Legi utile

Mare atenţie. A fost publicat Ordinul ministrului administrației și internelor privind menținerea ordinii și siguranței publice (document)

În Monitorul Oficial al României numărul 924/1.XI.2018 a fost publicat Ordinul nr. 118/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice precum şi Regulile de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică.
 
Actul normatic, pe care îl publicăm integral, este datat 26 octombrie şi a fost semnat de ministrul de interne, Carmen Daniela Dan.
 
Ministerul Afacerilor Interne - MAI
Ordinul nr. 118/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
Art. 4. - (1) Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice și derularea activităților specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice se realizează în funcție de evoluția situației operative, folosind în acest sens analizele tactice care vizează criminalitatea stradală, întocmite la nivelul structurilor de analiză a informațiilor.
(2) Un exemplar al analizei tactice se înaintează către structurile de jandarmi și poliție de frontieră."
3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 6. - Dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice se organizează de șeful poliției municipale/orășenești/secției de poliție/structurii județene de poliție transporturi cu forțe proprii, iar în funcție de particularitățile elementelor situației operative se solicită forțe suplimentare de la Jandarmeria Română și/sau Poliția de Frontieră Română, care se utilizează cu respectarea competențelor teritoriale ale acestora."
 
4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 7. - (1) În baza solicitărilor primite săptămânal, jandarmeria și poliția de frontieră comunică structurilor de poliție corespondente efectivele disponibile ce vor participa la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.
(2) Solicitările prevăzute la alin. (1), transmise pentru localitățile unde nu există structuri de jandarmerie/poliție de frontieră, trebuie să se bazeze pe principiile eficienței, eficacității și economicității gestionării resurselor."
5. La articolul 8 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
a) teritoriul de competență al unei poliții municipale/orășenești/secții de poliție/structuri județene de poliție transporturi sau părți din acesta;
c) teritoriul de competență al unor posturi de poliție comunală/posturi de poliție transporturi."
6. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Zonele de siguranță publică se stabilesc, prin dispoziție, de către șeful poliției municipale/orășenești/secției de poliție/structurii județene de poliție transporturi, ținând cont de:".
7. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art. 9. - (1) Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră, auto sau folosind animale de serviciu, pe itinerare stabilite în funcție de evoluția criminalității și asigură intervenția la evenimentele semnalate.
(3) Pe traseele turistice, menținerea ordinii și siguranței publice se realizează prin patrule de jandarmi, conform art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, și a Planului unic de ordine și siguranță publică."
8. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 101. - (1) Constituirea patrulelor se realizează de către polițistul anume desemnat de șeful poliției municipale/orășenești/secției de poliție/structurii județene de poliție transporturi.
(2) Patrula de poliție se constituie din cel puțin 2 polițiști desemnați din rândul celor care își desfășoară activitatea în structuri ale Poliției Române cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice.
(3) În componența patrulei constituite potrivit alin. (2) pot fi incluși suplimentar:
a) polițiști din cadrul altor structuri de poliție decât cele cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice;
b) studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea ofițerilor/agenților de poliție, poliție de frontieră, respectiv a ofițerilor/subofițerilor de jandarmi.
(4) În situații justificate, patrula poate fi formată dintr-un polițist care își desfășoară activitatea în structuri cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice și un polițist din cadrul structurilor prevăzute la alin. (3) lit. a).
(5) Prin excepție de la alin. (2), în raport cu efectivele de poliție avute la dispoziție sau cu situația operativă, în cazul în care pentru activitatea de patrulare sunt disponibile efective ale Jandarmeriei Române și/sau ale Poliției de Frontieră Române, acestea se utilizează de către polițistul prevăzut la alin. (1) pentru constituirea de:
