Primăria Medgidia angajează medic stomatolog. Ce condiții au de îndeplinit candidațiiPrimăria Municipiului Medgidia, județul Constanța, organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea postului de medic stomatolog , compartiment Asistență Medicală Școlară, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
 
Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă pentru medic stomatolog;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice);
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;( conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii)
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

 
Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
 

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 
Persoanele care vor să se înscrie la consurs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Condițiile specifice sunt :
a) Diploma de licență de medic stomatolog,
b) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
c) Avizul pentru exercitarea profesiei emis de Colegiul Medicilor Stomatologi din România valabil pe anul în curs,
d) Asigurarea de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul în curs.
*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Concursul se va desfășura în limba română și va consta în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
b) proba scrisă (proba B) ;
c) proba clinică sau practică (proba C).
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
 
Concursul se va desfășura după următorul calendar:
– Publicarea anunțului în data de 29.01.2024.
– Dosarele de concurs se depun, în perioada 29.01.2024 – 09.02.2024 inclusiv, luni-joi 08.00-16,30, vineri 08.00-14.00 la secretarul comisiei la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.
– Selecția dosarelor de concurs (Proba A) în perioada 12.02.2024 – 13.02.2024.
– Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice în data de 13.02.2024.
– Contestațiile privind rezultatul la selecția dosarelor se depun la secretarul comisiei până la data de 14.02.2024, la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 15.02.2024.
– Proba scrisă (Proba B) în data de 20.02.2024, ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă în data de 20.02.2024.
– Contestațiile privind rezultatul la proba scrisă se depun la secretarul comisiei până la data de 21.02.2024.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 22.02.2024.
– Proba clinică sau practică (Proba C) în data de 23.02.2024 ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.
– Afișarea rezultatelor la proba clinică sau practică în data de 26.02.2024.
– Contestațiile privind rezultatul la proba clinică sau practică se depun la secretarul comisiei până la data de 27.02.2024.
– Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 28.02.2024.
 
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției – primaria-medgidia.ro, e – mail: office@primaria-medgidia.ro, în data de 29.02.2024, prin specificarea mențiunii admis sau respins.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Primăria municipiului Medgidia, contract de peste 3 milioane de euro pentru înființarea rețelei de gaze

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Medgidia cumpără carburant auto de la OMV Petrom! Iată despre ce cantitate este vorba

21 Apr 2024 244

Volei CS Medgidia, calificată matematic în Divizia A1 (GALERIE FOTO + VIDEO)

21 Apr 2024 399

Achiziții Constanța Primăria Cernavodă a încheiat un contract cu o firmă din Medgidia. La mijloc sunt 18.000 de euro (DOCUMENTE)

16 Apr 2024 2224

Volei Turneul de promovare în Divizia A1, găzduit de Medgidia (GALERIE FOTO)

12 Apr 2024 850

Licitații Constanța Primăria Medgidia organizează licitație deschisă, pe un milion de euro, pentru dotarea unităților de învățământ din municipiu (DOCUMENT)

10 Apr 2024 511

Licitații Constanța CNC Romcenter SRL București livrează mobilier urban inteligent în Medgidia, cu peste 390.000 de euro (DOCUMENT)

07 Apr 2024 523

Handbal județul Constanța Trei echipe de pe litoral, calificate, de pe podium, la turneul semifinal. Distincții la faza pe Euroregiune (GALERIE FOTO)

02 Apr 2024 1455

Volei. CS Medgidia, înaintea turneului final Vicențiu Dumitrescu - „Obiectivul nostru e să promovăm în prima ligă“ (GALERIE FOTO)

27 Mar 2024 791

Achiziții Constanța Primăria Medgidia cumpără brazi naturali și platani

13 Mar 2024 1237

Cumpărări directe Constanța Namazu Consulting SRL, cu un singur angajat anul trecut, va exeprtiza tehnic trei blocuri din Medgidia (DOCUMENTE)

10 Mar 2024 561

Opinie cu rezerve Camera de Conturi Constanța, raport de audit asupra situațiilor financiare ale Municipiului Medgidia (DOCUMENT)

07 Mar 2024 783

Licitații Constanța Cine face curăţenie în birourilor Primăriei Medgidia?

02 Mar 2024 739

Primăria Medgidia a cumpărat direct servicii de consultanță pentru „Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal"

20 Feb 2024 587

Cumpărări directe Constanța Top Management ING SRL va presta servicii de management pentru proiectului „Creșterea eficientei energetice a Școlii Spiru Haret din Medgidia“ (DOCUMENT)

19 Feb 2024 579

Top Management ING SRL prinde un nou contract la Primăria Medgidia, județul Constanța! Ce vizează?

19 Feb 2024 1029