Ești sau vrei să devii pilot maritim? Uite ce trebuie să știi. Ministerul Transporturilor a aprobat Ordinul 335/2018 privind brevetarea

 
În Monitorul Oficial al României numărul 293 din 2 aprilie a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 335/2018 - aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

În continuare prezentăm, intergal, actul normativ semnat la 19 martie de ministrul de resort, Lucian Șova
 
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ REGULAMENT privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă
 
CAPITOLUL I Definiţii
Art. 1. - Termenii folosiţi în prezentul regulament şi în anexele la acesta au următoarele înţelesuri:

a) aprobat — aprobat de Autoritatea Navală Română în conformitate cu prevederile legale;
b) autoritate competentă — Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i s-au delegat competenţele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR
c) brevet de pilot maritim — un document emis de ANR în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi care dă dreptul titularului să piloteze navele maritime şi să îndeplinească atribuţiile pe care le implică nivelul de responsabilitate specificat în acesta;

d) cursuri:
(i) curs specializare — curs efectuat la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din
Transporturi Navale — CERONAV necesar pentru obţinerea brevetului de pilot maritim aspirant;
(ii) cursuri obligatorii — cursuri efectuate la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV necesare pentru emiterea valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi;
e) minister — Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, care elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
f) navă maritimă — o navă, alta decât cea care navighează exclusiv în ape interioare navigabile sau în interiorul ori în imediata vecinătate a apelor adăpostite sau în zone unde se aplică reglementări portuare;
g) evidenţa documentară — o documentaţie, alta decât un certificat corespunzător sau certificat de specializare utilizat pentru a stabili că au fost îndeplinite cerinţele relevante ale prezentului regulament;
h) administraţie — instituţia responsabilă de asigurarea funcţionalităţii porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă, unde pilotajul navelor maritime este obligatoriu.

CAPITOLUL II Autoritatea competentă în domeniul pilotajului

Art. 2. - (1) ANR, în cooperare cu asociaţiile locale şi naţionale de piloţi maritimi, trebuie:
a) să stabilească cerinţele de înscriere la examen şi standardele minime necesare pentru obţinerea unui brevet de pilot maritim;
b) să se asigure că în cadrul programelor de pregătire profesională a piloţilor maritimi este inclusă şi analiza rapoartelor privind investigaţia accidentelor în care este implicat pilotajul.
(2) Pregătirea piloţilor maritimi privind cursurile de specializare, cursurile de reconfirmare şi cursurile obligatorii conform anexei nr. 2 la prezentul regulament trebuie să se desfăşoare numai printr-o formă de pregătire aprobată, corespunzătoare dobândirii cunoştinţelor teoretice şi formării deprinderilor practice. Dovada efectuării acestor cursuri obligatorii se face prin certificate de absolvire.

CAPITOLUL III Brevetul de pilot maritim

Art. 3. - (1) Fiecare pilot trebuie să deţină un brevet corespunzător pentru zona de pilotaj unde îşi desfăşoară activitatea, emis de ANR.
(2) Pentru obţinerea brevetului de pilot maritim fiecare candidat trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) să îndeplinească standardele de competenţă prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
b) să îndeplinească standardele privind starea de sănătate prevăzute la art. 4;
c) să prezinte adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
(3) Brevetul de pilot maritim se emite cu o valabilitate de maximum 5 ani.
(4) Zonele pentru care se eliberează brevetele de pilot maritim sunt
a) porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia;
b) sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector;
c) Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă— Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector.
(5) Brevetele de pilot maritim emise de ANR sunt:
a) pilot maritim aspirant — persoană aflată în perioada de stagiu în vederea însuşirii abilităţilor practice şi teoretice necesare pilotului maritim;
b) pilot maritim II — persoană specializată în pilotarea navelor maritime cu o lungime de până la 200 m;
c) pilot maritim I — persoană specializată în pilotarea navelor maritime, indiferent de lungimea acestora.