a) patrule mixte, formate din cel puțin un polițist cu atribuții principale de menținere a ordinii publice și un jandarm sau un polițist de frontieră;
b) patrule formate din cel puțin 2 jandarmi sau 2 polițiști de frontieră, care vor acționa sub conducerea și controlul structurilor competente ale Poliției Române.
(6) Constituirea patrulelor prevăzute la alin. (2)-(5) se consemnează într-un registru privind dispozitivul de ordine și siguranță publică și patrulare."
9. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În cazul unor situații urgente, neprevăzute, care implică adoptarea măsurilor de asigurare și/sau de restabilire a ordinii și siguranței publice, atunci când efectivele de jandarmi sunt insuficiente, șeful unității de jandarmi competente teritorial poate dispune retragerea efectivelor proprii aflate în dispozitivele de patrulare pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu informarea prealabilă a șefului unității de poliție similare."
10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Constituirea zonei speciale de siguranță publică are loc la inițiativa directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/șefului inspectoratului de poliție județean sau a șefilor unităților de poliție subordonate/poliție transporturi, atunci când pe un spațiu delimitat se concentrează un fenomen criminogen, precum și în situația în care există date cu privire la posibilitatea tulburării ordinii și siguranței publice."
11. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 19. -Șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție/posturilor de poliție transporturi analizează săptămânal eficiența activității desfășurate de către efectivele din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, concluziile fiind înaintate ierarhic pentru a fi avute în vedere în cadrul activităților prevăzute la art. 22 alin. (4)."
12. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 21. - Șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție/structurii județene de poliție transporturi coordonează și controlează toate activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate în zona lor de competență, cu excepția celor care se desfășoară pe trasee turistice, care sunt coordonate și controlate de către șefii unităților/subunităților de jandarmi."
13. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) În cadrul ședințelor G.C.T.S., reprezentanții structurilor de jandarmi și poliție de frontieră comunică datele necesare referitoare la efectivele disponibile pentru executarea misiunilor specifice de menținere a ordinii și siguranței publice."
14. La articolul 24, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Integrarea efectivelor poliției locale în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice se face având în vedere prevederile Planului unic de ordine și siguranță publică și ale Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, în baza unor protocoale de cooperare încheiate între inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/structura județeană de poliție transporturi și autoritatea administrației publice locale.
(4) Evaluarea eficienței activităților desfășurate de Poliția Română în comun cu poliția locală se realizează cel puțin trimestrial de către șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție/structurilor județene de poliție transporturi, concluziile fiind înaintate șefului inspectoratului de poliție județean/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București."
15. După articolul 25 se introduce un nou capitol, capitolul III1 - Planul unic de ordine și siguranță publică, conținând opt noi articole, articolele 251-258, cu următorul cuprins:
CAPITOLUL III Planul unic de ordine și siguranță publică
Art. 251. - (1) Planul unic de ordine și siguranță publică, ale cărui reguli de întocmire sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, este documentul operativ de lucru prin care se organizează anual activitatea pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unui județ/municipiului București.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se elaborează sub coordonarea șefului inspectoratului județean de poliție/directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar ulterior se transmite spre consultare autorității teritoriale de ordine publică.
(3) După consultarea autorității teritoriale de ordine publică, documentul elaborat în condițiile alin. (2) se prezintă, spre aprobare, prefectului.
 
