Știri Constanța Consiliul Județean a declarat apel la Înalta Curtea de Casație și Justiție în dosarului extinderii Delfinariului

⦁ Pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția de contencios-administrativ și fiscal s-a format dosarul nr. 217/36/2023, după ce Consiliul Județean Constanța a declarat apel împotriva deciziei date de Curtea de Apel Constanța pe 3 iulie a.c.
⦁ Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior
⦁ Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au decis să respingă cererea administrației județene împotriva Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în dosarul care vizează proiectul de extindere a Delfinariului Constanța, în care ordonatorul principal de credite/investitor a fost Ministerul Turismului iar beneficiarul investiției și ordonator terțiar era Consiliul Județean Constanţa
⦁ Proiectul de extindere a Delfinariului care a fost reziliat avea o valoare de 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA
Pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția de contencios-administrativ și fiscal s-a format dosarul nr. 217/36/2023, după ce Consiliul Județean Constanța a declarat apel împotriva deciziei date de Curtea de Apel Constanța pe 3 iulie a.c.

Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.

Reamintim, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au decis să respingă cererea administrației județene împotriva Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în dosarul care vizează proiectul de extindere a Delfinariului Constanța, în care ordonatorul principal de credite/investitor a fost Ministerul Turismului iar beneficiarul investiției și ordonator terțiar era Consiliul Județean Constanţa.

Proiectul de extindere a Delfinariului care a fost reziliat avea o valoare de 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA.

Ministerul urma să asigure 14.219.337 lei cu TVA din proiect iar contribuția Consiliului Județean era diferența până la 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA.

După rezilierea contractului, Ministerul Antreprenoriatului s-a îndreptat împotriva beneficiarului investiției, respectiv CJC și a solicitat returnarea sumei de aproximativ 400.000 lei, bani pe care ministerul i-a decontat în contul lucrărilor efectuate de Manelli Impresa SRL.

În continuare, prezentăm pe scurt, fragmente din motivarea deciziei magistraților de la Curtea de Apel Conatanța. Potrivit Portalului Național al Jurisprudenței - www.rejust.ro, din probele administrate Curtea reţine următoarele: „între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar al Programului de Dezvoltare în Turism, şi Ministerul Turismului (actual Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului), în calitate de instituţie publică centrală coordonatoare, a fost încheiat Contractul de finanţare nr.2139/07.08.2019, având ca obiect acordarea finanţării de către Minister pentru implementarea proiectului cu titlul „Extindere Delfinariu, derulat în cadrul Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism Masterplanul investiţiilor în turism şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism. Conform contractului de finanţare, valoarea finanţată de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului - Direcţia Generală de Turism este de 70% din cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază, respectiv 15.664.566 lei, iar contribuţia Consiliului Județean Constanța este de 30% din capitolul IV, precum şi celelalte cheltuieli din cap. IV.

Contractul a fost modificat printr-un act adiţional, prin care a fost modificată valoarea de finanţare din cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază, respectiv 14.219.337,38 lei şi a fost prelungită şi perioada de finalizare a proiectului, până la data de 31.12.2022. Prin notificarea cu nr.16112/CDC/19.12.2022, Ministerul Turismului a anunțat beneficiarul UAT Judeţul Constanţa rezilierea contractului de finanţare nr. 25377/06.08.2019 începând cu data de 29.12.2022, ca urmare a respective neîndeplinirii obligației de finalizare a proiectului în termenul stabilit de părţi în actul adiţional nr. 1/2021, respectiv 31.12.2022. Ca urmare a rezilierii contractului s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia restituirii sumei totale de 425.872,72 lei, în termen de maxim 30 zile de la data rezilierii contractului, sub sancţiunea dobânzilor de întârziere. Suma de 425.872,72 lei a fost restituită de beneficiarul UAT Judeţul Constanţa la data de 22.02.2023, conform ordinului de plata nr. 669/22.02.2023.

Rezilierea contractului este contestată de beneficiar, reclamantul din cauză, pentru următoarele motive: Dificultăţile întâmpinate în implementarea proiectului nu sunt rezultat al intenţiei sau culpei reclamantei şi nu justifică retragerea sprijinului financiar nerambursabil în condiţiile în care toate sumele au fost folosite conform clauzelor contractuale şi normelor legale aplicabile pentru realizarea proiectului; Mijlocul juridic al reducerii prestaţiei reprezintă prima opţiune a creditorului, în cazul unei obligaţii neexecutate parţial. Astfel, în măsura în care creditorul optează pentru menţinerea contractului şi nu mai este interesat să obţină executarea în natură a părţii restante, se poate realiza adaptarea contractului prin reducerea propriei prestaţii. Recurgerea la acest mijloc juridic este condiţionată de posibilitatea concretă, determinată în funcţie de împrejurări, de reducerea prestaţiei creditorului.

Notificarea de reziliere cu nr.16112/19.12.2022 creează în mod nejustificat consecinţe negative, deosebit de împovărătoare pentru comunitatea locală, ceea ce ar încălca însuşi scopul proiectului ce face obiectul contractului de finanţare şi al Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, astfel încât, prin raportare la toate aceste elemente şi la principiile mai sus enunţate, se impune anularea acesteia. (...).

