Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare pentru medicii stomatologi. Cine scoate postul la concurs

Foto: Pexels

Unitatea Militară UM 01459 Medgidia, județul Constanța, organizează concurs de angajare pentru ocuparea postului vacant de medic stomatolog.
 
Conform anunțului, angajatul va primi contract pe perioadă nedeterminată și va lucra 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână.
 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele specific prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene ;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
a) să fie absolvent a uneia din următoarele forme de pregătire: studii cu diplomă de licenţă în domeniul stomatologic;
b) vechime în muncă sau în specialitatea studiilor: fără vechime;

c) sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză.

Persoana declarată „admis” la concurs să-şi dea acordul scris privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului.
 
Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022 și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 166/2023
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae, model comun european;
k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, persoană de contact, secretar Plt. Marinel Mirela, tel: 0241814457/111.
 
Perioada de depunere a dosarelor: 08.04.2024 ora 08.00 – 19.04.2024 ora 15.00.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 23.04.2024, la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța. Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 24.04.2024 în intervalul orar 08.00-14.00, persoană de contact, secretarul comisiei Plt. MARINEL Mirela, tel: 0241814457/Int 111. Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se va afişa la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 25.04.2024.
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 13.05.2024, în intervalul orar 10.00-13.00.
Rezultatele la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 13.05.2024.

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de, în data de 14.05.2024, între orele 08.00-12.00, persoană de contact, secretarul comisiei Plt. MARINEL Mirela, tel: 0241814457/Int 111.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 15.05.2024.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 16.05.2024, începând cu ora 09.00.
Rezultatele la interviu se afişează la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 16.05.2024, ora 18.00.

Eventualele contestaţii privind rezultatele la interviu se depun la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 17.05.2024 în intervalul orar 08.00-14.00, persoană de contact, secretarul comisiei Plt. MARINEL Mirela, tel: 0241814457/Int 111.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor privind rezultatele la interviu se afişează la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 17.05.2024.
 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01459 Medgidia, strada Republicii, nr. 102, judeţul Constanța, în data de 20.05.2024, după ora 14.00.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.


Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Primăria Medgidia angajează medic stomatolog. Ce condiții au de îndeplinit candidații

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Orice sumă poate hotărâ viața camaradului nostru! Apel umanitar pentru un militar din Medgidia diagnosticat cu o boală nemiloasă

21 Feb 2018 29132