Justitie

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare C (I). Vila Verde şi parcul Tăbăcărie (document)

Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.

Mod de operare C

„S-a reţinut că inc. MRȘ, în calitate de primar şi inc. CND, DDR, RC, MI, GB, TC în calitate de membri în Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 au soluţionat notificările după mai bine de doi ani, prin respingere, pentru restituirea pe acelaşi amplasament, concomitent cu determinarea de către inc. S.B. a notificatoarei G.S. la înstrăinarea drepturilor litigiose, cu consecinţa atribuiri, direct cesionarilor inc. S.B. şi E.G., de terenuri, în natură, pe amplasamentul iniţial, precum şi pe alte amplasamente, subevaluate, a căror suprafaţă însumată este de două ori şi jumătate mai mare decât cea revendicată“.
 
„La data de 06.08.2001, numiţii (...),(...) în calitate de moştenitori ai defuncţilor (...) prin notificarea nr. (...), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. 105.830 din 07.08.2001, au solicitat Primăriei Constanţa «stabilirea şi acordare măsurilor reparatorii prin echivalent în privinţa imobilului situat în Constanţa, Parcul Tăbăcărie în suprafaţă de 100.000 mp, cu construcţia denumită «Vila Verde». La data de 01.10.2001 au revenit la solicitarea iniţială şi au solicitat ca principala măsura reparatorie să fie restituirea în natură, teren şi constructie, stabilirea şi acordare măsurilor reparatorii prin echivalent să fie măsura subsidiară şi/sau complementară. La datele de 06.05.2003 şi 12.09.2003 au depus acte doveditoare ale cererii certificate pentru conformitate. Prin Referatul nr. (...), inc. RC, în calitate de director APL, a solicitat primarului, inc. MRȘ, acordul pentru solicitarea de la DGFP Constanţa a avizului prevăzut de art.33 din Legea 10/2001, pentru măsuri reparatorii în compensare, motivat de împrejurarea că «o parte din teren constituie domeniu public al Municipiului Constanţa, iar o parte domeniu privat». Prin adresa nr. (...), inc. RC a cerut D.G.F.P. Constanţa avizul menţionat, precizând că «terenul nu poate fi restituit integral în natură deoarece o parte constituie domeniu public al Municipiului Constanţa». Prin adresa nr.(...) D.G.F.P. Constanţa a comunicat avizul, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de formă şi de fond cerute de Legea 10/2001. Anterior, prin adresa nr. (...) Primăria Constanţa - Direcţia Patrimoniu - Serviciul cadastru a comunicat către S.C.A. (...) şi Asociaţii, urmare a solicitării acestora din data de 12.05.1999, referitor la situaţia juridică şi urbanistică a imobilului fosta proprietate G.S., situat în Parcul Tăbăcăriei: suprafaţa terenului era de cca 10 ha, în prezent suprafaţa terenului agricol a fost inclusă în Parcul Tăbăcarie, iar din construcţii se mai menţine Vila Verde -după 1970 întreaga suprafaţă a fost cuprinsă în ansamblul de blocuri şi locuinţe şi dotări Tomis Nord, este inclusă în limitele zonei propuse pentru amenajarea Parcului Tăbăcăriei, ca imobilul a fost în administrarea R.A.G.C. Constanţa până în anul 1991, cand a fost transferată S.C. (...) S.A. , devenită S.C. (...) S.A“.
 
„Solicitarea S.C. GS S.A. de a i se atribui dreptul de proprietate asupra terenului imobilului nu a fost acceptată de Primărie. În Referatul (...), întocmit de inc. CNA, este identificat imobilul ca având o suprafaţă de 100.000 m.p, situat în Parcul Tăbăcariei şi dobandit de către G.S. prin actul de vânzare cumparare nr. 567/22.02.1930, specificându-se ca în decursul timpului, imobilul a fost ocupat cu amenajarea Parcului Tăbăcărie, fiind în mare parte ocupat cu alei şi spatii verzi şi că pe teren sunt amplasate două construcţii şi anume, Casa Verde în suprafaţă de 90 mp, aflată în subordinea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport şi Teatru de Vară Soveja, în suprafaţă de 4087,77 mp, în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa. La data de 10.09.2003, urmare a Notei de comandă nr.75045/12.06.2003 inc. D.A.H. a comunicat valoarea estimată a suprafeţei de 95.822,23 mp teren din Parcul Tăbăcărie - 8.624.000 USD şi o listă cu valorile a 19 terenuri pentru care i s-a solicitat evaluarea“.
 
