Declaratii de avere Constanta

Declaraţie de avere - Lucia-Florina Fifere Organizator relaţii în cadrul CN APMC, cu trei imobile şi un autoturism (document)

Lucia-Florina Fifere, organizator relaţii în cadrul CN APM SA Constanţa, deţine, aşa cum reiese din declaraţia de avere completată în martie 2017, două terenuri intravilane: unul dobândit prin donaţie în 2003, având suprafaţa de 500 mp, iar celălalt dobândit împreună cu soţul, Nicolae Fifere, prin contract de vânzare-cumpărare, având suprafaţa de 15,24 mp şi 50% cotă-parte.
 
Aceasta deţine, în cote egale, cu soţul său, un apartament dobândit în 2009, prin contract de vânzare-cumpărare, cu suprafaţa de 79,42 mp, şi conduce un autoturism, marca Daewoo, fabricat în 2006 şi dobândit prin contract de vânzare-cumpărare.
 
Lucia-Florina Fifere nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
Potrivit declaraţiei de avere aferente anului fiscal 2016, Lucia Fifere a contractat un credit, în 2009, în valoare de 69.750 de euro, cu termen scadent în 2036.
 
În ultimul an nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
 
În 2016, a obţinut venituri în valoare de 46.229 de lei de la CN APM SA Constanţa. În acelaşi an, soţul său, Nicolae Fifere, a încasat 48.564 de lei de la U.M. 01802 Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, şi 746 de lei, printr-un contract de mandat, de la SC MaxyGo Broker SRL Ploieşti, iar copilul a primit alocaţia de stat, în valoare de 1.008 lei.
 
Lucia Fifere a mai declarat venituri obţinute din alte surse, de către soţul ei. Astfel, acesta a câştigat: 11.680 de lei, reprezentând norma de hrană, de la U.M. 01802 Moara Vlăsiei, şi 3.579,6 lei, de la acelaşi loc de muncă. Conform declaraţiei de interese, Lucia Fifere este membru al Sindicatului Port Authority.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale Luciei Fifere, organizator relaţii în cadrul CN APM SA Constanţa.
 
Precizare:
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.