Locuri speciale de munca

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 57. Constanţa angajează îngrijitor

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 57. Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivel de studii: medii;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 august 2016: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 14 septembrie 2016, ora 10:00, proba scrisă;
 • 14 septembrie 2016, ora 12:00, interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 57. Constanţa, din Şos. Mangaliei nr. 74, Constanţa şi la telefon 0722618727.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver” angajează îngrijitor pentru copii

10 Sep 2019 369

Grădinița cu program prelungit nr. 42, din Constanța, şi-a deschis larg porțile către anul școlar 2019 - 2020

10 Sep 2019 1089

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53 din Constanța angajează secretar

08 Aug 2019 502

Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 din Constanța angajează secretar

07 Aug 2019 792

Post vacant la Grădiniţa „Căsuţa de Turtă Dulce“, Constanţa

28 Jul 2019 802

Grădiniţă reabilitată pentru preşcolarii din Constanţa

17 Jul 2019 576

Ziua Porţilor Deschise la Grădiniţa „Amicii”

16 May 2019 561

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” din Constanţa scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

05 Apr 2019 1178

O plajă mai curată, graţie copiilor Grădiniţei nr. 42 Constanţa

18 Mar 2019 667

Cum va arăta blocul de opt etaje ridicat de Dakonis Imobiliar SRL lângă grădiniţa nr. 42 din Constanţa, vizavi de Centrul de Scafandri (document)

12 Mar 2019 1324

Grădinița cu Program Prelungit Azur din Constanța angajează bucătar șef. Ce condiții trebuie îndeplinite

15 Feb 2019 911

Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Constanța face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

16 Jan 2019 1028

Post vacant la Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Florilor” din Năvodari. Cine poate participa la concurs

24 Nov 2018 907

Gamaro Construct SRL va construi o grădiniţă cu program prelungit în comuna Poarta Albă (document)

27 Oct 2018 905

Emoţii multe şi râsete fericite Ce au făcut preşcolarii de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 42 de Ziua Educaţiei

06 Oct 2018 1853