Curtea constată că potrivit contractului de finanțare art. VIII, pct. 5): Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, unilateral, cu o notificare prealabilă de 10 zile în situaţia în care sunt încălcate prevederile legale sau contractuale. În această situaţie, Beneficiarul (UAT) are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului. Potrivit art. VII, pct. 2, lit. f) din contract: Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul de investiţii pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale legislaţiei în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut în contract. Potrivit art. VI pct.1 din contract: Contractual de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la data de 31.12.2021, termen în care se va realiza finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a obiectivelor, după caz. Prin Act adițional nr.1/2021 a fost modificat art. VI pct.1 în sensul extinderii perioadei de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2022.

Rezultă așadar că obligația principală a beneficiarului a fost aceea de realizare a proiectului cu titlul „Extindere Delfinariu" până la data de 31.12.2022, data constituind ea însăși un element esențial al obligației asumate. Potrivit art.1549 Cd civil, mai sus citat, în caz de neexecutare a contractului creditorul are dreptul de a alege între a cere executarea silită a obligaţiilor contractuale sau la rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin. Rezultă așadar din Raportul întocmit chiar de către reclamant că la data limită a contractului existau subobiective al căror stadiul fizic de realizare era de 0%, iar lucrările realizate erau la valoarea de 7,3 % din totalul proiectului. Proporţia de 7,3 % din totalul proiectului este recunoscută de reclamantă prin chiar cererea de chemare în judecată, dar şi în adresa nr.48478/28.11.2022 (fila 42) executată are, așadar, o pondere de sub 10% din totalul proiectului, astfel că neexecutarea este una substanţială, față de care măsura rezilierii contractului nu este una disproporționată. Reducerea contraprestației creditorului obligației neexecutate, conform art.1551 alin.2 Cod civil, intervine doar în ipoteza prevăzută la a art.1551 alin.1- atunci când neexecutarea este de mică însemnătate, fără drept de rezoluțiune (...)

Ca atare, prin acordul de voință al părților s-a stabilit că implementarea contractului este în răspunderea integrală și exclusivă a beneficiarului, iar neexecutarea de către terți a obligațiilor din contractele subsidiare de bunuri/servicii/lucrări încheiate în vederea implementării proiectului nu înlătură propria-i obligație, de a implementa Proiectul de investiţii în conformitate cu prevederile contractului, deci inclusiv în termenul prevăzut de contract. Curtea mai observă că prin adresele nr. 15266/CDC/20.10.2022 și nr.132737/DMD/SDT/ 24.11.2022 (filele 58,59), ca răspuns la cererea beneficiarului modificare a termenului pentru finalizarea execuţiei lucrărilor până la data de 31.12.2023, Ministerul Antreprenoriatului ;i Turismului a solicitat informaţii suplimentare referitoare la noua soluţie tehnică (documentaţia tehnică, devizul general revizuit, graficul de execuţie)., respectiv graficul de execuţie pentru lucrările rămase de executat, detaliat pe obiecte/operaţiuni/activităţi, pe luni aferente anului 2023, asumat, care să facă parte integrantă din următorul act adiţional. Prin cea din urmă adresă se pune în vedere beneficiarului denunțarea unilaterală a contractului în situaţia în care până la data de 05.12.2022 nu va fi trimis graficul de lucrări.

Prin adresa nr.48478/28.11.2022 (fila 42) beneficiarul aduce la cunoştinţa ministerului, în esenţă, că începând cu data de 24.10.2022 a fost reziliat contractul de execuţie de lucrări atribuit către Manelli Impresa SRL urmare procedurii de achiziţie publică prin licitaţie deschisă întrucât nu a fost prelungită garanţia de bună execuţie a contractului şi asigurările specifice, elemente esenţiale ale contractului şi ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor.

Ca urmare, a solicitat proiectantului general al lucrări să întocmească documentaţia pentru restul rămas de executat, fizic şi valoric actualizat, în vederea demarării, în cel mai scurt timp posibil, a unei proceduri de atribuire prin achiziție publică a lucrărilor către un nou executant.

Curtea a mai reținut că prin adresa nr.48478/28.11.2022 beneficiarul nu a furnizat nici una din informaţiile concrete solicitate de minister. Ca atare, în lipsa oricăror repere temporale rezonabile în care proiectul să fie realizat, rezilierea contractului nu apare ca o măsură discreţionară, intempestivă sau disproporţionată (...).

