Sedinte consiliu

Consiliul Local Mangalia, convocat în şedinţă. 46 de proiecte pe ordinea de zi (document)

Consiliul Local al Municipiului Mangalia este convocat, astăzi, în şedinţă ordinară, începând cu ora 17.00. Pe ordinea de zi sunt 48 de proiecte de hotărâre, iniţiate de primarul Cristian Radu.
  
Ordinea de zi:
 

1.          Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 22.09.2016;
 
2.          Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni;
Iniţiator – Primar
 
3.          Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statelor de funcţii, planului de ocupare a funcţiilor publice ale aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor şi Complexului Cultural Callatis Mangalia;
Iniţiator – Primar
 
4.          Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; Iniţiator - Primar
 
5.          Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 23 din 17.08.2016; Iniţiator - Primar
 
6.          Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia; Iniţiator - Primar
 
7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii "înţelegerii de Cooperare" între Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa din România şi Oraşul Ortaca, Provincia Mugla din Republica Turcia şi acordul pentru deplasarea unei delegaţii în Ortaca; Iniţiator - Primar
 
8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii "înţelegerii de Cooperare" între Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa din România şi Oraşul Beylikduzii, Provincia Istanbul din Republica Turcia şi acordul pentru deplasarea unei delegaţii în Beylikduzii; Iniţiator - Primar
 
9.          Proiect de hotărâre privind modificarea duratei contractului de muncă din perioada determinată în perioada nedeterminată pentru posturile de consilier (director) şi referent (agent de turism), din cadrul Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică din Staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter şi Saturn; Iniţiator - Primar
 
10.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de administrare al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
Iniţiator – Primar
 
11.          Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
Iniţiator – Primar
 
12.          Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ai membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. GOLDTEM MANGALIA S.A., pentru anul 2016;
Iniţiator – Primar
 
13.          Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 31.03.2014; Iniţiator - Primar
 
14.          Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Mangalia; Iniţiator – Primar
 
15.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 592mp situat în Municipiul Mangalia, Str. George Călinescu, nr. 1, Jud. Constanţa către Nica Adrian; Iniţiator – Primar
 
16.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1002mp situat în situat în Municipiul Mangalia, Staţiunea Venus - zona limitrofă de est Lacul Razelm, către S.C. Club Razelm S.R.L. Iniţiator – Primar
 
17.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 300mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Gheorghe Neţoi, Nr. 44, Lotizare D, Lot. 10, jud. Constanţa, către Urstem Sasine; Iniţiator – Primar
 
18.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 336mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Moldovei, Nr. 24, jud. Constanţa, către Popa Elena; Iniţiator – Primar
 
19.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 80mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Negru Vodă, nr. 3 - extindere, jud. Constanţa, către Bugu Ioana, Atanasiu Ana şi Melinte Lenuţa; Iniţiator – Primar
 
20.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 308mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Gheorghe Neţoi, Nr. 51, Lotizarea D, Lot. 5, Jud. Constanţa, către Gotu Milica; Iniţiator – Primar
 
21.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 420mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Oituz, nr. 118 către S.C. I&M Polux S.R.L.; Iniţiator – Primar
 
22.          Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 35mp situat în Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei, Nr. 36, Bl. B3, Ap. 20 - extindere, Jud. Constanţa, către Niculescu Marian şi Niculescu Maria; Iniţiator – Primar
 
23.          Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 34mp situat în Municipiul Mangalia, Staţiunea Jupiter, Str. Brindisi, Nr. 20 - extindere, beneficiari Munteanu Dorel şi Damminger (fostă Munteanu) Daniela Iuliana; Iniţiator – Primar
 
24.          Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 169mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Titu Maiorescu, nr. 40 - extindere, jud. Constanţa, beneficiar Simion Marinela; Iniţiator – Primar
 
25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 17mp situat în Municipiul Mangalia, Aleea Farului, Nr. 8, Bl. H6, Sc. B, Ap. 23, judeţul
Constanţa - beneficiar Năstase Pavel Adrian; Iniţiator – Primar
 
26.          Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 30mp situat în Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei, B. C3, Sc. A - teren vest, judeţul Constanţa - beneficiar Săftoiu Adrian Nicu; Iniţiator – Primar
 
27.          Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 54mp situat în Municipiul Mangalia, Str. T.S. Săveanu, nr. 4A, judeţul Constanta - beneficiar S.C ICLEAN PENE S.R.L.; Iniţiator – Primar
 
28.          Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 6mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ion Creangă, Nr. 9, Bl. C12, Sc. B, Ap. 24, parter, judeţul Constanţa - beneficiar Manghiuc Turodiţă; Iniţiator – Primar
 