CAPITOLUL IV Starea de sănătate
Art. 4. - (1) Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească piloţii maritimi şi în special cele privind starea de sănătate, acuitatea vizuală şi auditivă sunt stabilite prin reglementările specifice referitoare la baremele psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile navale, aprobate de Ministerul Transporturilor.
(2) Controalele medicale se realizează după cum urmează:
a) piloţii maritimi peste 18 ani vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani;
b) piloţii maritimi peste 65 ani vor efectua obligatoriu controlul medical periodic anual, însoţit şi de electrocardiogramă la efort, iar controlul psihologic este anual.
(3) Dacă un pilot maritim s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive, atunci acesta trebuie supus unei reevaluări medicale şi psihologice înaintea acceptării sale pentru executarea activităţii de pilotaj.
(4) Pe perioada prevăzută la alin. (2), brevetul acestuia este suspendat, iar măsura suspendării poate înceta numai dacă în urma reevaluării stării de sănătate acesta este declarat apt de a mai exercita funcţia de pilot maritim. Aducerea la cunoştinţă a incapacităţii pilotului maritim de a mai exercita funcţia şi depunerea brevetului de pilot al persoanei în cauză la ANR revin societăţii de pilotaj unde este angajat pilotul.

CAPITOLUL V Standarde privind pregătirea profesională a piloţilor maritimi
Art. 5.- ANR stabileşte prin decizia directorului general standardele de pregătire profesională necesare brevetării piloţilor maritimi. Standardele trebuie să fie stabilite astfel încât să dea posibilitatea piloţilor să îşi îndeplinească sarcinile eficient şi în siguranţă.

CAPITOLUL VI  Competenţă continuă
Art. 6. - (1) Prelungirea valabilităţii brevetului de pilot maritim se face pe perioade de maximum 5 ani, cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) să îndeplinească cerinţele privind standardele medicale prevăzute la art. 4;
b) pentru zona Constanţa, Mangalia şi Midia, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj şi avizată de Administraţia Portului Constanţa, prin care se atestă efectuarea a 200 de manevre în ultimii 5 ani;
c) pentru zona de pilotaj a sectorului de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată şi avizată de administraţie, din care să reiasă efectuarea a cel puţin 3 voiaje/manevre trimestrial;
d) pentru zona de pilotaj Canalul Dunăre—Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată şi avizată de administraţie, din care să reiasă efectuarea a cel puţin 3 voiaje/manevre anual;
e) să prezinte certificate de absolvire a cursurilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atunci când un pilot maritim are o întrerupere de activitate mai mare de 6 luni, societatea de pilotaj autorizată va lua toate măsurile necesare pentru refamiliarizarea pilotului cu zonele de pilotaj şi se va asigura că acesta efectuează, înainte de începerea activităţii, un număr de 10 manevre pe nave maritime, asistat de un pilot maritim de cel puţin acelaşi nivel.

(3) Atunci când un pilot maritim are o întrerupere de activitate mai mare de 12 luni calendaristice sau nu îndeplineşte prevederile alin. (1) lit. b), pentru prelungirea valabilităţii brevetului de pilot maritim, acesta va trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:
— să prezinte o adeverinţă de parcurgere a unui curs de reconfirmare specific funcţiei înscrise în brevet emisă de CERONAV; si
— să prezinte o adeverinţă eliberată de o societate de pilotaj autorizată şi vizată de Administraţia Portului Constanţa, prin care se atestă că este angajat pe funcţia de pilot maritim, în curs de reconfirmare, pentru zona de pilotaj corespunzătoare, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă şi a efectuat, asistat de un pilot maritim de cel puţin acelaşi nivel:
a) pentru zona porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia — cel puţin 10 de manevre ca pilot asistent pe nave maritime;
b) pentru zona sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector — cel puţin 2 voiaje/manevre ca pilot asistent pe nave maritime
c) pentru zona Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector — cel puţin 2 voiaje/manevre ca pilot asistent pe nave maritime.

