Ziua Dobrogei

#citeșteDobrogea Dobrogea după 1877, văzută prin ochii contemporanilor

La 14 noiembrie 1878, în sunete de clopote, care pentru întâia oară acum își spuneau cântecul cu glas deschis și fără temere, vătășeii tuturor satelor din cuprinsul Dobrogea au dat de veste prin strigăte, în graiul celor care îi ascultau, la toată suflarea omenească, că pământul unde trăiesc se alipește pentru totdeauna la sânul României (V. Helgiu, Școala primară din Dobrogea în curs de 40 de ani (1879-1919), în „Analele Dobrogei”, 1920, anul 1, nr.2, p. 232).
 
În a sa „Espunere generală a situațiunei județului Constanța, Dare de seamă făcută Consiliului Județian în diua de 18 Ianuariû 1881, de către D.Prefect al Județului”, Remus Opreanu ne oferă o mărturie documentată asupra realităților Dobrogei de după revenirea la România.
 
„Când am venit, o mare parte a județului era acoperită de ruine. Sate bogate și prospere altă dată dispăruseră sau nu mai rămăseseră dintr-însele decât ziduri dărâmate. Ce erau Ce erau Argâr-Ahmet, Serai Muslu, Șiriu, Capugi, Curugea, Cartal, Terzichioi… spre nordul liniei ferate. (…) ca să numesc doar satele mai importante? Grămezi de ruine. Câmpurile, asemenea, în cea mai mare parte pustii.(…) Teatrul ultimului război nu fusese în Dobrogea. Lupte mari nu s-au dat în aceste locuri. Dar ura și pasiunile de tot felul se dezlănțuiseră. Autoritate care să pună frâu răului nu era. Dar mai este autoritate legală când îi este dat cuvântul urii? Setea de răzbunare, aviditatea fieroasă a câștigului cu orice preț, fanatismul superstițios produseseră această stare de lucruri, care, încă de la primii pași, ne impuseseră o imensă grijă și o excesivă responsabilitate. Nu era însă numai atât. Ordinea publică era foarte zdruncinată. Administrarea armatei ruse de ocupație nu se putuse îngriji îndeajuns de viața și averea locuitorilor. Bande de tâlhari cutreierau județul. Prin sate spaima era la culme. Nimeni nu mai era sigur de existența și se avutul său. Crime oribile se comiteau sau se pregăteau a se comite. De abia ne instalasem și cete numeroase de locuitori veneau și nu ne cereau, ne implorau cu lacrimi, siguranța vieții cel puțin. Furturile de vite se efectuau ziua fără temere. Câte vite mai rămăseseră după război, tâlharii se duceau, înarmați, în bande și le luau de unde le găseau ca averea lor proprie. Forță publică organizată pentru a face să se respecte, conform legii naturale, dacă nu vreunei legi civile, viața și averea, nu se vedea. Fiecare era lăsat, în sate, soartei și propriilor mijloace de apărare. 
 
Dar aceste mijloace erau nule. Populația mahomedană, mai cu seamă, câtă nu fugise sau se întorsese în urma păcii, era fără curaj, fără moral și părăsită destinului ei, destin care, atunci, era plin de zile negre pentru dânsa. (…) Ne-a trebuit foarte puțin timp ca să restabilim ordinea publică. (…)
 
Peste puține zile de la intrarea noastră în stăpânire, bandele de tâlhari erau prinse, risipite sau cuprinse de teroarea salutară a noilor legi. Siguranța era restabilită, satele și drumurile publice curățate de făcătorii de rele și garantate, încrederea în autoritate reapăru cu toate efectele sale atât de binefăcătoare pentru societate. Șoaptele ostile nouă nu avură nici o trecere în fața unei populații ce putea în fine respira liber și cugeta liniștit“. 
 
După restabilirea ordinii, s-a trecut la organizarea administrativă a noului teritoriu al statului român. Conform prevederilor Regulamentului de administrație publică în Dobrogea, emis la București pe 11/23 noiembrie 1878, fiecare sat trebuia să formeze o comună. „O lună nu trecuse de la 23 noiembrie 1878 și consiliile comunale existau, iar primarii toți erau numiți de mine (de prefect - n.m.) (…) Dar dacă la comunele mici, dintre care multe nu numărau mai mult de 15 până la 30 de familii (Cartal, Gheringec, Calfachioi, Docusaci, Agigea etc.) nu era cu putință să se aplice atunci regulile legii comunale, la comunele urbane, cât și la comunele creștine (mai cu seamă române) mari precum Ostrov, Dăeni, Gârliciu, Groapa Ciobanului, Topal, Seimeni, Cochirleni, Rasova etc., organizarea comunală de la începutul administrației noastre a fost în scurt timp asemenea celei din restul țării”(sic) (Stoica Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947), vol. I. (1878-1916) (Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța. Bibliotheca Tomitana. II), f.e., Constanța, 1999, p.116).
 
