Grădinița cu program prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată care este acesta

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Grădinița cu program prelungit nr. 57 din Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar - I S, 0,25 norma, pe perioadă nedeterminată.

I. Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în HG nr. 1336/2022, cu respectarea cerințelor Legii educației nr. 1/2011/198/2023, a Legii salarizării nr 153/2017, art. 31(6), respectiv cu art. 38 și art. 42 din OUG Nr. 80/2022, privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabil
   
II. Condiții specifice pentru ocuparea postului:
 
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta în domeniul economic/administrativ/juridic/birotică și secretariat;
 • Vechime în specialitatea studiilor constituie avantaj;
 • Competenţe digitale (Word, Excel, operare baze de date programe de contabilitate, SIIIR, EDUSAL, REVISAL);
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;
 • Spirit organizatoric;
 • Capaciatatea de gestionare a timpului si a prioritatilor
 
Dosarul de concurs:

1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. Cazierul judiciar;
5. Adeverinţă medicală cu mențiunea „apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
6. Curriculum vitae in format EUROPASS însoţit de documente justificative.

 
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Actele prevazute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
 • Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele , în ordinea enumerată mai sus,
   
Calendarul de concurs:

1. Publicarea anunțului: 19.09.2023;
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Grădinița Cu Program Prelungit Nr 57, Constanța: 20.09.2023 - 27.09.2023, între orele 09:00-13:00;
3. Selecția dosarelor de înscriere: 28.09.2023;
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 28.09.2023, ora 14:00;
5. Susținerea probei scrise: 09.10.2023, ora 10:00;
6. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei scrise: 09.10.2023, ora 13:00;
7. Susținerea interviului: 10.10.2023, ora 10:00;
8. Afișarea rezultatelor: 10.10.2023,ora 12:00;
9. Depunerea contestațiilor: 10.10.2023, între orele 14:00 - 15:00;
10. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 10.10.2023, ora 16:00.


Conform HG 1336/2022, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minim 70 puncte; sunt declarați admiși candidații care obținut minim 70 puncte la proba practică si la interviu.


Rezultatul final este media aritmetică dintre punctajele de la proba scrisă, proba practică și interviu.


Examenul se va desfăşura la sediul Grădinița cu Program Prelungit Nr.57, Constanța.

Tematica pentru concurs:

1. Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar;
2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
3. Regimul actelor de studii;
4. Duplicate ale actelor de studii;
5. Documente școlare;
6. Salarizare și încadrare;
7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
9. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
 
Bibliografie:

1. Legea nr 1/ 2011/ 198/2023 - Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
2. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. OMEC nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
4. ORDIN nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
5. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
6. OUG Nr.17/23.02.2017 - salarizarea pentru personalul nedidactic din învățământ;
7. HG nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;
8. HG nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
9. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
10. Legea Arhivelor Nationale nr. 16 / 1996 republicata
11. OM 1350/2007 - stabilirea cuantumului pentru plata cu ora;
12. HG 1/2017 - pentru stabilirea salariului minim brut pe țară
13. Legea 263/2010, actualizată - privind sistemul unitar de pensii publice;
14. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
15. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu completările ulterioare;
16. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
17. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
18. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
 

Citește și:
Primăria Comunei Tortoman, județul Constanța, scoate la concurs un post de arhivar

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiectele, la mâna consilierilor locali Trei grădinițe din municipiul Constanța vor fi reabilitate, modernizate și dotate cu mobilier (DOCUMENTE)

24 Mar 2024 1049

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post de îngrijitor

23 Nov 2023 1311

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

02 Nov 2023 1358

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța scoate la concurs un post. Iată care este acesta

26 Sep 2023 1430

Holiday D'Sign a câștigat contractul de elaborare a documentației pentru modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57 din Constanța

31 May 2022 1964

Post vacant în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 57 Constanța

08 Apr 2022 1325

Grădinița cu program prelungit nr. 57 din Constanța intră într-un program de dotare reabilitare

08 Jan 2022 2476

Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța angajează secretar

07 Aug 2019 1762

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 57. Constanţa angajează îngrijitor

25 Aug 2016 9439