Constanța Consilierul județean Gianina Ionela Topolov, găsit în incompatibilitate de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 aleși locali, printre care un consilier județean din cadrul CJ Constanța.

Este vorba despre TOPOLOV GIANINA IONELA, Consilier județean în cadrul C.J. Constanța care a fost găsită în incompatibilitate. 

 

Potrivit ANI, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, societatea comercială în cadrul căreia aceasta a deținut calitatea de asociat, a încheiat trei acorduri-cadru de servicii în valoare totală de 16.568.628 Lei cu două instituții aflate în subordinea C.J. Constanța, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

Contactată telefonic de echipa ZIUA de Constanța, Gianina Topolov nu a oferit un punct de vedere, însă a precizat că va face cele necesare pentru a se apăra. Totodată, consilierul județean a mai precizat că va oferi și un punct de vedere oficial în zilele care urmează.

Mihai Lupu, președintele CJ Constanța, a precizat pentru ZIUA de Constanța că „Lucrurile vor fi analizate, cu certitudine. Este o interpretare a legii și vom vedea ce va fi când se va termina. Au mai fost cazuri când în instanță au fost declarați compatibili”, a precizat Mihai Lupu.


Gianina Ionela Topolov a devenit consilier județean în 2018. Aceasta l-a înlocuit pe vicepreşedintele PNL de la acea vreme, George Muhscină, care demisionase din calitatea de consilier.
 
La acel moment, Topolov nota în declaraţia de avere, că este director la SC Snow Clean SRL şi asociat la SC BCA Prefab SRL, alături de Romeo Hanți. (n.r. între timp, Topolov susține că a renunțat și la această afacere).
 
Împreună cu familia, deţinea un teren intravilan, dobândit în 2006, două apartamente în municipiul Constanţa, dar şi două autoturisme, marcă internaţională.


 
În 2015 a înstrăinat către EMSI SRL un teren contra sumei de 203.234 de lei, dar şi un imobil în valoare de 20.000 de lei.

În declarația de avere din 2020, la început de mandat, consilierul județean Ionela Gianina Topolov declara că deţine un teren intravilan în Cumpăna, de 489 metri pătraţi, şi trei apartamente în Constanţa.

Mai are un autoturism Hyundai 130, bijuterii în valoare de 6.000 de euro.
 
De asemenea a mai avut un autoturism pe care l-a vândut şi de pe urma căruia a câştigat 5.200 euro.

Topolov a mai declarat și un card bancar, acţiuni şi împrumuturi în valoare de 50.411 lei şi 4.633 de euro, dar și datorii în valoare de 84.750 euro către Banca Transilvania. În ultimul an fiscal 2020, a avut un venit de 131.757 lei, vezi secțiunea “documente”.

În ultima declarație de avere a consilierului Gianina Topolov, apar și dividentele de la Snow Clean dar și salariul în calitate de economist-șef al firmei de aproximativ 89.000 lei aferenți anului 2021.

În plus din aceeași declarație de avere, aflăm că și soțul alesului județean este șef secție la Regia de Drumuri și Poduri Constanța, de unde în 2021 a încasat un salariu de 77.732 lei, vezi secțiunea „documente".
 
Reamintim că în 2019, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa atribuia un acord-cadru pe 24 de lui pentru servicii de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale din cadrul unităţii spitaliceşti.
 
Valoarea acordului-cadru era cuprinsă între minimum 3.360.000 de lei şi maximum 4.452.000 de lei, ce corespunde unor cantităţi cuprinse între 960.000 kg şi 1.272.000 kg.
 

Firma câştigătoare era Snow Clean SRL


Pe atunci, asociaţi în firmă erau Gianina Ionela Topolov (consilier judeţean din partea PNL), cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 4%, Gheorghe Costea, cu o cotă de participare de 33,34% şi Iuliana Itu, cu o cotă de participare de 62,66%.


 

Incompatibili și la Tulcea
 

De asemenea, printre cei anchetați de ANI este și HUBATI TUDOR, Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Sulina, Jud.Tulcea găsit în incompatibilitate. 
 
