​Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța angajează paznic. Detalii

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța (UM 02175 Constanța) din MApN organizează concurs de ocupare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual pe durată nedeterminată de paznic în formația pază.
 
Denumirea postului și structura din care face parte: paznic în formația pază.

Număr de posturi: 1 post;
Nivelul postului: funcție de execuție;
Nivelul de studii al postului: Studii medii
Durata și timpul de lucru: Nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 
Documente obligatorii pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) formular de înscriere la concurs -tipizat- în care se va menționa şi acordul persoanei care dorește să candideze, privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care va fi declarată „admisă” la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, adeverință eliberată de angajator pentru perioada lucrată, alte adeverințe care să ateste vechimea în muncă semnate și ștampilate de emitent;
f) certificat de cazier judiciar în original sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, precum (dată în faţa secretarului comisiei de concurs/examen). Declarația este valabilă până la data anterioară primei probe de concurs, dată la care se depune certificatul de cazier judiciar original;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) chitanță taxă înscriere concurs/examen = 50 lei (la casieria spitalului);
k) dosar plic.
Actele prevăzute la lit. b)-e) şi j) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Condiţii generale:
 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţii specifice

a) studii medii;
b) certificat calificare/atestat agent pază;
c) nivel de acces la informaţii secret de serviciu, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
 
Calendarul de desfăşurare a concursului

– Data limită, ora şi locul de depunere a dosarului de concurs: 26.04.2024, ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa
– Termenul în care se afişează rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 30.04.2024, până la ora 09.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenul în care se pot depune contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 30.04.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96;
– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor selecţiei dosarelor de concurs: 07.05.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Datele de desfăşurare a probelor de concurs : proba scrisă – 10.05.2024, începând cu ora 10.00 şi interviul – 15.05.2024, începând cu ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa;
– Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: proba scrisă – 13.05.2024, până la ora 10.00 şi interviul – 16.05.2024, până la ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa;
– Termenele în care se pot depune contestaţiile: proba scrisă – 14.05.2024, până la ora 10.00 şi interviul – 17.05.2024, până la ora 10.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor: proba scrisă – 15.05.2024, până la ora 09.00 şi interviul – 20.05.2024, până la ora 09.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii;
– Termenul în care se afişează rezultatele finale: 21.05.2024, până la ora 15.00, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă, Bdul. Mamaia nr.96, Constanţa şi pe pagina de internet a unităţii.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa a obținut aprobarea nr. F 6091 din data de 28.03.2024, a Direcției medicale, pentru organizarea şi desfăşurarea acestui concurs.
 
BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr.333/2003 – republicată, privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1365 din 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 
NOTE:

1. Copiile actelor prevăzute la rubrica documente obligatorii se prezintă însoție de documentele originale în vederea verificării conformității cu acestea;
2. Rezultatele probelor și comunicările privind desfășurarea concursului se afișează la avizierul Spitalului Militar de Urgență Constanța din Bulevardul Mamaia nr. 96, Constanța și pe pagina de internet smuct.ro la secțiunea Anunțuri;
3. Persoană de contact: P.c.c. SEMCO Vera, telefon 0241660390 interior 107;
4. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii concursului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare și/sau sub formă republicată.


Citește și:
Muzeul de Artă Populară Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța CERONAV angajează muncitor. Detalii

23 May 2024 195

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” angajează. Iată ce trebuie să faci

23 May 2024 203

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, angajează. Detalii

20 May 2024 555

Angajări Constanța Clubul Sportiv Năvodari scoate la concurs cinci posturi. Iată calendarul de desfășurare

20 May 2024 468

Post vacant la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

18 May 2024 717

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează asistent medical generalist. Iată ce trebuie să faci

17 May 2024 443

Angajări Constanța Post vacant la Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia. Nu se solicită vechime!

17 May 2024 705

Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Tortoman, județul Constanța, angajează. Detalii

15 May 2024 618

Societate comercială angajează muncitori necalificați, serioși și punctuali

14 May 2024 305

Peste 900 de locuri de muncă, puse la bătaie la Bursa generală a locurilor de muncă pentru șomerii din Constanța

13 May 2024 753

Spitalul Clinic CF Constanța angajează. Ești interesat?

02 May 2024 909

​Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

29 Apr 2024 719

​Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța angajează. Detalii

26 Apr 2024 799

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” scoate la concurs două posturi de îngrijitor. Iată ce trebuie să faci

24 Apr 2024 601

Locuri de muncă Constanța Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral angajează. Detalii

24 Apr 2024 835