Se aplică de azi. Declarație pe propria răspundere noaptea. Școli și piețe închise. Fără petreceri. Doar cu mască pe stradă


  • A fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020

În această noapte a intrat în vigoare Hotărârea nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


Actul normativ la care facem referire a fost publicat în în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1042 din 06 noiembrie 2020.
 
Textul integral al Hotărârii de Guvern numărul :
 
Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52/2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 14 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise."


2. La anexa nr. 2, articolul 4 se abrogă.

3. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;".

4. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie."


5. La anexa nr. 3 articolul 2, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

(11) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 11 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

(12) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 11 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(13) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (12), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura."


6. La anexa nr. 3 articolul 6, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;".

7. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

5. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 21, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;".


8. La anexa nr. 3, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

Art. 61. -(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară."


9. La anexa nr. 3, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

Art. 101. -(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

 
(2) Prin excepție de la alin. (1), se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară."
 
10. La anexa nr. 3 articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 11. -(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare, pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii.
 
(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră."
 
11. La anexa nr. 3 articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 13. -(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 1 și 11 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne."
12. La anexa nr. 3 articolul 13, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (141), cu următorul cuprins:
(141) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 61 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale."
 
13. La anexa nr. 3 articolul 13, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (211), cu următorul cuprins:

(211) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 101 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne."

Art. II. -Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020.
 
Actul normativ este semnat de primul ministru al României Ludovic Orban și contrasemnat de ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela, pentru ministrul sănătății, de Romică-Andrei Baciu, secretar de stat, pentru ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, de Augustin-Cătălin Iapă, secretar de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Victoria Violeta Alexandru, pentru ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, de Daniela Nicolescu, secretar de stat, pentru ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, de Ionel Scrioșteanu, secretar de stat.

Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanța. Text integral

21 Nov 2020 4849

Ordinul privind instituirea carantinei în Ovidiu, județul Constanța, a fost publicat în Monitorul Oficial

08 Nov 2020 2767

Localități din județele Constanța și Tulcea unde localnicii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu doi ani

07 Nov 2020 4398

HG privind prelungirea stării de alertă în România. Se aplică din 15 octombrie 2020. Text integral+document

15 Oct 2020 4572

Lege privind sancționarea formelor de discriminare și pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

13 Aug 2020 5144

Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, în țară sau în afara țării și acordarea unor drepturi

11 Aug 2020 8193

Este oficial. A fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

01 Aug 2020 4057

A intrat în vigoare Legea 151/2020 privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

29 Jul 2020 3978

Text integral din Monitorul Oficial Măsurile de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

01 Jun 2020 4205

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind obligativitatea purtării măștii și a triajului epidemiologic

23 May 2020 4292

Legea 55/2020, cea mult așteptată, este în vigoare de azi. Text integral. Vezi amenzile care nu au putut fi date trei zile(document)

18 May 2020 8388

Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus la locul de muncă pe perioada stării de alertă

17 May 2020 4959

S-a publicat în Monitor Ordinul ministrului apărării pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică

24 Apr 2020 4499

Normele de aplicare a prevederilor OUG privind unele facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

07 Apr 2020 2488

Amenzi mai mari cine nu respectă ordonanţele militare. A intrat în vigoare OUG 34 privind regimul stării de urgenţă

03 Apr 2020 4228