CAPITOLUL VII  Sancţiuni. Suspendarea şi anularea
Art. 7. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
(2) Brevetul de pilot maritim poate fi suspendat pentru săvârşirea unei fapte contravenţionale ori penale la regimul transporturilor navale şi al activităţilor desfăşurate în porturi.
(3) Suspendarea brevetului de pilot maritim se dispune prin decizia directorului general al ANR, la propunerea agentului constatator, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, în funcţie de gravitatea faptei sau de săvârşirea în formă repetată.
(4) Decizia de suspendare va fi înregistrată în foaia matricolă, iar brevetul respectiv va fi păstrat la ANR pe perioada menţionată în decizia de suspendare şi se va restitui titularului după expirarea acestei perioade.
(5) Persoana căreia i s-a suspendat brevetul de pilot maritim prevăzut la alin. (2) nu poate utiliza pe perioada suspendării un alt brevet pentru desfăşurarea activităţii de pilotaj.
(6) Anularea brevetului de pilot maritim se face pentru fapte care constituie infracţiuni specifice activităţii de navigaţie civilă, stabilite potrivit legii. Anularea are caracter definitiv şi se comunică persoanei în cauză şi societăţii de pilotaj.
(7) Anularea brevetului de pilot maritim prevăzut la alin. (2) se poate face prin decizie a directorului general al ANR, în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
(8) În termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de suspendare sau de anulare a brevetului de pilot maritim, persoana în cauză este obligată să predea la ANR documentul respectiv.

CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 8. - (1) Metodele de verificare şi criteriile de evaluare a competenţei pentru fiecare brevet emis vor fi aprobate de ANR prin metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea emiterii brevetelor de piloţi maritimi.
(2) Pentru brevetele de pilot maritim aspirant emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, ANR va continua să aprobe înscrierea la evaluare în vederea obţinerii brevetului de pilot maritim II în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 382/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, pentru o perioadă de un an de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) Pentru celelalte brevete prezentul regulament se va aplica de la data intrării în vigoare.
(4) Brevetele de pilot maritim pentru Canalul Dunăre—Marea Neagră emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se vor preschimba într-o perioadă de un an de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, în brevete pentru Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia— Năvodari şi porturile situate pe acest sector.

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Cerinţe minime obligatorii pentru brevetarea piloţilor maritimi

CAPITOLUL I
Porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia
A. Pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia
Art. 1. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
b) a urmat un curs de specializare aprobat;
sau
c) deţine un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
d) are un stagiu de îmbarcare ca ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare de 24 luni, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;
e) a urmat un curs de specializare aprobat.

B. Pilot maritim II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia
Art. 2. - Brevetul de pilot maritim II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, în termen de valabilitate;
b) prezintă o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată şi vizată de administraţie, din care să reiasă că este angajat pe funcţia de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
c) are un stagiu de pregătire profesională de cel puţin 18 luni;
d) a participat la minimum 100 de manevre care să acopere toate cele 3 porturi menţionate, fără întrerupere mai mare de 3 luni între ele;
e) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru zona de pilotaj pentru care a fost eliberat brevetul.

C. Pilot maritim I pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia

Art. 3. - Brevetul de pilot maritim I pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de pilot maritim II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, în termen de valabilitate;
b) prezintă o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată și vizată de administraţie, din care să reiasă că este angajat pe funcţia de pilot maritim II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
c) are un stagiu de pregătire profesională de cel puţin 24 luni;
d) a participat la minimum 100 de manevre care să acopere toate cele 3 porturi menţionate, fără întrerupere mai mare de 3 luni între ele;
e) a asistat la 30 de manevre de pilotaj la bordul navelor cu lungime mai mare de 200 m împreună cu un pilot maritim I pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia;
f) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie despre zona de pilotaj pentru care a fost eliberat brevetul.

CAPITOLUL II
Cerinţe obligatorii pentru brevetarea piloţilor maritimi pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175, precum şi în porturile situate pe acest sector
D. Pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector
Art. 4. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate, ori un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
b) a urmat un curs de specializare aprobat;
sau
c) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, în termen de valabilitate;
d) are un stagiu de îmbarcare de 48 de luni pe funcţie, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;
e) a urmat un curs de specializare aprobat;
sau
f) deţine un brevet de căpitan fluvial categoria A, în termen de valabilitate;
g) are un stagiu de ambarcare de 48 de luni, din care cel puţin 24 de luni în ultimii 5 ani pe nave de navigaţie interioară cu o propulsie de peste 750 kw;
h) a urmat un curs de specializare aprobat.

