Sedinte consiliu

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal august 2009

In conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara din data de 28.08.2009, orele 1200, la Complex Hotelier Mamaia, statiunea Mamaia, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului municipal pe anul 2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


2. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, pensionarilor beneficiari ai prevederilor Legii nr. 309/2002 cu un venit de pana la 1000RON, ca masura de protectie sociala;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Garantiei Locale;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de actiune privind reducerea zgomotului ambientalin municipiul Constanta";
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, dezafectarii unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta, aflate in administrarea R.A.T.C., reprezentand linie de transport tramvai 101, traseul Gara - Bulevardul Aurel Vlaicu - Fabrica de Hartie - Depou.
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

7. Proiect de hotarare privind garantarea unui credit ce urmeaza a fi contractatde catre R.A.D.E.T. Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.E.D.P.P. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 346/2009 - Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiuluiConstanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


10. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobate prin HCLM m. 372/23.07.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente unui nou club pentru pensionari sia unui club pentru persoanele cu handicap;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 10/2009 referitor la "imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului,intretinerea siinfrumusetareamunicipiuluiConstanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


13. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici afereti obiectivului "Pietruire si asfaltare Palazu Mare - str. George Toparceanu;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului "Pietruire si asfaltare in zona Palas, strada Motilor";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional - cadru, la contractul de cooperare m. 75746/19.05.2009 incheiat cu S.C. PETROM S.A.;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

16. Proiect de hotarare privind modificarea Programului de coordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

17. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Parcului din zona CET,municipiul Constanta - catre R.A.E.D.P.P.;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri", cartierul al II-lea, 3.000 unitati locative, zona stelanita Voda;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


19. Proiect de hotarare privind aprobarea PDZ -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+7-9E CD LOCUINTE sI SPATII COMERCIALE LA P, zona Palazu Mare,DN 2A Ian 203+609 stg., parcelaA480/17,teren in suprafatade 1050 mp din acte si 904,28 mp din masuratori, proprietate Yazbek Robert si Laura Serban;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


20. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA P CD UN CORP P+M, str. Rodica Dr. 28 A, lot 2, teren in suprafata de 198 mp din acte si 178 mp din masuratori, proprietate Closca lonel, CloscaMarian siCloscaGheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


21. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - GRADINITA CD PROGRAM PRELUNGIT, situat in str. Traian FN, intre bI. A2 si A3, teren in suprafata totala de 1555,28 mp, proprietatea municipiului Constanta, administrat de R.A.E.D.P.P. conform H.C.L.M. Dr. 50/2007 siH.C.L.M. Dr.470/2007;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


22. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - LOCUINTA, parcela A586/1/24/2, Palazu Mare, teren in suprafata total a de 710,66 mp, proprietate Simedrea Silvia Elena siDobrica;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


23. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2- 3E, LOCUINTE sI SEDIU FIRMA, str. Spataru Nicolae Milescu Dr. 20, teren in suprafata de 220,26 mp, proprietate Florescu Mihaela ;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


24. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL Dp+P+2E - LOCUlNT.A, str. Sulfinei nr. 7, teren in suprafata de 140 mp, proprietate Baluta Vasilica;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


25. Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unor strazi in municipiul Constanta din zona PALAZU MARE;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


26. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - EXTINDERE LOCUINT A EXISTENTA PENTRU AMENAJARE LABORATOR TEHNIC.A DENTARA LA PARTER sI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+IE+M - LOCUlNT.A, str. Teodor Sperantia nr. 76, teren in suprafata de 500 mp din acte si 502,62 mp din masuratori, proprietate Prisecaru Neculai si Aurelia;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


27. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - Hotel str. Revolutiei din 22 Decembrie 1989 teren in suprafata de 430,52 mp, proprietate Giurgiucanu Georgica, Borcea Cristian, Mariuta Maria, SC Habitat si Ambient SA, Camboianu Mihai;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

28. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUlNT.A P+M - INTRARE IN LEGALITATE, Palazu Mare, parcel a A586/1, lot.16il, in suprafata de 622 mp la care se adauga 0 cota indiviza din drumul de acces (lot 20), rezultand 0 suprafata totala de 742 mp, proprietate Negrisan Dumitru si Liliana
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


29. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 327/2009 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal - REGLEMENTAREA SITUAT,IEI TERENULUI din str. Farului nr. 12A in suprafata de 94,69 mp apartinand domeniului privat al municipiului Constanta -Capilnasiu loan;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


30. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE HAL.A METALIC.A - UTILAJE AGRICOLE, parcela A 165/6/3/2/2, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Roncea Raluca;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


31. Proiect de hoHirare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


32. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 2032 mp catre Universitatea Maritima din Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


33. Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniuluiprivat al Municipiului Constanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


34. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L.M. nr.l08/25.02.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


35. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unui teren in suprafata de 274 mp, situat in zona Grup scolar Dimitrie Leonida;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


36. Proiect de hotarare privind modifiearea H.C.L.M. nrA08/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului in suprafata de 850 mp situat in Constanta Sud, zona Veteranilor, in vederea edificariiunui lacasde cult;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


37. Proiect de hotarare privind radierea pozitiei 223 din H.C.L.M. nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


38. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


39. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor terenuri situate in municipiul Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


40.Proieet de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in zona Baba Novae - lot 5 si lot 10 de la S.C. METAL INTERTRADE SRL si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


41. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei,a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 10 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


42. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/1 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


43. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/2 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatii de construire de loeuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


44. HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunţ important de la RATC Constanţa. Cine poate beneficia de abonamente gratuite pentru transportul în comun

15 Nov 2017 317

Anunț important de la RATC Constanța. Traseele unor linii de autobuze vor circula deviat din cauza unor lucrări

14 Nov 2017 1395

Au fost luate măsuri pentru ca stâlpul din fața ISU Dobrogea, avariat în urma accidentului de pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța să nu se prăbușească (galerie foto)

13 Nov 2017 1803

Anunţ important de la RATC Constanţa. Se depun cererile pentru legitimațiile de călătorie RATC valabile pentru anul 2018

08 Nov 2017 697

RATC Constanța oferă comercianților posibilitatea de a deveni distribuitori de bilete de călătorie

07 Nov 2017 698

Constănţeanul supărat Locuitorii din zona Marvimex, nemulţumiţi de lipsa alternativelor de transport în comun

07 Nov 2017 2366

Anunț important de la RATC Constanța. Traseul unei linii de transport în comun va fi deviat

06 Nov 2017 1602

Razii în autobuzele RATC Constanţa. Călătorii frauduloşi, sancţionaţi de poliţişti

03 Nov 2017 2819

30.000 de constănțeni folosesc maxi-taxi Făgădău - „Transportul public se redesenează. După transformarea RATC, dacă vor rămâne rute libere, vom face licitație!“

01 Nov 2017 3824

Revista presei locale

31 Oct 2017 673

Val de pensionări la RATC Constanţa. Printre cei care au ieşit la pensie se numără şi şeful Serviciului Marketing, Ibram Temur

30 Oct 2017 1394

Anunţ RATC Constanţa. Planificatorul de Rute vine în ajutorul călătorilor

30 Oct 2017 325

Revista presei locale

30 Oct 2017 488

Călătorii trebuie să știe asta RATC Constanța comasează, de azi, două linii foarte importante. Care este traseul

30 Oct 2017 8529

Licenţele de transport pentru 301 şi 305, în aer Când expiră avizele de traseu ale liniilor de microbuz care circulă în Constanţa (documente)

30 Oct 2017 3631

Revista presei locale

28 Oct 2017 493

Anunț important de la RATC Constanța cu privire la o nouă rută de transport

27 Oct 2017 1748

Anunț important de la RATC Constanța. Un nou punct pentru depunerea cererilor pentru legitimațiile de călătorie RATC valabile pentru anul 2018

27 Oct 2017 321

RATC Constanța suplimentează numărul de autobuze. Ce linii sunt vizate

24 Oct 2017 1069

Anunț important de la RATC Constanța. Până când se depun cererile pentru abonamente gratuite

