Sedinte consiliu

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal august 2009

In conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara din data de 28.08.2009, orele 1200, la Complex Hotelier Mamaia, statiunea Mamaia, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului municipal pe anul 2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


2. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, pensionarilor beneficiari ai prevederilor Legii nr. 309/2002 cu un venit de pana la 1000RON, ca masura de protectie sociala;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Garantiei Locale;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de actiune privind reducerea zgomotului ambientalin municipiul Constanta";
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, dezafectarii unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta, aflate in administrarea R.A.T.C., reprezentand linie de transport tramvai 101, traseul Gara - Bulevardul Aurel Vlaicu - Fabrica de Hartie - Depou.
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

7. Proiect de hotarare privind garantarea unui credit ce urmeaza a fi contractatde catre R.A.D.E.T. Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.E.D.P.P. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 346/2009 - Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiuluiConstanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


10. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobate prin HCLM m. 372/23.07.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente unui nou club pentru pensionari sia unui club pentru persoanele cu handicap;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 10/2009 referitor la "imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului,intretinerea siinfrumusetareamunicipiuluiConstanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


13. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici afereti obiectivului "Pietruire si asfaltare Palazu Mare - str. George Toparceanu;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului "Pietruire si asfaltare in zona Palas, strada Motilor";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional - cadru, la contractul de cooperare m. 75746/19.05.2009 incheiat cu S.C. PETROM S.A.;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

16. Proiect de hotarare privind modificarea Programului de coordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

17. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Parcului din zona CET,municipiul Constanta - catre R.A.E.D.P.P.;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri", cartierul al II-lea, 3.000 unitati locative, zona stelanita Voda;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


19. Proiect de hotarare privind aprobarea PDZ -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+7-9E CD LOCUINTE sI SPATII COMERCIALE LA P, zona Palazu Mare,DN 2A Ian 203+609 stg., parcelaA480/17,teren in suprafatade 1050 mp din acte si 904,28 mp din masuratori, proprietate Yazbek Robert si Laura Serban;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


20. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA P CD UN CORP P+M, str. Rodica Dr. 28 A, lot 2, teren in suprafata de 198 mp din acte si 178 mp din masuratori, proprietate Closca lonel, CloscaMarian siCloscaGheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


21. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - GRADINITA CD PROGRAM PRELUNGIT, situat in str. Traian FN, intre bI. A2 si A3, teren in suprafata totala de 1555,28 mp, proprietatea municipiului Constanta, administrat de R.A.E.D.P.P. conform H.C.L.M. Dr. 50/2007 siH.C.L.M. Dr.470/2007;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


22. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - LOCUINTA, parcela A586/1/24/2, Palazu Mare, teren in suprafata total a de 710,66 mp, proprietate Simedrea Silvia Elena siDobrica;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


23. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2- 3E, LOCUINTE sI SEDIU FIRMA, str. Spataru Nicolae Milescu Dr. 20, teren in suprafata de 220,26 mp, proprietate Florescu Mihaela ;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


24. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL Dp+P+2E - LOCUlNT.A, str. Sulfinei nr. 7, teren in suprafata de 140 mp, proprietate Baluta Vasilica;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


25. Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unor strazi in municipiul Constanta din zona PALAZU MARE;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


26. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - EXTINDERE LOCUINT A EXISTENTA PENTRU AMENAJARE LABORATOR TEHNIC.A DENTARA LA PARTER sI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+IE+M - LOCUlNT.A, str. Teodor Sperantia nr. 76, teren in suprafata de 500 mp din acte si 502,62 mp din masuratori, proprietate Prisecaru Neculai si Aurelia;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


27. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - Hotel str. Revolutiei din 22 Decembrie 1989 teren in suprafata de 430,52 mp, proprietate Giurgiucanu Georgica, Borcea Cristian, Mariuta Maria, SC Habitat si Ambient SA, Camboianu Mihai;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

28. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUlNT.A P+M - INTRARE IN LEGALITATE, Palazu Mare, parcel a A586/1, lot.16il, in suprafata de 622 mp la care se adauga 0 cota indiviza din drumul de acces (lot 20), rezultand 0 suprafata totala de 742 mp, proprietate Negrisan Dumitru si Liliana
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


29. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 327/2009 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal - REGLEMENTAREA SITUAT,IEI TERENULUI din str. Farului nr. 12A in suprafata de 94,69 mp apartinand domeniului privat al municipiului Constanta -Capilnasiu loan;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


30. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE HAL.A METALIC.A - UTILAJE AGRICOLE, parcela A 165/6/3/2/2, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Roncea Raluca;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


31. Proiect de hoHirare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


32. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 2032 mp catre Universitatea Maritima din Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


33. Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniuluiprivat al Municipiului Constanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


34. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L.M. nr.l08/25.02.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


35. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unui teren in suprafata de 274 mp, situat in zona Grup scolar Dimitrie Leonida;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


36. Proiect de hotarare privind modifiearea H.C.L.M. nrA08/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului in suprafata de 850 mp situat in Constanta Sud, zona Veteranilor, in vederea edificariiunui lacasde cult;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


37. Proiect de hotarare privind radierea pozitiei 223 din H.C.L.M. nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


38. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


39. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor terenuri situate in municipiul Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


40.Proieet de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in zona Baba Novae - lot 5 si lot 10 de la S.C. METAL INTERTRADE SRL si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


41. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei,a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 10 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


42. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/1 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


43. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/2 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatii de construire de loeuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


44. HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Razia politiștilor constănțeni pe bulevardul 1 Mai. Autobuzele RATC, verificate

17 Jan 2018 553

Autobuzele RATC Constanța circulă în condiții de iarnă. Sfaturi pentru călători pentru a nu se accidenta la urcarea și coborârea din autobuz

16 Jan 2018 307

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța, sfaturi pentru călători pentru a nu se accidenta la urcarea în autobuze

13 Jan 2018 910

Anunț important de la RATC Constanța. Vor fi înființate noi chioșcuri de bilete în Constanța. Unde vor fi amplasate acestea

12 Jan 2018 339

Primăria Tulcea solicită ajutor pentru refacerea transportului în comun. Ce spune directorul RATC, Bogdan Niţă

12 Jan 2018 1019

De unde vor veni cele 100 de autobuze Euro 6 pe care le va opera RATC Constanţa?

09 Jan 2018 3302

RATC Constanţa. Anunţ important cu privire la permisele de călătorie gratuite pentru anul 2018

08 Jan 2018 340

Anunț important de la RATC Constanța

02 Jan 2018 2063

Revelion în Piaţa Ovidiu În noaptea dintre ani, autobuzele RATC vor funcţiona până la ora 2.00

29 Dec 2017 1396

Anunţ important de la RATC Constanţa. Care este programul de funcţionare al chioşcurilor în minivacanţa de Anul Nou

27 Dec 2017 719

Revista presei locale

25 Dec 2017 478

Imagini de la eveniment Accident rutier în Constanţa. În impact, implicate două automobile şi un autobuz RATC (galerie foto+video)

23 Dec 2017 6700

Ce program vor avea autobuzete RATC Constanța în perioada sărbătorilor de iarnă. Program special pentru noaptea de Revelion

22 Dec 2017 1285

Anunț important de la RATC Constanța. Cine poate obține permisele gratuite pentru anul 2018. Unde se depun cererile

22 Dec 2017 538

Atenţie, constănţeni! Revin controlorii pe autobuzele RATC. De la 1 ianuarie. Regia va reînfiinţa corpul de control

22 Dec 2017 2531

Anunț important de la RATC Constanța. Traseul mai multor linii va fi deviat din cauza unor lucări

14 Dec 2017 391

RATC Constanţa anunţă modificarea traseului liniei trei

13 Dec 2017 569

Anunţ important! RATC Constanţa a înfiinţat staţii noi pe traseele din municipiu

12 Dec 2017 880

Anunţ important de la RATC Constanţa cu privire la permisele de călătorie gratuite pentru anul 2018

