Social

SC Arimex Comexim 2000 SRL, scrisoare deschisă adresată Spitalului Judeţean Ilfov (document)

SC Arimex Comexim 2000 SRL a transmis o scrisoare deschisă adresată Spitalului Judeţean Ilfov, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Curţii de Conturi a României.
 
„Subscrisa SC Arimex Comexim 2000 SRL, cu sediul în Bucureşti, strada Călţunaşi, Sector 4, şi cu domiciliul ales în vederea comunicării tuturor actelor de corespondenţă pe strada Discului nr. 12A, Sector 3, Bucureşti, telefon 021/344.72.38, e-mail arimexcom2000@yahoo.com, reprezentată legal prin administrator - Drăghici Vergil, supun atenţiei dumneavoastră un model de «fraudă» practicat de multe instituţii care gestionează bani publici, în dispreţul total al legii şi al bunului-simţ.
 
Prin acesta, destul de multe entităţi, sub masca unei achiziţii publice, după ce, în mod premeditat, întocmesc estimări uriaşe ale achiziţiei, fac posibilă trecerea unor mari sume de la bugetul de stat, în buzunarele unor ofertanţi favorizaţi: fie tergiversând prin metode ingenioase procedura, în scopul de a-l favoriza pe vechiul ofertant în sensul prelungirii contractului, fie atribuind-o fraudulos. Societatea noastră, în luna iunie 2017, s-a înscris la procedura Licitaţie publică deschisă (anunţ de participare în SEAP numărul 175949/08.06.2017) pentru atribuirea acordului-cadru «Servicii de preparare, transport şi distribuire hrană», organizată de Spitalul Judeţean Ilfov, cu speranţa că desfăşurarea acesteia va fi corectă şi transparentă, şi nu doar o simulare, cum s-a dovedit a fi în prezent.
 
Încă de la început, am observat că documentaţia de atribuire nu asigură operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, în temeiul art. 103, alin. (1) din HG 395/ 2016, în sensul ca a ascuns (cu intenţie, în opinia noastră) anumite informaţii importante în legătură cu serviciul achiziţionat, informaţii strict necesare pentru elaborarea ofertei. Am fost îndreptăţiţi să credem că este o «făcătură» de achiziţie şi, din acest motiv, prin intermediul SEAP, am solicitat clarificări în legătură cu modul de desfăşurare a activităţii de ambalare, transport şi distribuire a hranei.
 
O importantă cerinţă era ca hrana pacienţilor să fie livrată în ambalaje de unică folosinţă, omiţând a se specifica că, de fapt, prestatorul poate transporta, livra hrana în containere şi apoi să o ambaleze în ambalaje de unică folosinţă, această operaţiune fiind posibilă în spaţiul pus la dispoziţie de spital, spaţiu care este cantina şi blocul alimentar al spitalului. De-abia atunci managerul a furnizat această importantă informaţie. Apreciem că această omisiune a fost premeditată, în scopul de a-l favoriza pe actualul prestator. Solicitarea noastră însă v-a stricat socotelile şi, daca nu aţi reuşit inducerea în eroare a ofertanţilor, aţi hotărât să tergiversaţi procedura cât de mult posibil, urmând, probabil, ca, după tergiversări, să o şi anulaţi. Afirmaţia şi ipoteza noastră aţi confirmat-o prin Adresa nr. 13415 din 31.07.2017, publicată în SEAP în data de 1.08.2017, de fapt, o notă justificativă, prin care aţi comunicat participanţilor că aţi dispus prelungirea termenului de evaluare a ofertelor cu patru luni, adică 120 de zile.
 
Mai precis, termenul pentru evaluarea ofertelor a fost stabilit iniţial, în documentaţie, pentru data de 28.07.2017, ora 16.00. Ulterior, l-aţi
prelungit până la data de 28.11.2017, pentru ca mai apoi să ajungeţi cu evaluarea ofertelor, din prelungire în prelungire, la un an de la lansarea procedurii. Motivele sunt de-a dreptul incredibile şi este clar că aveţi interesul să achiziţionaţi serviciul la o valoare cât mai mare şi de la un anumit ofertant, în dispreţul total al legii şi al banului public.
 
O demonstrează toate actele din procedură, pornind de la estimarea valorii achiziţiei. Estimarea valorii contractului, pe considerente lesne de înţeles, pentru serviciile ce urmează a fi achiziţionate, a fost dublată dacă ne raportam la preţul pieţei, iar oferta noastră, cum este şi firesc, a fost jumătate din estimarea dumneavoastră.
 
