Consiliul local al municipiului Constanţa, în şedinţă. 31 de proiecte, pe ordinea de zi


 
 • Ședință, vineri, în cadrul Consiliului local al municipiului Constanţa.
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 ianuarie 2021, ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


Proiectul ordinii de zi
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2020;
 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022;
     iniţiatori: consilieri locali Adriana-Teodora Câmpeanu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;
     iniţiatori: consilieri locali Adriana-Teodora Câmpeanu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;
     iniţiator: primar Vergil Chițac

              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5


 
 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1 și etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1 și Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța” - actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2020;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate şi care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarii HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local;
     iniţiator: primar Vergil hChițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains SA;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și IE 211047,  inițiator Goșu Stila;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC aflată pe malul lacului Siutghiol.
     iniţiator: consilier local Mihai Ochiuleț
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şenţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

20 Apr 2021 414

Consiliul Județean Constanța în ședință! Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi. Tensiuni între putere și opoziție pe tema protocolului cu GSP Training

24 Mar 2021 1055

Prin dispoziţie de primar, atribuţiile de secretar al UAT Constanţa au fost delegate Fulviei Antoanela Dinescu

04 Mar 2020 5440

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 42 de proiecte, pe ordinea de zi

21 Feb 2020 2378

PNL a votat împotriva tarifelor Direcţiei de Pază. Consilierul Marian Cruşoveanu Contractul a expirat din decembrie, cum vor fi plătiți angajații?

16 Jan 2020 1722

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. 18 proiecte, pe ordinea de zi

06 Dec 2019 1968

Remus Negoi (USR) - „Frăţia PMP - PSD lucrează foarte bine în Consiliul Local Constanţa“

05 Aug 2019 1260

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară

07 Jun 2019 929

LIVE TEXTConsiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă. Ce proiecte sunt dezbătute (galerie foto)

30 May 2019 2136

Şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. 16 proiecte pe ordinea de zi

29 May 2019 1315

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 45 de proiecte, pe ordinea de zi

24 May 2019 1149

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă de îndată

27 Dec 2018 941

Este şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa. Ce se discută. Proiecte interesante. Cine sunt iniţiatorii

28 Sep 2018 2892

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

21 Sep 2018 1142

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

21 Sep 2018 897