29.          Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 53mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Vasile Pîrvan, Nr. 17, judeţul Constanţa - beneficiari BUDA M1HAI ŞI BUDA MARIOARA-MIOARA; Iniţiator – Primar
 
30.          Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 22680 din 11.05.2016, beneficiar S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.; Iniţiator – Primar
 
31.          Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar şi a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcţiune (inclusiv dezmembrare), valorificare şi/sau casare, după caz, aparţinând domeniului public al Municipiului şi aflate în folosinţă gratuită de către S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.; Iniţiator – Primar
 
32.          Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru terenul concesionat prin H.C.L. nr. 78/04.04.2016, în suprafaţă de 793mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Portului, Nr. 65, jud. Constanţa, beneficiar S.C. Amiral Sea Beach S.R.L.; Iniţiator – Primar
 
33.          Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea realizării investiţiei: - "Construire spaţii comerciale cu destinaţia de pompe funebre şi florării - servicii funerare"; Iniţiator – Primar
 
34.          Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi uzufruct în favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea pentru bunul mobil Post de Transformare PTM-31; Iniţiator – Primar
 
3 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 9602/21.09.1999, beneficiar Barcan Adrian Claudiu; Iniţiator – Primar
 
36.          Proiect       de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 10723 din 09.06.2000, beneficiar S.C. MACOB IMPEX S.R.L., la solicitarea petentului; Iniţiator – Primar
 
37.          Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 90/18.07.2006, beneficiari Dumbravă Niculae şi Eleonora; Iniţiator – Primar
 
38.          Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 500mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. George Coşbuc, nr. 22, jud. Constanţa, doamnei Nadă (fostă Obaciu) Mihaela, la solicitarea petentei; Iniţiator – Primar
 
39.          Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 826mp, situat în Municipiul Mangalia Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 8, beneficiar Costea Ovidiu Dan; Iniţiator – Primar
 
40.          Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a terenurilor curţi aparţinând domeniului privat al Municipiului Mangalia, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi; Iniţiator – Primar
 
41.          Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele realizate prin programele de construire de locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, situate în Mangalia, str. Ion Budai Deleanu nr. 15,17,19 - blocurile OD1, OD2 şi OD3; Iniţiator – Primar
 
42.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent P.U.Z. "Locuinţă P+2E, anexe gospodăreşti şi împrejmuire teren", Str. Petru Maior, Nr. 22A, Municipiul Mangalia; Iniţiator – Primar
 
43.          Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru racordarea la sistemul de gaze a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 27, judeţul Constanţa, în suprafaţă de 73mp, transmis în folosinţă gratuită Protoieriei Callatis; Iniţiator – Primar
 
44.          Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia în vederea intervenirii asupra domeniului public, în vederea racordării la reţeaua de canalizare a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Dobrogei, Nr. 15, Lotizarea A, Lot. 318, jud. Constanţa; Iniţiator – Primar
 
45.          Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului de proprietate nr. 43/22.01.1983; Iniţiator – Primar
 
46.          Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeţei ce face obiectul contractului de concesiune nr. 141 din 09.08.1999, beneficiar S.C. LUCKY L&C S.R.L., conform măsurătorilor cadastrale; Iniţiator – Primar
 
47.          Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 2791/10.09.2008, beneficiar Cioclu Teodora; Iniţiator – Primar
 
48.          Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Mangalia nr. 272 din 31.04.2013; Iniţiator – Primar
 
49.          Diverse.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Curtea de Conturi a trimis speţa şi la Parchet Fostul primar Urdea, dat în judecată de actualul primar şi de Consiliul Local Limanu

31 Jan 2018 747

Tribunalul Constanţa a anulat parţial o hotărâre a Consiliului Local Mangalia. Ce taxe ar putea să dispară

16 Nov 2017 840

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6816

Un fost candidat la Consiliul Local Mangalia investeşte în imobiliare. Vrea o pensiune cu bani europeni

14 Mar 2017 1209

Consilierii din Mangalia sunt de profesie contabili, jurişti şi ingineri (document)

10 Nov 2016 1101

Georgescu - „S-a corectat o mare nedreptate pentru localitatea noastră” Limanu a câștigat definitiv procesul cu Mangalia

18 Oct 2016 8971

Comunicat de presă Târg de toamnă, la Mangalia

04 Oct 2016 754

Consilierii PMP din CL Mangalia îi cer primarului, Radu Cristian, să prezinte Stategia de Dezvoltare Locală (document)

05 Sep 2016 1084

Asociația Operatorilor de Plajă „Litoral” s-a ocupat de salvamari și de posturile de prim-ajutor la Mangalia (documente)

30 Jun 2016 1349

Consilierii PSD luptă împotriva Mangalia

06 Apr 2016 575

Sume acordate de Consiliul Local Mangalia pentru sport și cultură. Citește, aici, procedura

