Actualitate

Acţiuni de audit efectuate de Camera de Conturi Constanţa la Primăriile Limanu, Seimeni şi Tortoman. Ce s-a constatat (documente)


Camera de Conturi Constanţa a efectuat în perioada 24.10.2019 - 29.11.2019 o acţiune de audit la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Limanu. O altă acţiune de audit s-a desfăşurat, în perioada 03.09.2019 - 04.10.2019, la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Seimeni. De asemenea, Camera de Conturi Constanţa a efectuat, în perioada 01.07.2019-02.08.2019, o acţiune de control şi la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tortoman.
 

Deficienţe descoperite la Primăria Limanu

 
Din verificarea modului de fundamentare a bugetului local pe anul 2018, s-a constatat că înainte de elaborarea acestuia nu s-a efectuat o inventariere a masei impozabile aşa cum prevăd normele legale. La acest fapt se adaugă fundamentarea pentru anul 2018 a veniturilor, fără a se ţine cont de gradul de realizare a veniturilor proprii din anii anteriori. Când gradul de realizare a veniturilor proprii programate în buget în ultimii doi ani este mai mic de 97% în fiecare an, veniturile proprii pentru anul curent se prevăd în buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.
 
Totodată, s-au constatat abateri cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale: în balanţa de verificare extracontabilă nu figurează contul ”Credite deschise de repartizat", cu ajutorul căruia ordonatorii principali şi secundari evidenţiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituţiilor subordonate, şi nici contul „Credite deschise pentru cheltuieli proprii" cu ajutorul căruia, ordonatorii principali de
credite ţin evidenţa creditelor deschise de la buget.
 
Prezentarea eronată a unor date în situaţiile financiare anuale întocmite: contul „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” prezintă la sfârşitul anului un sold creditor de 11.731 lei, deşi normele contabile prevăd că acesta nu trebuie să rămână cu sold; finanţarea de 476.258 lei
acordată în anul 2018, Clubului Sportiv „Poseidon” Limanu, ordonator terţiar de credite în subordinea Consiliului Local Limanu, este reflectată în mod eronat prin contul „Furnizori” în locul contului „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile
subordonate”; sumele înscrise în contul „Creanţe ale bugetului local” sunt cu 1.068.722 lei mai mari decât cele înscrise în evidenţa analitică pe plătitor la finele anului 2018.
 
Neaplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local. Nestabilirea şi neîncasarea de penalităţi în sumă de 80.743 lei
în cazul neachitării chiriilor ori a redevenţelor de către
partenerii din contractele asociere în participaţiune, concesiune ori închiriere a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei. Neurmărirea şi neîncasarea de venituri în sumă de 6.949 lei
cuvenite în baza unui contract de vânzare a unui teren din domeniul privat al comunei. Nerespectarea prevederilor legale la inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al U.A.T.C. Limanu. Nerespectarea disciplinei de casă la operaţiunile cu numerar derulate prin casierie: efectuarea de plăţi direct din încasări şi
neefectuarea în perioada 2016-2018 a controlului inopinat al casieriei.
 
La Școala Gimnaziala nr.1 Limanu s-a constatat neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a garanţiei de bună execuţie pentru lucrările executate, în valoare de 2.894 lei.
 

Măsurile luate de Primăria Limanu pentru înlăturarea deficienţelor

 
Ordonatorul de credite a emis dispoziţie pentru efectuarea inventarierii masei impozabile, care să fie avută în vedere la elaborarea bugetului comunei pentru anul 2020. S-a procedat la iniţierea actualizării conturilor în afara bilanţului. S-a demarat punerea de acord a evidenţei fiscale cu cea contabilă în ceea ce priveşte creanţele bugetului local. Au fost calculate accesorii pentru neplata la termen a obligaţiilor datorate conform contractelor de asociere sau concesiune. De asemenea, au fost trimise notificări debitorilor privind aplicarea clauzelor de reziliere a contractelor în caz de neplată. Urmare a notificărilor, au fost încasate majorări în valoare de 9.191 de lei.
 
