Epopeea Spitalului Regional Constanța, din nou în atenție publică. A fost actualizat inventarul bunurilor de pe strada Viilor

  • Imobilul situat în municipiul Constanța, str. Viilor nr. 1 a intrat în patrimoniul Ministerului Sănătății în baza Hotărârii Guvernului nr. 427/09.05.2007
  • Valoarea întregului imobil, de 9.170.059,17 lei, rezultă din însumarea valorii bunurilor care au fost reevaluate în Raportul de reevaluare nr. 5266/28.02.2022
 
La ultima ședință de Guvern, de joi, 16 iunie, a fost aprobat proiectul privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statutul şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa.
 

Situația prezentă

 
Ministerul Sănătății și instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea sa deţin în administrare bunuri din domeniul public al statului, înregistrate în anexa nr.15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
 
Din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde Lista unităţilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, reiese că Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța este instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății.
 
Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța are în administrare un bun imobil, format din construcții și terenul aferent, situat în municipiul Constanța, str. Viilor nr. 1, județul Constanța.
 
Bunul imobil se află în proprietatea publică a statului și este înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția nr. MF 107076.
 
Precizăm că imobilul situat în municipiul Constanța, str. Viilor nr. 1 a intrat în patrimoniul Ministerului Sănătății în baza Hotărârii Guvernului nr. 427/09.05.2007 privind transmiterea unui imobil al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătății Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Constanța.
 
Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 563/28.05.2008 au fost aprobați indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”Spital Universitar Regional de Urgență” județul Constanța, cu finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
 
Din anul 2008 și până în prezent Ministerul Sănătății și Guvernul României au căutat să prioritizeze acest proiect și să identifice surse de finanțare a investiției, dar investiția nu a fost realizată din lipsa fondurilor necesare.
 
Un exemplu în acest sens îl reprezintă aprobarea în Guvernul României, în anul 2019, a Memorandumului pentru identificarea oportunităților de finanțare a Spitalului Regional de Urgență Constanța. Cu acest prilej, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Finanțelor au analizat situația serviciilor medicale civile și militare din județul Constanța și județele limitrofe, iar analizele preliminare au arătat necesitatea construirii unui spital modern la Constanța.
 
A fost analizată posibilitatea adoptării unor soluții comune pentru un Spital Regional care să deservească persoane civile și militare; s-a căutat identificarea soluțiilor de management și de finanțare a acestui proiect, fiind luată in considerare inclusiv opțiunea de realizare a investiției prin parteneriat public – privat. Cu toate acestea, demersurile întreprinse în vederea edificării Spitalului Regional de Urgență Constanța nu au condus la începerea și finalizarea investiției.
 
În Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020 se propunea dezvoltarea infrastructurii sanitare adecvate la nivel naţional, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate. Se propunea crearea unor rețele regionale de spitale, în cele 8 regiuni de dezvoltare, pe niveluri de competență. Au fost aprobate fonduri pentru 3 spitale regionale de urgență: Spitalul Regional de Urgență Iași, Spitalul Regional de Urgență Cluj și Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcția acestor spitale va fi finanțată cu fonduri europene nerambursabile și cu fonduri de la bugetul statului.
 
Pentru accesarea fondurilor nerambursabile din POR 2014 – 2020 și POS 2021 – 2027 s-a convenit cu Comisia Europeană îndeplinirea unor condiții favorizante, printre care și dezvoltarea planurilor regionale de servicii de sănătate (masterplanuri) pentru următoarea perioadă (2021 – 2027).
În prezent, Ministerul Sănătății dispune de 3 masterplanuri aprobate prin OMS, pentru regiunile Nord - Est, Nord - Vest și Sud - Vest, unde se vor construi cele 3 spitale regionale de urgență. Pentru regiunile Sud – Est, Sud, Vest, Centru și București – Ilfov sunt în curs de elaborare masterplanurile, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.
 
Pentru a se asigura finanțarea europeană nerambursabilă sunt necesare documente strategice naționale/regionale, care să identifice necesitatea construirii unui asemenea spital regional de urgență.
 
Proiectul pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Constanța nu este inclus în niciunul dintre programele de finanțare europeană nerambursabilă aflate în pregătire și nici în actualul Program de Guvernare.
 
În PNRR sunt depuse 4 proiecte pentru secții din Spitalul Județean de Urgență Constanța și Spitalul Municipal Constanța (cardiologie, oncologie, medicală, pneumologie, pediatrie), care au potențial de a fi finanțate din acest program, dar Spitalul Regional de Urgență Constanța nu este cuprins în PNRR.
 
Menționăm că, potrivit adresei nr. AM 1017/12.01.2022 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, în cadrul imobilului situat în municipiul Constanța, str. Viilor nr. 1, pe o suprafață de cca 3 ha, a fost edificat obiectivul ”Platformă betonată și  punct de operare SMURD”, unde operatorul menționat desfășoară activități specifice.
 
