CAS Constanța a deschis sesiune de contractare pentru toate tipurile de asistență medicală

Începând cu 1 Iulie 2023, vor intra în vigoare mai multe acte normative care privesc sistemul de asigurări sociale de sănătate. Guvernul a aprobat recent HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și  Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.În acord cu prevederile acestor acte normative, instituția noastră a deschis astăzi, 06.06.2023, perioada de contractare pentru încheierea contractelor pentru toate tipurile de asistență medicală, care se desfășoară după următorul calendar: 

Perioada de transmitere a cererilor însoțite de documente conform opisului:
◊ 14.06.2023 – 16.06.2023
·         Perioada de evaluare și verificare a documentelor:
◊ 19.06.2023 – 21.06.2023
·         Data afișării furnizorilor respinși:
◊ 21.06.2023, ora 16.00
·         Data depunerii contestațiilor:
◊ 22.06.2023, ora 16.00
·         Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare:
◊ 23.06.2023, ora 14.00
·            Perioada de întocmire și semnare a contractelor: 
◊ 26.06.2023 – 30.06.2023
·            Data limită de finalizare a procesului de contractare:
◊ 30.06.2023

 
Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală se regăsesc pe site-ul instituției http://cas.cnas.ro/casct, la secțiunea “ Informații pentru furnizori”.
Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care doresc să intre în relație contractuală cu CAS Constanța, contractele pentru anul 2023 se încheie pentru perioada 01.07.2023 - 31.12.2023. Activitatea se va desfașura conform prevederilor art. 197 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru.

 
Documentele necesare încheierii contractelor, se transmit numai în format electronic la adresele de e-mail comunicate, documente asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la incheierea contractelor, cu excepția documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată.
 
În continuare,  vă prezentăm câteva dintre noutățile pe care le conține Contractul-cadru, cu relevanță pentru asigurați:
 
În asistența medicală primară se creează cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi se introduc noi instrumente în vederea realizării consultaţiilor preventive pentru persoanele cu vârsta între 40 şi 60 ani (riscograme pentru depistarea precoce a posibilității dezvoltării de boli cardio-vasculare, cerebro-vasculare, oncologice, a diabetului, a bolii cronice de rinichi, precum și pentru evaluarea sănătății mintale şi reproductive) şi pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani (evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinenţă urinară, evaluarea sănătății mintale, a riscului de demenţă şi depresie).

Adulţii cu vârsta între 18 şi 39 de ani vor beneficia anual de consultațiile de prevenție. Tot în scopul consolidării prevenţiei, medicii de familie vor recomanda o paletă mai largă de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații.

Mecanismul de finanțare în asistența medicală primară a fost modificat, astfel încât prin schimbarea ponderii plății per capita și pe servicii, de la 50%-50% la 35%-65%, s-a creat posibilitatea introducerii de noi servicii de prevenție de care vor beneficia mai mulți asigurați, din grupe de vârstă mai numeroase decât în prezent.

De asemenea, prin noul Contract-cadru se reglementează pentru prima dată plata în funcție de performanță, medicina de familie fiind primul segment de asistență medicală pentru care se alocă o sumă din bugetul FNUASS în acest scop.

Se introduc noi măsuri în scopul reducerii disparităților dintre mediul rural și cel urban în privința accesului la servicii medicale, prin crearea de stimulente în scopul atragerii medicilor de familie în zonele rurale slab acoperite/neacoperite cu asistenţă medicală primară.
Astfel, medicul care va alege să îşi desfăşoare activitatea într-o localitate din mediul rural va avea o bonificaţie de 50% față de veniturile pe care ar putea să le obțină în mod similar în mediul urban, sau de 100% dacă în localitate nu există nici un alt medic de familie/punct de lucru.

Pe lângă dezvoltarea serviciilor preventive pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie, se introduc noi servicii diagnostice și terapeutice, cum ar fi: recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifică o sarcină, efectuarea testului Frax – utilizat pentru calculul riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză, efectuarea de tratamente intravenoase cu injectomat, imobilizarea unei fracturi, tratamentul entorselor și luxațiilor, spălătura gastrică, etc.

Pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare tratării pacienților, medicii de familie vor consemna în biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului, la care poate fi transmisă electronic scrisoarea medicală de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum și rezultatul analizelor/investigațiilor paraclinice, după caz.