Urmare a solicitării primite, v-am justificat preţul, preţ care nu era deloc neobişnuit de scăzut pentru serviciul prestat, şi v-am dovedit că acesta este preţul practicat de societatea noastră pentru mai multe unităţi sanitare. De fapt, preţul este neobişnuit de scăzut numai în opinia dumneavoastră, obişnuiţi fiind probabil cu preţuri foarte mari, triple, duble, după cât se vede, fiind poate o practică pe care o folosiţi în achiziţiile publice.
 
Potrivit ar fi fost să vă întrebaţi singuri de ce aţi estimat preţuri duble, dar, cu siguranţă, cunoaşteţi deja răspunsul. Atenţionările, criticile noastre au fost exprimate prin mai multe adrese anterioare şi s-au referit la: ambiguitatea documentaţiei de atribuire; abuzul prin care dumneavoastră aţi modificat unilateral data de valabilitate a ofertelor, după ce acestea au fost depuse; prelungirea termenului iniţial de evaluare a ofertelor cu 120 de zile (termen care depăşea termenul de 90 de zile stabilit în propria documentaţie de atribuire) când atât garanţiile, cât şi ofertele nu ar mai fi avut valabilitate; nejustificarea termenului iniţial de 120 de zile pentru citirea a 42 de simple documente, adică citirea unui document cu 1-3 pagini la patru zile; nejustificarea prelungirii termenului de evaluare a ofertelor până la 365 de zile; stabilirea termenelor de răspuns acordate pentru clarificările solicitate, termene scurte, eronate, în totală contradicţie cu prevederile legale, termenul de răspuns fiind de minimum trei zile lucrătoare, zilele nelucrătoare din cadrul termenului nefiind luate în considerare; tardivitatea, ilogismul adreselor eronate prin care aţi solicitat prelungirea termenelor de valabilitate a garanţiei de participare şi a ofertelor; declararea ofertei noastre ca fiind inacceptabilă, prin inventarea unor motive nesustenabile şi ilegale, care au demonstrat că adevăratul scop al acestei proceduri nu este achiziţionarea serviciilor în condiţii de eficienţă economică şi socială pe baza nediscriminării, a tratamentului egal, a recunoaşterii reciproce; transparenţa, proporţionalitatea şi asumarea răspunderii, scopul real fiind numai o achiziţie cu dedicaţie, un act premeditat, menit a descuraja ofertanţii competitivi, a-i determina să renunţe la această procedură şi a favoriza pe actualul prestator, astfel încât acesta să mai presteze servicii încă un an. Drept pentru care această achiziţie poate fi model al practicii incorecte, al simulării şi tergiversării unei licitaţii, în care e musai să câştige un anumit ofertant.
 
În ceea ce ne priveşte, considerăm că fiind inadmisibil ca, după ce aţi declarat ca fiind câştigătoare oferta societăţii noastre, să alegeţi oferta clasată pe locul II, cu preţ mult mai mare, cu aproape 30% decât preţul ofertei noastre.
 
Să respingi o ofertă care a îndeplinit absolut toate cerinţele, sub pretextul că: societatea are mai multe mijloace de transport la dispoziţie, în condiţiile în care în documentaţia de atribuire nu ai cerut un anumit număr de autovehicule; autorizaţiile sanitar-veterinare nu ar fi vizate, când acestea sunt conforme, perfect valabile; în autorizaţia emisă de ANSVSA pentru punctul de lucru este menţionat un număr de nouă salariaţi, iar oferta propusă este pentru zece salariaţi; în autorizaţia emisă de ANSVSA pentru punctul de lucru este menţionat un număr de cinci autovehicule, iar autorizaţiile transmise sunt pentru nouă mijloace de transport; nu ar fi actualizată, chipurile, autorizaţia de funcţionare, când legea nu prevede astfel de obligaţie, adică anticipat, cum pretindeţi dumneavoastră că ar fi trebuit să procedăm; avizul de funcţionare emis de Poliţia Locală Sector 3 a fost depăşit cu câteva zile, fără a cunoaşte noile reglementari de avizare.
 
