Angajări Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează! Detalii

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în municipiul Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18, organizează concurs conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. nr.115/2023, pentru următoarele posturi vacante:

– 1 post vacant de asistent medical principal ( PL) – Secția Obstetrică-ginecologie
– 1 post vacant de asistent medical (PL) – Secția Medicină internă.


Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de asistent medical principal sunt:

– diplomă școală postliceală ;
– cel puțin 5 ani vechime în specialitate;
– certificat de grad principal.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de asistent medical sunt:

– diplomă școală postliceală;
– minim 6 luni vechime în specialitate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
j) certificat de membru OAMGMAMR;
k) aviz de liberă practică valabil pentru anul în curs;
l) asigurare malpraxis;
m) taxa concurs -50 lei.


Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certfică cu mențiunea ,, conform cu originalul”,de către secretatul comisiei de concurs.

Bibliografia și Tematica privind concursul pentru ocuparea unui post de vacant de asistent medical principal – secția Obstetrică-ginecologie

Tematica:

1.Ordinul MSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
2.Ordinul MSP nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
3 Competențe conform Ord. M.S nr.560/1999;
4. Atribuțiile asistentei medicale conform fișei postului;
5. Urgențele în obstetrică și ginecologie;
6. Șocul anafilactic și hipovolemic;
7. Îngrijirea pacientelor cu afecțiuni ale aparatului genital;
8. Îngrijiri acordate în obstetrică ( protocol pentru toaleta leuzei);
9. Ghid de nursing – sub redacția Lucreția Titircă:
* nevoia de a respira și a avea o bună circulație,
* nevoia de a bea și a mânca,
* nevoia de a elimina,
* nevoia de a mențone temperatura corpului în limite normale,
* nevoia de a menține tegumentele curate și integre,
10. Nursing – tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – sub redacția Lucreția Titircă
* puncții ( venoasă, fundului de sac Douglas, biopsice),
* recoltarea produselor biologice și patologice ( sânge, exudat faringian, urină, secreții vaginale),
* sondaje, spălături, clisme ( sondajul vezical la femeie, spălătura vaginală, clisma evacuatoare),
* administrarea medicamentelor,
* pregătirea preoperatorie,
* supravegherea postoperatorie și în îngrijirile acordate pacienților operați,
* pregătirea pacientei pentru colposcopie.

Bibliografia:

1. Ordinul MSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
2. Ordinul MSP nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
3. Ordinul MS nr.1142/2013 privind
4. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare
5. Urgențe medico-chirurgicale ( sinteze) – Lucreția Titircă;
6. Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali – Lucreția Titircă- Viața Medicală Românească;
7. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale – Lucreția Titircă – Viața Medicală Românească;
8. Nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – Lucreția Titircă – Viața Medicală Românească.

Tematica concurs: asistent medical generalist sectia medicina interna

Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos

1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile
spitaliceşti;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;
8. Insuficienta renală acută:
-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de
urgenţă;
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Simptomatologie: ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană
-Conduita în spital.
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
14. Înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);

Boli infecţioase şi epidemiologie

1. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
2. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Hepatitele;

TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
1. Contuzia;
2. Entorsele;
3. Luxaţiile;
4. Fracturile;
BOLILE DE NUTRIŢIE: 1.Diabetul zaharat;
RESUSCITARE
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară
2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată
3. Tehnici medicale de urgență

• PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE – PRECAUTIUNI UNIVERSALE
• NORME DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASSOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE
• NORME TEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA, SI STERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE
• NORME TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE SI METODOLOGIA DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZA NATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDIC


Bibliografia pentru examenul de asistenți medicali generalist


(1) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos.
(2) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze.
(3) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie:
(4) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie.
(5) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii.
(6) Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar.
(7) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului.; , publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
(8) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
(9) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
(10) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
(11) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali .
(12) Ord. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
(13) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
(14) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;

Concursul pentru ocuparea celor două funcții vacante, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 02.04.2024
Data limită depunere dosare: 15.04.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor:16.04.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 17.04.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 18.04.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 19.04.2024.
5. Proba scrisă : 22.04.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 23.04.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 24.04.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 25.04.2024.
9. Proba interviu: 26.04.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 29.04.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 30.04.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 07.05.2024.
13. Afișare rezultate finale: 08.05.2024.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție și pe site-ul instituției angajatoare:

Dosarele de concurs, se depun la Biroul RUNOS, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-11:00.

Spitalul Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, telefon 024181069.
Citește și:

Locuri de muncă ConstanțaSpitalul Municipal Medgidia angajează. Detalii

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cumpărări directe Constanța Edificia Concept SRL întocmește documentația în faza SF pentru proiectul de extindere a Spitalului Municipal Medgidia (DOCUMENT)

25 May 2024 454

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Condiții

21 May 2024 553

Spitalul municipal Medgidia va fi extins și dotat. Proiectul, depus la APM Constanța

13 May 2024 526

Post vacant la Spitalul Municipal Medgidia. Iată condițiile

02 May 2024 647

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Detalii

01 Apr 2024 993

Licitații Constanța Spitalul Municipal Medgidia cumpără reactivi de coagulare de la o firmă din Târgu Mureș (DOCUMENT)

22 Mar 2024 702

Date din proiect Ce lucrări se vor face în vederea extinderii Spitalului Municipal Medgidia? (DOCUMENT)

18 Mar 2024 652

Cumpărări directe Constanța Izolatex Construct SRL va executa lucrări de reparații la arhiva spitalului din Medgidia (DOCUMENT)

17 Mar 2024 770

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează infirmieră

07 Mar 2024 937

Licitații Constanța Primăria Medgidia, modificări la contractul cu Bau Stark SRL pentru lucrările de la Spitalul Municipal Medgidia (DOCUMENT)

02 Feb 2024 1664

Spitalul Municipal Medgidia, județul Constanța angajează! Ce post este scos la concurs și cine poate participa

15 Jan 2024 1737

Tragedie la Spitalul din Medgidia O tânără mămică a decedat. Se pare că s-ar fi aruncat de la etaj! (VIDEO)

02 Nov 2023 5966

Concurs de angajare la Spitalul Municipial Medgidia! Ce post este vacant

23 Oct 2023 1340

Licitații Constanța Spitalul Municipal Medgidia achiziționează energie electrică de la firma Tinmar Energy (DOCUMENT)

15 Sep 2023 1317

Primăria Medgidia, reclamată la CNSC. Este vizată o licitație pentru spitalul din municipiu

06 Jul 2023 1412