 
În asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate pachetele de servicii diagnostice şi terapeutice se extind, prin introducerea de noi servicii, dintre care exemplificăm:
 • descărcarea și interpretarea rapoartelor specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diabetului zaharat (dispozitive de monitorizare glicemică continuă, sisteme de infuzie subcutanată a insulinei – pompe de insulină, aplicații de monitorizare a valorilor glicemice) – specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli nutriție;
 • tomografia în coerență optică – specialitatea oftalmologie;
 • extracția dispozitivului intrauterin – specialitatea obstetrică – ginecologie;
 • tratamentul tumorilor exulcerate, suprainfectate, îngrijire complicații stome, fistule tumorale, tratamentul limfedemului – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri paliative;
 • uroflowmetria – specialitatea urologie;
 • imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată – specialitatea alergologie şi imunologie clinică;
 • puncție biopsie mamară ghidată ecografic – efectuată de medici cu specialitatea chirurgie generala, obstetrică-ginecologie, oncologie medicală cu atestat/competență în senologie imagistică, radioterapie cu atestat/competență în senologie imagistică.
 
Totodată, se extinde lista serviciilor medicale în scop diagnostic-caz cu servicii acordate pacientelor pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

Se extinde lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, incluzând și hemofilia, talasemia, sifilisul (genital primar și secundar al pielii și mucoaselor), HIV/SIDA, dermatita atopică, deficitul congenital de factor VII, trombastenia Glanzmann, hemipareze, parapareze și tetrapareze indiferent de etiologie.
 
În asistența medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare, pentru pacienții cu diagnostic confirmat de accident vascular cerebral (în primele 4 luni de la AVC), pentru cei cu paralizie cerebrală, pentru pacientele cu limfedem după excizia ganglionară şi pentru cele cu anexectomie, precum și pentru marii arși (în primele 4 luni de la externare) se vor putea deconta servicii pentru o perioadă dublă decât până acum (maximum 42 zile pe an/asigurat). Această perioadă va putea fi împărțită în două fracțiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare, în funcție de afecțiunea de bază.

În asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu se extinde semnificativ pachetul de analize şi investigaţii și se introduce posibilitatea furnizorilor de a  încheia contract cu casa de asigurări de sănătate pentru punctele de recoltare mobile.
Noi analize de laborator decontate:
 • transferină serică;
 • alfa amilază;
 • lipază;
 • lactatohidrogenaza (LDH);
 • rezervă alcalină ( determinarea bicarbonatului seric);
 • vitamina B 12;
 • acid folic;
 • raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană.
 
Investigațiile de microbiologie au fost revizuite conform observațiilor Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătății, introducându-se totodată noi investigații precum examenul din secreții vaginale, respectiv din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare.

Noile servicii medicale de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară decontate sunt:
 • mamografie cu tomosinteză unilaterală și mamografie cu tomosinteză bilaterală (investigații ce pot fi recomandate pentru monitorizarea pacientelor cu cancer de sân);
 • mamografie digitală 2D;
 • tomografie dentară CBCT mandibulară, maxilară, respectiv bimaxilară;
 • ecografie musculoscheletală;
 • ecografie cutanată;
 • ecografie a aparatului urinar/genital masculin;
 • ecocardiografie de efort;
 • RMN șold – articulație coxo-femurală nativ și cu substanță de contrast;
 • RMN whole-body;
 • limfoscintigrafie planară.
Se reglementează posibilitatea decontării peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate atât a analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, cât și a celor pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii.
Laboratoarele vor putea transmite medicului curant prin poșta electronică rezultatul analizelor şi investigaţiilor paraclinice.
 
În asistența medicală dentară se introduce un nou serviciu decontat, detartraj cu ultrasunete și periaj profesional, care se efectuează pentru toată dantura, un asigurat putând beneficia anual de un astfel de serviciu.

Pe lista investigațiilor imagistice ce pot fi efectuate de medicii stomatologi se adaugă și tomografiile dentare CBCT.

Totodată, valoarea orientativă lunară de contract crește cu 50% față de cea din prezent, pentru mediul rural aplicându-se încă o majorare cu 50% (ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei în mediul urban, respectiv 9.000 lei în mediul rural, pentru un program de lucru de 3 ore/zi).
 
În asistenţa medicală spitalicească se extind listele serviciilor medicale care pot fi acordate în regim de spitalizare de zi cu peste 100 de servicii noi și se introduce condiţia ca unităţile să asigure un program în spitalizare de zi de minimum 5 zile/săptămână şi de 7 ore/zi acoperit de prezenţa a cel puţin unui medic de specialitate.

Contravaloarea serviciilor de cazare solicitate persoanelor asigurate de unităţile sanitare cu paturi nu va putea depăși 300 de lei/zi.
 