Prin adresa nr. 23801/07.07.2021, înaintată Guvernului, Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, Consiliul Județean Constanța a făcut cunoscută inițiativa sa de a construi Spitalul Regional de Urgență Constanța și, în acest sens, a transmis Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 104/21.04.2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren + construcții), situat în str. Viilor nr. 1, municipiul Constanța, județul Constanța, din domeniul public al Statului Român çi administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța.
 
Ulterior, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 104/21.04.2021 a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 146/23.06.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 117/20.04.2022.
 
Ca urmare a preocupării sale pentru diversificarea și îmbunătățirea continuă a serviciilor de asistență medicală oferite cetățenilor, în adresa nr. 23801/07.07.2021 Consiliul Județean Constanța prezintă necesitatea înființării unui spital, construcție nouă, care să asigure o multitudine de servicii medicale de calitate, care să ofere atât locuitorilor din zona de Sud – Est a României, turiștilor, cât și partenerilor din NATO o infrastructură medicală și servicii medicale la standardele actuale europene.
 
Inițiativa Consiliului Județean Constanța de a construi un spital regional are în vedere faptul că activitățile specifice desfășurate de marii operatori economici din zona de Sud – Est a României (CNE Cernavodă, Portul Constanța, Oil Terminal SA, Șantierul Naval Constanța, Damen Mangalia etc) generează riscul producerii în orice moment a unor evenimente care să necesite acordarea de asistență medicală de urgență pentru multiple victime în condiții optime. De asemenea, se are în vedere și faptul că la nivelul județului Constanța sunt circa 1400 paturi pentru asistență medicală la un număr de 728.000 locuitori, la care se adaugă impactul turistic semnificativ în sezonul estival și tranzitul portuar în continuă creștere.
 
În continuare, Secretariatul General al Guvernului a solicitat în adresa nr. 20/17621/THG/27.07.2021, referitoare la cererea nr. 23801/07.07.2021, sus numită, a Consiliului Județean Constanța, ca Ministerul Sănătății să analizeze cererea formulată de Consiliul Județean Constanța în baza dispozițiilor art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și, în raport de îndeplinirea cerințelor legale, de necesitate și de oportunitate, să inițieze proiectul de hotărâre a Guvernului corespunzător.
 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, prin adresa nr. AM 1017/12.01.2022, face cunoscut faptul că - urmare a solicitării Consiliului Județean Constanța de transmitere a imobilului (teren + construcții), situat în str. Viilor nr. 1, municipiul Constanța, județul Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța - este posibilă și utilă transmiterea imobilului în proprietatea publică județeană, motivat de faptul că pentru instituție sunt împovărătoare cheltuielile de întreținere, de asigurare a securității şi conservării imobilului.
 
Se poate aprecia că a încetat uzul sau interesul public național pentru imobilul destinat construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța, imobil care, în așteptarea unor finanțări a investițiilor ce nu mai vin, este neglijat, nefolosit.
 
De la darea în administrarea Ministerului Sănătății, în anul 2007, și până în prezent, imobilul nu a fost utilizat conform destinației sale - construirea Spitalului Regional de Urgență Constanța și nici nu este inclus în masterplanurile pentru perioada 2021 – 2027. Deci, în 20 de ani, cât se împlinesc în anul 2027, de la primirea imobilului în administrarea Ministerului Sănătății nu se va edifica Spitalul Regional de Urgență Constanța și nici nu se întrevede posibilitatea de a fi construit Spitalul Regional de Urgență Constanța în viitorul previzibil.
 
Însă, prin trecerea imobilului în proprietatea publică a județului Constanța și construirea Spitalului Regional de Urgență Constanța de către Consiliul Județean Constanța, imobilul va fi utilizat în conformitate cu destinația medicală anterior stabilită, în beneficiul pacienților, aparținătorilor, personalului unității și al mediului înconjurător.
 
Prin înființarea acestui spital regional se oferă o îmbunătățire a serviciilor de sănătate oferite populației din zona de Sud-Est a României, turiștilor, dar și partenerilor NATO prezenți în zona Dobrogei, o infrastructură și servicii medicale la cel mai înalt nivel, realizate într-o incintă adecvată deopotrivă atât prezentului, cât și viitorului, care să răspundă nevoilor stringente în domeniu pentru această zonă strategică aflată pe flancul estic al NATO și în aceste vremuri.
 