O situație similară prezenta M.D. Ionescu pentru Dobrogea la anul 1878: „Tâlharii cutreierau în bande Dobrogia și nu puține osteneli au pricinuit primele nostre trupe de ocupare. Am văzut cum de la început chiar, Regimentele se îmbucătățiau pentru a trimite in tote direcțiunile detașamente în urmărirea tâlharilor. Dar prădăciunile și omorurile abia erau stârpite într’o parte, ca să se ivescă aiurea cu mai mare furie. Siguranța publică era periclitată chiar în orașe; drumurile mari erau tot-deauna expuse călcărilor bandiților.
 
Sate întregi fuseseră distruse în războiul trecut. Se trimiteau escadroane în recunoașterea localităților însemnate pe hărți, dar nu se găseau decât ruine: așa că pe gerul iernii, nenorociții călăreți erau nevoiți să facă marșuri lungi și obositoare, fără să știe dacă vor găsi un loc în care să se poată adăposti.
 
Majoritatea satelor nu cuprindeau decât câteva bordeie mizerabile, care nu puteau găzdui trupe atât de numeroase, precum cele trimise pentru paza frontierei de sud sau pentru urmărirea răufăcătorilor. Ofițerii și soldații, rebegiți de frig, scurși de oboseală și lihniți de foame, erau nevoiți deseori să se culce nemâncați, fără căldură și erau mulțumiți dacă găseau o colibă unde să se poată adăposti, având ca așternut câteva brațe de paie, dacă și acestea puteau fi găsite în apropriere, știind că nici a doua zi nu va fi mai bine.
 
Numeroase rapoarte și telegrame glăsuiesc dureros despre suferințele îndurate de armata noastră în primul an de ocupare al Dobrogei, din cauza lipsei de locuințe, hrană, lemne și furaje. (…) Starea drumurilor era neînchipuit de rea, neexistând șosele, comunicația se făcea numai pe șleauri (drum de țară natural, neamenajat, bătătorit de căruțe - n.m.) dar și acestea erau desfundate de ploi, deteriorate de războiul trecut, așa că acum transportul era cu desăvârșire anevoios, dacă nu imposibil. Și pe deasupra tuturor acestor privațiuni și greutăți, trebuie să socotim și apa, din a cărei lipsă trupa și caii au suferit amarnic. Cu sacrificii morale și materiale, cu dureri trupești și sufletești, am putut închega începutul stăpânirii noastre dincoace de Dunăre. Armata noastră poate fi mândră azi, că numai sub ocrotirea și prin suferințele ei, provincia noastră câștigată cu sacrificii de sânge a renăscut în acești douăzeci și unu de ani de stăpânire românească” (sic). 
 
Cel mai greu o duceau locuitorii din zona rurală. „Puținele sate găsite aici abia puteau merita acest nume. Numai câteva colibe sărăcăcioase adăposteau 10-15 familii mizerabile, care formau populația satului. Restul, dărâmături, peste care glasul cobitor al cucuvelei vestea călătorului că pe aici mizeria a domnit din vremuri îndepărtate. Așa erau satele din Dobrogea la 1880. Deși în hărți figurau un număr de 296 de sate, foarte puține puteau suporta cheltuielile celei mai modeste administrații, erau notari care funcționau la câte 2,3 sau chiar 4 comune, atunci când depărtarea de la una la alta le permitea. (…) Astăzi (în anul 1904 - n.m.) avem în Dobrogea 14 orașe și 360 de sate, formând 129 de comune rurale. S-au construit aproape pretutindeni localuri pentru primării și școli. Biserici mărețe s-au ridicat și se ridică încă” (sic) (M.D. Ionescu, op.cit, pp.496-497, p. 929).
 
