Deschidere editie

Cu ce argumente a câştigat Zoe Gabriela Bucovală anularea ordinului privind revocarea ei din fruntea ISJ Constanţa

La data de 24 aprilie, Curtea de Apel Constanţa a admis acţiunea formulată de Zoe Gabriela Bucovală, în contradictoriu cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care s-a anulat ordinul nr. 4699/18.08.2017. Prin decizia instanţei, se dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii ordinului anulat, în sensul reintegrării reclamantei Zoe Gabriela Bucovală în funcţia de inspector şcolar general al Inspectoratului Judeţean Şcolar Constanţa şi obligării pârâtului la plata către reclamantă a diferenţelor dintre drepturile băneşti corespunzătoare funcţiei de inspector şcolar general, aferente perioadei, şi drepturile băneşti încasate în mod efectiv în perioada 4.09.2017 - 1.02.2018 de către reclamantă, în calitate de profesor.
 

Iată cum s-a apărat inspectorul general al ISJ Constanţa!

 
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost numită în funcţia de inspector general al ISJ Constanţa în urma promovării, în anul 2015, a concursului organizat în condiţiile legii şi ale Ordinului nr. 5557/2011. După promovarea concursului, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a fost emis Ordinul MECS nr. 4805/18.08.2015, prin care a fost numită în funcţia de inspector general al ISJ Constanţa şi a fost încheiat contractul de management nr. xxxxx/19,08.2015, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data emiterii Ordinului 4805/18.08.2015.
Reclamanta a precizat că, la data de 18.08.2017, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis ordinul nr. 4699,  prin care s-a dispus revocarea sa din funcţia de inspector general al Inspectorului Şcolar Judeţean Constanţa, începând cu data de 4.09.2017, prin art. 2 al ordinului ministrul dispunând încetarea de la aceeaşi dată a contractului de management nr. xxxxx/19.08.2015, încheiat între reclamantă şi pârât pentru funcţia de inspector şcolar general al ISJ Constanţa.
 
Aceasta a mai menţionat că în preambulul ordinului indicat se invocă faptul că actul administrativ atacat are în vedere referatul nr. 1899/D.G.M.P./18.08.2017 privind încetarea contractului de management. Se pretinde faptul că, din referatul nr. 899/D.G.M.P./18.08.2017, se desprinde ideea că încetarea contractului de management ar fi rezultatul încălcării grave a prevederilor art. 7 pct. 1 din contractul de management nr. xxxxx/19.08.2015, precum şi al încălcării dispoziţiilor art. 19 alin 1, coroborate cu cele ale art. 9 lit. c) şi art.7 pct. 1 din Anexa O.M.E.C.T. nr. 5557/2011.
 
A învederat că, după emiterea ordinului MEN nr. 4699/18.08.2017, a fost emisă şi comunicată reclamantei notificarea nr. 9900/18.08.2017, prin care i s-a adus la cunoştinţă revocarea acesteia din funcţia de inspector şcolar general al ISJ Constanţa şi încetarea contractului de management, începând cu data de 4.09.2017, ataşându-se şi ordinul nr. 4699/2017, în cuprinsul notificării nr. 9900/18.08.2017 de care reclamanta a luat cunoştinţa la data de 21.08.2017, fiind dezvoltate şi pretinsele motive de revocare din funcţia de inspector şcolar al ISJ Constanţa, indicându-se faptul că ar fi fost încălcate dispoziţiile art. 4 lit. B, pct. 18, 19, 20, 22 din contractul de management, invocându-se totodată că, în desfăşurarea activităţii de inspector şcolar general al ISJ Constanţa, reclamanta ar fi încălcat dispoziţiile art. 1 pct. 21 din Legea nr. 176/2010 şi ale Legii învăţământului nr. 1/2011.
 
