Dosarul se află la Tribunalul Constanța Termica Distribuție Năvodari SRL vrea să scape de o amendă redusă la jumătate, primită de la Garda de Mediu

Foto cu rol ilustrativ
  • Dosarul a fost instrumentat înainte de magistrații de pe secția civilă ai Judecătoriei Constanța
  • Instanța a decis reducerea amenzii de la 60.000 de lei la 30.000 de lei
  • Nemulțumită de această decizie, Termica Distribuție Năvodari SRL a făcut apel la data de 26 iulie 2023, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Constanța
 
Pe data de 18 august 2023, la Tribunalul Constanța a fost înregistrat dosarul cu indicativul 24792/212/2022.
 
Părțile acestuia sunt Termica Distribuție Năvodari SRL – în calitate de apelant petent și Garda Națională de Mediu – Comisariatul General prin Comisariatul Județean Constanța – sed ales – în calitate de apelant intimat.
 
Obiectul dosarului aflat în atenția magistraților de pe secția de contencios administrativ și fiscal este anulare proces verbal de contravenție GNM 002434.
 
Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată pentru data de 16 aprilie 2024, ora 10:00.
 
Până acum, cauza a fost analizată de respectiva instanță în două rânduri. Prima oară, în data de 6 martie 2023, când completul APCA1 a dat soluția „Termen 03.04.2024, pentru a se depune înscrisurile solicitate de către instanţă”, respectiv când completul CIPc a dat verdictul: „Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător BUTARU CIPRIAN-GABRIEL. Fără cale de atac. Pronunţată, astăzi 06.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”. Același complet APCA1 a amânat pronunțarea, în urma ședinței din 3 aprilie 2024 cu următoarea soluție pe scurt: „Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.04.2024.”
 
Decizia primei instanțe
 
Dosarul a fost instrumentat înainte de magistrații de pe secția civilă ai Judecătoriei Constanța. Data înregistrării a fost 3 octombrie 2022.
 
Procesul a prezentat aceleași părți, Termica Distribuție Năvodari SRL fiind petent, iar Garda Națională de Mediu – Comisariatul General prin Comisariatul Județean Constanța – sed ales fiind intimat.

 
Obiectul a fost plângere contravențională GNM 002434.
 

După mai multe pronunțări amânate, în ședințele din 20 februarie, 7 martie și 22 martie 2023, în data de 5 aprilie 2023 completul Camânări/incidente 20 a admis în parte plângerea. Redăm mai jos soluția pe scurt:
 
„Admite în parte plângerea contravenţională. Dispune reducerea cuantumului amenzii aplicate petentei prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria GNM nr. 002434/13.09.2022, de la 60.000 lei la 30.000 lei. Cu drept la cerere de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată astăzi, 05.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.
 
Nemulțumită de această decizie, Termica Distribuție Năvodari SRL a făcut apel la data de 26 iulie 2023, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Constanța.
 
Petenta vrea avertisment în loc de amendă
 
După cum se arată pe Portalul Național al Jurisprudenței, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. #####/212/2022, petenta TERMICĂ DISTRIBUŢIE NĂVODARI SRL a formulat plângere contravenționala împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ##### ### ### ######/13.09.2022, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să dispună anularea procesului verbal ca netemenic şi nelegal, în subsidiar, individualizarea sancţiunii aplicate în sensul înlocuirii amenzii contravenţionale aplicate cu sancţiunea avertismentului.
 
În susţinerea plângerii petenta a arătat că prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 002434/13.09.2022, agenţii constatatori din cadrul intimatei au dispus sancţionarea societăţii motivat de faptul că societatea nu a solicitat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constantă aplicarea vizei anuale, fapt pentru care autorizaţia de mediu nr. 57 din 31.03.2021 şi-a pierdut valabilitatea. S-a reţinut că societatea desfăşoară activitatea de colectare şi epurare a apelor uzate fără act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.
 
