Locuri de muncă Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează. Condiții

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa cu sediul in Constanţa str. Nicolae Iorga nr. 85 organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post vacant – 0,5 norma de șofer II (M) la compartimentul Contabilitate – administrativ (contract individual de muncă cu timp parțial – durata nedeterminată);

1. Condiții generale de participare:

La concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. condițiile specifice prevazute în fișa de post: studii liceale, minim 3 ani vechime in specialitate ca sofer profesionist; permis auto categoria B si D ;

Concursul se va desfaşura la sediul CRTS Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 85, şi constă în 3 etape succesive, astfel:

– selecţia dosarelor de concurs
– proba scrisă
– proba practică şi interviu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (CI si certificat nastere );
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat; permis auto categoria B si D);
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului –min. 3 ani ca sofer/conducator auto;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) aviz psihologic cu mentiunea: apt pentru meseria de şofer profesionist
k) cazier auto
l) fişa medicala tip pentru şofer profesionist
m) alte documente relevante pentru desfaşurarea concursului.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 28.11.2023- 13.12.2023 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul instituţiei, la compartimentul Contabilitate -administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0341180014.

Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din strada Nicolae Iorga nr. 85, la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.transfuzie-constanta.ro

Concursul se va desfaşura la sediul instituţiei, strada Nicolae Iorga nr. 85, după următorul calendar:

– depunerea dosarelor de concurs : 28.11.2023 – 13.12.2023, între orele 10,00-14,00;
– selecţia dosarelor candidaţilor : 14.12.2023
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: 14.12.2023 ora 10,00
– contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: 15.12.2023 până la ora 10,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 18.12.2023 ora 10,00
– proba scrisa: 08.01.2024 ora 12,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa : 09.01.2024 ora 10,00
– contestaţii la rezultatele probei scrise : 10.01.2024 pâna la ora 10,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 11.01.2024 ora 10 ,00
– proba practică şi interviu: 12.01.2024 ora 12,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu: 12.01.2024 ora 16,00
– contestaţii la rezultatele probei practice şi interviu: 15.01.2023 până la ora 16,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 16.01.2024 ora 12.00
– afişarea rezultatelor finale: 16.01.2024 ora 14,00

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.


BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ
 

1. Chestionare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoria B;
2. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Republicata
3. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
5. H.G.R. nr. 1.425/2006 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (cap. 1, cap. 2 şi cap. 4);
6. Legea nr. 307/2006, Republicata, privind apararea impotriva incendiiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Codul muncii, Legea 53/2003 Republicata (cap. II Executarea contractului individual de muncă)


Citește și:

Vrei să lucrezi la SRI? Profilul luptătorului antiterorist

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 759

Anunț important al Centrului de Transfuzii după creșterea numărului de donatori! Ce trebuie să știe cei care donează sânge

29 Jan 2024 545

Angajări Constanța Post vacant la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

22 Jan 2024 1068

Angajări Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează economist. Detalii

23 Nov 2023 857

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează! Ce posturi sunt scoase la concurs

20 Nov 2023 1171

Primăria și Consiliul Local al comunei Cumpăna, acțiune de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța

09 Nov 2023 1340

Locuri de muncă Constanța Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează economist specialist. Iată condițiile

02 Nov 2023 886

Angajări Constanța Post vacant la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța! Iată condițiile

26 Sep 2023 1199

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România recomandă implicarea autorităților locale din comunele județului în promovarea donării de sânge

30 Aug 2023 661

Campanie a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate a judeţului Constanţa pentru promovarea donării de sânge

29 Aug 2023 760

Acțiune de donare de sânge la Constanța. Se alătură persoanele din cadrul UM 01375- Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”

27 Aug 2023 1014

Primăria Constanța Acțiune de donare de sânge în municipiu. Iată unde trebuie să vii

24 Aug 2023 811

Acțiune de donare de sânge organizată la Năvodari! Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Aug 2023 1382

Primăria Cumpăna Acțiune de donare de sânge în localitate

27 Jul 2023 1230

UPDATE Acțiune de donare de sânge la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (GALERIE FOTO)

21 Jul 2023 1341