Scarlat C. Vârnav realiza o precisă radiografie a situației administrative și politice în mediul rural dobrogean, la începutul secolului XX: „Funcționarii comunelor rurale sunt în general bine plătiți; lefurile actuale vor fi reduse pe exercițiul 1903-1904, totuși ele vor rămâne mari comparativ cu alte județe ale țării. Necesitatea de a da leafă mare primarului provine din faptul că este în general imposibil să încredințăm această funcție locuitorilor fruntași din comună. Populația nu este omogenă, sunt numeroase elemente de origine străină, și chiar românii proaspăt veniți aici de dincolo de Dunăre, fiind originari din mai multe județe, nu se înțeleg întotdeauna între ei, așa că locuitorii se împart în coterii (grup restrâns de persoane care urmăresc scopuri ascunse, egoiste și care urzesc intrigi și alte acțiuni reprobabile; gașcă, clică - n.m.) care în majoritatea cazurilor nu sunt prietenoase unele cu altele. Deși am încercat să convingem sătenii că ar fi avantajos să aibă ca primar pe unul dintre ei, rareori ne-a fost cu putință să reușim; dimpotrivă, am avut multe solicitări pentru a numi primari străini de localitate. Notarii sunt de asemenea bine retribuiți, dacă s-ar putea asigura o mai mare stabilitate în această funcție și dacă ea nu ar fi deseori apanajul unor oameni scăpătați și trimiși aici pentru căpătuială, s-ar putea cu mult ameliora administrarea comunală. 
 
Ajutoarele de primari și casierii comunali au o leafă mică, primii fiind recrutați dintre fruntașii satelor, salariul ce li se dă este în raport cu serviciul adus, mai ales că aceștia au mijloace de trai îndestulătoare; în ceea ce privește casierii comunali, indemnizațiile ce li se acordă sunt insuficiente, din această cauză casierii, de multe ori chiar fără știință de carte, sunt la dispoziția primarilor și notarilor care în realitate îndeplinesc funcția de casier fără a avea vre-o responsabilitate legală. 
 
Vătășeii (funcționar inferior la primărie, care îndeplinea diferite funcții, îndeosebi pe cea de curier - n.m.) sunt rău plătiți deoarece ei nu pot fi recrutați decât dintre locuitorii leneși, trecuți de vârstă și incapabili de orice muncă. Șefii de garnizoană au lefuri derizorii; ar fi bine ca, cu timpul, să putem scăpa de acești funcționari care nu numai că nu aduc nici un folos comunelor, dar chiar sunt printre principalii făptuitori ai neregulilor în sate. Aceasta se va putea realiza odată cu dezvoltarea instituției jandarmeriei” (Scarlat C. Vârnav, op.cit., p. 84).
 
Nicolae Iorga, aflat într-un periplu dobrogean la începutul secolului trecut, remarca următoarele: „Satele sunt dese în această provincie care n-a fost niciodată o sălbăticie și poate ajunge una din cele mai înfloritoare părți ale patriei. Se văd biserici, frumoase școli noi, cu locuințe pentru învățători, piețe pline de mișcare, primării de pe care flutură tricolorul și, pe lângă vechile case strâmbe, nevăruite, acoperite cu stuf, locuințe model, cu ferestre mari și acoperișuri de frumoase țigle” (Nicolae Iorga, România cum era pînă la 1918. Volumul 2 : Moldova şi Dobrogea, Editura Minerva, București, 1972, p.342).
 
O imagine idilică este prezentată în articolul „Constituționalizarea Dobrogei” din săptămânalul „Viitorul Dobrogei”, anul I, nr.5 din 9 martie 1908: „După războiul dela 1877-78, purtat cu atâta vitejie de oastea noastră și de prea măritul și înțeleptul nostru rege Carol I, fața lucrurilor se schimbă cu totul în Dobrogea. Românul, cu geniul etnic al rasei sale și cu putere lui de muncă, populează dealuri și muncele, văi și vâlcele, desfundă ogoare înțelenite, înjghebează sate mândre, ridică altare de închinăciune Celui prea Înalt și aprinde pretutindeni facle de cultură națională. Colonii întregi de plugari români din țară și din provinciile românești subjugate se îndrumează spre Dobrogea și trecând Dunărea, se pun pe muncă și în scurtă vreme fac dintr’o provincie stearpă și sărăcăcioasă, una mândră și bogată (...) Românii din regat și din toate țările subjugate, găsind aci pământ din belșug și în firea lor fiind de a-și contopi făptura cu însuși pământul pe care îl stăpânesc și-l muncesc, o nouă descălecare de neam și de moșie începe în noua provincie și mereu ai noștri roiesc pe întinsele câmpii dintre Dunărea și Mare, sterpe și pustii până atunci”.
 
Ultimele două mărturii demonstrează faptul că, treptat, la cumpăna secolelor XIX și XX, în Dobrogea începea trecerea de la sistemul feudal la modernitate.
 