„În baza Referatului nr (...), redactat de inc. CNA, Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001, alcătuită din inc. CMD, RC, DDR , MI, TC şi GB, a constatat că «deoarece o mare parte din terenul revendicat este ocupat de utilităţi publice având destinaţia de domeniu public şi nu poate fi restituit în natură, loc pe loc, se vor acorda şi măsuri reparatorii prin atribuirea de bunuri de aceeaşi natură». Într-un tabel din cuprinsul referatului sunt menţionate 19 terenuri care totalizează suprafaţa de 39.461,64 mp, în valoare de 2.782.237 USD. În aliniatul final al referatului se precizează că «având în vedere că până în prezent au fost identificate terenuri în valoare de 94.020.134.941 lei, se va soluţiona parţial cererea formulată pentru aceste suprafeţe, urmând ca, pentru diferenţe, să se emită o nouă dispoziţie». În data de 16.09.2003, primarul inc. MRȘ, a emis Dispoziţia nr…, pentru atribuirea celor 19 terenuri. Prin Dispozitia nr. (...) inc. MRȘ a decis, la art. 1, respingerea cererii «de restituire în natură a imobilului, situat în Parcul Tăbăcărie, Constanţa, formulată de (...) , (...) prin notificarea nr.1886/06.08.2001, parţial, deoarece o parte din teren aparţine domeniului public». În art. 2 a precizat că «se stabileşte ca valoare echivalentă şi parţială a imobilului imposibil de restituit şi cuvenită notificatorilor, suma de 94.020.134.941 lei, reprezentând echivalentul a 2.782. 237 USD, (1 usd=33.793 lei), în limita căreia se vor acorda măsuri reparatorii». Art. 3 consemnează oferta privind cele 19 terenuri, iar, la art.4-7 sunt menţionate precizări prind procedura de urmat în caz de acceptare sau neacceptare a ofertei, precum şi invitarea notificatorilor pentru negocieri cu privire la ofertă. Terenul în suprafaţă de 22.750 mp, din Parcul Tăbăcărie, parte din suprafaţa notificată, a fost concesionat în baza contractului nr. (...), în baza HCLM 508/2001“, potrivit motivării.
 
„La data de 17.09.2003, numitele (...) în nume propriu, şi în calitate de mandatară a numiţilor (...) au încheiat cu (...), în calitate de reprezentant al SC (...) GROUP SA, contractul de cesiune de drepturi litigioase în care se menţioneaza că «Având în vedere că prin dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 2444 din data de 16.09.2003 a fost soluţionată parţial notificarea menţionată, prezentul contract de cesiune de drepturi litigioase are ca obiect numai acele drepturi care rămân după emiterea dispoziţiei enunţată mai sus şi are în vedere soluţionarea integrală a notificării nr.105830 din data de 07.08. 2001», preţul cesiunii fiind suma de 2 mld. lei, autentificat sub nr. (...) la B.N.P.A. (...)“.
 
„Sub nr. (...), a fost înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa adresa prin care SC (...) Group SA a încunoştinţat despre existenta contractului de cesiune şi despre faptul că cesiunea are ca obiect drepturile litigioase care rămân după soluţionarea partială a notificarii, prin dispoziţia de primar nr. 2444/16.09.2003. A solicitat ca Primăria să analizeze notificarea înregistrată de cedenţi cu nr. 105830/07.08.2001, Dispoziţia de Primar nr. 2444/16.09.2003 prin care s-a soluţionat parţial notificarea, contractul de cesiune de drepturi litigioase nr. 3337/17.09.2003, iar pentru diferenţa să emită o nouă dispoziţie de primar. În data de 24.10.2003, SC (...) GROUP SA încunoştinţat Primăria Constanţa, respectiv pe primar, inc. MRȘ şi pe directorul Administraţiei Publice Locale, inc. RC, că «a cumpărat drepturile de natură litigioasă ce decurg din notificarea nr (...)», precizând, totodată, că este «de acord cu valoarea de 8.624.000 USD stabilită de experţi, pentru terenul de 10 ha situat în Parcul Tăbăcărie din Municipiul Constanţa». Scrisoarea de înştiinţare, fără număr şi dată din partea autorului a fost înregistrată la Primăria Constanţa cu nr (...)“.
 