Toate acestea nu demonstrează decât reaua-credinţă şi dispreţul faţă de banul public, mai ales în condiţiile în care, potrivit art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, începând cu ianuarie 2018 aveţi obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunuri şi servicii. Reaua-credinţă este demonstrată, în mod vădit, şi de faptul că, deşi v-am rugat în scris să va adresaţi oficial ANSVSA şi Primăriei Sector 3, pentru a vă lămuri în această privinţă, aţi refuzat.
 
În consecinţă, societatea noastră s-a adresat acestor instituţii pentru a obţine punctele de vedere oficiale în legătură cu motivele respingerii ofertei noastre, pentru a vă demonstra erorile pe care le-aţi săvârşit.
Răspunsul primit de la ANSVSA confirmă faptul ca am avut dreptate, iar reacţia dumneavoastră a demonstrat încă o dată reaua-credinţă. Pentru că, în loc să procedaţi la remedierea situaţiei, v-aţi exprimat surprinderea, nedumerirea faţă de faptul că ANSVSA ne-a răspuns într-un termen de cinci zile, şi nu într-un termen de peste 30 de zile, aşa cum aţi dorit dumneavoastră să se întâmple. Asta trebuia să vă preocupe pe dumneavoastră? Timpul de răspuns sau răspunsul în sine? Răspunsul v-a confirmat prevederi legale pe care aveaţi obligaţia să le cunoaşteţi!
 
În realitate, motivele invocate pentru respingerea ofertei noastre nu puteau fi considerate decât un avantaj pentru unitatea dumneavoastră, înţelegând că oferta este net superioară faţă de oricare altă oferta depusă, dar reaua-credinţă v-a determinat să procedaţi murdar.
 
Reaua-credinţă v-a determinat să încălcaţi şi principiul tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. O dovedeşte o dată în plus gestul prin care aţi declarat, în mod eronat, oferta depusă de societatea noastră ca inacceptabilă, fără a ţine cont de întreaga documentaţie depusă în cadrul procedurii de achiziţie, favorizând astfel trecerea la operatorul economic clasat pe locul II în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut, fără a ne solicita vreo clarificare cu privire la documentele prezentate.
 
Nu aşa aţi procedat însă şi în cazul celuilalt operator, membrii comisiei de evaluare solicitându-i clarificări cu privire la documentele prezentate. Tratament egal, nu-i aşa? Rea-credinţă aţi dovedit şi prin nerespectarea clauzelor de confidenţialitate stabilite în oferta societăţii noastre, încălcând în mod clar prevederile art. 129, alin. (1) din HG 395/ 2016. Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire.
 
Aşa cum v-am demonstrat prin ultimele două adrese, comisia de evaluare sau persoane care au acces la documentele achiziţiei au furnizat ofertantului favorizat copii ale documentelor confidenţiale aflate în dosarul procedurii.
 
Şi, nu în ultimul rând, societatea noastră a contestat la CNSC documentele prin care oferta noastră a fost declarată neconformă. Intuind decizia instanţei, în loc să aşteptaţi această decizie, care, în mod cert, grăbea finalizarea procedurii achiziţiei, în data de 28.12.2017, prin decizia 22918, dumneavoastră, din proprie iniţiativă, aţi anulat cele două documente contestate de noi, dar şi alte documente, făcând prin aceasta ca dosarul contestaţiei aflat la CNSC să rămână fără obiect. Efectul obţinut este tergiversarea procedurii, aşa cum am intuit şi v-am şi demonstrat, fapt dovedit şi în data de 19.01.2018, când aţi recidivat, emiţând o nouă decizie care anulează o altă serie de documente întocmite de dumneavoastră.
 
Faţă de cele prezentate, având în vedere istoricul procedurii, precum şi atitudinea dumneavoastră ostilă, constatând ca aţi încălcat, cu bună ştiinţă, cel puţin prevederile art. 2 din Legea nr. 98/2016, vă solicităm demisia, d-na manager!“, a precizat Vergil Drăghici, administratorul societăţii Arimex Comexim 2000 SRL.
 