Art. 252. - (1) Pentru elaborarea Planului unic de ordine și siguranță publică, prin dispoziție a șefului inspectoratului județean de poliție/directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, se constituie un grup de lucru format din șefii serviciilor operative, șeful serviciului comunicații și informatică și șefii polițiilor municipale/orășenești/structurilor județene de poliție transporturi/șefii sectoarelor de poliție ale municipiului București.
(2) Din grupul de lucru prevăzut la alin. (1) fac parte și reprezentanți ai celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniul menținerii ordinii și siguranței publice, desemnați prin dispoziție/ordin a/al șefilor structurilor respective.
(3) Grupul de lucru este condus de către adjunctul șefului inspectoratului județean de poliție/directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu responsabilități în domeniul ordinii publice.
 
Art. 253. - (1) La nivel județean, Planul unic de ordine și siguranță publică se elaborează de către inspectoratul județean de poliție, în baza planurilor de ordine și siguranță publică ale municipiilor și orașelor.
(2) La nivelul municipiului București, Planul unic de ordine și siguranță publică se elaborează de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în baza planurilor de ordine și siguranță publică ale sectoarelor municipiului București.
(3) La nivelul sectoarelor municipiului București, planurile de ordine și siguranță publică se elaborează în baza planurilor de ordine și siguranță publică ale secțiilor de poliție.
(4) Planurile de ordine și siguranță publică ale municipiilor pe raza cărora sunt înființate secții de poliție se elaborează în baza planurilor întocmite la nivelul fiecărei secții.
(5) În planurile de ordine și siguranță publică ale municipiilor și orașelor se includ și posturile de poliție comunale arondate.
Art. 254. - La întocmirea planurilor de ordine și siguranță publică ale localităților, în care există și structuri de jandarmerie și/sau poliție de frontieră, din cadrul grupului de lucru face parte și un reprezentant al acestora.
Art. 255. - Planul unic de ordine și siguranță publică și planurile de ordine și siguranță publică se actualizează, după caz, anual până la data de 1 martie sau ori de câte ori se produc modificări în evoluția situației operative sau cu privire la efectivele proprii ori ale structurilor participante la activitățile de menținere a ordinii publice.
Art. 256. - (1) Planul unic de ordine și siguranță publică se păstrează la inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
(2) Celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, semnatare ale Planului unic de ordine și siguranță publică, li se transmit extrase din acesta, în părțile ce le privesc, respectiv situația operativă, dispozitivele poliției și cele ale structurilor cărora li se comunică extrasul, misiunile, forțele aflate la dispoziție și asigurarea suportului logistic, instruirea efectivelor, precum și modul de organizare a cooperării.
Art. 257. - Planurile de ordine și siguranță publică întocmite la nivelul localităților se transmit celorlalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul menținerii ordinii și siguranței publice, în condițiile art. 256 alin. (2).
Art. 258. - Planul unic de ordine și siguranță publică elaborat în condițiile art. 251 se clasifică la nivel secret de serviciu."
16. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 261 și 262, cu următorul cuprins:
Art. 261. - (1) Lunar, până pe data de 20, Inspectoratul General al Poliției Române transmite la Direcția generală management operațional analiza privind efectivele și rezultatele obținute pe timpul misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat pentru luna precedentă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(2) În săptămâna premergătoare elaborării analizei prevăzute la alin. (1), șefii unităților teritoriale de poliție organizează și desfășoară ședințe de lucru comune cu reprezentanții structurilor prevăzute la art. 252 alin. (2), în cadrul cărora se vor evalua și corela datele privind activitățile desfășurate, efectivele folosite și rezultatele obținute pe timpul executării misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat, în acest sens întocmindu-se o analiză comună, care va fi transmisă la Inspectoratul General al Poliției Române.
Art. 262. - Direcția generală management operațional monitorizează și analizează trimestrial modul de desfășurare a activităților de menținere a ordinii publice, precum și eficiența acestora."
17. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:
Art. 311. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin."
18. După articolul 32 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 184/2007 privind Planul unic de ordine și siguranță publică* se abrogă.
* Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 184/2007 privind Planul unic de ordine și siguranță publică nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și securitate națională.
 
Regulile de întocmire a Planului unic de ordine și siguranță publică

Art. 1. - În preambul se prezintă cadrul normativ care stă la baza elaborării planului unic de ordine și siguranță publică, respectiv legile de organizare și funcționare a structurilor semnatare, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne, precum și dispoziții ale inspectorului general al Poliției Române.

