Sedinte consiliu

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal august 2009

In conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara din data de 28.08.2009, orele 1200, la Complex Hotelier Mamaia, statiunea Mamaia, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului municipal pe anul 2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


2. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, pensionarilor beneficiari ai prevederilor Legii nr. 309/2002 cu un venit de pana la 1000RON, ca masura de protectie sociala;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Garantiei Locale;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de actiune privind reducerea zgomotului ambientalin municipiul Constanta";
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, dezafectarii unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta, aflate in administrarea R.A.T.C., reprezentand linie de transport tramvai 101, traseul Gara - Bulevardul Aurel Vlaicu - Fabrica de Hartie - Depou.
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

7. Proiect de hotarare privind garantarea unui credit ce urmeaza a fi contractatde catre R.A.D.E.T. Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.E.D.P.P. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 346/2009 - Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiuluiConstanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


10. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobate prin HCLM m. 372/23.07.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente unui nou club pentru pensionari sia unui club pentru persoanele cu handicap;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 10/2009 referitor la "imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului,intretinerea siinfrumusetareamunicipiuluiConstanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


13. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici afereti obiectivului "Pietruire si asfaltare Palazu Mare - str. George Toparceanu;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului "Pietruire si asfaltare in zona Palas, strada Motilor";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional - cadru, la contractul de cooperare m. 75746/19.05.2009 incheiat cu S.C. PETROM S.A.;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

16. Proiect de hotarare privind modificarea Programului de coordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

17. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Parcului din zona CET,municipiul Constanta - catre R.A.E.D.P.P.;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri", cartierul al II-lea, 3.000 unitati locative, zona stelanita Voda;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


19. Proiect de hotarare privind aprobarea PDZ -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+7-9E CD LOCUINTE sI SPATII COMERCIALE LA P, zona Palazu Mare,DN 2A Ian 203+609 stg., parcelaA480/17,teren in suprafatade 1050 mp din acte si 904,28 mp din masuratori, proprietate Yazbek Robert si Laura Serban;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


20. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA P CD UN CORP P+M, str. Rodica Dr. 28 A, lot 2, teren in suprafata de 198 mp din acte si 178 mp din masuratori, proprietate Closca lonel, CloscaMarian siCloscaGheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


21. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - GRADINITA CD PROGRAM PRELUNGIT, situat in str. Traian FN, intre bI. A2 si A3, teren in suprafata totala de 1555,28 mp, proprietatea municipiului Constanta, administrat de R.A.E.D.P.P. conform H.C.L.M. Dr. 50/2007 siH.C.L.M. Dr.470/2007;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


22. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - LOCUINTA, parcela A586/1/24/2, Palazu Mare, teren in suprafata total a de 710,66 mp, proprietate Simedrea Silvia Elena siDobrica;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


23. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2- 3E, LOCUINTE sI SEDIU FIRMA, str. Spataru Nicolae Milescu Dr. 20, teren in suprafata de 220,26 mp, proprietate Florescu Mihaela ;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


24. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL Dp+P+2E - LOCUlNT.A, str. Sulfinei nr. 7, teren in suprafata de 140 mp, proprietate Baluta Vasilica;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


25. Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unor strazi in municipiul Constanta din zona PALAZU MARE;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


26. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - EXTINDERE LOCUINT A EXISTENTA PENTRU AMENAJARE LABORATOR TEHNIC.A DENTARA LA PARTER sI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+IE+M - LOCUlNT.A, str. Teodor Sperantia nr. 76, teren in suprafata de 500 mp din acte si 502,62 mp din masuratori, proprietate Prisecaru Neculai si Aurelia;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


27. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - Hotel str. Revolutiei din 22 Decembrie 1989 teren in suprafata de 430,52 mp, proprietate Giurgiucanu Georgica, Borcea Cristian, Mariuta Maria, SC Habitat si Ambient SA, Camboianu Mihai;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

28. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUlNT.A P+M - INTRARE IN LEGALITATE, Palazu Mare, parcel a A586/1, lot.16il, in suprafata de 622 mp la care se adauga 0 cota indiviza din drumul de acces (lot 20), rezultand 0 suprafata totala de 742 mp, proprietate Negrisan Dumitru si Liliana
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


29. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 327/2009 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal - REGLEMENTAREA SITUAT,IEI TERENULUI din str. Farului nr. 12A in suprafata de 94,69 mp apartinand domeniului privat al municipiului Constanta -Capilnasiu loan;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


30. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE HAL.A METALIC.A - UTILAJE AGRICOLE, parcela A 165/6/3/2/2, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Roncea Raluca;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


31. Proiect de hoHirare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


32. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 2032 mp catre Universitatea Maritima din Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


33. Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniuluiprivat al Municipiului Constanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


34. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L.M. nr.l08/25.02.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


35. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unui teren in suprafata de 274 mp, situat in zona Grup scolar Dimitrie Leonida;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


36. Proiect de hotarare privind modifiearea H.C.L.M. nrA08/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului in suprafata de 850 mp situat in Constanta Sud, zona Veteranilor, in vederea edificariiunui lacasde cult;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


37. Proiect de hotarare privind radierea pozitiei 223 din H.C.L.M. nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


38. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


39. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor terenuri situate in municipiul Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


40.Proieet de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in zona Baba Novae - lot 5 si lot 10 de la S.C. METAL INTERTRADE SRL si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


41. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei,a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 10 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


42. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/1 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


43. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/2 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatii de construire de loeuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


44. HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şoferii RATC protestează în faţa Primăriei Constanţa (galerie foto+video)

20 Sep 2017 736

Directorul RATC Constanţa, Bogdan Niţă, despre protestul programat astăzi de angajaţii regiei

20 Sep 2017 1575

Protest al angajaților RATC Constanța în fața Primăriei Constanța. Ce revendicări au sindicaliștii

19 Sep 2017 1015

Licitaţia a fost contestată Peste 700.000 de lei pentru paza obiectivelor RATC

18 Sep 2017 1069

Constanța. Informații utile pentru cei care cumpără bilete RATC prin SMS. Ce se schimbă de vineri, 15 septembrie

13 Sep 2017 539

În atenţia călătorilor Anunţ important de la RATC privind modificarea traseelor

13 Sep 2017 326

Tinmar Energy SA va furniza energie electrică către RATC Constanța (document)

11 Sep 2017 628

Traseul unor autobuze ale RATC Constanța va fi deviat din cauza unor lucrări. Când se va reveni la traseul inițial

07 Sep 2017 670

RATC Constanţa. Se suspendă circulaţia autobuzelor supraetajate

07 Sep 2017 855

În atenţia călătorilor Controale în autobuzele RATC!

06 Sep 2017 1178

Încerca să evite incendiul de la o rulotă Autobuz etajat al RATC rămas suspendat pe bulevardul Mamaia. O fetiță de 6 ani carbonizată (galerie foto+video)

03 Sep 2017 9265

Interviu online cu directorul general executiv al RATC, Nicolae Niţă „Pe 15 septembrie vor fi cunoscute numele firmelor interesate să furnizeze către regie noile autobuze Euro 6“

01 Sep 2017 3302

USR Constanţa militează pentru transport public de calitate. Ce îi sugerează managerului RATC

31 Aug 2017 1372

Şoferii se minunează. Un sens giratoriu ciudat va fi dat în funcţiune în Constanţa. Are forma cifrei 8. Aşa ceva n-au mai văzut (galerie foto+video)

30 Aug 2017 29350

RATC Constanța introduce trei bilete noi de la 1 septembrie. Cum arată acestea

29 Aug 2017 4065

Revista presei locale

29 Aug 2017 853

Poliţia Locală Constanţa a luat în vizor călătorii frauduloşi

29 Aug 2017 446

Modificări RATC. După ce program vor circula autobuzele liniei 1

25 Aug 2017 575

Trasee RATC prelungite în week-end pentru constănțenii și turiștii care participă la evenimentele din Piața Ovidiu

