Angajări Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează economist. Detalii

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa cu sediul in Constanţa str. Nicolae Iorga nr. 85 organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore pe saptămână, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie: Economist specialist gradul IA, la compartimentul – Contabilitate-administrativ

1. Condiţii generale de participare:

La concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condiţii specifice:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:


– condiţii de studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în specialitatea ştiinte economice;
– condiţii vechime: minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economist);
-curs operare PC;
-curs achizitii publice
– cunostinte operare PC-MS Office (Excel ;Windows)
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare;
– responsabilitate, adaptabilitate;
– abilităţi în comunicare scrisă şi verbală
Concursul se va desfaşura la sediul CRTS Constanţa, strada Nicolae Iorga nr. 85, şi constă în 3 etape succesive, astfel:

– selecţia dosarelor de concurs
– proba scrisă
– proba practică şi interviu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat; diploma de licenţa; certificat achiziţii publice; diploma/certificat operare PC);
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) aviz psihologic

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 22.11.2023 – 07.12.2023 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul instituţiei, la compartimentul Contabilitate -administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0341180014.

Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din strada Nicolae Iorga nr. 85, la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.transfuzie-constanta.ro

Concursul se va desfaşura la sediul instituţiei, strada Nicolae Iorga nr. 85, după următorul calendar:

– depunerea dosarelor de concurs : 22.11.2023 – 07.12.2023, între orele 10,00-14,00;
– selecţia dosarelor candidaţilor : 08.12.2023
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor 08.12.2023 ora 12,00
– contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: 11.12.2023 până la ora 12,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 12.12.2023 ora 12,00
– proba scrisa: 15.12.2023 ora 12,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa : 15.12.2023 ora 17,00
– contestaţii la rezultatele probei scrise : 18.12.2023 pâna la ora 14,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 19.12.2023 ora 12,00
– proba practică şi interviu: 20.12.2023 ora 12,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu: 20.12.2023 ora 16,00
– contestaţii la rezultatele probei practice şi interviu: 21.12.2023 până la ora 13,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 21.12.2023 ora 15,00
– afişarea rezultatelor finale: 21.12.2023 ora 15,00

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.

Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de economist specialist gradul IA:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana (Monitor Of. 915/2005) –actualizata
3. Legea privind finantele publice 500/2002 (Monitor Of. 597/2002, cu modificari si completari ulterioare
4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2.634/2015 privind documentele financiar contabile Monitorul Of. nr. 910/ 2015)
5. Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917 /2005*( Monitorul Oficial 831 bis/ 2013)
6. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ( Monitorul Oficial 37/ 2003)
7. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Monitor Of. 704/ 2009)- actualizat
8. Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice – cu modificarile si completarile ulterioare ( Monitor Of. 835/2008)
9. Hotararea 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice (Monitorul Of. din 19.05.1995, Partea I) –actualizata prin HG 966 /1998 si HG 411/2005
10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Monitor Of. 390/2016)
11. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
12. Ordinul nr. 329/2018 privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
14. Lege nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- M.Of. 651/2018

TEMATICA CONCURS
ECONOMIST SPECIALIST IA

1. Legea nr. 82/1991–Organizarea contabilităţii patrimoniului/Contabilitatea trezoreriei finanţelor publice a instituţiilor publice si bilanţul pe ansamblul economiei naţionale .
2. Legea nr. 500/2002-Principii si reguli bugetare/Competenţe si responsabilitaţi in procesul bugetar/ execuţia bugetară;
3. Legea nr. 282/2005 -Principii /confidenţialitate si protecţie date/sancţiuni
4. Ordinul 2021/2013– Planul de conturi pentru instituţiile publice/Clasificaţia bugetară/ Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din venituri proprii/Contul de execuţie bugetară
5. Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 2634/2015- Registrele de contabilitate
6. Ordinul 1792/2002 –Angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor (ALOP)
7. Ordinul nr. 2861/2009- Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
8. Ordinul 3471/2008 Regimul de amortizare şi calcularea amortizării
9. Legea nr. 98/2016 – Cap. III Modalitaţi de atribuire Procedurile de atribuire/Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire;Cap IV -Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
10. Ordinul nr. 329/2018- Personalul şi organizarea/ Spaţiile/ Echipamente si materiale.
11. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
12. Hotarârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor aparţinand instituţiilor publice (Monitorul Of. din 19.05.1995, Partea I) –actualizata prin HG 966 /1998 si HG 411/2005
13. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice – Cap. II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice; Cap III Realizarea achiziţiei publice; Cap IV Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului -cadru.
14. Lege nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- M.Of. 651/2018

Ministerul Sănătăţii
Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANŢA
Str. Nicolae Iorga nr. 85, CUI 4301219
Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal nr. 30276
www.transfuzie-constanta.ro; e-mail: crts_constanta@yahoo.com; www.facebook.com/crtscta
Tel/fax : 0341180014; 0241616035
 
Citește și:
Spitalul Clinic CF Constanța angajează. Ce posturi sunt scoase la concurs

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.