E. Pilot maritim II pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector
Art. 5. — Brevetul de pilot maritim II pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175 şi în porturile situate pe acest sector se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175, precum şi în porturile situate pe acest sector, în termen de valabilitate;
b) prezintă o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată din care să reiasă că este angajat de cel puţin 12 luni şi a efectuat un număr de 36 voiaje fără întrerupere mai mare de 45 de zile între ele, pentru a dobândi cunoştinţe temeinice de navigaţie despre zona de pilotaj pentru care a fost eliberat brevetul. Adeverinţa va fi vizată de administraţie.
CAPITOLUL III
Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari şi porturile situate pe acest sector
F. Pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari şi în porturile situate pe acest sector
Art. 6. - Brevetul de pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari şi în porturile situate pe acest sector se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate, ori un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
b) a urmat un curs de specializare aprobat;
sau
c) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, în termen de valabilitate;
d) are un stagiu de îmbarcare de 48 de luni pe funcţie, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani;
e) a urmat un curs de specializare aprobat.
G. Pilot maritim II pentru zona Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector
 
Art. 7. — Brevetul de pilot maritim II pentru Canalul Dunăre— Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector în termen de valabilitate;

b) prezintă o adeverinţă eliberată de societatea de pilotaj autorizată din care să reiasă că este angajat de cel puţin 12 luni, a efectuat un număr de 20 de voiaje pe Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi porturile situate pe acest sector pentru a dobândi cunoştinţe temeinice de navigaţie despre zona de pilotaj pentru care a fost eliberat brevetul; adeverinţa va fi vizată de administraţie.

ANEXA Nr. 2 la regulament

 
Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi
A. Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia:
 
Nr.
crt.
Denumirea cursului Condiţie de reconfirmare la 5 ani
1. Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA— nivel operaţional sau Radar ARPA căutare şi salvare — nivel managerial Nu
2. Certificat de operator GMDSS-ROC sau GMDSS-GOC 5 ani
3. Coordonarea echipei de cart în comanda de navigaţie sau HELM Nu
4. Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare Nu
5. Manevra navei — proceduri de manevră de urgenţă — exerciţii pe simulator de navigaţie 5 ani
6. Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă Nu
 
B. Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi:
 
1. pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi km 175, precum şi în porturile situate pe acest sector;
 
2. pentru Canalul Dunăre—Marea Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia—Năvodari şi în porturile situate pe acest sector.
 
Nr.
crt.
Denumirea cursului Condiţie de reconfirmare la 5 ani
1. Utilizator radar pe căile navigabile interioare Nu
2. Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile 5 ani
3. Manevra navei — proceduri de manevră de urgenţă — exerciţii pe simulator de navigaţie 5 ani
 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministerul Transporturilor, dat în judecată de Black Sea Pilots

20 Feb 2021 1070

Asociaţia Piloţilor Maritimi Trident, dosar important în legătură cu serviciul de pilotaj al navelor

14 Jan 2021 856

Piloții maritimi și reprezentanții Administrației Porturilor Maritime, în dialog

06 Jan 2021 846

Zi importantă pentru serviciul de pilotaj maritim! Ce se va întâmpla azi la Administrația Porturilor Constanța

06 Jan 2021 1276

Pilotajul, încotro?! Florin Goidea, directorul APC - „Nu ne jucăm cu Portul Constanța! Situația care s-a perpetuat nu va mai putea continua“

05 Jan 2021 1636

Protest în fața Administrației Porturilor Maritime! Care este motivul (LIVE)

04 Jan 2021 2397

Pilotajul în porturile maritime, preluat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime

04 Jan 2021 1035

Vești importante pentru piloții maritimi care așteptau suspendarea Ordinului 991/2020 privind serviciul de pilotaj

18 Dec 2020 1626

Pilotajul maritim din porturile Constanţa Mangalia şi Tomis, în atenția judecătorilor. Ce s-a anulat în instanță

01 Dec 2020 2159

Asociaţia Piloţilor Maritimi din România „Euxin Pilot“, la judecată cu Ministerul Transporturilor

24 Nov 2020 1111

22 octombrie 1909 - A avut loc primul zbor individual al unei femei, realizat de Raymonde de Laroche

22 Oct 2020 425

Zeci de piloți maritimi, nemulțumiți de Ordinul 991/2020 al Ministerului Transporturilor (video)

15 Oct 2020 2949

Compania de Pilotaj Pilot Service și-a ales administratorul

08 Sep 2020 644

Ministerul Transporturilor a stabilit porturile și căile navigabile pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu

25 May 2020 4867

Obiectivele de infrastructură pe agenda vizitei ministrului Lucian Bode în județul Constanța (galerie foto)

22 May 2020 1042