S-a publicat Ordinul ministrului Educației privind concursul pentru funcțiile de director și director adjunct în învățământul preuniversitar de stat

 
  • În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 771 din 10 august a fost publicat Ordinul 4.957 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
 
Astfel, conform actului normativ la care facem referire, semnat la 6 august, de ministrul Educației Sorin-Mihai Cîmpeanu, „se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 9 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin are 69 de pagini și s-a publicat, integral, în Monitorul Oficial al României, Partea I numărul 771bis.
 

Din acest monitor am extras doar Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar doar Capitolul IV care face referire la numirea în funcțiile de director și director adjunct.


Rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat se validează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, după finalizarea soluționării tuturor contestațiilor, și se transmit spre informare direcției generale din cadrul Ministerului Educației cu atribuții în managementul învățământului preuniversitar, conform unei machete comunicate de aceasta.

Art. 24. (1) Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 ani. În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unității de învățământ încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție.

(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul motivat al organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

(3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul seminariilor și liceelor teologice, se face după obținerea avizului cultului respectiv. Consultarea se va face la solicitarea Consiliului de administrație al inspectoratului școlar, reprezentanții cultului urmând a transmite în scris punctul de vedere argumentat.


(4) Numirea, ca urmare a promovării concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor se realizează prin ordin al ministrului educației pentru o perioadă de 4 ani.

(5) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ de stat și Palatul Național al Copiilor nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

(6) În urma promovării concursului, directorul unității de învățământ de stat încheie, cu excepția directorilor din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unității administrativ-teritoriale.

(7) Modelele-cadru de contract de management educațional, respectiv management administrativfinanciar sunt prevăzute în anexele nr. 9 și nr. 10 la prezenta metodologie.

(8) În urma promovării concursului, contractul de management, încheiat de directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu inspectorul școlar general, este avizat de ministerele de resort.

(9) În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Național al Copiilor încheie contract de management educațional cu ministrul educației, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(10) În urma promovării concursului, directorii/directorii adjuncți ai unităților de învățământ special, directorul CJRAE/CMBRAE și al centrului școlar pentru educație incluzivă încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu președintele consiliului județean/primarul de sector și contract de management educațional cu inspectorul școlar general.

(11) Cadrele didactice numite în funcțiile de director și director adjunct au drept de rezervare a catedrei pentru perioada în care îndeplinesc aceste funcții.
 
Art. 25. (1) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct încetează, inspectorul școlar general emite decizie de încetare a contractului de management.

(2) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor încetează, ministrul educației emite ordin de încetare a contractului de management.

Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, la propunerea motivată a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.

(2) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat/Palatului Național al Copiilor, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție, dacă pe perioada mandatului a obținut calificativul „nesatisfăcător“ în urma evaluării anuale, în urma unei inspecții de evaluare instituțională sau a unei inspecții care vizează aspecte de management.

Art. 27. (1) În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general.

(2) Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

 Art. 28. Inspectoratele școlare transmit Direcției Generale Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației situația nominală a modalității de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, după emiterea deciziilor de încetare a numirii prin detașare în interesul învățământului, respectiv a deciziilor de numire prin concurs/detașare în interesul învățământului/delegare a atribuțiilor, dupa afișarea rezultatelor finale ale concursului.
 
Sursa foto: Monitorul Oficial
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A fost publicată Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României din data de 11 august (document)

07 Aug 2021 10111

S-a publicat legea privind drepturile persoanelor care se vaccinează. Ce prevede pentru cadre militare, soldați, și gradați profesioniști

27 Jul 2021 12189

Integral Controversatul ordin privind carantinarea municipiilor și zonelor metropolitane

14 Apr 2021 4883

S-a modificat Ordinul privind selecția candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate

09 Feb 2021 11931

Legi utile Normele de aplicare ale OUG 3/2021, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi angajat personalul în centrele de vaccinare

02 Feb 2021 4793

S-a publicat în Monitorul Oficial. Care sunt situațiile în care nu este obligatorie purtarea măștii pe timpul stării de alertă

24 Jan 2021 7405

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanța. Text integral

21 Nov 2020 6718

Se aplică de azi. Declarație pe propria răspundere noaptea. Școli și piețe închise. Fără petreceri. Doar cu mască pe stradă

09 Nov 2020 5678

Ordinul privind instituirea carantinei în Ovidiu, județul Constanța, a fost publicat în Monitorul Oficial

08 Nov 2020 4475

Localități din județele Constanța și Tulcea unde localnicii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu doi ani

07 Nov 2020 6772

HG privind prelungirea stării de alertă în România. Se aplică din 15 octombrie 2020. Text integral+document

15 Oct 2020 6447

Lege privind sancționarea formelor de discriminare și pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

13 Aug 2020 6464

Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, în țară sau în afara țării și acordarea unor drepturi

11 Aug 2020 9882

Este oficial. A fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

01 Aug 2020 5661

A intrat în vigoare Legea 151/2020 privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

29 Jul 2020 5529