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza scrisoarea deschisă adresată de SC Arimex Comexim 2000 SRL Spitalului Judeţean Ilfov, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Curţii de Conturi a României.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Friptură de purcel, piept de pui la cuptor, mămăliguţă cu brânză Meniu delicios, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL pacienţilor din Constanţa (galerie foto)

08 Nov 2018 799

Piept de pui la tavă, mămăliguță cu brânză de vaci, calamar la cuptor Arimex Comexim 2000 SRL, meniu de sărbătoare pentru pacienții constănțeni

27 Oct 2018 830

Asociaţia „Suflete deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL, alături de familia micuţului decedat după ce a fost lovit de o maşină la Valu lui Traian

24 Sep 2018 2136

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa a semnat cu Arimex Comexim 2000 SRL. Firma va livra hrană pacienţilor

21 Sep 2018 977

Arimex Comexim 2000 SRL şi Asociaţia „Suflete Deschise“, alături de copiii care locuiesc la Casa „Speranţa“

25 Aug 2018 1216

Arimex Comexim 2000 SRL şi Asociaţia Suflete deschise se ocupă de înmormântarea minorului din Făclia decedat într-un accident rutier

21 Aug 2018 785

Meniu de sărbătoare, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL pacienţilor din Constanţa, de Adormirea Maicii Domnului

15 Aug 2018 882

Arimex Comexim 2000 SRL, meniu delicios pentru pacienţii din Constanţa de Sfântul Ilie

20 Jul 2018 1088

Ziua Copilului Baloane colorate, jucării şi un meniu deosebit, oferite de Arimex Comexim 2000 SRL micuţilor pacienţi din Constanţa (galerie foto)

02 Jun 2018 1073

Arimex Comexim 2000 SRL, meniu delicios oferit de Ziua Muncii pacienţilor din Constanţa

03 May 2018 1519

Parteneriat social-misionar O bătrână din Tuzla, ajutată de Asociaţia „Suflete deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL (galerie foto)

16 Apr 2018 1557

În perioada sărbătorilor pascale, Arimex Comexim 2000 SRL oferă un meniu festiv pacienților constănțeni (galerie foto)

07 Apr 2018 1447

O frumoasă troiţă în curtea Spitalului CFR Constanţa Arimex Comexim 2000 SRL şi Asociaţia Suflete Deschise au inaugurat o nouă fereastră spre cer (galerie foto)

07 Apr 2018 1941

Floriile, sărbătorite de la mic la mare Meniu tradiţional cu peşte, servit pacienţilor constănţeni de Arimex Comexim 2000 SRL

02 Apr 2018 971

De Buna Vestire, Arimex Comexim 2000 SRL oferă o masă de sărbătoare pacienţilor constănţeni

24 Mar 2018 1758

Piatra de temelie a troiţei ridicate de Asociaţia „Suflete deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL în curtea Spitalului CFR Constanţa a fost sfinţită (galerie foto)

12 Mar 2018 2142

Fereastră spre cer Asociaţia „Suflete Deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL vor realiza o troiţă în curtea Spitalului CFR Constanţa

09 Mar 2018 1440

Meniu delicios şi multe flori Pacientele de la Spitalul Judeţean Constanţa şi Spitalul de Boli Infecţioase, răsfăţate, de 8 Martie, de Arimex Comexim 2000 SRL

08 Mar 2018 1497

În Postul Paştelui, Asociaţia „Suflete Deschise“ şi societatea Arimex Comexim 2000 SRL lansează apelul „Fii milos precum Hristos!“

08 Mar 2018 1085

Cine poartă mărţişoare poartă-n inimă un soare Mesaj transmis de Asociaţia „Suflete deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL

02 Mar 2018 1423

Imagini dramatice. Copilul ucis în accidentul de pe Șoseaua Mangaliei din Constanța este condus pe ultimul drum (galerie foto+video)

23 Feb 2018 7326

Situaţie disperată la Spitalul CFR Constanţa Pacienţii ar putea rămâne fără hrană. Datorii uriaşe către Arimex Comexim 2000 SRL (document)

08 Feb 2018 2296

Tartine cu caviar, friptură de purcel, medalion de somon De Revelion, Arimex Comexim 2000 SRL oferă pacienţilor o masă plină de delicatese

31 Dec 2017 1458

Mesaj de Crăciun din partea societății Arimex Comexim și a Asociației „Suflete Deschise“

25 Dec 2017 1434

De Crăciun, meniu tradițional pentru pacienții din Constanța, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL

24 Dec 2017 1201

Un nou îndemn lansat de Asociaţia „Suflete Deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL „Dăruiţi iubire pentru Hristos! Faceţi terapie prin fapte bune!“ (galerie foto)

23 Dec 2017 952

O pacientă a reclamat mâncarea primită Ce au constatat inspectorii DSP și DSVSA Constanța la Arimex Comexim 2000 SRL. ‚„Nu au găsit deficiențe“

