Sedinte consiliu

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal august 2009

In conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara din data de 28.08.2009, orele 1200, la Complex Hotelier Mamaia, statiunea Mamaia, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului municipal pe anul 2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


2. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, pensionarilor beneficiari ai prevederilor Legii nr. 309/2002 cu un venit de pana la 1000RON, ca masura de protectie sociala;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Garantiei Locale;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de actiune privind reducerea zgomotului ambientalin municipiul Constanta";
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, dezafectarii unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta, aflate in administrarea R.A.T.C., reprezentand linie de transport tramvai 101, traseul Gara - Bulevardul Aurel Vlaicu - Fabrica de Hartie - Depou.
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

7. Proiect de hotarare privind garantarea unui credit ce urmeaza a fi contractatde catre R.A.D.E.T. Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.E.D.P.P. Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 346/2009 - Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiuluiConstanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


10. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobate prin HCLM m. 372/23.07.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente unui nou club pentru pensionari sia unui club pentru persoanele cu handicap;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. m. 10/2009 referitor la "imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului,intretinerea siinfrumusetareamunicipiuluiConstanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


13. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici afereti obiectivului "Pietruire si asfaltare Palazu Mare - str. George Toparceanu;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului "Pietruire si asfaltare in zona Palas, strada Motilor";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional - cadru, la contractul de cooperare m. 75746/19.05.2009 incheiat cu S.C. PETROM S.A.;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

16. Proiect de hotarare privind modificarea Programului de coordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

17. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Parcului din zona CET,municipiul Constanta - catre R.A.E.D.P.P.;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri", cartierul al II-lea, 3.000 unitati locative, zona stelanita Voda;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


19. Proiect de hotarare privind aprobarea PDZ -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+7-9E CD LOCUINTE sI SPATII COMERCIALE LA P, zona Palazu Mare,DN 2A Ian 203+609 stg., parcelaA480/17,teren in suprafatade 1050 mp din acte si 904,28 mp din masuratori, proprietate Yazbek Robert si Laura Serban;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


20. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA P CD UN CORP P+M, str. Rodica Dr. 28 A, lot 2, teren in suprafata de 198 mp din acte si 178 mp din masuratori, proprietate Closca lonel, CloscaMarian siCloscaGheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


21. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - GRADINITA CD PROGRAM PRELUNGIT, situat in str. Traian FN, intre bI. A2 si A3, teren in suprafata totala de 1555,28 mp, proprietatea municipiului Constanta, administrat de R.A.E.D.P.P. conform H.C.L.M. Dr. 50/2007 siH.C.L.M. Dr.470/2007;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


22. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+ 1-2E - LOCUINTA, parcela A586/1/24/2, Palazu Mare, teren in suprafata total a de 710,66 mp, proprietate Simedrea Silvia Elena siDobrica;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


23. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2- 3E, LOCUINTE sI SEDIU FIRMA, str. Spataru Nicolae Milescu Dr. 20, teren in suprafata de 220,26 mp, proprietate Florescu Mihaela ;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


24. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL Dp+P+2E - LOCUlNT.A, str. Sulfinei nr. 7, teren in suprafata de 140 mp, proprietate Baluta Vasilica;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


25. Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unor strazi in municipiul Constanta din zona PALAZU MARE;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


26. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - EXTINDERE LOCUINT A EXISTENTA PENTRU AMENAJARE LABORATOR TEHNIC.A DENTARA LA PARTER sI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+IE+M - LOCUlNT.A, str. Teodor Sperantia nr. 76, teren in suprafata de 500 mp din acte si 502,62 mp din masuratori, proprietate Prisecaru Neculai si Aurelia;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


27. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - Hotel str. Revolutiei din 22 Decembrie 1989 teren in suprafata de 430,52 mp, proprietate Giurgiucanu Georgica, Borcea Cristian, Mariuta Maria, SC Habitat si Ambient SA, Camboianu Mihai;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;

28. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUlNT.A P+M - INTRARE IN LEGALITATE, Palazu Mare, parcel a A586/1, lot.16il, in suprafata de 622 mp la care se adauga 0 cota indiviza din drumul de acces (lot 20), rezultand 0 suprafata totala de 742 mp, proprietate Negrisan Dumitru si Liliana
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


29. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 327/2009 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal - REGLEMENTAREA SITUAT,IEI TERENULUI din str. Farului nr. 12A in suprafata de 94,69 mp apartinand domeniului privat al municipiului Constanta -Capilnasiu loan;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


30. Proiect de hotfu'are privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE HAL.A METALIC.A - UTILAJE AGRICOLE, parcela A 165/6/3/2/2, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Roncea Raluca;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


31. Proiect de hoHirare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


32. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 2032 mp catre Universitatea Maritima din Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


33. Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniuluiprivat al Municipiului Constanta";
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


34. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L.M. nr.l08/25.02.2009;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


35. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unui teren in suprafata de 274 mp, situat in zona Grup scolar Dimitrie Leonida;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


36. Proiect de hotarare privind modifiearea H.C.L.M. nrA08/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului in suprafata de 850 mp situat in Constanta Sud, zona Veteranilor, in vederea edificariiunui lacasde cult;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


37. Proiect de hotarare privind radierea pozitiei 223 din H.C.L.M. nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


38. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare;


39. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor terenuri situate in municipiul Constanta;
initiator: primar Radu Stefan Mazare;


40.Proieet de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a terenului situat in zona Baba Novae - lot 5 si lot 10 de la S.C. METAL INTERTRADE SRL si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


41. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei,a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 10 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatiide construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


42. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/1 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


43. Proieet de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 5/2 catre S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL in vederea realizarii Programului de eoordonare a modalitatii de construire de loeuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:primar Radu titefan Mazare;


44. HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Planul de administrare şi management pentru 2018-2022 RATC îşi propune să deservească din nou transportul metropolitan (document)

21 Apr 2018 300

Constanţa. Călătorii frauduloşi, sancţionaţi de poliţiştii locali (galerie foto)

20 Apr 2018 931

Anunţ important de la RATC Constanţa pentru beneficiarii abonamentelor gratuite

18 Apr 2018 867

Două linii de transport ale RATC Constanța vor fi deviate. Măsura luată din cauza unor lucrări ale E-Distribuție Dobrogea

10 Apr 2018 661

Programul de Paște la Constanța. Mersul trenurilor. Programul instituțiilor. Centre comerciale deschise. Orar RATC

07 Apr 2018 2378

Programul RATC Constanţa în perioada Sărbătorilor Pascale

05 Apr 2018 594

Verificări ale polițiștilor locali constănțeni, în mijloacele de transport în comun. Călătorii frauduloși, sancționați

31 Mar 2018 1270

Anunț important de la RATC Constanța cu privire la abonamentele gratuite

30 Mar 2018 876

RATC Constanța a publicat oferte de achiziție ulei și anvelope

28 Mar 2018 257

Fiecare autobuz RATC a fost verificat de aproximativ 18 ori anul trecut. Cât costă o testare ITP la RATC Constanța

27 Mar 2018 707

RATC Constanţa lansează telefonul călătorului

21 Mar 2018 431

Revista presei locale

21 Mar 2018 566

Anunț important de la RATC Constanța. Traseul liniei 2-43, deviat

14 Mar 2018 760

RATC Constanța. Traseele liniilor 2-43, 43M și 43C au revenit la normal

12 Mar 2018 337

În atenția călătorilorRATC Constanța anunță înființarea a două chioșcuri noi

12 Mar 2018 383

Anunț important de la RATC Constanța. Trei linii de transport în comun vor fi deviate din cauza unor lucări

12 Mar 2018 1220

Incident într-o staţie de autobuz din Constanţa. O femeie a fost rănită. Evenimentul cercetat de poliţişti

07 Mar 2018 1448

Spaniolii de la Bogaris vor să ridice un ansamblu de patru clădiri a câte 24 de etaje. Unde va fi amenajat şantierul (documente)

07 Mar 2018 2440

RATC Constanța va marca mâine Ziua Mărțișorului. Ce au pregătit echipele Regiei de Transport

28 Feb 2018 390

Anunţ important de la autorităţi. Primăria vă sfătuieşte să folosiţi doar mijloacele de transport în comun ale RATC

