Justitie

Unitatea Administrativ-Teritorială Constanţa, proces important cu cei de la Curtea de Conturi. Urmează pronunţarea

Curtea de Apel Constanţa a finalizat cercetările specifice în dosarul în care Tribunalul Constanţa a decis, în primă instanţă, la solicitarea Unităţii Administrativ-Teritorială (UAT) Constanţa, anularea unei măsuri dispus de Curtea de Conturi. Speţa vizează, potrivit datelor oficiale, angajarea de cheltuieli de sponsorizare pentru realizarea proiectului „Sărbătoarea recoltei şi vinului dobrogean, ediţia a V-a, 2012“.
 
Curtea de Apel a stabilit ca pronunţarea va avea loc pe data de 14 februarie.
 
În concret, reclamanta, Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Constanţa, a formulat contestaţie împotriva Deciziei 32/08.09.2016 emise de intimata Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Constanţa. Pe scurt, UAT Constanţa a contestat măsurile dispuse la pct. II.3, II.4, II.5, II.6 şi II.7“, măsuri pe care le vom detalia în continuare, exact aşa cum au fost ele menţionate în actele oficiale.
 
În motivarea Tribunalului Constanţa se arată că, în cadrul primei măsuri, s-a dispus „stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a sponsorizării F F şi recuperării în totalitate a prejudiciului precum şi a foloaselor necuvenite“. Bani pentru fundaţie   „Apreciază constatarea organului de control ca reprezentând o greşită interpretare a prevederilor legale aplicabile, acesta omiţând a observa că prevederile al. 2 al art. 3 din Legea 32/1994 reprezintă o veritabilă excepţie de la regula instituită potrivit art. 3 al. 1 din Legea 32/1994. În sensul interpretării cu privire la modalitatea de aplicare a prevederilor legale citate, stă şi punctul de vedere exprimat de către ANAF - DGRFP C - Biroul Metodologie Asistenţă pentru Contribuabili conform Adresei nr. 81958/12.06.2013, prin care se arată că, « (...) instituţiile şi autorităţile publice precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome pot efectua sponsorizări în conformitate cu prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarea doar în situaţia în care beneficiari ai sponsorizării nu sunt persoane fizice si asociaţii familiale». Totodată, arată că, cu ocazia controlului efectuat în cursul anului 2013 care a vizat exerciţiul bugetar al anului 2012 exact acelaşi tip de contract de sponsorizare perfectat cu exact aceeaşi entitate juridică a fost găsit ca fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale în materie, singurele aspecte nelegale constatate limitându-se doar la cheltuieli efectuate cu tipăriturile, afişe, bannere, dar nu însăşi legalitatea perfectării contractului în sine. Trebuie deopotrivă avut în vedere că Municipiul Constanţa este fondator al F F şi este reprezentat în cadrul acestei fundaţii de către Primarul Municipiului, care este şi membru în Consiliul Director, aspect ce a fost însă omis a fi avut în vedere“, potrivit motivării.  Ajutoare de încălzire   „2. La pct.II.4 privind stabilirea şi recuperarea integrală, în termenul de prescripţie a prejudiciilor generate de plata nelegală din bugetul de stat şi bugetul local a ajutoarelor de încălzire a locuinţei acordate în perioada noiembrie 2015 - mai 2016 pentru acei consumatori care nu au îndeplinit condiţiile de legalitate (care au realizat venituri peste plafonul prevăzut de legea care reglementează aceste drepturi sau care au deţinut depozite la banei mai mari de 3.000 lei), inclusiv a foloaselor nerealizate, potrivit legislaţiei în vigoare şi în termenele de prescripţie prevăzute de lege. Critica măsurii face referire la faptul că Declaraţia 112 este o declaraţie cu caracter anual informaţiile cuprinse în cadrul acesteia putând fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale abia ulterior finalizării anului în curs. Spre exemplu, declaraţia 112 pe anul 2015 a fost recepţionată in cursul anului 2016 - după data de 31.05.2016, care este data limită de depunere a declaraţiei 112 - însă ajutorul s-ar acorda în anul 2015, la începutul sezonului rece 2015-2016, cererile fiind procesate în cursul lunii octombrie 2015 (pentru că din luna noiembrie 2015 se acordă ajutorul de încălzire)“. Imposibil de a ţine o evidenţă  „Din alt punct de vedere, chiar analizând situaţia invocată de către organul de control, solicită a se constata că în mod efectiv este practic imposibil a ţine o evidenţă de natura celei la care se referă organul de control, motivat de următoareleconsiderente:
- s-ar impune a exista o bază de date şi un program informatic care să relaţioneze, în timp real, cu bazele de date deţinute de către AJFP C şi cele deţinute de către băncile comerciale, potrivit căruia situaţiile financiare ale persoanelor înscrise în lista persoanelor defavorizate să fie actualizată în timp real, astfel încât la momentul depunerii solicitării de acordare a pachetului de către acestea, să se cunoască cu exactitate situaţia materială a solicitantului;
- dar, chiar şi dacă ar exista o asemenea bază de date, trebuie avut în vedere că aceste relaţii care s-ar furniza de către AJFP Constanţa nu sunt decât unele cu caracter anual şi nu există declaraţii lunare care să fie obligatoriu a fi depuse potrivit reglementărilor fiscale aplicabile; - în această linie de idei se poate observa nu numai faptul că prezentarea informaţiilor cu privire la declaraţiile de venituri ale persoanelor înscrise ca persoane defavorizate este una care ar sosi la noi mult prea târziu, dar deopotrivă ar fi una ineficientă raportat la modalitatea de raportare a acestei informaţii“. Pachete pentru nevoiaşi   „3. pct.II.5 - întocmirea unei baze de date în format electronic, în scopul stabilirii situaţiei reale a veniturilor realizate de persoanele care au calitatea de «persoane defavorizate» şi reducerea riscurilor privind persoanele care, sub diferite forme,
încearcă să beneficieze de orice formă de asistentă socială acordată de entitate; identificarea pachetelor lipsă din luna decembrie (sau date de două/mai multe ori aceloraşi persoane) şi luarea de măsuri în consecinţă; extinderea verificărilor asupra tuturor beneficiarilor de ajutoare şi stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat bugetului UAT C, prin acordarea în anul 2015 a unor ajutoare sociale de tipul «pachetelor cu alimente», persoanelor care nu întruneau condiţiile legale“. Alimentele, acordate doar în baza HCLM   „Critica măsurii face trimitere la faptul că în mod greşit organul de control a considerat că acordarea pachetelor în discuţie ar trebui supusă reglementărilor legale la nivel superior în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare atât timp cât în mod efectiv acordarea acestor ajutoare nu se face conform acestor prevederi legale, ci are loc doar în baza HCLM nr.207/2.10.2014 privind acordarea pachetelor cu alimente pe anul 2016 prin care au fost stabilite criteriile privind calitatea de persoană defavorizată. In lumina acestei reglementări solicită a se constata că în mod nelegal organul de control a înţeles a institui şi alte condiţii pentru acordarea acestor pachete, decât cele care sunt în mod strict limitativ enumerate potrivit HCLM 207/2014, opinie cu caracter nelegal cât timp nu s-a avut în vedere cu ocazia edictării actului normativ Ia nivel local decât anumite situaţii strict determinate, în care persoanele defavorizate pot avea calitatea de beneficiari“. Beneficiarii   „În referire la interpretarea finală a Curţii de Conturi, urmare notelor explicative potrivit cărora «nu pot primi pachete persoanele care au pensii mai mari de 1.000 lei, dar pot primi dacă realizează venituri din salarii mai mari de 1.000 lei», aceasta nu este doar eronată dar este şi contrară HCLM 207/2014 potrivit căreia persoanele beneficiare nu pot fi decât: pensionarii cu venituri de până la 1.000 lei, persoane de peste 60 de ani ce nu realizează venit, persoanele cu handicap, persoanele beneficiare de venit minim garantat conform Legii 416/2001 cu vârstă de peste 18 ani, categoriile de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociaţii si fundaţii.
 
