Angajări Constanța Primăria Comunei Agigea angajează. Detalii

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Comuna Agigea - Primăria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, respectiv inspector de specialitate, gradul debutant, Compartiment Administrativ și gestiune – 1 post.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare:


– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe administrative.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Agigea, Str. Bujorului nr.11, conform calendarului următor:


– proba scrisă – 10.05.2024, ora 10.00
– interviul – 14.05.2024, ora 14.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv de la data de 10.04.2024 până la data de 23.04.2024, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Agigea, Str. Bujorului nr.11, Agigea, Compartiment Resurse Umane-Salarizare.

Selecţia dosarelor se face în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.

Notarea probei scrise se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării acesteia.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul Primăriei Comunei Agigea şi pe pagina de internet www.primaria-agigea.ro, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul Primăriei Comunei Agigea şi pe pagina de internet www.primaria-agigea.ro, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei Comunei Agigea şi pe pagina de internet www.primaria-agigea.ro, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis“ sau „respins“.

Conform prevederilor art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate   cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie și tematică:

1. Constituţia României, republicată, cu tematica integral;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica:
Partea III – Administraţia publică locală, Titlul V – Autorităţile administraţiei publice locale – Cap. I, Cap. II, Cap. IV și Cap. VIII,
Partea VI – TITLUL III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Partea VII – Răspunderea administrativă;
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica integral.;
4. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica integral;
5. Legea nr.53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Titlul II – Contractul individual de muncă și Titlul III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunerea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica integral;
7. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu tematica Anexa nr. 2 – Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
8. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica integral.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primăriei Comunei Agigea, Str. Bujorului nr.11, Agigea, telefon 0241-738172, fax 0241-738178, resurseumane@primaria-agigea.ro, persoana de contact Șerif Sibel – inspector, clasa I, grad profesional superior.


Citește și:
Locuri de muncă Constanța: Școala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”, Medgidia, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea angajează. Iată ce trebuie să știi

08 Mar 2024 933

Spitalul Judeţean angajează şefi de secţie

26 Nov 2016 3949

Post vacant la Primăria Agigea

14 Nov 2016 3085

Spitalul Judeţean Constanta a scos la concurs 21 de posturi vacante

25 Oct 2015 3704

Primăria Comunei Agigea caută un bibliotecar

13 Oct 2015 3559

Clubul Sportiv Agigea caută director

15 Sep 2015 1249

Unitatea de Asistenţă-Medico Socială din Agigea are nevoie de contabil

28 Aug 2015 2179

Primăria Comunei Agigea caută poliţist local și inspector

13 Mar 2015 1860