A fost emisă factură pentru veniturile de 6.949 lei cuvenite bugetului local din vânzarea unui teren. De asemenea, se continuă operaţiunea de inventariere a patrimoniului începută în anul 2019. Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind fundamentarea veniturilor şi încasarea acestora, organizarea evidenţei contabile şi a inventarierii patrimoniului, respectarea disciplinei de casă.
 

Controale la Primăria Seimeni

 
Camera de Conturi Constanţa a efectuat, între 03.09.2019-04.10.2019, o acţiune de audit şi la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Seimeni. Inspectorii de la Camera de Conturi Constanţa au descoperit următoarele deficienţe: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală către salariaţii entităţii, a unor drepturi care excedează cadrului legal aplicabil, reprezentând prime de 8 Martie, de Paşte şi de Crăciun în sumă totală de 53.982 lei.
 
Potrivit prevederilor legale, pentru desfăşurarea activităţilor proprii, entitatea are dreptul să utilizeze un singur autoturism. De asemenea, s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 2.682 lei reprezentând cheltuieli (combustibil şi poliţă de asigurare) efectuate cu un al doilea autoturism, peste normativul prevăzut de lege. Plăţi efectuate pentru materiale nepuse în operă, în sumă de 20.638 lei, la care se adaugă foloase necuvenite în sumă de
3.508 lei, în cadrul lucrărilor de reabilitare a Școlii Gimnaziale nr.1 din localitatea Seimeni. Atribuirea directă a unei lucrări fără a se respecta toate prevederile din caietul de sarcini.
 

Măsurile luate de Primăria Seimeni

 
Pentru drepturile salariale primite necuvenit, salariaţii au semnat angajamente de plată, în timpul misiunii de audit depunând la casieria entităţii suma de 3.060 lei. Conducerea entităţii a depus la casierie suma de 2.682 lei reprezentând cheltuielile efectuate nelegal cu funcţionarea unui al doilea autoturism, peste normativul legal. S-a recuperat suma de 5.000 lei (din total debit de 24.146 lei) de la executantul lucrărilor de reabilitare a Școlii Gimnaziale nr.1 din Seimeni. Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.
 
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, dire ctorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 

Audit la Primăria Tortoman pentru înlăturarea deficienţelor constatate

 
Camera de Conturi Constanţa a efectuat în perioada 01.07.2019-02.08.2019 o acţiune de control la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tortoman. Astfel, nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă deciziile de impunere emise în urma inspecţiilor fiscale derulate la nivelul UATC Tortoman în perioada 2017 – 2018, în valoare de 230.014 lei. UATC Tortoman a angajat, lichidat, ordonanţat şi plătit lucrări de reparaţii care în fapt au condus la obţinerea unei imobilizări corporale în valoare de 109.832 lei.
 
Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman nu a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă terenul în suprafaţă de 10 ha şi în valoare de 190.289 lei, pentru care deţine titlu de proprietate. La Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman s-a constatat că
bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 26.579 lei au fost înregistrate în mod eronat în evidenţa financiar-contabilă ca fiind de natura cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.
 
În cazul a doi agenţi economici care nu au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii trei ani, nu s-a stabilit impozitul pe clădiri prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a acestora, rezultând o diferenţă de încasat la bugetul local de 8.564 lei. Nu s-a stabilit, urmărit şi încasat taxă pe teren în sumă de 8.050 lei pentru suprafaţa de 26,70 ha proprietate privată a statului, dată în arendă de către Agenţia Domeniilor Statului. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea anuală a patrimoniului UATC Tortoman. Valoarea investiţiilor în curs înregistrate în perioada 2007 - 2011 pentru care nu sunt cunoscute elementele cu privire la stadiul de execuţie şi la necesitatea menţinerii lor în activele entităţii este de 334.867 lei. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la inventarierea
bunurilor din domeniul public şi privat la UATC Tortoman. Nu au fost identificate, inventariate şi înregistrate în evidenţa financiar-contabilă toate elementele de natura mijloacelor fixe care aparţin reţelei de iluminat public. Valoarea sistemului de
iluminat public neînregistrat în patrimoniul entităţii este de 423.591 lei. Efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 30.859 lei pentru drepturi de natură salarială care excedează cadrul legal
aplicabil.
 

