Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa angajează

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs la sediul unităţii din Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată în baza H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. 115/2023:

– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Serviciului de anatomie patologică;
– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Compartiment exterior boli infecţioase cronici HIV/SIDA;
– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Farmacie;
– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Secţiei clinice boli infecţioase I adulţi;
– 1 post vacant de muncitor calificat IV, sudor, G, în cadrul Compartiment Tehnic-Securitate şi Sănătate în Munca-Situaţii de urgenţă

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru postul vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, :
– scoala generală
– nu se solicită vechime

Pentru postul de muncitor calificat IV, G, sudor:
– nu este ceruta vechime în meserie

– diplomă/certificat de calificare
– scoala generală

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 15.04.2024- publicare anunt concurs
• 26.04.2024 ora 12:00- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
• 29.04.2024 ora 16:30- selectia dosarelor;
• 13.05.2024 ora 11:00- proba practică;
• 15.05.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice ;
• 16.05.2024 ora 16:30 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba practica;
• 17.05.2024 ora 11:00- proba interviu ;
• 21.05.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei interviu;
• 22.05.2024 ora 16.30 – solutionarea contestatiilor probei interviu şi afişarea rezultatelor finale concurs;

Afisarea rezultatelor probelor concursului se face pe pagina de internet a spitalului: infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum si la sediul unitatii (avizier R.U.N.O.S.), dupa cum urmeaza:

– selectia dosarelor – in termen de 1 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor;
– proba practica/proba interviul in termen de 1 zi lucratoare din ziua sustinerii probei respective
– perioada 01 mai- 6 mai -zile libere

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data afişării rezultatului fiecarei probe a concursului, intre orele 9:00-12:00, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Contestaţia se depune fizic la Comp. R.U.N.O.S. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, bd.Ferdinand nr.100).

Rezultatele contestaţiilor se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestaţiilor, pe pagina de internet a spitalului, infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum şi la sediul unitaţii (avizier R.U.N.O.S.).

Rezultatele finale se afişează pe pagina de internet a spitalului, infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum şi la sediul unitaţii (avizier R.U.N.O.S.), în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a eventualelor contestaţii.

In termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, candidaţii admişi se vor prezenta la Comp.R.U.N.O.S.pentru demararea procedurii de angajare, prezentarea la post urmand a avea loc in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.

In vederea participarii la concurs, începand cu data publicării anunţului şi pănă în data de 26.04.2024, intre orele 09:00 – 12:00 candidaţii vor putea depune doar la Comp. R.U.N.O.S. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie şi copia certificatului de naştere sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.
– adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învătămant, sănătate sau protecţie sociala, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilitaţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
– chitanţă achitare taxa concurs, 50 lei;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii. Pentru candidaţii cu dizabilitaţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condiţiile legii.
Copiile de pe actele menţionate mai sus , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezinta insoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.


Economist IA

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, judeţul Constanţa
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs la sediul unităţii din Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată în baza H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. 115/2023:
– 1 post vacant de economist IA, specialitatea economică, S, în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi contractare;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru postul de economist IA:
– 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor
– diploma de licenţă în specilitatea economică

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 15.04.2024- publicare anunt concurs
• 26.04.2024 ora 12:00- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
• 29.04.2024 ora 16:30- selectia dosarelor;
• 15.05.2024 ora 11:00- proba scrisă;
• 17.05.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise ;
• 20.05.2024 ora 16:30 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba scrisă;
• 21.05.2024 ora 11:00- proba interviu ;
• 23.05.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei interviu;
• 24.05.2024 ora 16.30 – solutionarea contestatiilor probei interviu şi afişarea rezultatelor finale concurs;

Afișarea rezultatelor probelor concursului se face pe pagina de internet a spitalului: infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum si la sediul unitatii (avizier R.U.N.O.S.), dupa cum urmeaza:
– selectia dosarelor – in termen de 1 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor;
– proba scrisa/proba interviul in termen de 1 zi lucratoare din ziua sustinerii probei respective
– perioada 01 mai- 6 mai -zile libere
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data afişării rezultatului fiecarei probe a concursului, intre orele 9:00-12:00, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Contestaţia se depune fizic la Comp. R.U.N.O.S. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, bd.Ferdinand nr.100).

Rezultatele contestaţiilor se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestaţiilor, pe pagina de internet a spitalului, infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum şi la sediul unitaţii (avizier R.U.N.O.S.).

Rezultatele finale se afişează pe pagina de internet a spitalului, infectioaseconstanta.ro, sectiunea: DESPRE SCBI – ANGAJĂRI ŞI PROMOVĂRI, precum şi la sediul unitaţii (avizier R.U.N.O.S.), în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a eventualelor contestaţii.

In termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, candidaţii admişi se vor prezenta la Comp.R.U.N.O.S.pentru demararea procedurii de angajare, prezentarea la post urmand a avea loc in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.

In vederea participarii la concurs, începand cu data publicării anunţului şi pănă în data de 26.04.2024, intre orele 09:00 – 12:00 candidaţii vor putea depune doar la Comp. R.U.N.O.S. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie şi copia certificatului de naştere sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.
– adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învătămant, sănătate sau protecţie sociala, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilitaţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
– chitanţă achitare taxa concurs, 50 lei;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii. Pentru candidaţii cu dizabilitaţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condiţiile legii.

Copiile de pe actele menţionate mai sus , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezinta insoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
 
 
Citește și:

LIVEAcțiune de protest la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (FOTO+VIDEO)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța CERONAV angajează muncitor. Detalii

23 May 2024 96

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” angajează. Iată ce trebuie să faci

23 May 2024 180

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Condiții

21 May 2024 458

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța angajează! Ce post este scos la concurs

21 May 2024 526

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, angajează. Detalii

20 May 2024 553

Angajări Constanța Clubul Sportiv Năvodari scoate la concurs cinci posturi. Iată calendarul de desfășurare

20 May 2024 466

Angajări Constanța Primăria Corbu angajează. Ești interesat?

18 May 2024 2660

Post vacant la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

18 May 2024 716

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează asistent medical generalist. Iată ce trebuie să faci

17 May 2024 442

Angajări Constanța Post vacant la Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia. Nu se solicită vechime!

17 May 2024 705

Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Tortoman, județul Constanța, angajează. Detalii

15 May 2024 618

Societate comercială angajează muncitori necalificați, serioși și punctuali

14 May 2024 305

IJJ Constanța Vino și tu în echipa Jandarmeriei! Sunt ultimele zile de înscrieri

11 May 2024 751

Constanța Grupul de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” angajează soldați gradați profesioniști!

10 May 2024 685

Angajări Constanța Ai studii superioare în medicină generală? Primăria Cumpăna angajează

03 May 2024 959