23 Dec 2017 1644

Pacienţii internaţi la Spitalul Judeţean Constanţa, colindaţi de studenţii de la ASCOR, Asociaţia „Suflete Deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL (galerie foto)

18 Dec 2017 1041

În slujba aproapelui Asociaţia „Suflete Deschise“ şi Arimex Comexim 2000 SRL, zeci de programe social-misionare (galerie foto)

18 Dec 2017 1270

Arimex Comexim 2000 SRL a solicitat un control din partea DSVSA Constanţa, după ce un pacient a găsit un vierme în mâncare

13 Dec 2017 1403

Daruri de Sfântul Nicolae, de la Arimex Comexim 2000 SRL Dulciuri, fructe, creioane şi cărţi de colorat, dar şi un meniu de sărbătoare pentru pacienţi

06 Dec 2017 1405

Acţiuni caritabile Arimex Comexim 2000 SRL lansează îndemnul „Înseninează-ţi viaţa! Fă o faptă bună! Fii miracolul!“

06 Dec 2017 1205

Sfântul Apostol Andrei şi Ziua României, sărbătorite la spitalele din Constanţa. Meniu tradiţional, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL

29 Nov 2017 1164

Meniu tradiţional de Sfinţii Mihail şi Gavriil, pregătit de Arimex Comexim 2000 SRL pentru pacienţii din Constanţa

08 Nov 2017 1513

Arimex Comexim 2000 SRL nu a abandonat pacienţii Spitalului CFR Constanţa. A furnizat mâncare, în pofida datoriilor uriaşe

19 Oct 2017 1818

Arimex Comexim 2000 SRL, la judecată cu ANPC. Reprezentanţii societăţii, despre control. Ce au solicitat magistraţilor

18 Sep 2017 2570

Arimex Comexim 2000 SRL, oficial despre controalele efectuate de comisarii CJCP „Salutăm acest control. Nu au fost constatate nereguli grave, ci unele minore“

04 Sep 2017 3447

UPDATE Arimex Comexim 2000 SRL, amendată cu 3.000 de lei de CJPC Constanţa. Iată ce spune administratorul Petre Preda

31 Aug 2017 2868

Spitalul CFR Constanţa, datorii uriaşe către societatea Arimex Comexim 2000 SRL. Rămân pacienţii fără hrană? (documente)

17 Aug 2017 3442

Sfânta Maria Mare, prăznuită de Arimex Comexim 2000 SRL. Pacienții din Constanța vor primi bucate delicioase și căldură sufletească

15 Aug 2017 2097

Arimex Comexim 2000 SRL, cea care oferă hrana zilnică pacienţilor din Constanţa, se pregăteşte de Adormirea Maicii Domnului

03 Aug 2017 2608

De Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Bucate tradiţionale româneşti, oferite pacienţilor din Constanţa de Arimex Comexim 2000 SRL

29 Jun 2017 2281

De 1 Iunie Terapie prin zâmbete şi dragoste, oferită copiilor internaţi la Spitalul Judeţean Constanţa de Arimex Comexim 2000 SRL

01 Jun 2017 3595

Ouă roşii, cozonac şi friptură De Înălțarea Domnului, Arimex Comexim 2000 SRL a oferit pacienţilor un meniu deosebit

26 May 2017 1832

De Paște, Asociația „Suflete deschise“ a împărțit daruri și bucurii bătrânilor singuri și oamenilor străzii (galerie foto)

17 Apr 2017 2721

Ouă roşii, cozonac şi multe bucate tradiţionale Echipa Arimex Comexim 2000 SRL va oferi un meniu special de Înviere tuturor pacienţilor

15 Apr 2017 2052

Meniu de zile mari, de Florii Arimex Comexim 2000 SRL va oferi pacienţilor din Constanţa bucate tradiţionale

08 Apr 2017 2989

Meniu de sărbătoare de Buna Vestire, oferit de echipa Arimex Comexim 2000 SRL pacienţilor din Constanţa

25 Mar 2017 3151

Mucenici, friptură şi alte bucate delicioase pentru pacienţii constănţeni, oferite de Arimex Comexim 2000

10 Mar 2017 1898

Flori, ciocolată şi cuvinte de încurajare. Pacientele din Constanţa, răsfăţate de echipa Arimex Comexim 2000 SRL

09 Mar 2017 1528