Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
 
  • Grădinița cu Program Prelungit „Perluțele Mării” Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor II bucătărie - M, 1 normă, pe perioadă nedeterminată.
     
Grădinița cu Program Prelungit „Perluțele Mării” Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor II bucătărie - M, 1 normă, pe perioadă nedeterminată.


Relații la sediul instituției din strada Mihai Viteazu, nr. 56, Constanța, tel. 0341439652.
 
1. Dosarul de concurs
 
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate public sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.
 

2. Condiții generale pentru ocuparea postului
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de falsuri contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractual pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
3. Condiții specifice pentru ocuparea postului pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor II bucătărie sunt stabilite pe baza fișei postului si după cum urmează:

• condiții de studii medii;
• absolvire curs cu calificarea bucătar sau adeverință din care să reiasă că este înscris/frecventează un curs de formare profesională de bucătar;
• vechime în muncă de minim 3 ani si 6 luni.
 
4. Calendar desfășurare concurs
 
1. Depunerea dosarelor la sediul unității: 19.02.2024 - 01.03.2024, în intervalul orar 9.00-12.00;
2. Selecția dosarelor: 04.03.2024;
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 04.03.2024, ora 12.00;
4. Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 04.03.2024, între orele 12.00-16.00;
5. Afișare rezultate contestații la selecția dosarelor: 05.03.2024, ora 10.00;
6. Susținerea probei scrise: 06.03.2024, ora 08.00;
7. Afișare rezultate proba scrisă: 06.03.2024, ora 11.00;
8. Depunere contestații proba scrisă 06.03.2024, între orele 12.00-13.00;
9. Afișare rezultate contestații proba scrisă 06.03.2024, ora 14.00;
10. Probă practică 06.03.2024, între orele 14.00-15.00;
11. Interviu: 06.03.2024, între orele 15.00-16.00;
12. Afișarea rezultatelor finale înainte de contestații: 07.03.2024, ora 09.00;
13. Depunere contestații rezultate finale: 07.03.2024, între orele 10.00-12.00;
14. Afișare rezultate finale: 07.03.2024, ora 15.00.
 
Tematica de concurs

1. Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea;
2. Norme de securitate și sănătate în muncă și PSI;
3. Procesul tehnologic de obținere a preparatelor din legume și carne.
 
BIBLIOGRAFIE
 
– Legea 319/2006: Lege a securității și sănătății în munca (cap. IV – obligațiile lucrătorilor);
– OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Hotărârea 924/2005: Hotărâre privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
– OMS Nr. 1563/2008 - Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor;
– OMS Nr. 261/2007 - Aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea.

Notă:
 
Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consider admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Concursul va avea loc la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Perluțele Mării” Constanța, conform graficului de mai sus.

Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0341439652/0769550527.
 

Citește și:
DNA angajează telefonist! Se cer studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Caută un loc de muncă? Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, județul Constanța angajează

19 Apr 2024 607

Este necesară o vechime de 6 ani și 6 luni Ce post scoate la concurs Universitatea „Ovidius” Constanța

19 Apr 2024 640

Locuri de muncă Constanța Direcția Județeană pentru Sport și Tineret angajează. Detalii

18 Apr 2024 580

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

18 Apr 2024 543

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

15 Apr 2024 792

​Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța angajează paznic. Detalii

15 Apr 2024 516

Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa angajează

15 Apr 2024 774

Locuri de muncă Constanța Primăria Municipiului Mangalia angajează. Detalii și condiții

12 Apr 2024 700

Locuri de muncă Constanța Unitatea Militară 02311 Constanța angajează. Detalii

12 Apr 2024 840

AJOFM invită absolvenţii din Constanța la bursa locurilor de muncă

11 Apr 2024 613

REMONT SRL angajează instalatori sanitari/termici, sudori, șofer și muncitori necalificați

10 Apr 2024 291

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”, Medgidia, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor

10 Apr 2024 462

Locuri de muncă Constanța Primăria Comunei Poarta Albă angajează

08 Apr 2024 598

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare pentru medicii stomatologi. Cine scoate postul la concurs

08 Apr 2024 602

Ai nevoie de permis de conducere categoria B Concurs de angajare la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

08 Apr 2024 799