Locuri de muncă Constanța Centrul Județean de Excelență Constanța angajează secretar. Iată ce trebuie să faci

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Centrul Județean de Excelență Constanța angajează secretar.
 • Denumirea postului: secretar;
 • Numărul posturilor: 1 (0,5 normă);
 • Nivelul postului: de execuție;
 • Studii Superioare;
 • Grad profesional I;
 • Compartiment/structură Resurse umane/secretariat;
 • Durata timpului de lucru: 4h/zi; 20h/săptămână;
 • Perioadă : Nedeterminată.
 
Centrul Județean de Excelență Constanța, cu sediul în Constanța, strada Mihai Eminescu nr. 11, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar I S, 0,50 normă, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/ 28.10.2022.
 
Condițiile generale pentru ocuparea postului:
 
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la HG nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii: superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau studii echivalente;
b) Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni;
c) Vechime în utilizarea programului REVISAL: minim 2 ani.
 
Dosarul de înscriere
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
 
Tematica de concurs:
 
1. Contractual individual de muncă;
2. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar;
3. Sistemul național de învățământ preuniversitar - organizare și funcționare;
4. Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
5. Învățământul preuniversitar - funcțiile didactice și didactice auxiliare;
6. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații secrete de serviciu;
7. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Bibliografia de concurs:
 
1. Legea Învățământului Preunivesitar nr. 198/2023;
2. Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată; Elemente de legislația muncii;
3. HG 905/2017 privind Registrul de Evidență a salariaților;
4. Legea 677/2001, Legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată și Legea nr. 135/2007 republicată privind arhivarea în formă electronică;
6. O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
7. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
8. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 
Probe de concurs:

1. Selectia dosarelor;
2. Probă scrisă;
3. Interviu.
 
Calendar
 • Publicarea anunțului: 22.11.2023;
 • Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs: 08.12.2023, ora 13.00;
 • Selecţia dosarelor: 12.12.2023, ora 13.00;
 • Publicarea rezultatelor selecției dosarelor: 13.12.2023, ora 13.00;
 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 13.12.2023, ora 15.00;
 • Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor la contestațiile privind rezultatele selectiei dosarelor: 14.12.2023, ora 15.00;
 • Susţinerea probei scrise de către candidații selectați: 18.12.2023, ora 10.00;
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 18.12.2023, ora 14.00;
 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 19.12.2023, ora 14.00;
 • Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei scrise: 20.12.2023, ora 14.00;
 • Susţinerea interviului de catre candidatii declarati admisi in urma probei practice(maxim 15 min de candidat): 27.12.2023, ora 10.00;
 • Afisarea rezultatelor după susţinerea probei interviu: 27.12.2023, ora 14.00;
 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu: 27.12.2023, ora 15.00;
 • Solutionarea contestatiilor si afişarea rezultatelor la contestatiile privind rezultatele probei interviu: 28.12.2023, ora 15.00;
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 28.12.2023, ora 16.00.
 
Durata probei scrise este de 2 ore.
 
Probele sunt eliminatorii, fiind declarați admiși la proba scrisă și proba interviu doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte din maximul de 100 puncte/probă.

Participă la următoarea probă a concursului numai candidatii declarați „admiși” la etapa precedentă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.

Comunicarea rezultatelor candidaților, la fiecare probă a concursului, se realizează prin afișare la sediul Centrului Județean de Excelență, strada Mihai Eminescu nr. 11, Constanța și pe forumul ISJ Constanța.

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la Registratura ISJ, strada Mihai Eminescu nr. 11, Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0721.835.211.
 

Citește și:
Spitalul Clinic CF Constanța angajează medic primar specialitatea Medicină de Familie
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 386

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 396

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 372

Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

19 Feb 2024 710

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 1466

DSP Constanța angajează. Iată postul scos la concurs și condițiile de îndeplinit

16 Feb 2024 2600

Forțele Navale Române Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală angajează soldați gradați profesioniști! Profilul candidatului

15 Feb 2024 706

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, scoate la concurs trei posturi vacante. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

14 Feb 2024 798

Locuri de muncă Constanța Primăria Cernavodă angajează. Ești interesat?

14 Feb 2024 699

Ai studii superioare economice absolvite? Grădinița „Zubeyde Hanim” Constanța angajează administrator financiar

14 Feb 2024 523

Locuri de muncă Constanța Spitalul Militar de Urgență Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

14 Feb 2024 722

Angajări Constanța Spitalul Militar de Urgență Constanța angajează medic. Detalii

14 Feb 2024 927

Angajări Constanța Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol caută fochist și electrician. Ce vechime este solicitată

12 Feb 2024 597

Locuri de muncă Constanța UM 01853 Capu Midia face angajări. Detalii

11 Feb 2024 1054

Angajări Constanța Grădinița cu program prelungit nr. 42 Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată care este acesta

09 Feb 2024 877