Măsurile luate de Primăria Tortoman pentru înlăturarea deficienţelor constatate

 
S-au întocmit borderou de debite şi notă contabilă pentru înregistrarea deciziilor de impunere emise în urma inspecţiilor fiscale derulate la nivelul UATC Tortoman în perioada 2017 – 2018. În cazul înregistrărilor contabile eronate, entitatea a operat corecţiile necesare, întocmind note contabile. A fost întocmită notă contabilă în baza căreia terenul în suprafaţă de 10 ha a fost înregistrat în patrimoniul Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” Tortoman. În cazul înregistrărilor contabile eronate, entitatea a operat corecţiile necesare, întocmind note contabile.
 
S-a recalculat impozitul pe clădiri datorat de către cei doi agenţi economici până la data efectuării acţiunii de audit financiar şi s-au emis decizii de impunere. În urma acestor demersuri, s-a încasat integral impozitul pe clădiri şi accesoriile aferente de la unul din contribuabili, în valoare totală de 5.048 lei. Totodată, entitatea a procedat la recalcularea impozitului pe clădiri şi pentru anul 2019. Pentru suprafaţa de 26,70 ha proprietate privată a statului, dată în arendă de către Agenţia Domeniilor Statului s-a întocmit decizie de impunere.
 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea Documente puteţi consulta documentele referitoare la cele trei acţiuni de audit efectuate la Primăriile Limanu, Seimeni şi Tortoman.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Comisie de anchetă pentru stabilirea vinovaților. Prejudicii de milioane de lei, descoperite în 2017 de Camera de Conturi la Pavilionul Expozițional și la Herghelia Mangalia (documente)

25 Apr 2020 2704

Control al Curţii de Conturi la Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa. Debite la locuinţele de serviciu şi stabilirea eronată a salariilor (document)

18 Feb 2020 1750

Nereguli găsite la Spitalul Municipal Medgidia de către Curtea de Conturi. Ce datorii avea unitatea sanitară (document)

17 Feb 2020 675

Ce a constatat Curtea de Conturi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi ce măsuri s-au luat (document)

15 Feb 2020 2401

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, lăudat de Curtea de Conturi (document)

14 Feb 2020 427

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

12 Feb 2020 1869

Nereguli descoperite de inspectorii Curții de Conturi la Primăriile Cogealac și Topraisar din județul Constanța (documente)

08 Feb 2020 4189

Primăriile Chirnogeni şi Dumbrăveni din judeţul Constanţa, găsite cu nereguli de Curtea de Conturi

07 Feb 2020 2019

Creanţe neîncasate, patrimoniu neinventariat, achiziţii fără respectarea legii Primăriile Bărăganu şi Costineşti, verificate de Camera de Conturi Constanţa (documente)

07 Feb 2020 2458

Sinteza neregulilor Curtea de Conturi a obligat Primăria Constanţa să pună în funcţiune echipamentul de supraveghere video din Parcul Arheologic (document)

05 Feb 2020 2345

Raport public Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, în atenţia Camerei de Conturi Constanţa (document)

04 Feb 2020 542

Plăţi ilegale şi inventarierea incorectă a activelor Ce s-a descoperit în urma auditului efectuat de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Murfatlar (document)

04 Feb 2020 3867

Nereguli găsite de Curtea de Conturi la Primăria Cernavodă. Care este prejudiciul estimat

04 Feb 2020 3260

Camera de Conturi a reținut neconcordanțe în valoare de peste 4,5 milioane lei în situațiile financiare ale Consiliului Județean Constanța (document)

03 Feb 2020 2216

Camera de Conturi Constanţa, audit şi la Clubul Sportiv Eforie. Ce s-a constatat. Raport cu referiri şi la alte structuri sportive din judeţ (documente)

03 Feb 2020 2405