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 noiembrie 2017, întrucât deține și exercită simultan atât funcția de consilier local cât și cea de director general adjunct în cadrul unei regii autonome aflate sub autoritatea consiliului judeţean, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
POPA CRISTINA, Consilier local în cadrul C.L.  al Com. I.C. Brătianu, Jud. Tulcea  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Com. I.C. Brătianu privind acordarea unor suprafețe de teren arabil extravilan, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, în perioada cât lucrează în localitatea I.C. Brătianu.
 
În calitate de cadru didactic în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din comuna I.C. Brătianu, persoana evaluată s-a regăsit la pct. 8 în lista din Anexa nr. 1 la Hotărârea C.L. în care sunt menționate nominal persoanele cărora li se va acorda teren.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

BIRO LEVENTE MIHAI, Consilier local  în cadrul  C.L.  al Com. Șona, Jud. Alba INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2020 – 2022, întrucât societatea comercială în cadrul căreia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a desfășurat operațiuni comerciale cu Primăria comunei Șona în baza cărora s-au emis mai multe facturi fiscale a căror valoare totală este de 9.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003.
 
DUMBRAVĂ PETRU, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com.  Mișca, Jud. Arad CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – 2024) a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind aprobarea închirierii pășunii comunale către crescătorii de animale persoane fizice și juridice de pe raza comunei Mișca, iar ulterior a încheiat un contract de închiriere pășune pe o perioadă de 1 an cu Primăria comunei Mișca.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COZEA MARINELA CORINA și POPA CRISTINA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
-       art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”
 
-       art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”
 
-       art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.” 
 
 
-       art. 228, alin. (1), lit. a) și d) și alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. d) o altă autoritate din care face parte. (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.”
 
-       art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean.”
 
-       art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „(...) consilierii judeţeni care au (...) calitatea de (...) asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (...) nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, (...) cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (...).”
 
-       art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 , potrivit căruia  „(...) funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6)”.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)”.
 
„Persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. 

 
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


Citește și:

Snow Clean, afaceri cu bani publici! Consiliera PNL Gianina Topolov și-a cesionat acțiunile administratorului RAJDP, Adrian Labeș a cărui soție lucrează în Consiliu Județean Constanța (DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministrul Adrian-Ioan Veștea ”Fondurile europene contribuie la implementarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor”

05 Dec 2023 259

Fostul vicepreşedinte al ANAF Şerban Pop scapă de închisoare. Ce a decis Instanța Supremă

05 Dec 2023 337

ANRE a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 37,15 milioane de lei anul trecut

05 Dec 2023 342

Tânăr atacat și înjunghiat la un patinoar din Ploiești. Suspecții, trei adolescenți, reținuți pentru 30 de zile

05 Dec 2023 367

CSM Constanța Volei Cea mai mică jucătoare din lotul senioarelor, Bianca Cucu, a împlinit 13 ani. Fără frică și contra CSO Voluntari! (GALERIE FOTO)

05 Dec 2023 419

CNAIR a scos la licitație contracte pentru concesionarea de parcări și spații de servicii. Este vizată A4 care traversează județul Constanța

05 Dec 2023 443

In memoriam Ion Mincu, arhitectul care a elaborat planurile pentru restaurarea Catedralei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Constanța

05 Dec 2023 375

Euro 2023 Otopeni Înotătorii CSM Constanța, evoluție remarcabilă în ștafeta de 4x50 m liber. Finaliști, cu record național!

05 Dec 2023 542

Constanța Trei tineri reținuți pentru tâlhărie calificată! Ce au furat din casa unei persoane

05 Dec 2023 365

Polițiști și jandarmi amenințați cu motofierăstrăul de un bărbat la Medgidia. Suspectul, reținut

05 Dec 2023 355

Accident rutier pe DJ 228 A în județul Constanța! Implicată o mașină neînmatriculată! Șoferul, reținut

05 Dec 2023 376

IPJ AradBărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Arad

05 Dec 2023 233

Birourile vamale de frontieră vor fi dotate cu sisteme de scanare cu raze X pentru inspectarea mărfurilor care intră în țară

05 Dec 2023 383

IPJ ArgeșReținuți de polițiști

05 Dec 2023 199

#ConstanțaEsteBine 5 decembrie 2023. La mulți ani tuturor copiilor, de toate vârstele, de Sărbătoarea lui Moș Nicolae

05 Dec 2023 346