CAPITOLUL I Analiza situației operative
Art. 2. - În vederea analizării eficiente a situației operative se au în vedere aspectele privind amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiționale periodice, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, precum și tendințele acesteia.
Art. 3. - Datele privind teritoriul vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
a) așezarea geografică a teritoriului de competență;
b) județele învecinate;
c) suprafața și configurația terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafețe împădurite, suprafețe arabile, suprafețe cultivate;
d) organizarea administrativ-teritorială: numărul municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor - în cazul municipiului București;
e) dispunerea unităților administrativ-teritoriale pe categorii (urbane și rurale): municipii, orașe, comune și sectoare în cazul municipiului București; suprafața, zona geografică etc.;
f) regimul climateric: temperaturile obișnuite, minimele/maximele înregistrate, cantitățile de precipitații înregistrate în ultimii ani și cele cu caracter temporar;
g) rețelele hidrografice: rețele construite, starea de întreținere, proprietarii sau administratorii (deținătorii) acestora;
h) căile de comunicații existente, în funcție de lungime, dispunerea acestora, legăturile cu alte județe sau zone din țară;
i) zonele de agrement, atât din mediul urban, cât și în mediul rural;
j) obiectivele turistice, economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice;
k) conductele magistrale de transport produse petroliere cu instalațiile aferente, în funcție de lungime, traseu și localitățile tranzitate.
Art. 4. - Datele privind populația vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
a) numărul populației;
b) structura acesteia în funcție de următoarele criterii: mediul urban/rural, vârstă, sex, naționalitate, etnie, religie;
c) ocupații de bază și/sau temporare;
d) rata șomajului, cu indicarea zonelor unde se concentrează și constituie o cauză generatoare de infracțiuni;
e) fluctuația populației.
Art. 5. - (1) Datele privind evenimentele social-economice, politice sau religioase vor cuprinde toate manifestările, consemnate distinct pe unități administrativ-teritoriale, locații și perioade de desfășurare.
(2) Vor fi avute în vedere, în mod special, următoarele evenimente:
a) sărbătorile naționale și cele stabilite prin lege;
b) zilele municipiilor, orașelor și comunelor;
c) sărbătorile organizațiilor și asociațiilor profesionale;
d) sărbătorile religioase desfășurate la nivel național sau local;
e) sărbătorile tradiționale periodice, precum: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drăgaica, Sâmbra Oilor etc.
(3) Pentru fiecare manifestare în parte se evidențiază, în mod obligatoriu, gradul de risc cu impact în domeniul ordinii și siguranței publice.
Art. 6. - (1) Datele privind starea infracțională și contravențională vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
1. date generale, precum:
a) evoluția fenomenului infracțional față de anul anterior (raportat la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate);
b) rata criminalității;
c) principalele genuri de fapte comise și zonele de concentrare a acestora (zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat);
d) date referitoare la autorii identificați (după vârstă, ocupație, antecedente, sex etc.);
e) date referitoare la modurile de operare;
f) mențiuni cu privire la împrejurările și locul de comitere (zi/noapte, urban/rural etc.);
g) date referitoare la faptele de natură contravențională (numărul total, ponderea anumitor categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc.);
h) stările conflictuale inter/intrafamiliale, interetnice, interconfesionale sau de altă natură;
i) dinamica accidentelor rutiere și indicarea zonelor de risc (puncte negre, în care frecvent au loc evenimente grave).
2. evoluția fenomenului infracțional și contravențional pe unități administrativ-teritoriale.
(2) Fenomenul infracționalității stradale va fi abordat distinct, prin evidențierea evoluției acestuia. În cadrul analizelor efectuate vor fi reliefate aspecte privind locurile și mediile cu potențial criminogen, perioadele de timp și orele de comitere, precum și cauzele și condițiile obiective și subiective care favorizează sau generează fenomenul respectiv.

CAPITOLUL II Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate
SECȚIUNEA 1
Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate
Art. 7. - (1) În cadrul prezentei secțiuni vor fi tratate distinct, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din mediul urban, următoarele aspecte:
a) delimitarea zonelor de siguranță publică/zonelor speciale de siguranță publică și a zonelor de patrulare (nu se consemnează itinerarele de patrulare, întrucât acestea sunt prevăzute în planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale și pot fi modificate permanent, în funcție de evoluția situației operative);
b) zonele de siguranță publică unde, de regulă, acționează efectivele poliției de ordine publică;
c) amplasarea dispozitivelor poliției rutiere pentru supravegherea și controlul traficului rutier;
d) dispozitivele structurilor de poliție transporturi pentru menținerea ordinii publice în stațiile de cale ferată, triaje, trenuri de călători, porturi, aerogări etc.;
e) zonele unde acționează structurile de jandarmi și natura acelor misiuni (temporare și/sau permanente, precum și obiectivele unde acestea asigură paza);
f) zonele unde acționează structurile poliției de frontieră;
g) delimitarea locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale, în cazul în care acestea sunt angrenate în activitățile de menținere a ordinii publice;
h) perimetrele publice și private asigurate cu personal al societăților specializate de pază și protecție.
(2) Alin. (1) lit. c)-h) se aplică în mod corespunzător în mediul rural, în funcție de efectivele disponibile.

SECȚIUNEA a 2-a Misiuni specifice
Art. 8. - În cadrul acestei secțiuni vor fi consemnate misiunile specifice fiecărei structuri care aplică măsuri de menținere a ordinii și siguranței publice.

SECȚIUNEA a 3-a Misiuni executate în comun
Art. 9. - (1) Misiunile poliției executate în comun cu celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniul menținerii ordinii publice se realizează în baza planurilor de cooperare.
(2) Planurile de cooperare trebuie să aibă la bază o analiză temeinică a situației operative în domeniul pentru care se asigură cooperarea și trebuie să stabilească responsabilitățile și modul de acțiune al autorităților și instituțiilor publice implicate.

