Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Constanța face angajări!

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Constanța organizează concurs în perioada 15.04.2024-18.04.2024 pentru următoarele funcții de execuție vacante:

actor grad IA (3 posturi), actor  grad II (3 posturi), muncitor din activitatea specifică (sunetist, montator decor, recuziter) grad I (3 posturi)

Condiții generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art.15 din HOTĂRÂREA nr. 1.336 din 28 octombrie 2022.

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:

• 2 posturi Actor Grad II – Femei – vârsta cuprinsă între 25-35 ani
• 1 post Actor Grad II – Bărbat – vârsta cuprinsă între 25-35 ani – Minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de Actor grad II. – Pregătirea de specialitate: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Artele Spectacolului. Studiile masterale în domeniu, reprezintă un plus.
• 2 posturi Actor Grad IA- Femei – vârsta cuprinsă între 40-55 ani

• 1 post Actor Grad IA – Bărbat – vârsta cuprinsă între 40-45 ani – Minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de Actor grad IA; – Pregătirea de specialitate: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Artele Spectacolului. Studiile masterale în domeniu, reprezintă un plus.
• 1 post Muncitor din activitatea specifică (Sunetist) – Experiență în post similar minim 3 ani. Studii medii finalizate. • 1 post Muncitor din activitatea specifică (Montator Decor) – Studii medii finalizate. Experiența anterioară în domeniu constituie un avantaj.
• 1 post Muncitor din activitatea specifică (Recuziter) – Studii medii finalizate.

Experiența anterioară în domeniu constituie un avantaj.

 Concursul va avea loc în perioada 15.04.2024-18.04.2024 la sediul din strada Aristide Karatzali nr. 16 Constanța și se va desfășura după cum urmează:

Probe de concurs:

1. Proba practică(se adresează candidaților pentru posturile de actori) va consta în susținerea de către candidat a unui repertoriu format din: poezii, monologuri, cântece și dans.
2. Proba scrisă (se adresează candidaților pentru posturile de muncitori din activitatea specifică) din bibliografia atașată. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului fiecărei probe a concursului.

Calendar de desfășurare
 • Depunerea dosarelor – 25.03.2024-04.04.2024
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 08.04.2024 ora 15.00
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor – 09.04.2024, orele 10.00-14.00
 • Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor – 10.04.2024, ora 14.00
 • Susținerea probei scrise – Mun. din activitatea specifică – 15.04.2024 orele 09.00
 • Susținerea probei practice – Actori – 15.04.2024 orele 12.00, 16.04.2024 orele 09.00-12.00
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă și proba practică – 16.04.2024, ora 13.00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă și proba practică-16.04.2024, orele 13.00-16.30
 • Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor – 17.04.2024, orele 12.00
 • Susținerea interviului – 17.04.2024, orele 12.30
 • Afișarea rezultatelor privind interviul -18.04.2024, ora 10.00
 • Depunerea contestațiilor la interviu- 18.04.2024, orele 10.00-13.00
 • Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu – 18.04.2024, ora 16.00
 • Afișarea rezultatelor finale – 18.04.2024, ora 16.30, Locul: Sediul instituției, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Constanța, Strada Aristide Karatzali nr. 16 Constanța, www.teatruldelamare.ro
În vederea participării la concurs, începând cu data de 25.03.2024 ora 10:00 și până la data de 04.04.2024 ora 14:00, candidații vor depune la sediul Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, un dosar care va conține în mod obligatoriu următoarele:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitarea de autoritatea sau instituția publică;
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) Cazierul judiciar și cazierul de integritate sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătății.
g) Curriculum vitae;

* Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, dar se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și a cazierului de integritate, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Bibliografia aferentă probei scrise este afișată la sediul instituției Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța și pe site-ul instituției www.teatruldelamare.ro

Relații suplimentare se pot obține zilnic la sediul Teatrului pentru Copii și Tineret „Călutul de Mare” între orele 8:00 – 14:00 de la Biroul Resurse Umane, nr. tel: 0241/618 992, email: personal@teatruldelamare.ro


Citește și:
„Privighetoarea”, în regia lui Vitalie Drucec, la sala Teatrului Căluțul de Mare Constanța

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Posturi vacante la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

24 May 2024 68

Constanța Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”- „Au mai rămas șapte zile pentru înscrierile pentru posturile de soldat/gradat profesionist!”

23 May 2024 612

Angajări Constanța CERONAV angajează muncitor. Detalii

23 May 2024 706

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” angajează. Iată ce trebuie să faci

23 May 2024 505

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Condiții

21 May 2024 482

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța angajează! Ce post este scos la concurs

21 May 2024 565

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, angajează. Detalii

20 May 2024 593

Angajări Constanța Clubul Sportiv Năvodari scoate la concurs cinci posturi. Iată calendarul de desfășurare

20 May 2024 500

Angajări Constanța Primăria Corbu angajează. Ești interesat?

18 May 2024 2695

Post vacant la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

18 May 2024 749

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța angajează asistent medical generalist. Iată ce trebuie să faci

17 May 2024 451

Angajări Constanța Post vacant la Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia. Nu se solicită vechime!

17 May 2024 718

Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Tortoman, județul Constanța, angajează. Detalii

15 May 2024 626

Societate comercială angajează muncitori necalificați, serioși și punctuali

14 May 2024 309

IJJ Constanța Vino și tu în echipa Jandarmeriei! Sunt ultimele zile de înscrieri

11 May 2024 758