„Prin Referatul nr. (...), în calitate de director al Administraţiei Publice Locale, inc. RC a confirmat depunerea contractului de cesiune nr. (...) în notificarea (...) formulată de către (...) menţionând că «se ia act de cesiunea de creanţă». Prin Referatul nr. (...), Comisia de aplicare a Legii 10/2001, alcătuită inc. MRȘ, CMD, RC, DDR, TC, MI, şi GB, a consemnat propunerea de atribuire a 5 terenuri, din acelaşi corp de proprietate, situat în Parcul Tăbăcărie, menţionate în Raportul nr.132419/23.10.2003, ce a fost înaintat comisiei de învinuita DDR. Cu adresa nr. (...) sub antetul Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 inc. MRȘ, primar, RC, director APL şi DDR, director patrimoniu, au comunicat, având în vedere notificarea nr. (...), cesionarei SC (...) GROUP SA ca terenul revendicat poate fi restituit în natură parţial, loc pe loc putând fi atribuite 3 terenuri, în suprafaţă totală de 28.635,11 mp, în natură, situate în Parcul Tăbăcărie (1. teren amplasat în zona (...) de 12 888, 05 mp, grefat de sarcina contractului de concesiune nr. 40746/20.03.2002, cu destinaţia comerţ agrement, 2. teren amplasat în zona Bulevard în suprafata de 3341,35 mp, teren studiat prin PUD aprobat prin HCLM nr. 396/28.09.2000, cu destinaţia comerţ agrement, 3. teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 12 405, 71 m.p. liber, cu destinaţia agrement) şi 2 terenuri în compensare, în suprafaţă 23.820,60 mp, tot în Parcul Tăbăcărie (1.teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 9861,95 mp, grefat de sarcina contractului de concesiune nr. 40746/20.03.2002, cu destinaţia comerţ turism, 2, teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 13 958,65 mp, teren studiat prin PUD aprobat prin HCLM nr. 396/28.09.2000, spatii circulatie). Oferta a fost acceptată de cesionară, SC (...) GROUP SA în data de 16.10.2003, fiind înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.129974/17.10.2003“.
 
„Prin adresa înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. (...), SC (...) GROUP SA i-a atenţionat şi somat pe inc. MRȘ şi RC că, în cazul în care dosarul de revendicare nu va fi soluţionat de urgenţă, îi va acţiona în judecată şi va solicita daune pentru tergiversarea în a da o rezoluţie finală. Prin Dispoziţia nr. (...) inc. MRȘ la art.1, a admis parţial cererea formulată de SC (...) Group SA , la art. 2 a restituit în natură terenul în suprafaţă de 26. 635,11 m.p. situat în Constanţa, Parcul Tăbăcăriei, Zona Bulevard în valoare de 1.995.288,15 USD identificand 3 parcele ce urmau a fi atribuite loc pe loc, în art. 3 a atribuit în compensaţie suprafaţă de teren de 23.820,6 m.p.- 2 parcele, situat în Constanţa, Parcul Tăbăcăriei, Zona Bulevard, în valoare de 900.475,85, identificând suprafeţele ce urmau a fi atribuite“, se mai arată în motivarea Curţii de Apel Bucureşti.
 
În ediţia următoare va fi publicată partea a doua a modului de operare C, exact aşa cum este consemnat în motivarea Corinei Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Retrocedarea a 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța, din nou în atenția magistraților

17 Nov 2018 738

Cristian Borcea audiat azi în Dosar al Retrocedărilor din Constanța

16 Nov 2018 362

Şeful Structurii de Securitate din Curtea Supremă revine în completul care judecă Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

12 Nov 2018 864

Curtea de Apel a trimis dosarul spre rejudecare. Mihai Petre vrea cu orice preţ suspendarea unui PUZ aprobat de Consiliul Local Municipal (document)

09 Nov 2018 723

Cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța. S-a stabilit un nou termen

21 Oct 2018 567

Dosarul Retrocedărilor din Constanța, amânat

12 Oct 2018 395

Schimbare între judecători în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Iese şeful Structurii de Securitate şi intră cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte

11 Oct 2018 1232

Iată cine sunt! Trei judecători pentru Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Unul conduce Structura de Securitate din Curtea Supremă

20 Aug 2018 1947

Curtea Supremă a României face anunțul mult așteptat Este vizată atribuirea unor întinse suprafețe de teren intravilan din Constanța

17 Aug 2018 3014

Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (II) (document)

15 Aug 2018 506

Rudele boierului Jules Movilă Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare D (I) (document)

14 Aug 2018 1285

Mall-ul din parc! Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Prezentarea modului de operare C (II) (document)

13 Aug 2018 730

A murit unul dintre cei mai cunoscuţi judecători din România! A analizat Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Aug 2018 1600

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare B (II). Terenul fostului parc al Pionierilor (document)

09 Aug 2018 839

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare B (I). Cazul parcului şi al lacului Tăbăcărie (document)

08 Aug 2018 1103

Cum a fost „tranşat“ Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Prezentarea modului de operare A. Terenurile din zona Km 4-5, dereaua fostei comune Anadalchioi (document)

07 Aug 2018 1081

S-a motivat decizia în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Aproape 200 de pagini. Radu Mazăre, cea mai mare condamnare