CAPITOLUL III Forțele aflate la dispoziție și asigurarea suportului logistic
Art. 10. - (1) În cadrul acestui capitol vor fi evidențiate numeric forțele aflate la dispoziție, precum și cele angrenate în misiuni de menținere a ordinii publice, inclusiv ale celorlalte structuri ale poliției, care pot fi folosite în acest scop.
(2) Suportul logistic al forțelor prevăzute la alin. (1) va fi materializat prin detalierea tuturor mijloacelor de intervenție din dotare.

CAPITOLUL IV  Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor și controlul dispozitivelor
Art. 11. - În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte privind modul de efectuare a instruirii efectivelor, în funcție de categoriile de misiuni executate (comune, independente, permanente, temporare etc.), locul de desfășurare a instruirii, conducerea, coordonarea și controlul dispozitivelor instruite.

CAPITOLUL V Organizarea cooperării între structurile participante la menținerea ordinii și siguranței publice
SECȚIUNEA 1 Modul de cooperare
Art. 12. - (1) Cooperarea se organizează între inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și celelalte structuri cu competențe în domeniu și are ca scop principal creșterea capacității operative și de intervenție a acestora, participarea la asigurarea unui climat de securitate și creșterea siguranței civice, prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, precum și informarea reciprocă cu privire la aspectele de interes comun.
(2) Cooperarea se realizează, în principal, pentru următoarele situații:
a) contracararea fenomenului contravențional și infracțional;
b) asigurarea climatului de liniște socială;
c) combaterea manifestărilor de violență.

SECȚIUNEA a 2-a Modul de menținere a legăturilor
Art. 13. - Compartimentele de comunicații și informatică stabilesc modalitățile de comunicare radio între structurile care acționează în aceeași unitate administrativ-teritorială sau în unități administrativ-teritoriale diferite (nu vor fi indicate frecvențele radio prin care se realizează legăturile).

CAPITOLUL VI Dispoziții finale
Art. 14. - În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte referitoare la:
a) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluția situației operative atât între structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât și cu celelalte instituții și autorități participante la activități de menținere a ordinii și siguranței publice;
b) periodicitatea evaluării activităților desfășurate; atunci când s-au executat acțiuni/activități în comun, precum și în celelalte situații prevăzute în planurile de cooperare, evaluările se realizează după finalizarea misiunii/acțiunii/activității.
Art. 15. - Planul unic de ordine și siguranță publică poate fi completat cu alte aspecte sau poate avea în anexă alte elemente de interes, necesare pentru buna desfășurare a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul județului/municipiului București.

În secţiune Documente a acestui material poate fi accesat integral Ordinul de ministru

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local Constanța. Două proiecte pe ordinea de zi (galerie foto)

10 Dec 2018 351

Cerșetorii care apelează la mila cetățenilor, sancţionaţi de poliţiştii constănţeni (galerie foto)

09 Dec 2018 331

Judeţul Ialomiţa Controale pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol

19 Sep 2018 610

Social-democratul Liviu Brăiloiu va fi preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat

19 Sep 2018 540

Controlalele Poliţiei Locale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional. Ce amenzi au fost aplicate (galerie foto)

17 Sep 2018 420

Poliția Locală Constanța 170 de amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice (galerie foto)

15 Sep 2018 669

Poliţia Română face un anunţ important. Este vizată Poliția Transporturi Maritime

20 Aug 2018 1521

Şefi noi în Poliţia Judeţului Constanţa. Iată cine sunt şi ce note au obţinut la concurs

10 Aug 2018 4110

Peste 70 de jandarmi vor asigura ordinea la meciul de fotbal dintre echipele F.C. Viitorul și F.C.Voluntari

06 Aug 2018 552

Concurs la IPJ Constanța. Se caută un șef

05 Aug 2018 1429

Agenții economici din Eforie, verificați de polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică. În vizor, comerțul ilicit

03 Aug 2018 295

Razie la Eforie! Un tânăr de 15 ani, amendat pentru că vindea porumb

01 Aug 2018 928

Consiliul Local Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 56 de proiecte, pe ordinea de zi

25 Jul 2018 1197

Acțiune în stațiunea Eforie. Comercianți ambulanți, sancționați. Mai multe mașini, verificate (galerie foto)

21 Jul 2018 1372

Constanța. În atenția turiștilor. Camparea corturilor în alte locuri decât cele special amenajate vă poate aduce amenzi

