Convocator Adunarea Generală a Acționarilor Argus SA

                                                                   
Consiliul de administraţie al ARGUS S.A. CONSTANTA, cu sediul în Constanta, Str. Industriala nr.1, județul Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/550/1991, având CUI RO1872644 și capital subscris și vărsat de 53.670.699 lei, întrunit în ședința din data de 29.09.2023, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată, al Legii nr. 24//2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă la sediul societății din Mun. Constanța, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanța:
  1. Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, pentru data de 08.11.2023, ora 11.00;
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.10.2023, care este data de referință.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 09.11.2023, ora 11.00, la sediul societatii ARGUS SA din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanta.       
          
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:
 
1.  Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
2. Aprobarea datei de 24.11.2023 ca data de înregistrare si a datei de 23.11.2023 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General,  să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, spre a fi menționată în registru și publicată  în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
 
Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale
Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocati/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.
 
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.
 
În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.
 

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generala prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.
Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.
 
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 
Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.
 
Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începand cu data de 02.10.2023 la sediul societății, și pe pagina de internet www.argus-oil.ro la rubrica ,,Relația cu investitorii’’, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.
 
Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:
  • prin orice forma de curierat, în original, împreuna cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunării generale a actionarilor, pana la data de 06.11.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
  • prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa actionari@argus-oil.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 06.11.2023, ora 11.00, pentru AGOA,  sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
 
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generala, din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
 
Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a acționarilor, respectiv 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA, în cazul primei utilizări.
Acționarii nu pot fi reprezentati în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoana care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
 
Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala (cel târziu până la data de 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA,  în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
 
Votul prin corespondență
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 02.10.2023, la sediul societatii, sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.
Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, împreună cu toate documentele însotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA,  astfel:
(i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hârtie;
(ii) prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa actionari@argus-oil.ro.
 
Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:
 
(i) în cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) în cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
 
În situația în care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal, sau prin reprezentant, la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
 
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
 
Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.
 
 
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
 
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, , in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
 
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
 
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu pe data de 3.11.2023 ora 16, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
  1. în cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) în cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
În cazul în care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, www.argus-oil.ro. sau în cadrul lucrarilor adunarii generale.
 
Materialele, formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 02.10.2023, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.
 
 
Presedintele Consiliului de Administratie,
Vișan George Gabriel
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.