Din adresele nr. 3822/17.02.2022 și nr. 12845/08.06.2022 ale Instituției Prefectului - Județul Constanța rezultă că Hotărârea nr. 104/21.04.2021, Hotărârea nr. 146/23.06.2021 și Hotărârea nr. 117/20.04.2022 adoptate de Consiliul Județean Constanța au fost supuse controlului de legalitate, conform dispozițiilor procedurale și prerogativelor conferite prefectului, respectiv conform prevederilor art. 200, art. 249 alin. (4), art. 252 lit. c și art. 255 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și nu au fost identificate aspecte de nelegalitate care să impună formularea unei acțiuni în fața instanței de contencios administrativ.
 
Conform prevederilor art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ”(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, atât pentru bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi pentru bunurile aflate în administrarea unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum şi de autorităţile publice autonome, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.
 
Față de cele prezentate mai sus, și având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor”, precum și Referatul de aprobare nr. AR 1757/08.02.2022, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.
 

Schimbări preconizate

 
Valoarea bunului ”Punct de operare aero – medical SMURD, imobil P+1Ep și Platformă betonată”, de 4.644.474,63 lei, reiese din Raportul de reevaluare și Anexa 1b - Situația nr. 21713/31.12.2020 a diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează 2020.
 
Totodată, precizăm că, potrivit adresei nr. R1680/07.02.2022 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, construcțiile notate cu C24 și C30 în cartea funciară nr. 223984 Constanța au fost desființate, deoarece se aflau pe amplasamentul obiectivului de investiții ”Punct de operare aero – medical SMURD, imobil P+1Ep și Platformă betonată”. A fost eliberată Autorizația de desființare nr. 19/27.02.2019 și a fost întocmită Nota de constatare nr. 310/18.04.2019, cu privire la desființarea construcțiilor C24 și C30.
 
Reevaluarea imobilului a fost efectuată de o comisie numită de conducătorul instituției, conform prevederilor art. 2² din Ordonanța Guvernului nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, respectiv prevederile art. 11 alin. 2 din Normele Metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 3471/25.11.2008 al Ministrului Economie și Finanțelor.
 
După cum rezultă din adresa nr. R 9751/27.04.2022 a Direcției de Sănătăte Publică a Județului Constanța, valoarea bunurilor imobilului a fost determinată prin înmulţirea valorii de înregistrare în contabilitate cu rata inflaţiei (indicele preţurilor de consum).
 
Indicele prețurilor de consum s-a obținut din aplicația de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, după ce a fost selectată: perioada de interes,   perioada curentă (anul şi luna când se efectuează reevaluarea) și perioada de referinţă (anul şi luna intrării în patrimoniu/data ultimei reevaluări).
 
Valoarea întregului imobil, de 9.170.059,17 lei, rezultă din însumarea valorii bunurilor care au fost reevaluate în Raportul de reevaluare nr. 5266/28.02.2022, cu anexa sa – Anexa 1b - Situația nr. 5266/28.02.2022 a diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează 2022 cu valoarea bunului ”Punct de operare aero – medical SMURD, imobil P+1Ep și Platformă betonată”, care a fost   determinată în Raportul de reevaluare și Anexa 1b - Situația nr. 21713/31.12.2020 a diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează 2020.
Prin adresa nr. 6091/08.03.2022 Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța aduce la cunoștință faptul că valoarea determinată în Raportul de reevaluare și Anexa 1b - Situația nr. 21713/31.12.2020 este valoarea cu care figurează în contabilitate Baza de operare aeromedicală P+1E și platforma betonată – heliport SMURD, adică 4.644.474,63 lei.
 
Astfel, valoarea imobilului este dată de: valoarea terenului, de 4.087.111,30 lei, valoarea construcțiilor vechi, de 395.977,78 lei, valoarea amenajărilor la teren, de 42.495,46 lei și valoarea construcției noi ”Punct de operare aero – medical SMURD, imobil P+1Ep și Platformă betonată”, de 4.644.474,63 lei.
 
Pe baza acestor documente tehnice și economice se propune, prin dispozițiile art. 1 al proiectului de hotărâre a Guvernului, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunului imobil situat în Constanța, str. Viilor nr. 1, asfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 a proiectului.
 
După cum am prezentat mai sus, prin adresa nr. 23801/07.07.2021 Consiliul Județean Constanța a solicitat trecerea imobilului - teren și construcții - situat în Constanța, str. Viilor nr. 1, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța, pentru a construi Spitalul Regional de Urgență Constanța.
 
Totodată, Consiliul Județean Constanța a aprobat Hotărârea nr. 104/21.04.2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren + construcții), situat în str. Viilor nr. 1, municipiul Constanța, județul Constanța, din domeniul public al Statului Român çi administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța.
 
De asemenea, pentru completarea Hotărârii nr. 104/21.04.2021 Consiliul Județean Constanța a aprobat Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 146/23.06.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 117/20.04.2022.
 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ – teritoriale este reglementată prin prevederile art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 
Astfel, art. 292 alin. (1) prevede: ”Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”.
 
Totodată, art. 292 alin. (3) prevede: ”Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.
 