Nicăieri, potrivit HCLM 207/2014, nu se precizează că pot avea calitatea de beneficiari, pentru acordarea pachetelor cu alimente, persoanele care au calitatea de salariaţi, indiferent de cuantumul venitului salarial - mai mic sau mai mare de 1.000 lei“, conform motivării. Ajutor pentru transportul în comun   „4.pct II.6 Stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat bugetului U.A.T.M. C, prin plata nelegală în anii 2013-2015 a transportului urban unor persoane care nu întruneau condiţiile legale şi recuperarea acestuia în cadrul termenului legal de prescripţie, şi urmărirea permanentă a modului de efectuare a cheltuielilor din fondurile publice, astfel încât acestea să corespundă atât cerinţelor legale cât şi specificului activităţii entităţii.
 
Critica măsurii face trimitere la acceptarea la plată a deconturilor privind transportul în comun de către RATC C pentru unele categorii de persoane defavorizate, respectiv pentru pensionari cu pensii mai mici de 1000 lei, Primăria Constanţa prin Biroul Buget are la bază un decont semnat de toată conducerea RATC, conducere care îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor prezentate. In spatele decontului se află formulare întocmite de casiere RATC în care se menţionează numărul de abonamente sociale“.
 
„5. pct. II.7 Stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de utilizarea în mod gratuit de către o persoană de drept privat, în perioada 2002 -2015, a unui teren proprietate privată a UATM C în suprafaţă de 2.690,20 mp; stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului cauzat de închirierea de către concesionar a terenului proprietate privată a UATM C destinat realizării obiectivului «Revitalizare Urbană Zona Luna Park» Staţiunea M - Agrement; analizarea obiectului contractelor de concesiune încheiate la nivelul UATM C şi a clauzelor contractuale. Efectuarea de controale în vederea verificării modului de respectare a clauzelor contractuale, a situaţiei reale a suprafeţelor ocupate de obiectivele edificate pe terenurile concesionate şi dispunerea de măsuri în conformitate cu contractele încheiate şi în interes local; recuperarea în totalitate a prejudiciilor, inclusiv a foloaselor nerealizate“.
 
„Critica măsurii face trimitere la presupusa încălcare a prevederilor contractului de concesiune, solicitând a se constata că în mod efectiv nu se poate reţine nicio încălcare fie a prevederilor contractului de concesiune perfectat cu SC H T H SRL şi nici a prevederilor legale incidente în cauză vizavi de această operaţiune juridică, atât timp cât: contractul de concesiune a rămas neafectat sub aspectul obiectului acestuia, întrucât concesionarul respectă obiectul de activitate impus prin contractul de concesiune, respectiv activitatea de agrement; în mod efectiv, exact utilajele/echipamentele de agrement care au fost indicate cu ocazia perfectării contractului de concesiune sunt cele care se regăsesc în prezent pe terenul ce face obiectul concesiunii; - redevenţa a fost integral achitată, concesionarul fiind la zi cu plata redevenţei contractuale; - scopul contractului de concesiune a fost integral atins atât timp cât terenul respectiv este utilizat pentru derularea activităţilor de agrement cu utilajele/echipamentele ce compun parcul de distracţii, scop avut in vedere prin proiectul «Revitalizare urbană Zona Luna Park, Staţiunea M - Agrement, Spaţiu alimentaţie publică şi Spaţiu comercial galerii» şi nu se află în situaţia în care concesionarul să fi subconcesionat parte din obiect concesiunii, contractele de închiriere perfectate de către acesta neputând fi asimilate subcontractării contractului de concesiune - aceasta deoarece art. 7 pct. 1 din contract interzicea doar subconcesionarea de către concesionar în tot sau în parte a terenului supus concesiunii, fără a interzice alte operaţiuni juridice cu privire la cedarea dreptului de folosinţă asupra terenului“, se mai arată în actele oficiale.
 
Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa din data de 28 februarie 2017, cauza fiind trimisă spre soluţionare, potrivit surselor noastre, judecătoarei Cătălina Neacşu. După două termene, instanţa a decis: „Admite în parte contestaţiile conexate Dispune anularea Deciziei 32/087.09.2016 şi a Încheierii nr. VI/80/05.07.2017 emise de intimate sub aspectul măsurii dispuse la pct. II.3 Respinge celelalte pretenţii ca nefondate“. Decizia a fost atacată la Curtea de Apel Constanţa, primul termen fiind stabilit pentru data de 18 octombrie.
 