24 Aug 2017 2269

În atenţia călătorilor RATC a modificat traseul liniei 101C

23 Aug 2017 771

Atenţie şoferi! Schimbări în traficul constănţean

03 Aug 2017 4572

Constanța. Crește numărul pensionarilor care pot circula gratuit cu autobuzele RATC. Care este plafonul pentru acordarea de gratuitate

02 Aug 2017 604

Revista presei locale

01 Aug 2017 845

Procentul de reducere pentru abonamentele elevilor ar putea creşte Biletele RATC valabile 60 de minute vor fi puse în circulaţie de la 1 septembrie

01 Aug 2017 1415

Consiliul Local aprobă planul de administrare şi management al Regiei de Transport în Comun (RATC). Iată ce prevede! (document)

29 Jul 2017 1066

Peste 100 de solicitări la SC RAJA SA în municipiul Constanța din cauza ploii. Probleme au fost și la Cernavodă

28 Jul 2017 660

RATC suplimentează programul de transport cu ocazia concertelor din Piața Ovidius

26 Jul 2017 1987

Allianz - Ţiriac Asigurări SA, contract cu RATC Constanţa (document)

21 Jul 2017 639

Staţia RATC Turda de pe bulevardul Mamaia din Constanţa şi-a schimbat numele. Cum se numeşte acum

03 Jul 2017 1356

Constanţa. Beneficiarii abonamentelor gratuite RATC vor primi legitimaţiile prin poştă. Cum arată acestea (galerie foto)

30 Jun 2017 2039

28 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.750 de lei, pentru călătorii frauduloşi pe liniile RATC

30 Jun 2017 419

Comisie de disciplină la RATC pentru cercetarea şoferului prins în flagrant de jandarmi în timp ce sustrăgea motorină

27 Jun 2017 1181

Program de transport al RATC Constanţa pe perioada festivalului NEVERSEA (5-10 iulie 2017)

27 Jun 2017 1361

Şoferul unui autobuz, prins în flagrant de jandarmi

26 Jun 2017 6664

Panică pe linia RATC 100 Gară-Mamaia Un autoturism s-a ciocnit cu un autobuz plin de călători (galerie foto+video)

15 Jun 2017 6235

Explozia unei anvelope de la un autobuz RATC a speriat locatarii din zona ICIL (video)

04 Jun 2017 2058

RATC repune, de azi, în circulaţie traseele turistice din Mamaia! Cât costă un bilet!

01 Jun 2017 1423

În atenţia constănţenilor RATC repune în circulaţie traseele turistice din Mamaia. Iată de când

29 May 2017 1037

Anunţ important de la RATC O staţie de autobuz din Constanţa se mută provizoriu

26 May 2017 1360

Anunţ important de la RATC Constanţa

25 May 2017 1445

RATC Constanţa pune în circulaţie traseele turistice spre Mamaia

23 May 2017 1843

Constanţa Se cere gratuitate RATC pentru elevi şi studenţi

22 May 2017 533

Noaptea Muzeelor la Constanţa. RATC prelungeşte programul autobuzelor

20 May 2017 2793

Ovidiu Cristian Tănase nu mai este directorul general al RATC. Cine i-a luat locul!

19 May 2017 2279

Vă mai amintiţi de fosta bază a RATC Constanţa de la Delfinariu? Uitaţi ce hipermarket se face acolo (galerie foto+video)

17 May 2017 19540

Intervenție RAJA în zona Gării. Trafic restricționat și deviere de trasee RATC. Iată despre ce este vorba

12 May 2017 944

Imaginile care i-au speriat pe cei ce se aflau în staţia RATC Casa de Cultură. Flagrant cu pistoale şi genunchi pe gât. Acţiune BCCO (galerie foto)

27 Apr 2017 48242

Revista presei locale

26 Apr 2017 3154

RATC Constanța pune în circulație traseele turistice spre Mamaia. Cât costă un bilet

25 Apr 2017 3462

Constanţa. Un bărbat s-a accidentat în timp ce cobora din autobuz. Medicii de la Ambulanţă chemaţi în ajutor (galerie foto+video)

22 Apr 2017 4048