12 Dec 2017 1146

Deviere traseu. Anunţ important de la RATC

11 Dec 2017 1349

Anunţ important de la Regia Autonomă de Transport în Comun

10 Dec 2017 920

Anunţ important de la RATC Constanţa. Sunt anunţate întârzieri pe linia 101

07 Dec 2017 994

#scrieDobrogea Termele romane de la Tomis sau când apele uitării ne spală memoria (galerie foto)

06 Dec 2017 1887

Constanța. Mai multe străzi închise. Este vizat și bulevardul Tomis

01 Dec 2017 968

Lista scurtă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al RATC. Cine intră în etapa a doua a procesului de recrutare

30 Nov 2017 790

Două linii de transport ale RATC îşi modifică programul în luna decembrie

30 Nov 2017 1175

Trafic rutier restricţionat, pe principalele artere de circulaţie din municipiul Constanţa pentru defilarea paradei militare

30 Nov 2017 1385

Imagini de la evenimentAccident rutier pe bulevardul I.C.Brătianu. Un autobuz RATC implicat (galerie foto+video)

29 Nov 2017 1594

Revista presei locale

28 Nov 2017 597

Licitaţia pentru achiziţionarea noilor autobuze ale RATC, în linie dreaptă. În competiţie au rămas patru companii

28 Nov 2017 885

Consilierii locali trebuie să aprobe procedura de reorganizare Regia de Transport în Comun Constanţa se transformă în societate pe acţiuni (document)

27 Nov 2017 556

În atenția publicului călător RATC. Programul a două linii de transport în comun va suferi modificări

24 Nov 2017 2058

Razie a polițiștilor locali la Constanța. Autobuzele RATC oprite între stații. Călătorii fără bilete sancționați

24 Nov 2017 630

Anunț important de la RATC Constanța. Cum vor circula autobuzele de călători în minivacanța de 1 Decembrie

23 Nov 2017 1783

Ce se mai face la fosta bază a RATC Bogaris Residential Rom Cuatro SRL va ridica un imobil de locuințe cu spații comerciale la parter (document)

22 Nov 2017 1907

Anunţ important de la RATC Constanţa. Cine poate beneficia de abonamente gratuite pentru transportul în comun

15 Nov 2017 489

Anunț important de la RATC Constanța. Traseele unor linii de autobuze vor circula deviat din cauza unor lucrări

14 Nov 2017 1687

Au fost luate măsuri pentru ca stâlpul din fața ISU Dobrogea, avariat în urma accidentului de pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța să nu se prăbușească (galerie foto)

13 Nov 2017 2085

Anunţ important de la RATC Constanţa. Se depun cererile pentru legitimațiile de călătorie RATC valabile pentru anul 2018

08 Nov 2017 867

RATC Constanța oferă comercianților posibilitatea de a deveni distribuitori de bilete de călătorie

07 Nov 2017 822

Constănţeanul supărat Locuitorii din zona Marvimex, nemulţumiţi de lipsa alternativelor de transport în comun

07 Nov 2017 3146

Anunț important de la RATC Constanța. Traseul unei linii de transport în comun va fi deviat

06 Nov 2017 1761

Razii în autobuzele RATC Constanţa. Călătorii frauduloşi, sancţionaţi de poliţişti

03 Nov 2017 3086

30.000 de constănțeni folosesc maxi-taxi Făgădău - „Transportul public se redesenează. După transformarea RATC, dacă vor rămâne rute libere, vom face licitație!“

01 Nov 2017 4452

Revista presei locale

31 Oct 2017 950

Val de pensionări la RATC Constanţa. Printre cei care au ieşit la pensie se numără şi şeful Serviciului Marketing, Ibram Temur

30 Oct 2017 1626

Anunţ RATC Constanţa. Planificatorul de Rute vine în ajutorul călătorilor

30 Oct 2017 422

Revista presei locale

30 Oct 2017 606

Călătorii trebuie să știe asta RATC Constanța comasează, de azi, două linii foarte importante. Care este traseul

30 Oct 2017 8732

Licenţele de transport pentru 301 şi 305, în aer Când expiră avizele de traseu ale liniilor de microbuz care circulă în Constanţa (documente)

30 Oct 2017 4583