27 Mar 2016 1020

CL Mangalia a votat taxele şi impozitele pe anul 2016

21 Dec 2015 836

Comunicat de presă Primăria Mangalia 16 Octombrie 2015

16 Oct 2015 782

Comunicat de presă Primăria Mangalia 16 Octombrie 2015

16 Oct 2015 855

Continuă procesul în care Zanfir Iorguș a fost chemat în instanță de Consiliul Local şi Primăria Mangalia

22 Jul 2015 1187

CL Mangalia a votat programul de evenimente pentru sezonul estival 2015

30 May 2015 868

O navă militară construită înainte de 1920 va deveni muzeu, la Mangalia

01 May 2015 792

Sistem de supraveghere video, la Mangalia

07 Apr 2015 658

Proiectul Parcului Evergreen, aprobat de CL Mangalia

15 Feb 2015 751

Zanfir Iorguș, chemat în instanță de Consiliul Local și Primăria Mangalia

24 Dec 2014 1455

La scurt timp de la migrația în PSD Zanfir Iorguș chemat în instanță de Consiliul Local și Primăria Mangalia

18 Oct 2014 1258

Editorial Locul lui Iorguş este în PSD

11 Oct 2014 1907

Litoral TVAdrenalină pentru toate vârstele, la Neptun

18 Sep 2014 1524

Ginerele consilierului Vasile Olan, de la Mangalia Mihai Peniu, fiul cel mic al lui Paul Peniu, s-a dedicat agriculturii

03 Sep 2014 2916

Consilierii locali se întrunesc la Mangalia în şedinţă extraordinară

30 Jul 2014 913

Racordarea blocurilor cu sobe la reţeaua de gaze, dezbătută în şedinţa ordinară a CL Mangalia

01 Jul 2014 748

Carnavalul copiilor din Mangalia, la cea de-a doua ediţie

12 Jun 2014 730

Carnavalul Copiilor, la Mangalia

12 Jun 2014 2481

Eveniment organizat de Primăria Cumpăna Mâine se dă startul pentru Turul Dobrogei la Ciclism

11 Jun 2014 1289

Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, pe podium la Campionatul Naţional de Viteză în Coastă (galerie foto)

04 Jun 2014 1660

Emil Ghinea, medaliat cu bronz la Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

03 Jun 2014 864

Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, medaliat la Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

03 Jun 2014 1249

Fostele glorii intră pe gazon Sâmbătă, la Mangalia, se joacă un meci de old-boys Farul - Dinamo

03 Jun 2014 2952

Mangalia, în continuu proces de modernizare Consiliul Local a decis amplasarea unor noi indicatoare la intrarea în oraş

29 May 2014 1292

Consilierii locali din Mangalia participă, astăzi, la ședință extraordinară

27 May 2014 929

Parteneriat între Polaris M Holding și Consiliului Local Municipal Mangalia va beneficia de un sistem modern de colectare a deşeurilor

22 May 2014 1463

Şedinţă de îndată la Mangalia Protocol de colaborare între municipalitate şi Arhiepiscopia Tomisului

14 Apr 2014 1229

Şedinţă de Consiliu Local la Mangalia Tinerii din oraş îşi pot pregăti dosarele pentru ANL-uri

29 Mar 2014 35877

Consiliul Local Mangalia a majorat plafonul de acordare a ajutoarelor alimentare

03 Mar 2014 877

Dezbatere publică la Mangalia Ce prevede noul Regulament al activităţii agenţilor economici

25 Feb 2014 995

Taxele şi impozitele pe 2014 vor fi dezbătute miercuri într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Mangalia

24 Feb 2014 783

Simpozion la Muzeul Callatis 300 DE ANI DE LA MARTIRUL BRÂNCOVENILOR (galerie foto)

21 Feb 2014 1404

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Mangalia va fi concesionat

30 Jan 2014 1012

Consiliul Local Mangalia va dezbate, într-o şedinţă ordinară, preţul gigacaloriei

23 Jan 2014 933

CONSILIERII PSD MANGALIA AU LUAT INIȚIATIVA SCĂDERII PREȚULUI LA GIGACALORIE

23 Jan 2014 1011

Ajutor de minimis pentru agenţii economici din Mangalia

08 Jan 2014 805

Sportivii Mangaliei, premiaţi la Gala Laureaţilor Sportului 2013

22 Dec 2013 463

Mangalia și-a premiat performerii din sport

21 Dec 2013 1733

Consiliul Local Mangalia se reuneşte mâine într-o şedinţă ordinară

17 Dec 2013 875

Consiliul Local Mangalia a aprobat astăzi decontarea transportului personalului didactic

05 Dec 2013 731