De ce nu este de acord societatea cu ce au reținut cei de la Mediu
 
Nu se poate reţine ca societatea desfăşoară activitatea de colectare şi epurare a apelor uzate fără act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, din moment ce pe numele societăţii petente exista autorizaţia de mediu nr. 57/31.03.2021. Din acest motiv solicită să se constate că lipseşte vinovăţia cerută de lege pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale, câtă vreme societatea şi-a îndeplinit obligaţia de a obţine autorizaţia de mediu pentru colectare şi epurare ape uzate. Faptul că nu a fost aplicată viza anuală pentru autorizaţia de mediu nu înseamnă în mod implicit ca societatea desfăşoară activitatea de colectare şi epurare a apelor uzate fără act de reglementare din punct de al protecţiei mediului, din moment ce legislaţia nu prevede faptul că viza anuală este un act de reglementare, ci doar autorizaţia de mediu, pentru care societatea a depus documentaţia şi a făcut demersurile pentru a o obţine. În ceea ce priveşte autorizaţia de mediu nr. 57/31.03.2021, documentaţia pentru aceasta a fost depusă în data de 13.10.2020 prin AWB nr. ############# şi cu adresa de înaintare nr. 2257/13.10.2020, intimata nepermiţând accesul în instituţie pe toată durata pandemiei. Ulterior acestei depuneri, s-a prezentat în teren, pentru verificarea amplasamentului vidanjelor un reprezentant al agenţiei cu menţiunea de a rectifica fisa de prezentare, conform discuţiilor din teren. Subscrisa s-a conformat iar prin AWB nr. ###########.01.2021 livrat în data de 22.01.2021 a fost transmisă fisa de prezentare rectificată, lucrarea primind numărul de înregistrare 1378/22.01.2021. Neavând acces în instituţie, singura modalitate de a verifica stadiul lucrării a fost pe site-ul instituţiei. În tot acest timp, aceasta a avut statusul „în lucru". În urma notei de constatare nr. 34/12.08.2022 s-a stabilit măsura prezentării autorizaţiei de mediu pentru activitatea desfăşurată în data de 19.08.2022. Pentru a putea aduce la îndeplinire măsura dispusă prin nota de constatare nr. 34/12.08.2022 şi anume să prezinte autorizaţia de mediu în data de 19.08.2022, s-a prezentat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, la această dată fiind permis accesul în instituţie, perioada pandemiei fiind oficial încheiată, în data de 17.08.2022, ocazie cu care i s-a eliberat Autorizaţia de mediu nr. 57/31.03.2021. Precizează faptul că în data de 17.08.2022 când i s-a eliberat autorizaţia de mediu a aflat şi că aceasta nu ar mai fi valabilă datorită faptului că nu a avut viza anuală. Aşa cum a precizat, a verificat periodic pe site-ul instituţiei şi în toată perioada ulterioară depunerii documentaţiei iar lucrarea a avut statusul „în lucru", deşi evident autorizaţia era emisa. Societatea a fost în imposibilitate de a verifica data emiterii autorizaţiei din moment ce aceasta nu i-a fost comunicată şi astfel nu a putut face demersurile necesare pentru a obţine viza anuală, din moment ce abia în data de 17.08.2022 a primit autorizaţia.
Faptul că autorizaţia i-a fost predată în data de 17.08.2022, deşi era emisă în data de 31.03.2021, nu este imputabil subscrisei, neputând fi sancţionata pentru aceasta tergiversare din partea intimatei, din moment ce şi-a îndeplinit obligaţia de a obţine autorizaţia de mediu.
 
Ce spun cei de la Garda Națională de Mediu
 
Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat arată că deşi îi incumbă sarcina probei petenta nu a făcut dovada prin înscrisurile administrate, că la data controlului şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 94 alin. 1 lit. a din OUG nr. 195/2005 respectiv a obţinut autorizaţia de mediu valabilă pentru desfăşurarea activităţii cod caen 3700. ##### că la momentul controlului s-a constatat că petenta desfăşura activitatea de colectare şi epurare a apelor uzate fără a deţine act de reglementare valabil din punct de vedere al protecţiei mediului fapt consemnat şi n #### de constatare nr. 67806.09.2022. Precizează că fapta de a desfăşura activitatea de cod CAEN 3700 fără autorizaţie de mediu întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 94 alin.1 lit. a şi sancţionată de art. 96 alin.1 pct. 1 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Menţionează că procesul de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale are forţa probantă a unui act administrativ, astfel beneficiind de prezumţia de legalitate şi temeinicie făcând dovada până la proba contrarie asupra celor menţionate în cuprinsul său. În drept, au fost invocate disp. art. 201 şi 205 C. Proc. civ. În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.
 
