Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

Sursa foto: Pexels

Unitatea Militară 01556 Mangalia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de referent II din cadrul Compartimentului documente clasificate ale U.M. 01556 din Mangalia.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
– cerere/formular de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01556 Mangalia – conform modelului pus la dispoziție la sediul unității;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termenul de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale alor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății;
– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
– curriculum vitae – model comun european.
 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, jud. Constanţa, persoană de contact – secretarul Comisiei de concurs, telefon 0241.750.661.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.03.2024, orele 14:00.
 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. deținerea capacității de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime în muncă sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
8. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-au luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
9. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. Pregătirea profesională:
• studii de specialitate: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
• specializări: Nu este cazul;
• cunoştinţe de operare/programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nivel mediu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu este cazul;
• alte cunoştinţe: Nu este cazul.
2. Experienţă:
• vechime în muncă: 6 luni;
• vechime în specialitatea: nu este necesară.
3. Starea de sănătate necesară ocupării postului: Apt pentru muncă.
4. Alte cerinţe:
• spirit de iniţiativă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare la specificul instituţiei; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
• nivelul de acces la informaţii clasificate este strict secret, fiind nesesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea ulterioară în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 06.03.2024, orele 15:00, la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, în data de 07.03.2024, între orele 08:30 – 14:30; persoana de contact secretarul Comisiei de concurs, telefon 0241.750.661.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit, în data de 11.03.2024, orele 15:00.
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, în data de 14.03.2024, orele 10:00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.03.2024, orele 15:00, la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, în data de 18.03.2024, între orele 08:30 – 14:30; persoana de contact secretarul Comisiei de concurs, telefon 0241.750.661.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit, în data de 19.03.2024, orele 15:00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, în data de 20.03.2024, orele 10:00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.03.2024, orele 15:00, la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia, în data de 22.03.2024, între orele 08:30 – 14:30; persoana de contact secretarul Comisiei de concurs, telefon 0241.750.661.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit, în data de 25.03.2024, orele 15:00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01556 Mangalia, strada Portului, nr. 13, localitatea Mangalia şi pe pagina de internet a Comandamentului Logistic Întrunit, în data de 26.03.2024, orele 15:00. Rezultatul final al concursului nu poate fi contestat.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
Citește și:
Locuri de muncă Constanța Creșa nr. 1 Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Iată ce trebuie să faci

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Unitatea Militară 01556 Mangalia angajează. Calendarul concursului

30 Jun 2022 1388

UM 01556 Mangalia, parte civilă Militar condamnat pentru delapidare în formă continuată

14 Jun 2022 2911

Unitatea Militară 01556 Mangalia angajează. Ce posturi sunt vacante

30 May 2022 1791

O unitate militară din Mangalia scoate la concurs un post vacant. Care sunt condițiile

11 Dec 2021 2231

Județul Constanța Unitatea Militară 01556 Mangalia angajează asistent medical

10 Dec 2021 2339

Unitatea Militară 01556 Mangalia repară gardul unității cu plăci din beton (document)

12 Aug 2020 2096

UM 01556 Mangalia a încheiat un acord-cadru pentru furnizare energie electrică (document)

18 Jul 2020 3350

Post vacant la Unitatea Militară 01556 din Mangalia

03 Oct 2019 2352

Post de personal civil, scos la concurs de Unitatea Militară 01556 Mangalia

01 Oct 2019 3495

Unitatea Militară 01556 din Mangalia angajează şofer

09 Sep 2019 2842

Unitatea Militară 01556 Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Nu este necesară vechime

04 Jun 2019 2608

Unitatea Militară 01556 Mangalia angajează personal civil. Nu este obligatorie vechimea

01 Jun 2019 18342

O unitate militară din Mangalia angajează personal civil. Poate este cineva interesat sau calificat pentru așa ceva

10 Apr 2018 7755

UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, angajează. Te interesează?

21 May 2017 5843

Unitatea Militară 01556, Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri. Detalii

11 Mar 2017 9033