Pentru îngrijirile medicale și paliative la domiciliu se reglementează posibilitatea acordării acestora la locația declarată de persoana asigurată, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luată aceasta în evidență.

De asemenea, se introduc servicii noi şi crește de la 90 la 180 de zile perioada pentru care asiguraţii cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu.
Noile servicii:
 • logopedie individuală;
 • masajul limfedemului;
 • evaluarea manuală a fecaloamelor;
 • recoltarea produselor biologice (sânge, urină, materii fecale).
 •  
Se introduc, de asemenea, noi activități de transport sanitar neasistat:
 • transportul de la și la domiciliu al bolnavilor oncologici nedeplasabili cu propriile forțe pentru efectuarea radioterapiei sau chimioterapiei, inclusiv în alt județ;
 • transportul de la și la domiciliu al bolnavilor nedeplasabili cu propriile forțe pentru administrarea parenterală a unor medicamente sub supraveghere specială, precum și pentru administrarea nutriției parenterale, inclusiv în alt județ;
 • transportul la externare al pacienților post-transplant nedeplasabili cu propriile forțe, inclusiv în alt județ.
 
La dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, pentru reducerea birocrației, se elimină taloanele lunare pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical, iar durata prescripțiilor medicale pentru dispozitivele necesare pacienților cu unele afecțiuni ireversibile sau cu încadrare în grad de handicap accentuat ori grav definitiv va fi nelimitată.
De asemenea, în pachetul de bază se introduc noi dispozitive medicale, printre care menţionăm: manșoanele compresive pentru asiguratele care au suferit intervenţii chirurgicale oncologice, fotoliul rulant activ, dispozitivul de asistare a tusei, orteza craniană.
Modelul de scrisoare medicală utilizată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost completat cu atenționarea că nerespectarea obligației medicului de specialitate din ambulatoriul clinic de specialitate sau din spital de a iniția tratamentul prin prescrierea primei reţete pentru medicamente compensate, astfel cum este prevăzut în protocoalele terapeutice, precum și de a elibera prescripția medicală/bilete de trimitere/concediu medical/recomandări pentru îngrijiri la domiciliu/prescripții pentru dispozitive medicale, în fiecare caz pentru care este necesar, se sancționează potrivit contractului încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.
Pentru medicamentele compensate se introduc noi reglementări privind prescrierea biosimilarelor, atât la inițierea tratamentului, cât și la continuarea acestuia, precum şi obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice.

Citește și:

CAS Constanța a deschis perioada de contractare pentru Asistența medicală îngrijiri medicale la domiciliu

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Știri Constanța UPDATE. Incendiu la o casă din Valu lui Traian!

26 Feb 2024 803

Primăria comunei Cuza Vodă, județul Constanța va elabora un PUZ pentru loturi de case

23 Feb 2024 519

VIDEO Un tânăr mascat, filmat când intra într-o casă din Constanța! Percheziții

21 Feb 2024 1683

Știri Constanța azi Arde o casă în Cogealac!

20 Feb 2024 596

Licitații publice Consultanții de casă ai Primăriei Constanța au câștigat un nou contract! (DOCUMENT)

16 Feb 2024 677

Firma CAS Constanța SA va fi dizolvată! Decizia, adoptată în Adunarea Generală

15 Feb 2024 505

Știri din Constanța O casă, cuprinsă de flăcări la Murfatlar

15 Feb 2024 813

Știri Constanța UPDATE. Incendiu la un apartament din Constanța!

12 Feb 2024 1744

Ministerul Apărării vrea cimitir militar la Constanța, de 3000 de locuri, între Metro 2 și BCCO! Se caută firmă pentru întocmirea actelor (DOCUMENT)

11 Feb 2024 1965

Incendiu la o locuință de pe strada Ion Adam din Constanța! Mai multe persoane evacuate

10 Feb 2024 1001

Știri Constanța UPDATE. Arde o casă în Negru Vodă!

09 Feb 2024 1081

Știri Constanța azi UPDATE. Incendiu la o casă din Medgidia! (FOTO+VIDEO)

06 Feb 2024 1551

UPDATE. Știri Constanța Liniile 2-43, 43C, 43M și 5-40, deviate din cauza unui incendiu la o casă părăsită

06 Feb 2024 1052

UPDATE Incendiu la o casă părăsită din Constanța. Intervin pompierii (GALERIE FOTO + VIDEO)

06 Feb 2024 957

Cel mai mic nou născut de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa a plecat astăzi, sănătos, acasă

01 Feb 2024 1035