Locuri de muncă Constanța Colegiul Comercial „Carol I” scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Colegiul Comercial „Carol I” cu sediul în Constanța, strada Decebal, nr. 15, în temeiul art. 18 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează, la sediul instituției, în data de 14 martie 2024, ora 10.00 proba practică și în data de 14 martie 2024, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de: îngrijitor - normă întreagă.
 
Dosarul de concurs (cf. art. 35, HG nr. 1336/2022):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.


(2) Actele prevăzute la alin.1 punctele b) - e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

(3) Dosarele de concurs se depun la sediul unității școlare, birou secretariat, tel. 0341/405802, e-mail: secretariat@colegiulcarol.ro.
 
Condiții generale pentru ocuparea postului:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019.
 
Condiții specifice de ocupare a postului:

– studii - generale / medii;
– disponibilitate pentru munca în toate sectoarele administrativ gospodărești;
– disponibilitate de program flexibil (2 schimburi);
– abilități de muncă în echipă;
– cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
– cunoștințe în domeniul sănătății, securității în muncă și PSI.
 
Calendar concurs

– perioadă depunere acte: 28 februarie 2024 - 12 martie 2024, ora 12.00;
– selecția dosarelor: 13 martie 2024;
– afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13 martie 2024, ora 12.00;
– proba practică în data de: 14 martie 2024, ora 10.00;
– afișarea rezultatelor proba practică: 14 martie 2024, ora 12.00;
– depunerea contestațiilor la proba practică: 14 martie 2024, ora 12.00 - 12.30;
– interviu: 14 martie 2024, ora 13.00;
– afișarea rezultatelor finale: 14 martie 2024, ora 15.00.
 
Probele sunt eliminatorii, iar punctajul minim obținut la probele practică / interviu este de 50 puncte.
 
Relații suplimentare la secretariatul unității școlare - telefon: 0341/405802.
 

Citește și:
Școala Gimnazială Nr. 1, Hârșova, județul Constanța face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Sunt posturi vacante la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

21 Apr 2024 564

Caută un loc de muncă? Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, județul Constanța angajează

19 Apr 2024 627

Este necesară o vechime de 6 ani și 6 luni Ce post scoate la concurs Universitatea „Ovidius” Constanța

19 Apr 2024 654

Locuri de muncă Constanța Direcția Județeană pentru Sport și Tineret angajează. Detalii

18 Apr 2024 598

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

18 Apr 2024 561

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

15 Apr 2024 814

​Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța angajează paznic. Detalii

15 Apr 2024 522

Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa angajează

15 Apr 2024 799

Locuri de muncă Constanța Primăria Municipiului Mangalia angajează. Detalii și condiții

12 Apr 2024 713

Locuri de muncă Constanța Unitatea Militară 02311 Constanța angajează. Detalii

12 Apr 2024 850

AJOFM invită absolvenţii din Constanța la bursa locurilor de muncă

11 Apr 2024 623

REMONT SRL angajează instalatori sanitari/termici, sudori, șofer și muncitori necalificați

10 Apr 2024 293

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”, Medgidia, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor

10 Apr 2024 463

Locuri de muncă Constanța Primăria Comunei Poarta Albă angajează

08 Apr 2024 604

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare pentru medicii stomatologi. Cine scoate postul la concurs

08 Apr 2024 603