Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs mai multe posturi vacante la centrele din județul Constanța

 În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, posturile vacante de personal contractual din cadrul structurii Sezonieri centre/baze de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă, astfel:
 • la Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Meridian” Mamaia :
  • 10 posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 510 – 510/i;
  • 2 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire hotel, poz. 511 și 511/a;
  • 18 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 732 – 732/q;
  • 7 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 733 – 733/f;
  • 1 post de bufetier (barman), poz. 734;
  • 10 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 735 – 735/i;
 • la Baza de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Piersicul” Neptun:
  • 2 posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 510/j și 510/k;
  • 1 post de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poz. 511/b;
  • 3 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 732/r – 732/t;
  • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 733/g și 733/h;
  • 2 posturi de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 735/j și 735/k.
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor sus-menţionate candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:


 Condiţii generale
 • au cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • sunt declarați apt medical şi apt psihologic.
Condiţii specifice:

Pentru posturile de muncitor calificat IV – I (ospătar):
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • au curs/calificare în meseria de ospătar;
 • nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate.
Pentru posturile de muncitor calificat IV – I (bucătar):
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • au curs/calificare în meseria de bucătar;
 • nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate.
Pentru postul de bufetier (barman):
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • au curs/calificare în meseria de barman/bufetier/lucrător în alimentație publică;
 • nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate.
Pentru posturile de muncitor necalificat II – I – deservire restaurant:
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • nu se solicită vechime în muncă.
Pentru posturile de îngrijitor (cameristă):
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • nu se solicită vechime în muncă.
Pentru posturile de muncitor necalificat II – I – deservire hotel:
 • sunt absolvenți de studii gimnaziale;
 • nu se solicită vechime în muncă.
Încadrarea în trepte profesionale se va face în funcţie de vechimea în specialitate/meserie, raportată la prevederile fişelor posturilor.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacității  de muncă ”Meridian” – Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meridian), jud. Constanța, până la data de 03.04.2024, ora 1600, dosar care va conţine următoarele documente:
 1. formular de înscriere la concurs şi curriculum vitae model comun european (conform modelelor ataşate prezentului anunţ de concurs);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diplomă de absolvire studii solicitate și, după caz, foaie matricolă și calificări în meserie/cursuri însoţite de suplimentul descriptiv, etc.);
 6. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform anexei atașate prezentului anunţ de concurs);
 7. copia livretului militar, dacă este cazul;
 8. certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar / declaraţie pe propria răspundere privind antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. o fotografie color 9×12;
 11. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor ataşate prezentului anunţ de concurs);
 12. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului ataşat prezentului anunţ de concurs).
La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod numeric pentru identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.

Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în ziua de 03.04.2024, în vederea verificării conformităţii şi certificării de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Documentele depuse în copie legalizată, nu mai necesită prezentarea originalelor.

ATENȚIE!
 • înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat, exclusiv la sediul Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Meridian” – Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meridian), jud. Constanța;
 • documentele transmise prin alte mijloace decât – personal, de către candidat la sediul centrului, nu vor fi luate în considerare;
 • nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
Concursurile constau în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de concurs;
 2. proba practică;
 3. interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacității  de muncă ”Meridian” – Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meridian), județul Constanța, iar rezultatele fiecărei etape se vor afişa la locul de desfăşurare al acestora, precum şi prin portalul HUB de servicii publice, la adresa: https://hub.mai.gov.ro.

 
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR
 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 03.04.2024, ora 16.00
 • Selecţia dosarelor de concurs: 04-05.04.2024
Afişare rezultate selecţie: 08.04.2024
Depunere contestaţii: 09.04.2024
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii:10.04.2024
 
 • Proba practică: 14.05.2024
Orele de desfăşurare a probei:
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar) – ora 0900
 • pentru posturile de îngrijitor (cameristă) – ora 0900
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar)-  ora 1300
 • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire hotel – ora 1300
 • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant – ora 1500
 • pentru postul de bufetier (barman) – ora 1500
Afişare rezultate: 15.05.2024
Depunere contestaţii: 16.05.2024
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final proba: 17.05.2024
 
 • Interviul: 20.05.2024
Orele de desfăşurare a probei:
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar) ora 0900
 • pentru posturile de îngrijitor (cameristă)-  ora 0900
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) – ora 1300
 • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire hotel – ora 1300
 • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant –  ora 1500
 • pentru postul de bufetier (barman) – ora 1500
Afişare rezultate:                                                           21.05.2024
Depunere contestaţii:                                                     22.05.2024
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă:           23.05.2024
Afişare rezultat final concurs:                                        24.05.2024
 
Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia asigurare logistică integrată a candidaţilor declaraţi ”admis” la concurs nu se va face fără fişa de aptitudine în muncă eliberată pentru aceștia de medicul specialist de medicina muncii din structura competentă de medicina muncii la care este arondată Direcţia Asigurare Logistică Integrată, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a organizat concurs.
 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000 – 1500, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 – Serviciul resurse umane al Direcţiei asigurare logistică integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr. 3 sector 5, prin portalul HUB de servicii publice, la adresa: https://hub.mai.gov.ro sau de la sediul Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacității  de muncă ”Meridian” – Mamaia, jud. Constanţa.Citește și:

Grădinița cu Program Prelungit „Mugurel” Constanța angajeză. Iată postul vacant
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.