Prin notificarea transmisă, i s-a comunicat reclamantei faptul că emiterea ordinului MEN nr. 4699/18.08,2017 ar fi justificată, în opinia Ministerului Educaţiei Naţionale, de următoarele împrejurări:
- ISJ Constanţa nu ar fi prezentat MEN raportul privind starea învăţământului constănţean pentru anul 2015-2016, astfel fiind încălcate dispoziţiile art. 4 lit. B pct. 18, coroborat cu art. 20 din contractul de management nr. xxxxx/19.08.2015;
- ISJ Constanţa nu ar fi afişat declaraţiile de interese şi de avere pentru anul anterior în termen util şi că astfel s-au încălcat disp. art. 4 lit. B pct. 19 din contractul de management conform cu care managerul are obligaţia să dispună constituirea şi actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului şcolar;
- ISJ Constanţa nu ar fi respectat termenul pentru transmiterea raportării implementării standardelor de control intern managerial semestru I al anului 2017, solicitate prin adresa nr. 375/05.07.2017, semnată de secretarul general MEN;
- ISJ Constanţa nu ar fi respectat termenul de transmitere a situaţiilor financiare pentru semestru I al anului 2017, întrucât a depus aceste situaţii la Direcţia Generală Economică MEN la data de 02.08.2017, nu la data de 31.07.2017.
 
Reclamanta a mai menţionat că, în ce priveşte revocarea/destituirea din funcţia de conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean, pentru abateri disciplinare rezultând în neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor inspectorului şcolar general sau pentru nerespectarea prevederilor legale, art. 280 şi urm. din Legea nr. 1/2011 stabileşte în mod imperativ o procedură strictă şi obligatorie, procedură ce nu a fost respectată în speţa.
 
Astfel, art. 280 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 instituie obligativitatea constituirii unei comisii de cercetare disciplinară, însă, în speţă, deşi se pretinde că a fost sancţionată nerespectarea unor îndatoriri ale reclamantei rezultate din contractul încheiat pentru funcţia de inspector şcolar general al ISJ Constanţa, nu a fost constituită comisia prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor menţionate anterior.
 
A mai amintit reclamanta prevederile art. 280 alin (6) teza I din Legea nr. 1/2011, care dispune că, în cadrul cercetării abaterii prezumate, se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente, prevederi ce nu au fost respectate.
 
Mai mult, reclamanta a susţinut că prin niciun act al MEN nu s-au stabilit urmările pretinselor nereguli, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei etc., deşi pentru revocarea/destituirea din funcţia de conducere a ISJ, legea impune existenţa unor urmări de o gravitate însemnată, a unor împrejurări care denotă rea-voinţă în săvârşirea pretinselor nereguli şi, cu siguranţă, existenţa vinovăţiei în sarcina persoanei revocate/destituite din funcţie.
 
A apreciat reclamanta că, în cauză, nu numai că pretinsele fapte cercetate nu există, însă nu se poate vorbi nici de urmări a căror gravitate este amplă, nici de vinovăţia reclamantei. A arătat că art. 280 alin (6) teza finală din Legea nr. 1/2011 impune, cu titlu imperativ, obligativitatea audierii persoanei vizate de măsura revocării/destituirii din funcţia de inspector general al ISJ Constanţa, precum şi că persoana cercetată are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să aducă probe în apărare.
 
Reclamanta a susţinut că nu a fost înştiinţată în scris cu minimum 48 de ore înainte şi nici nu i-au fost solicitate declaraţii, astfel a fost încălcată regula legală imperativă privind obligativitatea audierii acesteia , precum şi că art. 280 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 stabileşte că: „cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată”, însă în speţă pretinsele fapte au o vechime mai mare de 30 de zile.
 
Pentru această argumentare, reclamanta a invocat, ca motiv de nelegalitate, şi încălcarea normelor imperative ale Codului Muncii privind încetarea raporturilor de muncă din culpa angajatului.
 
Reclamanta a mai menţionat un alt motiv de nulitate, respectiv împrejurarea că Ordinul nr. 4699/2017 este lovit de nulitate pentru faptul că nu cuprinde motivarea în fapt şi nici motivarea în drept a măsurii de încetare a raporturilor de muncă prin revocarea reclamantei din funcţia de inspector general.
 
Un alt motiv de nelegalitate l-ar constitui încălcarea prevederilor art. 281 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, motivat de faptul că ordinul nr. 4699/18.08.2017 nu este semnat de ministrul educaţiei naţionale, ci de o altă persoană. Reclamanta a susţinut că nici din cuprinsul său, nici din actele ataşate nu rezultă că a existat un ordin al ministrului privind delegarea competenţelor către persoana care şi-a arogat dreptul de a semna actul în locul ministrului.
 