06 Aug 2018 4213

Lipsă de procedură cu afaceristul Horia Simu Retrocedarea a 25 de hectare din zona Brătianu - Constanța, în atenția judecătorilor

02 Jul 2018 540

Cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa. Azi, al 19-lea termen de judecată

29 Jun 2018 626

Constanţa, anticorupţii şi retrocedările Dosarul terenurilor din zona Brătianu a primit al 19-lea termen

07 May 2018 402

25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa, retrocedate. Judecătorii continuă audierea martorilor

28 Apr 2018 1158

Zeci de hectare din Constanţa, retrocedate. Dosarul a primit al 17-lea termen

12 Mar 2018 829

Cine a văzut cum au fost retrocedate 25 de hectare din zona Brătianu - Constanţa?

20 Feb 2018 1697

Constanţa retrocedată! Dosarul a fost amânat

01 Feb 2018 690

Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, la închisoare

28 Dec 2017 1647

Constanța. Un nou dosar cu retrocedări dubioase. Procurorii DNA și-au terminat treaba. Când va avea loc noul termen de judecată

26 Dec 2017 2881

25 de hectare din zona Brătianu, retrocedate. Cine sunt inculpaţii. Noul termen, la anul

15 Dec 2017 776

Interviu online cu Teodora Calipetre, avocat în cadrul Baroului Constanţa Legea 10/2001, privind retrocedările de terenuri, pe înţelesul tuturor

13 Nov 2017 3162

Veste proastă pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa!

26 Oct 2017 2130

Totul se decide azi Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa ar putea fi eliberat condiţionat

23 Oct 2017 1108

Judecătorul Ciprian Ghiţă va analiza astăzi cum a fost retrocedată o bucată din Constanţa

21 Sep 2017 1516

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa are un „pui“! Mic, dar cu potenţial. Ce au decis judecătorii

05 Sep 2017 2023

Opt ani de închisoare pentru unul dintre foştii judecători ai Dosarului Retrocedărilor din Constanţa. Acum solicită revizuirea

04 Sep 2017 2117

Procese „cu greutate“ şi inculpaţi celebri Pentru cine şi de când se redeschid „porţile“ justiţiei

28 Aug 2017 3743

Zeci de hectare din zona Brătianu - Anadalchioi, retrocedate Victorie pentru unul dintre inculpaţi. Alin Horaţiu Dima pleacă din ţară (rechizitoriu)

09 Aug 2017 3412

Sentinţa din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, contestată de aproape 30 de ori

29 Jul 2017 2769

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa! Iată ce conţin patru dintre dispoziţiile de primar desfiinţate în instanţă! Terenuri de milioane de euro (documente)

17 Jul 2017 2981

Mazăre, printre primii nemulţumiţi! DNA nu renunţă! Procurorii cer pedepse maxime pentru inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

15 Jul 2017 6661

Doi achitaţi au atacat decizia instanţei Dosarul Retrocedărilor din Constanţa merge la Înalta Curte!

13 Jul 2017 2808

Judecătorii au luat o nouă decizie în privinţa lui Radu Mazăre! (MINUTĂ)

12 Jul 2017 48515

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa - 38 de achitări şi nouă condamnări Ce spune legea despre cazul lui Radu Mazăre

12 Jul 2017 5494

O parte din Constanţa, retrocedată! Ce au făcut procurorii DNA şi judecătorii de la Curtea Supremă

11 Jul 2017 5361

Jurnaliştii nu vor avea acces în sala de şedinţă! Azi se dă pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

10 Jul 2017 7098

Au mai rămas câteva ore! Inculpaţii Dosarului Retrocedărilor în Constanța speră la achitări. Ce va decide Cornelia Dăescu

09 Jul 2017 1963

Pronunţarea în Dosarul retrocedărilor din Constanţa amânată. Din nou. Iată când se va da soluţia

07 Jul 2017 5758

UPDATE. Pronunţarea, amânată. Achitaţi ori condamnaţi Aproape 40 de inculpaţi din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa nu au dormit bine noaptea trecută

07 Jul 2017 8225

Un mega-dosar de la DNA, la un pas de reunire cu retrocedarea a 25 de hectare din Constanţa

27 Jun 2017 2387

UPDATE. Pronunţarea amanată. Constanţa „fierbe“ azi! Inculpaţi „de soi“ aşteaptă sentinţa în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa

23 Jun 2017 4478

Tribunalul Constanţa s-a pronunţat în Dosarul Retrocedărilor suprapuse

22 Jun 2017 5168

Pronunţarea în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, amânată pentru a cincea oară. Când a fost stabilit noul termen

15 Jun 2017 1284