​Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța, scoate la concurs în baza HG 1336/28.10.2022, 1 post de Paznic I-G pe perioadă nedeterminată.

Locul de desfășurare al concursului este sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, aleea Pelicanului, nr. 2, Constanța.

Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 29.04.2024 până la data de 16.05.2024 între orele 12:00-14:00 la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa.
 
1. Condiţii generale de participare la concurs:
 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condiţiile specifice:

a) studii generale/ medii;
b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională;
c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 1 an și recomandare de la ultimul loc de muncă.
 
3. Etapele concursului:

Concursul se va deasfăşura conform următoarelor etape:

– Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
– proba scrisă
– interviu
a) primirea dosarelor de înscriere: 29.04 – 16.05.2024 între orele 12,00-14,00;
b) selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 17.05.2024 ora 9,00;
c) afișarea rezultatelor la proba de selecție a dosarelor: 17.05.2024 ora 11,00;
c) depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 17.05.2024 între orele 13,00-14,00;
d) afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 17.05.2024 ora 15,30;
e) proba scrisă 20.05.2024 ora 9,00;
f) afișarea rezultatelor 20.05.2024 ora 13,00;
g) depunerea contestațiilor: 20.05.2024 între orele 13,00-14,00;
h) afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 20.05.2024 ora 15,30;
i) interviul 21.05.2024 ora 9,00;
i) afișarea rezultatelor finale: 21.05.2024, ora 13,00.
 
4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitat;
c) copie certificat de naştere;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;e) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar);
f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;
g) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
h) cazierul judiciar;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
k) curriculum vitae.
 
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
 
5. Perioada de depunere a dosarului de concurs: 29.04 - 16.05 2024, orele 12.00-14.00.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat.

Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul școlii nr. tel. 0341 427401.
 
6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic
 
1. Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale;
-Art.3: Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România;
2. Regulamentul intern al L.T.”Al.Ioan Cuza” (http://www.cuzail.ro)
– Secţiunea 1: Drepturile şi obligaţiile salariaţilor unităţii;
– Capitolul III: Reguli de disciplină a muncii în cadrul unităţii;
– Capitolul VI: Protecţia, igiena, sănatatea şi securitatea în muncă;
3.Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
– Titlul IV: Personalul unităţilor de învăţământ;
Capitolul III: Personalul nedidactic,
-Titlul VI: Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
Capitolul III: Compartimentul administrativ;
Secţiunea 1: Organizare şi responsabilităţi;
4. Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
5.Legea 319/2006 Legea securitatii, sanatatii si protectia muncii cu modificările şi completările ulterioare;
– Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor
6. Norme metodologice de aplicare a legii securitatii, sanatatii si protectia muncii Nr. 319/2006;
7. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003.
 
 
Citește și:
Poliția Română organizează un concurs important! Este vizat IPJ Tulcea

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Posturi libere la Spitalul Municipal Medgidia! Vezi dacă îndeplinești cerințele

18 Jun 2024 458

Angajări Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” angajează analist. Iată ce trebuie să faci

12 Jun 2024 647

Unitatea Militară 02003 Constanța angajează contabil. Detalii

10 Jun 2024 641

Posturi libere la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa!

08 Jun 2024 1062

Angajări Constanța Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

07 Jun 2024 799

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța angajează ofițer. Detalii

07 Jun 2024 778

UM 01375 Constanța angajează. Detalii

07 Jun 2024 861

Angajări Constanța Posturi vacante la Ceronav. Iată care sunt

31 May 2024 7639

Suită de evenimente, organizate de AJOFM Constanța în luna mai, “Luna promovării economiei sociale”

31 May 2024 612

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța angajează economist. Iată ce trebuie să faci

29 May 2024 1409

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

29 May 2024 787

Centrul de Medicină Navală Constanța angajează medic pentru cabinetul ORL. Nu este necesară vechimea

27 May 2024 626

Constanța Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”- „Au mai rămas șapte zile pentru înscrierile pentru posturile de soldat/gradat profesionist!”

23 May 2024 895

Angajări Constanța CERONAV angajează muncitor. Detalii

23 May 2024 1056

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” angajează. Iată ce trebuie să faci

23 May 2024 784