(Sesiunea de comunicări științifice „Dobrogea - modernizare şi românism, de la Reintegrare (1878) la Marea Unire (1918)”, Gârliciu, 29 noiembrie 2017)
 
Bibliografie
 
V. Helgiu, Școala primară din Dobrogea în curs de 40 de ani (1879-1919), în „Analele Dobrogei”, 1920, anul 1, nr.2;
 
M.D. Ionescu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fisică, politică, economică şi militară, Atelierele Grafice I.V. Socecŭ, Bucureşti, 1904;
 
Nicolae Iorga, România cum era pînă la 1918. Volumul 2: Moldova şi Dobrogea, Editura Minerva, București, 1972;
 
Stoica Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947), vol. I. (1878-1916) (Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța. Bibliotheca Tomitana. II), f.e., Constanța, 1999;
 
Scarlat C. Vârnav, Situațiunea generală a județului Constanța la începutul anului 1903. Expunere întocmită de..., prefectul județului Constanța (Prefectura      Județului Constanța), Tipografia „Aurora”. Frații Grigoriu, Constanța, 1904.
 
Despre Dragoș-Dumitru Dragomir
 
Profesor de istorie:
- 2011 - prezent: Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu
- 2003 - 2011: Școala cu clasele I - VIII Dorobanțu
- 1998 - 2003: Școala cu clasele I - VIII Biruința
- 1997 - 1998: Grupul Şcolar Industrial de Marină Constanța
- de la 1 septembrie 2017 este director adjunct la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu
- din august 2017, membru al corpului de experți în management educațional.
Director la Școala cu clasele I - VIII Dorobanțu în anul școlar 2004-2005
- 2016: Dragomir Dragoș Dumitru, Luigi Frigioiu, „Istoria unui sat dobrogean. De la Danachioi la Nicolae Bălcescu“, Editura Dobrogea, Constanța, 182 pagini
- 2014: Gradul I în învățământul preuniversitar, Universitatea „Ovidius” Constanța
- 2002: Masterat la Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie, Drept şi Științe Administrative, în specializarea „Dunărea - Marea Neagră, axă a istoriei și civilizației europene în perioadele modernă și contemporană”
- 1997: licențiat la Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie şi Ştiințe Administrative, specializarea Istorie - Arheologie. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#citeşteDobrogea Turcii, tătarii şi Dobrogea. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

20 Feb 2018 941

Mesopotamia Apusului, Strategatul Dristrei, Thema Paristrion Tulburata istorie a Dobrogei în sec. X - XI

20 Feb 2018 337

Legenda vinului Negru, „Lacul sfânt“, Tezaurul princiar şi Satul Nisipului Galben (Sarichioi - Agighiol - Sarinasuf)

12 Feb 2018 1512

Cu drag despre Dobrogea. O nouă întâlnire în casa ZIUA de Constanţa despre digitalizarea... trecutului şi încrederea în viitor (galerie foto)

12 Feb 2018 2002

Călători străini prin Dobrogea (CLXXI) - Frederick Schiern (Danemarca)

31 Jan 2018 566

#scrieDobrogea Integrarea Dobrogei. Implicaţii socio-economice

25 Jan 2018 642

Dobrogea - File de istorie Istoria Teatrului de Stat Constanța - partea a II-a (1959-1965)

25 Jan 2018 1600

Dobrogea - File de istorie Pasagerul „Regele Carol I“. Partea I

11 Jan 2018 2156

#citeşteDobrogea Trista istorie a marinei comerciale - de la zeci de pasagere româneşti, la niciun vapor. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

11 Jan 2018 5358

#citeșteDobrogea Descrieri de călătorii în Dobrogea. O audiență la pașa din Babadag în prima zi din anul 1706

01 Jan 2018 1006

Istoricul Bisericii „Sfântul Vasile” din comuna Cogealac, județul Constanța (galerie foto)

01 Jan 2018 2396

#citeşteDobrogea „Dobrogea e prispa României înspre largul lumii“. 108 ani de la trecerea în nefiinţă a primarului de geniu Ion Bănescu

22 Dec 2017 548

Dobrogea - File de istorie Istoria Teatrului de Stat Constanţa - partea I (1948-1958) - galerie foto

21 Dec 2017 4260

#citeşteDobrogea Câştigarea Dobrogei, o despăgubire preţioasă. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

21 Dec 2017 4339

Judecătorul-literat Valerian Petrescu (galerie foto)

19 Dec 2017 831

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Dragoş Alexandrescu (galerie foto)

19 Dec 2017 1851

#citeșteDobrogea HISTRIA - odiseea și caznele descoperirii coloniei milesiene. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