19 Oct 2017 1059

Raport Poliția Locală. Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate în ultimele 2 zile călătorilor frauduloși

13 Oct 2017 764

Traseu deviat pentru o linie RATC Constanța din cauza lucrărilor efectuate de Enel Distribuție

12 Oct 2017 488

Anunț important de la RATC Constanța. Cine va beneficia de abonamente gratuite în 2018

12 Oct 2017 1744

Anunț RATC. Modificări ale liniilor de autobuze, cu ocazia deschiderii noului an universitar

29 Sep 2017 1303

Declarațiile primarului Decebal Făgădău, în urma ședinței ordinare a CLM

29 Sep 2017 1434

Călătorii frauduloşi şi scandalagii de pe traseele RATC sancţionaţi de Poliţia Locală

25 Sep 2017 2800

Şoferii RATC protestează în faţa Primăriei Constanţa (galerie foto+video)

20 Sep 2017 907

Directorul RATC Constanţa, Bogdan Niţă, despre protestul programat astăzi de angajaţii regiei

20 Sep 2017 1898

Protest al angajaților RATC Constanța în fața Primăriei Constanța. Ce revendicări au sindicaliștii

19 Sep 2017 1260

Licitaţia a fost contestată Peste 700.000 de lei pentru paza obiectivelor RATC

18 Sep 2017 1389

Constanța. Informații utile pentru cei care cumpără bilete RATC prin SMS. Ce se schimbă de vineri, 15 septembrie

13 Sep 2017 828

În atenţia călătorilor Anunţ important de la RATC privind modificarea traseelor

13 Sep 2017 512

Tinmar Energy SA va furniza energie electrică către RATC Constanța (document)

11 Sep 2017 900

Traseul unor autobuze ale RATC Constanța va fi deviat din cauza unor lucrări. Când se va reveni la traseul inițial

07 Sep 2017 814

RATC Constanţa. Se suspendă circulaţia autobuzelor supraetajate

07 Sep 2017 1047

În atenţia călătorilor Controale în autobuzele RATC!

06 Sep 2017 1380

Încerca să evite incendiul de la o rulotă Autobuz etajat al RATC rămas suspendat pe bulevardul Mamaia. O fetiță de 6 ani carbonizată (galerie foto+video)

03 Sep 2017 9520

Interviu online cu directorul general executiv al RATC, Nicolae Niţă „Pe 15 septembrie vor fi cunoscute numele firmelor interesate să furnizeze către regie noile autobuze Euro 6“

01 Sep 2017 4790

USR Constanţa militează pentru transport public de calitate. Ce îi sugerează managerului RATC

31 Aug 2017 1516

Şoferii se minunează. Un sens giratoriu ciudat va fi dat în funcţiune în Constanţa. Are forma cifrei 8. Aşa ceva n-au mai văzut (galerie foto+video)

30 Aug 2017 29982

RATC Constanța introduce trei bilete noi de la 1 septembrie. Cum arată acestea

29 Aug 2017 4249

Revista presei locale

29 Aug 2017 1256

Poliţia Locală Constanţa a luat în vizor călătorii frauduloşi

29 Aug 2017 633

Modificări RATC. După ce program vor circula autobuzele liniei 1

25 Aug 2017 754

Trasee RATC prelungite în week-end pentru constănțenii și turiștii care participă la evenimentele din Piața Ovidiu

24 Aug 2017 2362

În atenţia călătorilor RATC a modificat traseul liniei 101C

23 Aug 2017 888

Atenţie şoferi! Schimbări în traficul constănţean

03 Aug 2017 4716

Constanța. Crește numărul pensionarilor care pot circula gratuit cu autobuzele RATC. Care este plafonul pentru acordarea de gratuitate

02 Aug 2017 739

Revista presei locale

01 Aug 2017 928

Procentul de reducere pentru abonamentele elevilor ar putea creşte Biletele RATC valabile 60 de minute vor fi puse în circulaţie de la 1 septembrie

01 Aug 2017 1596