Curtea mai observă că situaţia invocată de către reclamant pentru neexecutarea contractului – rezilierea contractului de execuție lucrări ca urmare a neîndeplinirii unor obligaţii de către antreprenorul Manelli Impresa SRL, nu a fost invocată ca un caz de forţă majoră, astfel că nu poate fi analizată ca un caz de exonerare de răspundere. Consecinţele negative, împovărătoare pentru comunitatea locală, care încălcă însuşi scopul proiectului ce face obiectul contractului de finanţare şi al Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, pot constitui repere de oportunitate iar nu de legalitate a rezilierii, iar oportunitatea nu face obiectul controlului judecătoresc decât în măsura în care legea prevede în acest sens. Subordonarea principiului libertăţii contractuale faţă de principiul priorităţii interesului public, prevăzută de art.8 alin.3 din Legea nr.554/2004 nu poate opera în cauza de faţă, întrucât inclusiv recuperarea fondurilor plătite de la bugetul de stat pentru executarea unui proiect care în final nu se mai execută, reprezintă o chestiune de interes public. Drept care, întrucât rezilierea contractului de finanțare a fost dispusă cu respectarea condiţiilor legale şi contractuale, urmează a fi respinsă ca nefondată cererea de chemare în judecată", se arată în motivare.

Pentru aceste motive, în numele legii, magistrații de la Curtea de Apel Constanța respingeca nefondată cererea formulată de reclamanta, Consiliul Județean Constanța în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Contractul de execuție a lucrărilor de extindere a Delfinariului a fost reziliat anul trecut

Contractul de execuție a lucrărilor de extindere a Delfinariului care a fost reziliat anul trecut avea o valoare de 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA. Ministerul urma să asigure 14.219.337,38 lei cu TVA din proiect iar Consiliului Județean urma să finanțeze diferența costului proiectului.

Trebuie menționat faptul că valoarea totală a proiectului a fost inițial de 26.367.659 lei cu TVA, din care cheltuielile investiției de bază erau estimate la 22.377.951 lei cu TVA. Din acest capitol, Ministerul urma să finanțeze 70% din investiție, adică 15.664.566 lei iar contribuția CJC era de 10.703.093 lei cu TVA.

La contractul de finanțare s-a făcut un adițional prin care s-a diminuat valoarea finanțată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului de la 15.664.566 lei la 14.219.337,38 lei, deoarece ordonatorul principal de credite al proiectului a considerat ca fiind neeligibile lucrările de amenajare teren, pe care inițial le acceptase la finanțare.

Cert este că după rezilierea contractului, ordonatorul de credite principal, adică Ministerul Antreprenoriatului s-a îndreptat împotriva beneficiarului investiției, respectiv CJC și a solicitat returnarea sumei de aproximativ 425.874.72 lei, bani pe care Ministerul i-ar fi plătit pentru decontarea lucrărilor efectuate de Manelli Impresa SRL până la momentul rezilierii contractului.
Consiliul Județean Constanța înregistra pe rolul Curții de Apel Constanța, secția de contencios-administrativ și fiscal, în luna aprilie a.c., dosarul nr. 217/36/2023 cu obiect, anulare act administrativ pretenţii - notificare de reziliere nr. 16112/19.12.2022.

PRECIZĂRI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Curtea de Apel le-a respins cererea! Consiliul Județean Constanța ar putea fi bun de plată pentru proiectul reziliat de extindere a Delfinariului

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Superior al Magistraturii îşi alege noua conducere

05 Dec 2023 377

CSM a stabilit interviurile procurorilor propuși de ministrul Justiției pentru funcțiile de conducere din DNA, DIICOT și Parchetul General

29 Nov 2023 475

Opt procurori, propuși de ministrul Justiției pentru a ocupa funcțiile de conducere vacante din DNA, DIICOT și Parchetul General. Lista

29 Nov 2023 607

Consiliul Județean Constanța, la mâna instanței de judecată Asocierea de firme care a vrut să construiască Spitalul Mama și Copilul a atacat în instanță decizia CNSC! Contractul de execuție ar putea fi reziliat!

27 Nov 2023 2515

Palatul de Justiție, din Constanța, „victima“ condițiilor meteo extreme (FOTO+VIDEO)

27 Nov 2023 684

Ministrul Adrian-Ioan Veștea „Ministerul Dezvoltării asigură condiții moderne pentru derularea actului de justiție”

24 Nov 2023 514

Curtea de Apel decide dacă trebuie achitate 4,38 de milioane de dolari pentru Dosarul Retrocedărilor

22 Nov 2023 681

Prefectul a atacat două dispoziții. Sunt vizate indemnizațiilor primarului și viceprimarului de la Hârșova

19 Nov 2023 636

Parchetul General, în colaborare cu Departamentul de Justiție al SUA, seminar la Constanța!

16 Nov 2023 464

Premieră în justiția din Dobrogea! Sentință definitivă, la Constanța, pentru lovirea unui şofer de ambulanţă

14 Nov 2023 6292

LISTĂ 17 judecători cer să fie eliberați din funcție prin pensionare! Iată cine sunt

14 Nov 2023 677

Atenție, judecători! Promovare la Curtea Supremă! Până când pot fi depuse cererile de înscriere (DOCUMENTE)

10 Nov 2023 431

Fostul ministru MAE, Bogdan Aurescu ales în funcția de judecător al Curții Internaționale de Justiție

09 Nov 2023 596

Procesul dintre Balcan Expres SRL și Mamaia SA, pe rolul Judecătoriei Constanța

08 Nov 2023 636

Dosar în instanță, la Constanța Orient Comex SRL contestă legalitatea unui proces verbal de contravenție

08 Nov 2023 545