavii din spital au avut meniu special (galerie foto)

21 Jul 2009 2715

Lipovenii il celebreaza pe Sfantul Ilie

02 Aug 2008 1190

Moastele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe vor fi aduse la Techirghiol

18 Jul 2008 943

Zile si nopti de veselie, la Histria

27 Jul 2007 933

Histria contribuie la dezvoltarea regiunii

23 Jul 2007 949

Festivitati inedite la "Zilele Istriei"

21 Jul 2007 1141

Sfantul Ilie, intre traditia crestina si credinte populare

20 Jul 2007 2437

Aviatorul Horia Agarici, uitat de autoritati

20 Jul 2006 2135

Proorocul Ilie Tesviteanul, prezent si in traditiile populare romanesti

20 Jul 2006 642

Localitatea Istria, la ceas aniversar

29 Jul 2005 571

Localitatea Istria, in moment de sarbatoare

21 Jul 2005 746

In cartierul "Lotizare" va fi ctitorita Biserica Ortodoxa "Sf. Ilie Tresviteanul"

08 Apr 2004 1064

La drum cu multi oameni noi

23 Aug 2003 659