În motivarea deciziei privind anularea Deciziei 32/087.09.2016 şi a Încheierii nr. VI/80/05.07.2017, judecătoarea Cătălina Neacşu reţine, „potrivit înscrisurilor ataşate, că, în speţă, obiectul misiunii de audit vizează exerciţiul financiar al anului 2015, exerciţiile financiare anterioare fiind verificate, astfel încât, prin raportare la dispoziţiile art. 263 din Regulamentul Curţii de Conturi aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi 155/2014, redeschiderea procedurii de verificare pentru perioada anterioară poate fi realizată numai pentru motive bine întemeiate şi într-un termen de un an de la data certificării situaţiilor financiare“.
 
„Totodată, potrivit aceloraşi dispoziţii legale în vederea redeschiderii procedurii, este necesară hotărârea plenului Curţii de Conturi. Cum în speţă aspectele analizate la pct. II.3 au fost supuse verificării pentru anul 2012 şi nu a fost probată îndeplinirea condiţiilor pentru redeschiderea procedurii de verificare prevăzute prin dispoziţiile anterior menţionate, sub acest aspect, extinderea verificărilor ulterioare în anul 2015 şi pentru anul 2012 apare ca fiind realizată cu nerespectarea acestor dispoziţii legale.
 
Totodată, potrivit înscrisurilor ataşate, sub acest aspect, nu sunt evidenţiate ipotezele reglementate prin pct. 352 din acelaşi Regulament relativ la verificarea concomitentă realizată în cadrul misiunii de audit financiar. Astfel fiind instanţa apreciază că în speţă se impune anularea măsurii stabilite la pct. II.3 urmând să nu mai fie analizate celelalte critici invocate“, conform motivării.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Verdict final! Cât trebuie să plătească Mihai Claudiu Tusac Primăriei Mangalia!

26 May 2020 509

Municipiul Constanța a dat în judecată Asociaţia de protecţie a animalelor Terra Viva. ONG-ul a pierdut un proces privind activitatea de ecarisaj

18 May 2020 827

Copac prăbușit peste un Mercedes. Primăria Constanța, bună de plată în instanță

02 May 2020 2975

Nava Queen Hind a fost dezeșuată, șenalul eliberat, oile incinerate. Încep procesele. Proprietarul navei și CN APM Constanța, protagoniști

22 Apr 2020 2846

UAT-urile din județul Constanța care au primit bani de la MLPDA prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (documente)

16 Apr 2020 1932

Asociația Eurocult, dată în judecată de UAT Județul Constanța. Ce a hotărât, ieri, instanța

09 Apr 2020 885

UAT Județul Constanța versus Fundația Clopot. Miza - peste 180.000 de lei. De ce s-a întrerupt judecata

04 Apr 2020 2594

Câte oi au fost scoase din nava Queen Hind, eşuată în Portul Midia. Ce spune şeful ANSVSA

04 Mar 2020 2788

Prin dispoziţie de primar, atribuţiile de secretar al UAT Constanţa au fost delegate Fulviei Antoanela Dinescu

04 Mar 2020 4417

Imobile de şase etaje, cu mai multe tronsoane, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa (document)

24 Feb 2020 2245

Ce spune directorul CN APM, Costel Stanca, despre ranfluarea navei Queen Hind din Portul Midia. Cum vor recupera banii

19 Feb 2020 2269

Scandalul momentului Proiecte ale UAT-urilor din judeţul Constanţa finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, validate de Comisia Națională de Strategie şi Prognoză (documente)

14 Feb 2020 2367

Judeţul Constanţa, la judecată cu Eurocult. Când se va tranşa litigiul

12 Feb 2020 459

Navă eşuată, din cauza vântului, în Portul Constanţa Sud Agigea. Vasul a scăpat din legăturile cu cheul

08 Feb 2020 9577

Curtea de Conturi la UAT Eforie - impozit neîncasat şi facilităţi fiscale acordate eronat

06 Feb 2020 976