Angajări Constanța Posturi vacante la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

foto: Pexels Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de execuție vacante cu normă întreagă:

muncitor calificat, fochist, muncitor calificat IV, școală generală, la centrala termică de la Hotel Hora ( Saturn), normă întreagă, ture 12/24, 1 post;
– îngrijitor, școală generală, post unic pe unitate, normă întreagă, 1 post;


Articolul 15 HG 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;


e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:

Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:

– diplomă/certificat de calificare în meseria de fochist
– aviz ISCIR vizat la zi
– Diplomă de absolvire a școlii generale
– fără vechime în meserie

Pentru postul de îngrijitor:
– Diplomă de absolvire a școlii generale
– fără vechime în meserie
Concursul de recrutare pentru postul de îngrijitor și muncitor calificat IV – fochist , se vor organiza la sediul unității din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța, conform următorului calendar:

-data limită de depunere a dosarelor 05.06.2024 până la ora 16.00, la secretariat, parter, la sediul unității din str. Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța.

Pentru postul de îngrijitor:

-Proba practică în data de 13.06.2024, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 19.06.2024, ora 10.00,

Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:

-Proba scrisă în data de 13.06.2024, ora 09.00,
-Proba interviu în data de 19.06.2024, ora 09.00,

Articolul 35

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.

2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Anunțul, regulamentul, bibliografia, tematica, fișa postului este afişată la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța şi pe site-ul unităţii, www.balnear.net

Relaţii suplimentare se obțin la Compartimentul Resurse Umane-Salarizare – sediul administrativ din strada Mircea cel Bătrân nr. 2 Mangalia, jud. Constanța, etaj 1, telefon 0749123103 .


Citește și:

Undă verde de la APM Constanța pentru reabilitarea, consolidarea, modernizarea și extinderea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” angajează analist. Iată ce trebuie să faci

12 Jun 2024 449

Unitatea Militară 02003 Constanța angajează contabil. Detalii

10 Jun 2024 508

Posturi libere la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa!

08 Jun 2024 949

Angajări Constanța Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

07 Jun 2024 723

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța angajează ofițer. Detalii

07 Jun 2024 707

UM 01375 Constanța angajează. Detalii

07 Jun 2024 712

Grădiniţa „Amicii“ din Constanţa angajează. Ești interesat?

04 Jun 2024 1457

Angajări Constanța Primăria Năvodari scoate trei posturi din cadrul Direcției de Asistență Socială la concurs

03 Jun 2024 691

Angajări Constanța Posturi vacante la Ceronav. Iată care sunt

31 May 2024 7469

Angajări Post vacant la Centrul regional de transfuzii sanguine Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite?

31 May 2024 678

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială ,,Ioan Atanasiu” Lipnița

29 May 2024 699

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța angajează economist. Iată ce trebuie să faci

29 May 2024 1372

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

29 May 2024 756

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială ,,Ioan Atanasiu” Lipnița

28 May 2024 628

Angajări Constanța Post vacant la Serviciul Public de Gospodărie Comunală Techirghiol

28 May 2024 620