Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța angajează îngrijitoare și fochistLiceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța (LPS) a publicat în data de 3 noiembrie un anunță privind organizarea unui concurs de recrutare H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de îngrijitoare și fochist.
 
Contractul pentru postul de îngrijitoare este determinată și timpul de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. De cealaltă parte, contractul pentru postul de fochist este pe perioadă nedeterminată și timpul de lucru este același ca în cazul celui al îngrijitoarei.
 
Pentru ocuparea postului de îngrijitoare, condițiile de participare sunt:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 

Dosarul va curpinde următoarele documente:
a) Cerere de înscriere adresată instituției publice organizatoare
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Carnetul de munca, conform cu originalul, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in muncă;
e) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează;
f) Curriculum vitae;
g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care atestă starea de sănătate pentru participare la concurs și pentru angajare ca îngrijitoare.
Condiții specifice de participare Ia concurs:
a) Studii de specialitate: studii generale sau medii;
b) Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program flexibil, disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele prevăzute în fișa postului, în limitele legii;
c) Condiții de vechime: minim 6 luni.
 
Calendarul de desfășurare:
Depunerea dosarelor la sediul Liceului cu Program Sportiv,, Nicolae Rotaru”, Constanța, str, Ion Corvin Nr. 2 in perioada 06.11.2023 – 17.11.2023, intre orele 9.00 – 12.00
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 20.11.2023 orele 10.00
• Depunere contestații selecție dosare – 20.11.2023, intre orele 12.00-14.00
• Afișare rezultate finale selecție dosare – 20.11.2023, ora 16.00
• Proba scrisa : 22.11.2023, ora 9.00 – 11,00
• Afișare rezultate proba scrisă: 22.11.2023, ora 12,00
• Depunere contestații proba scrisă: 22.11.2023,ora 12.30-13.00
• Afișarea rezultate contestații la proba scrisă: 22.11.2023, ora 14.00
• Susținerea interviului – 22.11.2023, orele 14.30 – 15.30
• Afișarea rezultatelor finale: 22.11.2023, ora 16.00
 
Persoanele care vor să ocupe funcția de fochist trebuie să îndeplinească condițiile generale următoare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiului Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorităţii, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractual pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, pre cum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condițiile specifice sunt:
a.studii : medii ;
b.perfecționări (specializări): fochist – autorizație ISCIR, sudor, instalator;
c.vechime minimă în muncă /specialitate: minim 6 ani.
 
Dosarul pentru concurs va cuprinde:
a) cerere de înscriere ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai-sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
 
Calendarul de desfășurare:
Publicare anunţ: 03.11.2023 ;
• Depunere dosare concurs: 06.11.2023 – 17.11.2023 între orele 09,00- 14,00 la sediul unității din strada Ion Corvin Nr 2 ;
• Afișare rezultat selecție dosare: 22.11.2023 ora 9,00;
• Termen contestație selecție depunere dosare: 22.11.2023 orele 10.00 – 12.00
• Afișare rezultate contestații selecție dosare: 22.11.2023 ora 16.00
• Proba scrisă:27.11.2023 – orele 08,00 -10,00;
• Afișare rezultate proba scrisă:27.11.2023, ora 11.00
• Termen contestații proba scrisă: 27.11.2023 – orele 11,30 – 13,30
• Afișare rezultate contestații proba scrisă: 27.11.2023 ora 14,00
• Interviul : 27.11.2023 – orar 14,30 – 16,30 la sediul din strada Ion Corvin Nr. 2
• Afișare rezultate interviu: 27.11.2023 – ora 17,00
• Termen contestații interviu: 28.11.2023 – orele 09,30-10,30
• Afișare rezultate contestații interviu: 28.11.2023 – ora 12,00
• Afișare rezultate finale: 28.11.2023 – ora 14,00
Rezultatul final nu se mai contestă

Anunțul de angajare expiră pe 17 noiembrie 2023.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța angajează. Care sunt condițiile specifice de participare la concurs?
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța Sportiva Eliza Samara, în doliu. A murit tatăl ei. „De azi, ești îngerul meu păzitor, tati!“

12 Feb 2024 2391

Editorial Fetele de la tenis de masă au scris „Constanța“ pe mingea de joc

04 Feb 2024 908

Tenis de masă „Maraton nebun!“. CSM Constanța a produs surpriza și a învins ALCL TT Grand-Quevilly în ETTU Europe Cup Women (GALERIE FOTO)

31 Jan 2024 832

Tenis de masă Constanța „Cântă fata!“. Elena Zaharia, Bianca Mei-Roșu și Camelia Mitrofan, mândre pentru medaliile europene

29 Jan 2024 714

Tenis de masă Constanța Elena Zaharia și Bianca Mei - Roșu, campioane europene. Camelia Mitrofan, vicecampioană continentală (GALERIE FOTO)

28 Jan 2024 740

Tenis de masă CSM Constanța, meci pe teren propriu cu ALCL TT Grand-Quevilly, în sferturile ETTU Europe Cup Women

28 Jan 2024 710

Tenis de masă Elena Zaharia, de la CSM Constanța, s-a calificat în a treia finală la Campionatul European

28 Jan 2024 578

UPDATE 2. Tenis de masă Medalii pentru Constanța la Campionatul European Under-21. Finale la dublu mixt și la dublu feminin! (GALERIE FOTO)

27 Jan 2024 809

Tenis de masă Victorii pentru sportivele din Constanța la Campionatul European Under-21

26 Jan 2024 675

Tenis de masă Eliza Samara, din Constanța, sfert de finală la Europa Top 16 (GALERIE FOTO)

21 Jan 2024 856

Tenis de masă Sportive din Constanța, în turnee externe. Eliza Samara, victorii în Qatar

11 Jan 2024 766

„Moment foarte special“ Vicecampioana mondială Elena Zaharia a dat startul simbolic al meciului Farul Constanța - Petrolul Ploiești (GALERIE FOTO + VIDEO)

11 Dec 2023 1334

CSM Constanța Elena Zaharia, vicecampioană mondială - „Privesc înapoi cu nostalgie, dar și cu fericire și mândrie“ (GALERIE FOTO)

07 Dec 2023 997

CSM Constanța tenis de masă Elena Zaharia, medaliată mondială și la simplu

02 Dec 2023 966

După bronzul mondial cu echipa, Elena Zaharia a fost aproape de medalie și la dublu feminin

02 Dec 2023 880