11 Dec 2017 725

#citeşteDobrogea 150 de ani de la naşterea părintelui oceanografiei, Grigore Antipa

09 Dec 2017 642

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Valerian Petrescu (galerie foto)

04 Dec 2017 2074

Dan Cojocaru, inițiatorul proiectului „Puterea memoriei” „Avem atâta istorie aici în Dobrogea, pe care putem s-o folosim turistic și pentru elevii noștri!” (galerie foto)

01 Dec 2017 1265

#scrieDobrogea La 1 Decembrie 1918, rănită grav de ocupanți, Dobrogea își chema cetățenii acasă

01 Dec 2017 882

Dobrogea - File de istorie Pagini din trecutul orașului Constanța. Partea a V-a - DBSR (galerie foto)

01 Dec 2017 2827

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul directorului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Traian Cliante

27 Nov 2017 733

Sandu Iacob - „Un vis pe care mi-l doresc atins“ HC Dobrogea Sud, pregătită să facă istorie. Meci la Constanţa cu SC Magdeburg!

25 Nov 2017 1742

Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa „Tomi - Constanţa" - colonel Ionescu M. Dobrogianu

25 Nov 2017 725

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Gheorghe Hristodol - Institutul de Istorie „George Bariţiu“ al Academiei Române, Cluj-Napoca

23 Nov 2017 802

Punte peste timp Autorităţile locale, istorici şi profesori, alături de ZIUA de Constanţa, la pas prin oraşul încărcat de istorie (galerie foto)

23 Nov 2017 2268

Excelenţa Sa Paul Brummell, ambasadorul Regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România „Prezenţa mea la Constanţa nu este întâmplătoare“ (video)

20 Nov 2017 1866

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul prof. Narciz Amza

20 Nov 2017 720

#sărbătoreșteDobrogea Mesajul lui Daniel Learciu, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța

19 Nov 2017 796

Dobrogea - File de istorie 14 noiembrie 2017 - Ziua Dobrogei (galerie foto)

16 Nov 2017 2441

Imagini de la eveniment Proiectul „Dobrogea în contextul Primului Război Mondial“ s-a încheiat. Cei mai talentați elevi au fost premiați (galerie foto)

15 Nov 2017 1545

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul directorului Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” București, CS I Dr. Ovidiu Cristea

14 Nov 2017 716

Imagini de la evenimentExpoziția "Dobrogea în contextul Primului Război Mondial", vernisată la Muzeul de Istorie Constanţa (galerie foto)

14 Nov 2017 851

Simpozion dedicat Zilei Dobrogei la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Mai mulți elevi vor fi premiați

13 Nov 2017 1040

„Dobrogea, 139 de ani de istorie, tradiție și multiculturalitate“Primăria Constanţa anunţă programul manifestărilor de Ziua Dobrogei

13 Nov 2017 765

Călători străini prin Dobrogea (CLVII) -Théophile Lavallée (Franţa) (galerie foto)

13 Nov 2017 428

Ziua Dobrogei. Cum s-a celebrat semicentenarul din 1928? Cine sunt iniţiatorii Legii 230/2015 privind instituirea acestei sărbători

13 Nov 2017 1302

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Petre Diaconu (galerie foto)

13 Nov 2017 1750

Final de proiect Expoziție și premii pentru elevii preocupați de istoria Dobrogei

13 Nov 2017 650

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Marius Horia Ţuţuianu, preşedintele CJC

11 Nov 2017 1035

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul lui Anton Traian Antoniadis, preşedintele Comunităţii Elene „Elpis“ Constanța

11 Nov 2017 2351

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul colonelului Dorin Toma, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti“

10 Nov 2017 2721

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Valeriu Cheluţă-Georgescu (galerie foto)

06 Nov 2017 1674

Dobrogea - File de istorie Pagini din trecutul oraşului Constanţa. Partea a IV-a - 1854-1860 (galerie foto)

02 Nov 2017 3588

#scrieDobrogea Armenii dobrogeni

31 Oct 2017 2215

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Dumitru Galavu (galerie foto)

30 Oct 2017 3115

Imagini de la eveniment „Dobrogea în contextul Primului Război Mondial“ - simpozionul și volumul de care Constanța avea nevoie

29 Oct 2017 2183

La Biblioteca Județeană Constanța Vineri începe Simpozionul Internațional „Dobrogea în contextul Primului Război Mondial“

24 Oct 2017 1646

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Enache Puiu

23 Oct 2017 2380