28 Feb 2018 344

Biletul la control, în plin viscol! Călătorii frauduloși, în vizorul controlorilor RATC

26 Feb 2018 2327

Acțiuni ale jandarmilor constănțeniSpray lacrimogen și boxuri metalice, descoperite asupra unor călători frauduloși

23 Feb 2018 815

Anunț important de la RATC Constanța! Traseele a două linii se vor modifica

20 Feb 2018 1174

Anunț important de la RATC Constanța. Traseul a două linii de transport în comun se va modifica. Vor fi înființate stații noi

15 Feb 2018 6233

Constanţa. Călător "fraudulos", agăţat de un autobuz de transport (video)

13 Feb 2018 1777

Anunț important de la RATC Constanța. Două chioșcuri de bilete au fost redeschise

12 Feb 2018 897

Maşină de Iaşi accidentată, la Constanţa, abandonată într-o staţie a RATC. Circulaţia autobuzelor este îngreunată (galerie foto + video)

09 Feb 2018 1450

UPDATE Biletul la control!Razie la Casa de Cultură. Autobuzele RATC, verificate (galerie foto + video)

08 Feb 2018 5157

"Prioritate pentru autobuze”, acţiune demarată de RATC Constanţa (video)

07 Feb 2018 1126

RATC Constanţa În licitaţia internaţională pentru autobuze au rămas nemţii de la Mercedes şi turcii de la Isuzu

06 Feb 2018 1742

Anunț important de la RATC Constanța. Controlorii vor fi dotați cu aparatură de înregistrare audio și video

31 Jan 2018 4104

Anunț important de la RATC Constanța. Ce program are chioșcul de bilete și abonamente ,,Complex Poarta 6''

29 Jan 2018 802

Cât va costa abonamentul RATC lunar pe toate liniile de la 1 februarie. Va putea fi achitat prin aplicații sau SMS

29 Jan 2018 1132

Anunț important de la RATC Constanța. Se modifică traseul autobuzului 3 din cauz aunor lucări

27 Jan 2018 1077

Programul RATC Constanţa cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române

23 Jan 2018 473

Razia politiștilor constănțeni pe bulevardul 1 Mai. Autobuzele RATC, verificate

17 Jan 2018 856

Autobuzele RATC Constanța circulă în condiții de iarnă. Sfaturi pentru călători pentru a nu se accidenta la urcarea și coborârea din autobuz

16 Jan 2018 615

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța, sfaturi pentru călători pentru a nu se accidenta la urcarea în autobuze

13 Jan 2018 1168

Anunț important de la RATC Constanța. Vor fi înființate noi chioșcuri de bilete în Constanța. Unde vor fi amplasate acestea

12 Jan 2018 530

Primăria Tulcea solicită ajutor pentru refacerea transportului în comun. Ce spune directorul RATC, Bogdan Niţă

12 Jan 2018 1236

De unde vor veni cele 100 de autobuze Euro 6 pe care le va opera RATC Constanţa?

09 Jan 2018 3961

RATC Constanţa. Anunţ important cu privire la permisele de călătorie gratuite pentru anul 2018

08 Jan 2018 522

Anunț important de la RATC Constanța

02 Jan 2018 2429

Revelion în Piaţa Ovidiu În noaptea dintre ani, autobuzele RATC vor funcţiona până la ora 2.00

29 Dec 2017 1714

Anunţ important de la RATC Constanţa. Care este programul de funcţionare al chioşcurilor în minivacanţa de Anul Nou

27 Dec 2017 849

Revista presei locale

25 Dec 2017 624

Imagini de la eveniment Accident rutier în Constanţa. În impact, implicate două automobile şi un autobuz RATC (galerie foto+video)

23 Dec 2017 9094

Ce program vor avea autobuzete RATC Constanța în perioada sărbătorilor de iarnă. Program special pentru noaptea de Revelion

22 Dec 2017 2436

Anunț important de la RATC Constanța. Cine poate obține permisele gratuite pentru anul 2018. Unde se depun cererile

22 Dec 2017 671

Atenţie, constănţeni! Revin controlorii pe autobuzele RATC. De la 1 ianuarie. Regia va reînfiinţa corpul de control

22 Dec 2017 2754