Ce spune instanța
 
Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 002434/13.09.2022, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 60000 lei în temeiul disp. art. 94 al.1 lit a și 96 al.2 pct. 1 din OUG ######## cu modif și compl ulterioare. Totodată, s-a dispus suspendarea activității de colectare și epurare a apelor uzate până la intrarea în legalitate. S-a constatat în acest sens, în data de 06.09.2022, faptul că societatea nu a solicitat către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, aplicarea vizei anuale, fapt pentru care autorizația de mediu nr. 57/31.03.2022 și-a pierdut valabilitatea. Astfel, rezultă că societatea desfășoară activitatea de colectare și epurare a apelor uzate, corespunzătoare codului CAEN 3700, fără act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. Conform art. 16 al. 2 ind 1 din OUG 195/2005, autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală. Potrivit art. 96 al.2 pct.1, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 1. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate; Conform art. 2 al.1 pct. 2, acte de reglementare - decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic; În cauză, instanța reține că petenta nu a făcut dovada deținerii autorizației de mediu pentru activitatea desfășurată, cu viza anuală, deși avea acestă obligație. Petenta a făcut dovada comunicării adresei 2257/13.10.2020 către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, f 39, potrivit dovezii depuse la f 40, prin adresă arătându-se că se transmite documentația pentru emiterea autorizației de mediu pentru serviciul de vidanjare. Potrivit deciziei nr. ####/14.10.2022 emise de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, s-a decis emiterea autorizației de mediu pentru colectarea și epurarea apelor uzate , cod CAEN 3700, la data de 14.10.2022, urmare a cererii formulate de petentă la data de 25.08.2022. Raportat la dispozițiile legale incidente, instanța reține că petenta avea obligația obținerii autorizației anterior desfășurării activității. Totodată, se reține că potrivit at. 2 al.1 din OUG 27/2002, procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale. Conform art.6 al.1, autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii. Pentru considerentele arătate, având în vedere si disp. art. 5 corob cu art 21 al.3 din OG 2/2001, instanța reține că aplicarea sancțiunii amenzii în cuantumul minim reglementat de lege este suficientă pentru corijarea atitudinii viitoare a petentei, astfel că urmează să admită în parte plângerea contravențională formulată de petentă și să dispună reducerea cuantumului amenzii aplicate petentei prin procesul-verbal contestat de la 60.000 lei la 30.000 lei.
 
Despre Termica Distribuție Năvodari SRL
 
Conform termene.ro, platformă consultată vineri, 12 aprilie 2024, Termica Distribuție Năvodari SRL are sediul pe strada Tineretului nr. 1, în Năvodari, județul Constanța. A fost fondată în septembrie 2010 și obiectul de activitate este „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.
 
În anul 2022, societatea a avut o cifră de afaceri aproximativ egală cu 17 milioane de lei, o pierdere de aproape trei milioane de lei și 75 de salariați.
 
Termica Distribuție Năvodari SRL este controlată de Primăria orașului Năvodari.
 
Administratorii firmei sunt: Ion Apostol, Adrian Mihăilă, Nicoleta Stoica, Marian Surdu și Daniel Turcu.
 
Conform termene.ro, Termica Distribuție Năvodari SRL are încheiate 44 de achiziții directe și o achiziție publică.
 
Sursă text: Portalul Instanțelor de Judecată, rejust.ro

 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, „urecheată“ de Garda de Mediu, pentru gunoaiele de pe un teren ce nu-i aparține! Dosarul, la Constanța 

Apelul formulat de Primăria Mangalia în procesul cu Garda Natională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județului Constanța, respins de judecători


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cumpărări Directe Constanța Termica Distribuție Năvodari, contracte cu o societate din județul Suceava (DOCUMENTE)

21 May 2024 1031

Cumpărări directe Constanța Serconstruct Roads SRL, contract adjudecat de la Termica Distribuție Năvodari SRL (DOCUMENTE)

14 May 2024 673

Afaceri Constanța Termica Distribuție Năvodari SRL a închiriat excavator și autobasculantă. Iată de la cine! (DOCUMENTE)

04 May 2024 1286

Cumpărări directe Constanța Termica Distribuție Năvodari SRL a contractat lucrări de placare cu piatră naturală (DOCUMENT)

01 May 2024 510

Indemnizaţia de 4.950 lei pe lună Au fost numiți administratorii provizorii pentru Consiliul de Administraţie al SC Termica Distribuţie Năvodari SRL

24 Apr 2024 509

Justiție Constanța Decizie definitivă a instanței în procesul prin care Termica Distribuție Năvodari SRL vrea să scape de o amendă primită de la Garda de Mediu

20 Apr 2024 499

Cumpărări directe Constanța Serconstruct Roads SRL va încasa de la Termica Distribuție Năvodari SRL peste 900.000 lei. Iată ce servicii va presta (DOCUMENTE)

08 Apr 2024 548

Cumpărări directe Constanța Termica Distribuție Năvodari SRL închiriază cilindri vibrocompactori (DOCUMENT)

31 Mar 2024 756

Cumpărări directe Constanța Serconstruct Roads SRL, contract semnat cu Termica Distribuție Năvodari SRL (DOCUMENTE)

28 Feb 2024 843

Firme Constanța Au fost numiți administratori provizorii la Termica Distribuţie Năvodari SRL

02 Feb 2024 919

Decizie a Tribunalului Constanța în dosarul în care părți sunt Drumuri Județene Constanța SA și Termica Distribuție Năvodari SRL

03 Jan 2024 983

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație al Termica Distribuție Năvodari SRL, reînnoite

28 Nov 2019 1589

S-a majorat capitalul social al Termica Distribuție Năvodari SRL, societate deținută de Primăria Năvodari

11 Jun 2019 1643

Un nou administrator în Consiliul de Administraţie al societăţii Termica Distribuţie Năvodari SRL

11 Apr 2019 2422

Orașul Năvodari, fără apă caldă și căldură!

26 Feb 2018 3138