Concurs de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Ce trebuie să conțină dosarulCentrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează concurs/examen pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (PL) cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată.
 
Condiţii generale de participare

La concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 

Condiţii specifice

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:

– vechime in specialitate minim 12 luni
– abilităţi /cunostinţe operare PC-MS Office (Excel; Windows)
 
Concursul se va desfaşura la sediul CRTS Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 85, şi constă în 3 etape succesive, astfel:
  • selecţia dosarelor de concurs
     
  • proba scrisă
     
  • proba practică şi interviu
 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului:
diplomă Bacalaureat; diplomă Postliceala sau liceu sanitar ( echivalare) pentru asistent medical generalist; certificat de membru OAMGMAMR + aviz de libera practica 2024 + asigurare de malpraxis pe anul 2024 si adeverinta eliberata de OAMGMAMR.
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului – minim 12 luni in specialitate ca asistent medical (PL) ;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) aviz psihologic
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .
Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 05.04.2024 – 18.04.2024 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul instituţiei, la compartimentul Contabilitate -administrativ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0341180014.
Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din strada Nicolae Iorga nr. 85, la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.transfuzie-constanta.ro
Concursul se va desfaşura la sediul instituţiei, strada Nicolae Iorga nr. 85, după următorul calendar:
– depunerea dosarelor de concurs : 05.04.2024- 18.04.2024, între orele 10,00-14,00;
– selecţia dosarelor candidaţilor : 19.04.2024
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor 19.04.2024 ora 15,00
– contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: 22.04.2024 până la ora 15,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 23.04.2024 ora 15,00
– proba scrisă: 26.04.2024 ora 09,30
– afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa: 26.04.2024 ora 16,00
– contestaţii la rezultatele probei scrise : 29.04.2024 pâna la ora 16,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 30.04.2024 ora 15,00
– proba practică şi interviu: 07.05.2024 ora 09,30
– afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu: 07.05.2024 ora 15,00
– contestaţii la rezultatele probei practice şi interviu: 08.05.2024 până la ora 15,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 09.05.2024 ora 13.00
– afişarea rezultatelor finale: 09.05.2024 ora 14,00
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează biolog. Cine poate participa la concurs

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează asistent medical generalist. Iată ce trebuie să faci

17 May 2024 451

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează biolog. Cine poate participa la concurs

29 Mar 2024 949

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 1443

Anunț important al Centrului de Transfuzii după creșterea numărului de donatori! Ce trebuie să știe cei care donează sânge

29 Jan 2024 729

Angajări Constanța Post vacant la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

22 Jan 2024 1346

Locuri de muncă Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează. Condiții

29 Nov 2023 1406

Angajări Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează economist. Detalii

23 Nov 2023 1009

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează! Ce posturi sunt scoase la concurs

20 Nov 2023 1357

Locuri de muncă Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează economist specialist. Iată condițiile

02 Nov 2023 1047

Primăria Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, acțiune de donare de sânge în localitate

09 Oct 2023 1560

Angajări Constanța Post vacant la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța! Iată condițiile

26 Sep 2023 1303

Campanie a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate a judeţului Constanţa pentru promovarea donării de sânge

29 Aug 2023 913

Acțiune de donare de sânge la Constanța. Se alătură persoanele din cadrul UM 01375- Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”

27 Aug 2023 1170

Primăria Constanța Acțiune de donare de sânge în municipiu. Iată unde trebuie să vii

24 Aug 2023 916

Acțiune de donare de sânge organizată la Năvodari! Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Aug 2023 1574