Reclamanta a pretins că semnarea ordinului de către o altă persoană, fără arătarea calităţii, a numelui şi a temeiului pentru care semnează în locul ministrului nu înlătură motivul de nulitate a ordinului, iar neindicarea condiţiilor în care ordinul a fost semnat de către o altă persoană şi neindicarea cazului concret pentru care ministrul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile au ca urmare nulitatea actului.
 
Reclamanta a învederat că referatul nr. 1899/DGMP/18,08.2017 ce a fundamentat necesitatea luării măsurilor a fost întocmit la data de 18.08.2017, dată la care a fost emis şi Ordinul nr. 4699/18.08.2017, iar notificarea nr. 9900/18.08.2017, prin care s-a constatat încetarea contractului de management, a fost comunicată prin fax reclamantei, în aceeaşi zi în care au fost dispuse măsurile privind revocarea din funcţie şi încetarea contractului de management. A mai susţinut că întocmirea în aceeaşi zi a referatului ce fundamentează necesitatea unei măsuri de o mare gravitate, precum şi notificarea cauzelor de îndeplinire necorespunzătoare sau de neîndeplinire a obligaţiilor asumate managerului şi luarea măsurilor de sancţionare, ca efect al acestor constatări, în aceeaşi zi, conturează concluzia unei cercetări sumare, de urgenţă a îndeplinirii/neîndeplinirii unor obligaţii complexe, asumate printr-un contract de management.
 
Ea a mai precizat că se naşte un argument serios relativ la nelegalitatea ordinului, argument ce se coroborează şi cu dispoziţiile art. 9 pct. c din contractul de management, conform cu care revocarea din funcţie a reclamantei se putea face „pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract de management, cu notificare prealabilă, scrisă, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii”.
 
Instanţa a admis argumentele avocatului inspectorului, astfel, a anulat ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale privind revocarea Zoei Gabriela Bucovală.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Și-a recunoscut fapta. Directorul economic interimar al Aeroportului Mihail Kogălniceanu s-a sustras de la prelevarea de mostre biologice. Ce obligații au stabilit magistrații Curții de Apel

15 Jul 2019 3105

Decrete semnate de Iohannis Un colonel, judecător militar, s-a pensionat. Un chestor de poliţie şi-a încetat raporturile de serviciu

12 Jul 2019 1927

Gigi Valentin Ştefan rămâne procuror general la Constanţa. Vezi cât timp şi unde s-a stabilit

10 Jul 2019 567

Florinel Ciucardel revine în PNŢCD Constanţa! Fostul consilier local din Mereni a câştigat definitiv în instanţă

10 Jul 2019 668

Damen contestă licitația de corvete

09 Jul 2019 582

Curtea de Apel Constanţa Mandat european de arestare pe numele unui tânăr din Tulcea, nepus în executare. Iată motivul!

09 Jul 2019 805

Dosarul „Nazarcea“, în care este implicat ÎPS Teodosie, pe masa judecătorilor de la ÎCCJ

08 Jul 2019 1050

Mandat european de arestare Bărbat cu dublă cetăţenie, care locuia la Costineşti, suspect într-un caz de escrocherie în Ungaria

06 Jul 2019 1041

Instanţele au intrat în vacanţă. Iată programul secţiilor de la Constanţa!

03 Jul 2019 711

Curtea de Apel Constanța Zeci de persoane, cercetate pentru furturi din locuințe. Cum acționau

01 Jul 2019 646

Un condamnat în Italia, prins pe raza judeţului Constanţa. Ce a decis instanţa

29 Jun 2019 673

A dat spargeri în Austria cu un prejudiciu de aproape 400.000 de euro. Curtea de Apel Constanţa a aprobat transferul în România

29 Jun 2019 1633

Fostul președinte al Consiliului Judetean Galați, condamnat, din nou, pentru conflict de interese

28 Jun 2019 545

Decrete semnate de președinte Mai mulți judecători și procurori, eliberați din funcții. Un procuror și de la Constanța

28 Jun 2019 835

A băgat spaima în austrieci! Un bărbat din Medgidia va fi adus în ţară după ce a dat 18 spargeri

28 Jun 2019 997