Conform Hotărârii Consililui Județean Constanța nr. 104/21.04.2021, investiția necesară construirii Spitalului Regional de Urgență Constanța se va efectua cu fonduri din bugetul local județean, fonduri accesate ca urmare a deschiderii liniilor de finanțare pentru perioada 2021 – 2027, precum și din orice alte surse de finanțare identificate. Termenul de execuție a investiției este de 10 ani de la preluarea în patrimoniul județului Constanța a imobilului solicitat.
 
La art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 104/21.04.2021 este menționată sursa de finanțare a investiției: ”fonduri din bugetul local județean, fonduri accesate ca urmare a deschiderii liniilor de finanțare pentru perioada 2021 – 2027, precum și din orice surse de finanțare identificate”.
 
În instrumentul de prezentare și motivare – Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța cu nr. 16581/18.04.2022 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 117/20.04.2022, act administrativ ce completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 104/21.04.2021, este menționată expres sursa de finanțare a viitorului Proiect de investiții – ”fonduri publice și private în condițiile legii” – respectiv bugetul propriu al județului Constanța, precum și alte finanțări obținute ulterior preluării imobilului.
 
Cele prezentate mai sus, faptul că municipiul Constanța nu este inclus în niciun program al Ministerului Sănătății pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Constanța într-un viitor previzibil, interesul și preocuparea manifestate de autoritățile publice județene pentru construirea acestui Spital Regional, precum și situația precară a Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța relevă încetarea uzului sau interesului public național pentru imobilul situat în str. Viilor nr. 1, municipiul Constanța, județul Constanța și, totodată, devenirea imobilului de uz sau interes public județean.
 
Având în vedere demersul Consiliului Județean Constanța, prin art. 2 alin. (1) al prezentului proiect de hotărâre de Guvern se propune transmiterea imobilului situat în str. Viilor nr. 1, municipiul Constanța, județul Constanța din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța.
 
Pe baza documentelor tehnice și economice ale imobilului, numite mai sus, și a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 104/21.04.2021 a fost completată anexa nr. 2 a proiectului de act normativ, care cuprinde valoarea de inventar și datele de identificare ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța.
 
Potrivit adresei nr. AM R 1680/26.01.2022 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, imobilul din municipiul Constanța, str. Viilor nr. 1, județul Constanța, pe care îl are în administrare, nu face obiectul unor cereri de restituire conform legii, nu se află în litigii, nu este obiectul unor procese aflate pe rolul instanțelor judecătorești, nu este grevat de sarcini și nu este închiriat sau concesionat.
 
PRECIZĂRI:Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Ministerul Sănătății a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern pentru transferul terenului viitorului Spitalul Regional Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Credit guvernamental pentru spitalul regional Constanța

04 Aug 2022 1408

Lista spitalelor ce ar putea fi reabilitate. Ce unități sanitare din județul Constanța sunt vizate

18 Jul 2022 846

„Situația este critică” Mihai Lupu anunță „un moment istoric”. Un nou spital va fi construit la Constanța

23 Jun 2022 1867

LIVE TEXT Mihai Lupu, președinte CJ Constanța, despre construirea unui nou spital (GALERIE FOTO și VIDEO)

22 Jun 2022 1208

Ministerul Sănătății a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern pentru transferul terenului viitorului Spitalul Regional Constanța

20 Apr 2022 1184

Un nou pas către construirea unui nou spital regional la Constanța. Ce decizie a luat ministrul Sănătății

22 Mar 2022 2713

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, la inaugurarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -Năsăud „Acest spital este un model“

18 Dec 2021 1295

Spania Aproape 70 de angajaţi de la secţia ATI a unui spital, testaţi pozitiv după o petrecere de Crăciun

06 Dec 2021 1040

Bulgaria Incendiu la un spital din Sliven. Trei bolnavi de Covid-19 și-au pierdut viața

14 Nov 2021 1033

Proiect reîntors în Parlament, după ce judecătorii de la CCR l-au declarat neconstituțional. Odiseea spitalului militar regional de la Constanța!

25 Sep 2021 2847

Ce proiecte analizează Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul primăriei Constanța?

08 Jun 2021 1735

Se vor strânge semnături pentru Spitalul Regional PSD Constanța, în conferință de presă. Parlamentarii vorbesc de cele mai recente probleme

20 May 2021 1681

Consiliul Județean Constanța intenționează realizarea unui Spital Regional de Urgență pe un teren de la Ministerul Sănătății

22 Apr 2021 3712

Interpelarea ministrului Sănătății. Deputații PNL de la Constanța și Tulcea, front comun pentru înființarea unui spital regional

11 Feb 2021 2792

Ignoranța lui Voiculescu le-a dat foc! Subiectul construirii unui spital regional în Dobrogea, repus pe tapet de parlamentarii constănțeni

02 Feb 2021 3070