19 Jul 2018 380

Constanţa. Jandarmii asigură ordinea la Concursul Naţional pentru ocuparea posturilor din învăţământul preuniversitar

11 Jul 2018 479

Ședință de îndată, la Consiliul local Constanţa. Pe ordinea de zi, proiectul ”Miniature Park”

11 Jun 2018 873

Proprietari de câini, sancționați de polițiștii locali din Constanța. Ce nereguli au constatat agenții

04 Jun 2018 1229

Este ședința Consiliului local al municipiului Constanţa. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Iată ce se discută. Lista integrală

29 May 2018 1250

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 64 de proiecte pe ordinea de zi

23 May 2018 837

Comuna Cumpăna, la Summitul pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (galerie foto)

08 May 2018 1025

Cerșetorii care apelează la mila cetățenilor în apropierea bisericilor din Constanța, sancționați de polițiștii locali (galerie foto+video)

07 May 2018 1067

Peste 100 de jandarmi vor asigura ordinea la meciul FC Viitorul – Astra Giurgiu

04 May 2018 522

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 62 de proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2018 828

Desfășurare impresionantă de forțe. Jandarmii GMJ Tomis Constanța, prezenți la meciul de fotbal dintre FC Viitorul şi FCSB

19 Apr 2018 616

Jandarmii IJJ Constanța vor asigurara ordinea publică de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii. Unde vor acționa militarii

12 Apr 2018 669

Constanţa. Proprietara unui câine Cane Corso fără botniţă, amendată de poliţiştii locali

04 Apr 2018 1301

Pericol în parcul Tăbăcărie din Constanța. Un câine rottweiler fără botniță a fost depistat în parc. Ce sancțiune a primit proprietara animalului

03 Apr 2018 2154

Razie în Constanța și localitățile limitrofe. Sute de mașini verificate și bunuri confiscate. Ce sancțiuni au aplicat agenții

28 Mar 2018 920

Razie de amploare a polițiștilor IPJ Constanța. Zeci de polițiști participă la acțiune. Mai multe percheziții au avut loc (galerie foto)

28 Mar 2018 1543

Un centru pentru minorii care săvârşesc fapte penale va funcţiona la Cernavodă ATOP avertizează - infracţionalitatea în judeţ a atins cote alarmante. Primarii sunt neputincioşi!

28 Mar 2018 1919

Angajaţii din poliţie şi penitenciare anunţă protest în faţa sediului MAI

23 Mar 2018 570

UPDATEAstăzi, şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Constanţa. Un singur proiect pe ordinea de zi

12 Mar 2018 880

Consiliul Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Un singur proiect pe ordinea de zi

08 Mar 2018 745

Jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la meciul de fotbal SSC Farul Constanţa –Academia Rapid Bucureşti

23 Feb 2018 850

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 694

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Feb 2018 782

Înfrângere usturătoare pentru Claudiu Palaz în şedinţa CJC. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanţa a rămas incompletă!

15 Feb 2018 2065

Este ședința Consiliului Județean Constanța. Ce se discută. Cine sunt inițiatorii proiectelor de pe ordinea de zi

29 Jan 2018 1315

Acțiune de control a polițiștilor la bănci și case de schimb valutar. Mai multe nereguli au fost constatate. Au fost aplicate amenzi

13 Jan 2018 804

Peste 1.800 de obiective care operează cu valori, verificate de polițiști. Au fost aplicate 209 de sancțiuni

02 Jan 2018 706

Braconajul piscicol, în atenţia poliţiştilor. Sute de kilograme de pește proaspăt, confiscate

26 Dec 2017 533

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 48 de proiecte pe ordinea de zi

22 Dec 2017 651

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat luni în ședință ordinară. 44 de proiecte pe ordinea de zi

21 Nov 2017 1046

Ce activităţi a derulat în primul an de mandat consilierul judeţean Stelian Gima (PNL) (document)

17 Nov 2017 914

Consiliul Local al comunei Chirnogeni, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Nov 2017 858

Conferință la Poliția Rutieră Constanța cu invitat surpriză. Discuții despre consolidarea statutului polițistului.

06 Nov 2017 2255

Consiliul local al municipiului Constanța se întrunește în ședință ordinară. 36 de proiecte pe ordinea de zi

25 Oct 2017 578

Consiliul Local al comunei Chirnogeni, convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Oct 2017 1550

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor s-a întâlnit cu membrii comisiei de apărare din Camera Deputaților

04 Oct 2017 959